Р е п у б л и к а б ъ л г а р и ястраница2/13
Дата22.07.2016
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Какво, кога и как се декларира по Интрастат


Конкретни примери за относно кога, какво и как да се декларира по Интрастат, може да се намери в Приложенията, поместени в края на този наръчник, чрез кликване с десен клавиш на мишката върху текста отгоре и след това избор на команда Open Hiperlink
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ И СПАЗВАТ ТЪРГОВЦИТЕ И ТРЕТАТА ДЕКЛАРИРАЩА ДЪРЖАВА ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕАД И ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ

Държава-партньор е държавата, с която България извършва обмен на стоки. При деклариране се посочва буквеният код на държавата съгласно Номенклатурата на държавите и териториите за целите на външната търговия наричана за краткост Геономенклатура.


При внос:
1. За държава на произход се посочва държавата, в която стоките са произведени изцяло или се е извършила последната съществена трансформация.
По изключение, в случаите, когато държавата на произход не е известна е допустимо да се посочи и за държава на произход държавата, от която стоките се изпращат, като за Екстрастат това трябва да бъде държава извън рамките на ЕС.
2. За държава на изпращане се посочва:
2.1. За Интрастат – държавата членка от която се експедират стоките за държавата членка по местоназначение (България) без извършване на

търговски сделки или други операции, които променят правния статут на стоките и които се извършват в междинна държава членка.


2.2.За Екстрастат – посочва се третата държава (държава извън ЕС), от която се експедират стоките за държавата членка по местоназначение (България) без извършване на търговски сделки или други операции, които променят правния статут на стоките и които се извършват в междинна държава членка.


При износ:

  1. За държава на получаване се посочва:

1.1.Интрастат

Попълва се държавата членка, която е последното известно местоназначение, за която се знае към момента, че трябва да бъдат доставени стоките.

1.2. Екстрастат

В данните за държавата, която е последното известно местоназначение, се посочва последната трета държава, за която се знае към момента на поставяне под митнически режим или към момента на одобреното от митниците третиране, че трябва да бъдат доставени стоките.

Европейският съюз е митнически съюз. Този факт има определени последици за съставянето на външнотърговската статистика както като цяло, така и за статистиката за търговията с трети държави. Статистиката за търговията с трети държави се базира на информация събирана от митническите декларации.

Промените в Европейската митническа система, свързани с нейното опростяване на базата на Модернизирания Митнически Кодекс (ММК) на Общността водят до промени и във външнотърговската статистика.

Рационализирането на сега съществуващата система инициирано с промените в Митническия Кодекс на Общността и целящо намаляване на административната тежест на търговците ще доведе до промени в митническото оформяне като използване на единните разрешения за опростено деклариране и на режима за местно митническо оформяне и централизирано оформяне.

В тази връзка Европейският Парламент и Съвета приеха нов Регламент (ЕО) №471/2009, отнасящ се до търговията на държавите членки с трети държави. Той създава разпоредби, които националните и общностните статистически органи следва да вземат под внимание с цел създаване на обща рамка за систематично и изчерпателно съставяне на статистика за външната търговия и получаване на хармонизирани и сравними резултати от всички държави членки.

За да се регистрира физическият търговски поток на стоки между държави- членки и трети държави и да се причисли износът и вносът на Общността към дадена държава членка, е необходимо да се съставят данни за „държавата членка на местоназначение“ при внос и за „държавата членка на действителен износ“ при износ. От началото на 2013 година тези държави членки следва да станат държавата-членка вносител и износител за целите на статистиката за външната търговия.

С чл.5 (е) (i)(ii) на гореспоменатият Регламент по отношение отчитането на търговията с трети държави се създават понятията държава членка вносител и държава членка износител. Това е държавата членка, в която е подадена митническата декларация.

Данните за държавата-членка, където е подадена митническата декларация, следва да указват държавата-членка, в чиято митническа администрация е подадена митническата декларация, или ако е използван опростеният режим, както е определен в Митническия кодекс, в чиято митническа администрация е подадена допълнителната декларация, включително, ако е разрешено от митническите власти, съответното вписване в записа на декларатора.За тази цел се променя начинът на попълване на кл.17а при внос и кл.15а при износ от ЕАД.При износкл.15а от ЕАД - това е държавата членка на действителен износ от която към момента на поставяне под митнически режим се знае, че стоките се експедират без извършване на търговски сделки или други операции, които променят правния статут на стоките и които се извършват в междинна държава-членка преди поставянето под митнически режим.

Когато стоките се изнасят след обработка под митнически надзор, държавата членка, в която е извършена последната дейност по обработката е държавата членка на действителния износ.При внос - кл. 17а от ЕАД - това е държавата членка на местоназначение за която към момента на поставяне под митнически режим се знае, че стоките ще се експедират без извършване на търговски сделки или други операции, които променят правния статут на стоките и които се извършват в междинна държава членка.

При неспазване на това условие данните указват държавата членка в която се намират стоките към момента на поставяне под митнически режим.

Когато стоките се внасят с оглед обработка под митнически надзор, държавата членка по местоназначение е държавата членка, където е извършена първата дейност по обработката.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница