Р е п у б л и к а б ъ л г а р и ястраница4/13
Дата22.07.2016
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Б. „Вид транспорт” и „Код на стока” от КН


За кодове на стоки, започващи с 87, 88, 89, видът на транспорта може да бъде ‘90’;

За кодове на стоки 27160000, 27111100 и 27112100 видът на транспорта трябва да бъде различен от ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘8’, ‘9’;

За кодове на стоки 27160000, 27111100 и 27112100 или започващи с 2201 видът на транспорта трябва да бъде ‘7’.

В. „Вид транспорт” и наличие на контейнер за превозване на стоките в ЕАД


При вид на транспорта ‘5’, ‘7’ или ‘9’ стойността на полето в клетка “19” на ЕАД трябва да бъде ‘0’. Полето за контейнер винаги трябва да бъде попълнено. Винаги трябва да се съобразява вида на стоката с възможността да бъде превозвана в контейнер. Има стоки, чието поставяне в контейнер е нелогично, а в някои случаи и невъзможно.

Г. „Вид транспорт” и „Нетно тегло”


Ако видът на транспорта е ‘5’ „пощенска пратка”, нетното тегло обикновенно е по-малко.

Ако видът на транспорта е ‘4’, „Въздушен транспорт” нетното тегло обикновенно не може да бъде много хиляди тонове


Вид на сделката кл.24 от ЕАД и поле “Вид на сделката” от Интрастат декларация
Съществува двуцифрен код за вида на сделката, който се използва за разграничаване на различните видове сделки. Кода за вида на сделката определя характера на сделката (покупка/продажба, работа по договор и др. ). Той се състои от две части А и Б. Колона А е задължителна. В България се изисква попълването и на колона Б, която e подразделение на колона А.

Попълването на колона Б за вида на сделката носи допълнителна важна информация за по-детайлното разграничаване на сделките, което е необходимо за целите на макроикономическата статистика и Платежния баланс на страната


Код 1:
Сделки, включващи действително или планирано прехвърляне на собственост от местни лица на чуждестранни лица срещу финансова или друга компенсация (с изключение на сделките, изброени в кодове 2, 7 и 8)

Към този код се отнасят сделки от вида на:  1. Окончателна покупка/продажба;

  2. Доставка с цел продажба съгласно одобрение или след тестване, с цел изпращане или с посредничеството на комисионер

  3. Бартерна търговия (компенсация в натура)

  4. Финансов лизинг (покупка на разсрочено плащане) Като Финансовият лизинг включва операции, при които вноските за лизинга се изчисляват по такъв начин, че да покрият цялата или практически цялата стойност на стоките. Рисковете и ползите, присъщи на собствеността, се прехвърлят на лизингополучателя. В края на договора лизингополучателят става законен собственик на стоките.

9. Друго


Код 2:

Връщане и замяна на стоките безплатно след регистрирането на първоначалната сделка под код 1

Към този код се отнасят сделки от вида на:

1.Връщане на стоки

2. Замяна на върнати стоки

3. Замяна (например в гаранционен срок) на стоки, които не са били върнати

9. Друго
В тези случаи е важно да се разграничават случаите, когато стоките се връщат и случаите, когато стоката се заменя без да се връща дефектиралата стока. Например ако е закупена машина, която дефектира и тя бъде върната на доставчика, то тя физически ще напусне територията на България и трябва да се подаде Интрастат декларация за изпращане и за вид на сделката да се посочи 2.1. Когато пристигне новата машина трябва да се подаде Интрастат декларация за пристигане и да се посочи код 2.2.

Ако за партньорите е по-изгодно дефектиралата машина да се замени с нова без старата да се връща, тогава се попълва Интрастат декларация за пристигане при получаване на новата машина и се посочва код за вид сделка 2.3.


Код 3:

Сделки, включващи прехвърляне на собствеността без финансова компенсация или компенсация в натура (напр. изпращане на помощ)

Този код няма детайлна разбивка на сделките в колона Б и за него се попълва само колона А

Тук следва да се отнасят сделките със стоки доставени по помощни програми, ръководени или финансирани частично или изцяло от Европейската Общност, други правителствени хуманитарни доставки, хуманитарни доставки от отделни лица и не правителствени организации.Код 4:

Операции, при които предстои обработка по договор (без да се прехвърля собствеността към обработващия)

Към този код се отнасят сделки от вида на:

1. Стоки, които се очаква да бъдат върнати в първоначалната държава на износ

2. Стоки, които не се очаква да бъдат върнати в първоначалната държава на износ
Код 5:

Операции, при които вече е извършена обработка по договор (без да се прехвърля собствеността към обработващия

Към този код се отнасят сделки от вида на:

1. Стоки, които са върнати в първоначалната държава на износ

2. Стоки, които не са върнати в първоначалната държава на износ
За да се използват кодове 4 и 5 не трябва да има прехвърляне на собственост
Стоките предназначени за или след преработка трябва да се записват като внос/пристигания и износ/изпращания.


Ремонтът не бива да се записва под този код!!!. Той е свързан с възстановяването на стоките в тяхното първоначално състояние или функция.

ВАЖНО е да се знае, че: Ако е сключен договор за производство на дадено изделие, но материалите не се доставят от клиента, а са за сметка на производителя, то този вид транзакции не трябва да се записват с код за вида на сделката като преработка по договор, а се записват под код „1.1” като нормална покупко-продажба.Код 6:

Към този код се отнасят специфични сделки кодирани за национални цели. Сделките записани по този код могат да бъдат: сделки, които не включват прехвърляне на собственост, напр. ремонт, наеми, заеми и други видове употреба.


Код7: Към този код се отнасят операциите по съвместни проекти в областта на отбраната или други съвместни междуправителствени производствени програми
Код 8:

Към този код се отнасят сделки, включващи доставка на строителни материали и техническо оборудване по договор за общи строителни дейности или гражданско строителство, за които не е необходимо отделно фактуриране на стоките, а се издава фактура за стойността по целия договор. Когато случаят е различен, сделката трябва да се записва под код 1.


Код 9:

Тук се отнасят други сделки, които не могат да бъдат класифицирани под други кодове

1. Наемане, заем, оперативен лизинг за повече от 24 месеца

9. Друго

Финансовият лизинг включва операции, при които вноските за лизинга се изчисляват по такъв начин, че да покрият цялата или практически цялата стойност на стоките. Рисковете и ползите, присъщи на собствеността, се прехвърлят на лизингополучателя. В края на договора лизингополучателят става законен собственик на стоките
За кодове на стоки, започващи с 8802 или 89 ( кораби и самолети), за да бъдат обект на деклариране по системата Интрастат, видът на сделката трябва да е различен от ‘6.1’ и ‘6.2’ (оперативен лизинг), тъй като този вид транзакции са включени в списъка с изключенията, който може да видите в приложение към настоящия наръчник.
Вид на сделката”кл. 24 и “Митнически режим” кл.37 от ЕАД

Статистическите проверки за валидност на комбинацията, които се извършват от НСИса:

Ако първо подразделение на кл.37 от ЕАД е:

‘10’или ‘40’, то видът на сделката е ‘11’

‘51’ или ‘54’, то видът на сделката е ‘41’ или ‘42’

‘31’, то видът на сделката е ‘51’ или ‘52’


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница