Р е п у б л и к а б ъ л г а р и ястраница6/13
Дата22.07.2016
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Клетка 38 ”Нето тегло” от ЕАД и поле “нето тегло в килограми” от Интрастат декларация


Нетното тегло е теглото на стоката изразено в килограми, без теглото на опаковката.

Информацията се посочва само в килограми и в никакъв случай в тонове!. Използването на десетичен знак се препоръчва само в случаи на деклариране на специфични стоки с малко тегло, за които е невъзможно количеството да се закръгли до 1 или закръгляването ще доведе до сериозно изкривяване на общата информация за конкретната стока – например за цената.


Пример:

Фирма внася или изнася 1000 бутилки вино. Теглото на всяка бутилка вино е 1,25 кг., а теглото на виното във всякя бутилка е 0,75кг. Следователно в кл.38 на ЕАД или съответното поле от Интрастат декларацията за нето тегло трябва да бъде записано 750кг.


Клетка 41 от ЕАД и поле “Количество по допълнителна мярка” от Интрастат декларация
Допълнителна мерна единица представлява съответната измервателна единица според действащата за календарната година КН. Тя се попълва само за стоките, за които се изискват данни за количество по допълнителна мярка. Декларира се в посочената в номенклатурата допълнителна мерна единица – литри, метри, бройки, чифтове и т.н.
Начина на посочване на необходимата информация за количествата по допълнителна мярка в ЕАД и Интрастат се различава.

Например: ако се декларира сделка с един камион, в ЕАД следва да се посочи кода за брой съгласно приложение 12 от Наредба 17, разделител «/» и количеството на стоката – брой/1, докато в Интрастат декларацията ще се запише само количеството т.е. - 1.

Много често в Интрастат декларациите (вероятно ползвайки ЕАД от предходни години, когато се използваха цифрови кодове и когато в конкретния случай е използван цифровия код за бройка 796), се посочва погрешно 796/1, което системата възприема като 796 броя, а това е много различно от 1 камион и информацията се изкривява тотално.
Особено внимание следва да се обърне на съотношението тегло в килограми и количество по допълнителна мярка, особено за стоките, които съгласно Комбинираната номенклатура изискват точно определено тегло. Това се отнася за всички стоки, които в текстовото описание на конкретния код е зададено определено ограничение - животни, текстил, машини, превозни средства и други. Трябва да се внимава и при попълването на количеството по допълнителна мярка за стоки изискващи преизчисляване.

Например квадратен метър при тъкани с широчина на плата по-малък или по-голям от един метър, 100% активно вещество или 100% чист алкохол и т.н.
Следва да се обръща внимание на тези видове стоки, където изискваната допълнителна мярка е за 1000 броя или 1000 литра, като например яйца от код по КН 04070030; пури, пурети и цигари от кодове: 24021000, 24022010, 24022090; бензини от кодове: 27101141, 27101145, 27101149, 27101151, 27101159, игли за шевни машини от код 84523090 и т.н.

Един практически съвет за проверка:

Стойността на стоката следва да се раздели на теглото и да се прецени възможно ли е един килограм, например метали да е на цената, която е посочена. Същото правило е валидно и за количеството по допълнителна мярка – общата стойност се разделя на посоченото количество по допълнителна мярка и се преценява възможно ли е единица от даденото изделие да е в рамките на получената цена.

Друга проверка, която може да се извърши е да се раздели нето теглото в килограми на количеството по допълнителна мярка и да прецени дали е възможно единица от съответната стока да е с такова тегло.

Такива проверки се извършват от НСИ след получаване на масивите от митниците и НАП. С оглед осигуряване на добро качество на статистическите данни при установени драстични отклонения експертите осъществяват контакт с търговеца подал съответната декларация за изчистване на грешката в статистическите данни. Някои грешки - например посочването в клетката за количество по допълнителна мярка в декларацията по Интрастат на кода на допълнителна мярка вместо количеството, или посочването на съседен код несъобразен с теглото или квадратурата на стоката веднага подсказва каква корекция следва да се направи и някои от тези корекции са зададени като алгоритъм за автоматизиран контрол и корекция при проверка на данните в НСИ. В такива случаи обикновено се контактува с декларанта, когато системно се допуска една и съща грешка, за да се обърне внимание на пропуска и да се изиска в бъдеще да не се допускат грешки от подобен характер.


За някои по- особени по характер движения на стоки в Общонстта е важно да се знае специалната наредба на МС за специфичните стоки и движения на стоки, съгласно която за точно определени случаи може да се прилага опростено деклариране. В тази наредба има и списък от стоки, които поради едни или други причини не е необходимо да се декларира в месечните декларации по Интрастат. Тази наредба е налична за ползване както в сайта на НСИ, така и този на НАП.
За някои особености и най-често задавани въпроси:
Софтуер и разрешително (лиценз)

Софтуер и разрешително се отчитат под код от Комбинираната номенклатура съответстващ на носители на информация.Препоръчва се :

Хардуер, който се продава заедно със софтуер и софтуерни разрешителни- в този случай трябва да се отчита общата стойност.

Софтуер разработен за определен клиент от специализирана фирма.

Пример: Шведска софтуерна компания разработва за Българска фирма счетоводен софтуер.Такъв вид операция не трябва да се отчита, тъй като се счита , че цената е формирана от стойността на услугата по разработване на софтуера и изпращането на готовия продукт на 1-2 CD неможе да се счита за движение на стоки.

Софтуер за масова употреба с материална поддръжка- отчитат се общата стойност на софтуера и поддръжката.

Стоки, които се използват като допълнение към масово произведен софтуер.

Пример: обновяване, когато има физическо движение на стоки (доставка на дискове.).В този случай трабва да се декларира доставка.

В случаите когато цената на доставката е включена в първоначалната покупка и не е използвана отделна фактура- то тогава не трябва да се подава декларация.

Предлагане на софтуер, който не включва физическо движение на стоки. Пример: фактурирани допълнителни разрешителни или права за вече доставен софтуер; предлагане на софтуер , чрез Интернет . Този вид транзакции не трябва да се отчитат.

Предлагане на софтуер заедно с договор за поддръжка- услугите по поддръжка на софтуер не трябва да се отчитат, когато те са обект на договор и са описани индивидуално във фактурата.

Лизинг и стоки под наем

На деклариране по Интрастат подлежи финансовия лизинг. Оперативния лизинг, когато е сключен договор за период по-кратък от 24 месеца не се декларира.Оперативният лизинг се включва само ако периода на наемане е по-дълъг от 2 години.

При оперативният лизинг наемателят има право да използвува определена стока (дълготраен актив) за определен период от време и след изтичане на договора я връща обратно на наемодателя.


При финансовият лизинг след края на периода на наемане, наемателят става законен собственик на стоката. При финансовият лизинг или при оперативен лизинг или наем с период на наемане по-дълъг от 2 години отчетният период е месеца, в който стоката пристига или се изпраща. За стойност на стоката се посочва реалната цена, а не стойността на лизинговите вноски.
Пристигания и изпращания на стоки по договор за финансов лизинг се декларират по системата Интрастат. Референтен период е месецът, през който стоката се пренася през границата на митническата територия на държавата членка. Кодът за деклариране вида на сделката при пристигания и изпращания 1.
 В случаите, в които договорът за оперативен лизинг е с продължителност под две години, но преди изтичането на срока държавите се договорят той да бъде продължен и общата продължителност на срока по договора е над две години, се декларират пристигания или изпращания. Кодът за деклариране вида на сделката при пристигания и изпращания е 9.1. Референтния период е срокът, в който изтича 2 годишният срок.
Мостри и рекламни материали

Търговските мостри и рекламните материали се изключват от отчитане, ако самите те не са предназначени за продажба. Например: Доставени са рекламни химикалки, които се дават на клиенти на фирмата като бонус при покупката на дадена стока, то тези рекламни материали не следва да се декларират, но ако същите химикалки са обект на покупко продажба, тогава се нарушава изискването стоките да нямат търговски характер и следва да се декларират по системата Интрастат.Ако една стока е доставена, за да се използва като мостра при изработването на дадено изделие тя не се отчита, но ако същата стока се пусне на пазара, например за да се проучи търсенето на тази стока, т.е. потребителския интерес или цената, която може да се получи от евентуалната и продажба, тогава същата стока трябва да се декларира.

Дали рекламните материали трябва да се декларират или не зависи от тяхното последващо предназначение, същото е валидно и за мострите.


Кл. 37 – митнически режим:

Допустими комбинации на кодове от първо подразделение с кодове от второ пордразделение според приложение 37 и 38 на ММКИПКод от първо подразделение

Възможни комбинации с код от второ подразделение

ВНОС
01

0100

02

0200; 0271

05

0500

07

0700

40

4000; 4010; 4041; 4051; 4053; 4054; 4071; 4078; 4091; 4092

41

4100; 4121; 4141; 4151; 4153; 4154; 4171; 4178; 4191; 4192

42

4200; 4241; 4251; 4253; 4254; 4271; 4278; 4291;4292

43

4300; 4341; 4351; 4353; 4354; 4371; 4378; 4391; 4392

45

4500; 4541; 4551; 4553; 4554; 4571; 4578; 4591; 4592

48

4800; 4871; 4878

49

4900; 4910; 4901; 4971; 4978

51

5100; 5111; 5121; 5141; 5151; 5153; 5154; 5171; 5178; 5191; 5192

53

5300; 5341; 5351; 5353; 5354; 5371; 5378; 5391; 5392

55

5500

56

5600

61

6110; 6121; 6123; 6171; 6178

63

6310; 6321; 6323; 6371; 6378

68

6810; 6821; 6823; 6871; 6878

71

7100; 7101; 7110; 7121; 7123; 7140; 7141; 7142; 7145; 7151; 7153; 7154; 7171; 7178; 7191; 7192

78

7800; 7801; 7810; 7821; 7823; 7840; 7841; 7842; 7845; 7851; 7853; 7854; 7871; 7878; 7891; 7892

91

9100;9151; 9153; 9154; 9171; 9178; 9191; 9192

93

9300ИЗНОС
10

1000; 1001; 1007; 1040; 1041; 1042; 1045; 1078;

11

1100

21

2100; 2101; 2107; 2141; 2145; 2148; 2151; 2154; 2178

23

2300; 2307; 2345; 2378

31

3100; 3141; 3151; 3153; 3154; 3171; 3178; 3191; 3192ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ ЧЕ:


Кодове

Кодовете, посочени по-долу не могат да се ползват като кодове от първо подразделение! Тези кодове могат да се записват само във второ подразделение на кл. 37 и показват предшестващата процедура!


00

Този код се използва, за да покаже, че липсва предшестваща процедура


 

54

Активно усъвършенстване по системата с отложено плащане в друга държава-членка (без да бъдат допуснати за свободно обращение в тази държава-членка)


Пояснение:

Този код се използва за отчитане за статистика на вътреобщностната търговия със стоки.

Пример:

Стоки от трета държава са поставени под активно усъвършенстване в Румъния (5100). След като преминат активно усъвършенстване, те се изпращат в България за допускане за свободно обращение (4054) или по-нататъшно усъвършенстване (5154)
92

Обработка под митнически контрол в друга държава-членка (без да се допускат за свободно обращение в тази държава-членка)


Пояснение: Този код се използва за отчитане за статистика на вътреобщностната търговия със стоки.


Пример:

Стоки от трета държава са обработени под митнически контрол в Гърция (9100). След като са били подложени на обработка, те са изпратени в България за допускане за свободно обращение (4092) или за по-нататъшна обработка (9192).


Статистическа процедура използвана при попълване на Интрастат декларации
Статистическата процедура показва разграничението между различните видове пристигания/изпращания, което е необходимо за статистически цели.Пристигания/ изпращания
1. транзакции със стоки, които се докладват като придобивания/ доставки по ЗДДС в същия референтен период
2. транзакции със стоки, които се докладват като придобивания/ доставки по ЗДДС в друг референтен период

3. транзакции за/след преработка на стоки по договор

Код 1 се посочва когато референтния период на деклариране на пристиганията/изпращанията съвпада с периода, в който се докладват по ЗДДС.

Код 2 се посочва когато референтния период на деклариране на пристиганията/изпращанията не съвпада с периода, в който се докладват по ЗДДС.

Кодове 1 и 2 се съчетават обикновенно с вид на сделката 1.


Код 3 се посочва, когато се декларират пристиганията/изпращанията за/след преработка на стоки по договор.

Тези код се съчетават с вид на сделката 4 и 5.Стойност и статистическа стойност
Екстрастат

В ЕАД се попълва информация за общата фактурна стойност - кл.22 второ подразделение и за цената на отделната стока кл.42, както и статистическа стойност – кл.46.


Интрастат

В Интрастат декларациите се попълва стойност и статистическа стойност – последните две колони на формуляра.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница