Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я


„Държава на износ” и „Държава на получаване” в ЕАД според вида на потокастраница3/13
Дата22.07.2016
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Държава на износ” и „Държава на получаване” в ЕАД според вида на потока


За конкретни примери може да се използват Приложенията поместени в края на този наръчник, чрез кликване с десен клавиш на мишката върху текста отгоре и след това избор на команда Open Hiperlink

Ако потокът е „Внос”, държавата на получаване трябва да е ‘BG’ (България), а държавата на изпращане ( кл.15а) трябва да е различна от ‘BG’ (България).

Ако потокът е „Износ”, държавата на изпращане трябва да е ‘BG’ (България), а държавата на получаване ( кл.17а) трябва да е различна от ‘BG’ (България).
За някои стоки съществуват специални наредби в законодателството относно определяне на държавата партньор.
Търговия с плавателни съдове и въздухоплавателни средства
1. Дефиниции

1.1. "плавателен съд" означава кораб за плаване в открито море според глава 89 от КН, влекачи, бойни плавателни съдове и плаващи съоръжения;

1.2. "въздухоплавателно превозно средство" означава самолет, попадащ под кодове по КН 880230 и 880240;

1.3. "икономическа собственост" означава правото на физическо или юридическо лице да има претенции към свързаните с употребата на плавателните съдове и въздухоплавателните превозни средства ползи в течение на икономическата дейност поради приемането на свързаните рискове.

1.4.Статистиката за външната търговия обхваща следните видове внос и износ на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства:

1.4.1.прехвърляне на икономическа собственост върху плавателен съд или въздухоплавателно превозно средство от физическо или юридическо лице, установено в трета държава за Екстрастат, или в държава членка за Интрастат, към физическо или юридическо лице, установено в държавата- членка на вноса; тази сделка се третира като внос;

1.4.2. прехвърляне на икономическа собственост върху плавателен съд или въздухоплавателно превозно средство от физическо или юридическо лице, установено в държавата-членка на износа, към физическо или юридическо лице, установено в трета държава за Екстрастат, или в държава членка за Интрастат; тази сделка се третира като износ.

Ако плавателният съд или въздухоплавателното превозно средство е нов/ново, износът се записва в държавата-членка на построяване;

1.4.3. внос и износ на плавателни съдове или въздухоплавателни превозни средства преди или след обработка по договор, включваща операции като трансформация, изграждане, монтиране, усъвършенстване, обновяване, с цел създаване на нова или действително усъвършенствана единицаДоставки на стоки до и от Офшорни инсталации:
1. „офшорни съоръжения“ означава оборудването и съоръженията, които са инсталирани и стационарни в морето извън статистическата територия на дадена държава;

2. „стоки, доставени до офшорни съоръжения“са продукти доставени за екипажа и за функционирането на моторите, машините и другите съоръжения на офшорното съоръжение;

3. „стоки, получени или произведени от офшорни съоръжения“ са продукти, извлечени от морското дъно или недра или произведени от офшорното съоръжение.
4. При внос:

На деклариране подлежат стоките, които са доставени от:

4.1. Трета държава за Екстрастат или от държава членка за Интрастат до офшорно съоръжение, установено в област, където държавата-членка на вноса има изключителните права да експлоатира морското дъно или недра;

4.2. Офшорно съоръжение, установено в област, където третата държава има изключителните права да експлоатира морското дъно или недра, до държавата-членка на вноса;

4.3. Офшорно съоръжение, установено в област, където трета държава за Екстрастат или държава членка за Интрастат има изключителните права да експлоатира морското дъно или недра, до офшорно съоръжение в област, където държавата-членка на вноса има изключителните права да експлоатира морското дъно или недра;

5. При износ

На деклариране подлежат стоките, които са доставени до:

5.1. Трета държава за Екстрастат или от държава членка за Интрастат от офшорно съоръжение, установено в област, където държавата-членка на износа има изключителните права да експлоатира морското дъно или недра;

5.2. Офшорно съоръжение, установено в област, където третата държава за Екстрастат или държава членка за Интрастат има изключителните права да експлоатира морското дъно или недра, до държавата-членка на износа;

5.3. Офшорно съоръжение, установено в област, където трета държава за Екстрастат или държава членка за Интрастат има изключителните права да експлоатира морското дъно или недра, от офшорно съоръжение, установено в област, където държавата-членка на износа има изключителните права да експлоатира морското дъно или недра

Стоки, доставяни на плавателни съдове и въздухоплавателни средства:

1. „Доставка на стоки до плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства“ означава доставка на продукти за екипажа и пътниците и за функционирането на моторите, машините и другите съоръжения на плавателните съдове и въздухоплавателните превозни средства;

2. Плавателните съдове или въздухоплавателните превозни средства се считат за принадлежащи на държавата, в която е установено физическото или юридическото лице, което упражнява икономическата собственост върху плавателния съд или въздухоплавателното превозно средство.

3. Статистиката за външната търговия обхваща износа на стоки, доставени от територията на държавата-членка на износ, до плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства, принадлежащи на трета държава за Екстрастат или на друга държава членка за Интрастат.Морски продукти:

1. Към понятието „морски продукти“ се отнасят рибни продукти, минерали, предмети от потънали кораби и всички други продукти, които се намират на плавателните съдове в морето;

2. Счита се , че морските продукти принадлежат на държавата, в която е установено физическото или юридическото лице, което упражнява икономическата собственост върху плавателния съд
3. За внос се счита:

Разтоварването на суша на морски продукти на пристанищата на държавата-членка на вноса или придобиването им от плавателни съдове, принадлежащи на държавата-членка на вноса, от плавателни съдове, принадлежащи на трета държава за Екстрастат или друга държава членка за Интрастат.

4. За износ се счита:

Разтоварването на суша на морски продукти на пристанищата на трета държава или държава членка, от плавателен съд, принадлежащ на държавата-членка на износа или придобиването им от плавателни съдове, принадлежащи на трета държава или държава членка, от плавателни съдове, принадлежащи на държавата-членка на износаУсловия на доставка кл. 20 от ЕАД и поле “Условия на доставка” от Интрастат декларация

Условия на доставка са тези клаузи от търговския договор, които определят задълженията на продавача и купувача в съответствие с Incoterms 2010 на Международната търговска камара. Условията на доставка определят дали във фактурата са включени разходите за транспорт и застраховка при доставката на дадена стока.

Те са групирани в четири категории в съответствие с началната буква на всеко условие на доставка т.е. Е, F, C и D.

Най-често използваните условия на доставка са: EXW, FOB, CIF, CIP и CPT.

От 1.01.2011година се използват 11 условия на доставка вместо 13, които бяха използвани до края на 2010 година. От списъка отпадат условията на доставка DAF, DDU, DEQ и DES и се създават две нови: DAP и DAT.

По детайлна информация за условията на даставка може да се намери в официалния сайт на Международната търговска камара: http://www.export911.com/e911/export/incoterm.htm
Тъй като съществува определена зависимост между стойността на транспортните разходи и застраховката договорени в съответствие с всеки вид условие на доставка, за статистически статистически цели те могат да се разпределят в две основни групи: Тип FOB и Тип CIF.

Към условията на доставка от типа FOB спадат: EXW, FOB, FAS и FCA. Това са условия без включени разходи за транспорт и застраховка. Ако са използвани този тип условия това означава, че фактурната стойност не включва тези разходи извън границата на държавата, от която стоката се изпраща.

Към условията на доставка от типа CIF спадат: CFR, CIF, CIP, CPT, DAP, DAT, DDP. Това са условия с включени разходи за транспорт и застраховка. Ако са използвани този тип условия това означава, че фактурната стойност включва тези разходи до границата на държавата, за която стоката се изпраща.

Ако до 2010 година при договаряне са използвани условия на доставка DAF, DES и DDU в съответствие с Incoterms 2010 на тяхно място следва да се използва DAP. На мястото на DEQ от 2011 година следва да се използва условието на доставка DAT.

В съответстие с изискванията на Европейските регламенти за нуждите на статистиката на външната търговия в ЕАД и в Интрастат декларацията статистическата стойност следва да се декларира както е посочено по-долу:

при износ/изпращания:

когато стоките напускат държавата, тяхната статистическа стойност не трябва да включва разходите за транспорт и застраховка от границата на България до съответната държава на получаване;при внос/пристигания:

когато стоки пристигат в България, декларираната статистическа стойност трябва да включва разходите за транспорт и застраховка от границата на държавата изпращач до границата на България.

Таблицата поместена по - долу илюстрира различните видове условия на доставка.

Класификатор на условията на доставка по Incoterms 2010

Термин

Описание

Код

ех-works

във фабриката (посочва се мястото) – транспортните разходи и застраховката до границата на държавата изпращач не са включени във фактурната стойност


EXW

franco carrier

без разходи по пренасяне (посочва се отправната точка)

FCA

free alongside ship

франко покрай борда на кораба

FAS

free on board

франко борда на парахода в отправното пристанище

FOB

cost and freight (C &F)

стойност и навло

CFR

cost, insurance and freight

стойност, застраховка и навло

CIF

carriage paid to

транспорт платен до (посочва се мястото на доставка)

CPT

carriage and insurance paid to

транспорт и застраховка платени до (посочва се мястото на доставка)

CIP

delivered at place Ново!

доставка до място

DAP

delivered at terminal Ново!

доставка до терминал

DAT

delivered duty paid

доставка с платено мито (посочва се мястото на доставка)

DDP

В по-голямата си част търговските сделки са регламентирани с договори, в които условията на доставка са ясно описани за всяка пратка и в самостоятелни фактури.

Съществуват и някои международни търговски сделки, които са договорени по начин, който няма толкова пряка връзка с транспортните разходи и застраховката и фактурната стойност или ценета на стоката. В тези случаи е трудно да се определи точно статистическата стойност, която следва да бъде декларирана. При подобни случаи следва да се използват алтернативни източници на информация – например фактура за транспорт по същата дестинация при предишни доставки, запитване до транспортни фирми, предлагащи този тип услуги, запитване до контрагента, ако този тип разходи са за негова сметка, експертна оценка на базата на информацията за вида на стоката, дестинацията, вида на транспорта, националността на превозвача.
В съответствие с Инкотермс 2010 Условия на доставка от типове: FAS, FOB, CFR и CIF могат да се използват само в случай на морски транспорт или вътрешен воден транспорт т.е. само, ако в кл. 25 и 26 от ЕАД или в съответната колона за вид на транспорта от Интрастат декларацшята е попълнен код “1” или “8”


Вид транспорт кл.25 и кл.26 от ЕАД и поле “Вид транспорт” от Интрастат декларация
1. Видът на транспорта на границата указва активното средство за транспорт, с което:

1.1. При износ

Се предполага, че стоките напускат статистическата територия на Европейския съюз за Екстрастат или статистическата територия на държавата членка за Интрастат1.2.При внос

Влизат в статистическата територия на Европейския съюз за Екстрастат или статистическата територия на държавата членка за Интрастат.


2. Видът на транспорта във вътрешността на държавата указва, ако е приложимо:

2.1. При износ

Активното средство за вътрешен транспорт, с което стоките са напуснали мястото на отпътуване при износ.

2.2. При внос

Активното средство за вътрешен транспорт , с което стоките достигат до мястото на пристигане при внос
Най-често допускани грешки са:

При деклариране на воден транспорт – използването на код „1” – морски транспорт, при превоз с речен транспорт, който има друг код „8”. При транспортиране на стоки с кораб да се обръща внимание на държава на изпращане/получаване, което може да подскаже дали е избран верния код, т.е. държавата изпращач или на получаване има ли водна граница.

Пощенска пратка се използва в случаите, когато стоките се пренасят чрез пощенски услуги, дори когато активното средство за транспорт – влак, кораб, самолет или др. е известно. В пощенските услуги се включват и куриерските услуги.

На собствен ход- този вид транспорт обикновено се използва за транспортни средства като самолети и кораби, комбайни, транспортни средства като камиони, автобуси, леки автомобили, локомотиви и др., които са предмет на търговска транзакция и пресичат границата на собствен ход т.е. за придвижването им не се използва друго активно превозно средство, а те самите се движат. Често в подобни случаи вместо за вида на транспорта да се попълни код „9” се попълва код „3”, който се отнася за шосеен транспорт

Друга често срещана грешка при определяне вида на транспорта е попълване вид на транспорта „9”(на собствен ход) за стоки, които са транспортирани с лично превозно средство, вместо да се запише шосеен транспорт и т.н.

Например: 1. Внос или износ на бижутерийни изделия със шосеен транспорт, но с личен автомобил погрешно се декларират, че са пристигнали или изпратени „на собствен ход”.

2. Стоки внасяни/изнасяни с пътно транспортно средство натоварено на ферибот се декларират сато шосеен транспорт вместо като морски или речен транспорт.

Фиксирани транспортни инсталации могат да се използват при пренос на нефт, газ, вода.

Автовозите не са фиксирани транспортни инсталации, а превозените с тях транспортни средства се декларират с шосеен транспорт.ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ:

При попълването на данните за вида транспорт следва да се вземат предвид следните логически обвръзки:

А.“Вид транспорт” и “Държава на изпращане”

Ако държавата, от която стоките се изпращат за България е например Чехия, Словакия, Унгария, Австрия или Люксембург, тогава видът транспорт трябва да бъде различен от ‘1’, тъй като тези държави нямат морска граница.Каталог: sites -> default -> files -> files -> data
files -> Термин Определение
files -> Програма на община поморие 2014 Г. 05. 12. 2014 г. / петък
files -> Програма 17 март, четвъртък, Откриване 19 часа "Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син"
data -> Участие на населението на възраст 7 15 години в задължителното образование
data -> Разпределение на товарните превози по видове транспорт
data -> Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия
data -> Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия
data -> Ниска степен на грамотност при четене на учениците
data -> Индекс на гъстотата на животните


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница