Р е п у б л и к а б ъ л г а р и ястраница7/13
Дата22.07.2016
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Клетка 42 ”Цена на стоката” от ЕАД


Конкретни примери за изчисляване на цената на стоката може да се намерят в Приложенията, поместени в края на този наръчник, чрез кликване с десен клавиш на мишката върху текста отгоре и избор на команда Open Hiperlink.
Цената за единица количество от дадена стока е част от общата фактурна стойност, посочена в кл.22 на ЕАД и е попълнена в кл.42 на ЕАД. Сумата от стойностите, които са попълнени в кл. 42 за всяка стока, трябва да бъде равна на общата стойност, попълнена във второ подразделение на кл.22.


Клетка 46 ”Статистическа стойност” от ЕАД и поле “статистическа стойност” от Интрастат декларации


Екстрастат

При търговия с трети държави, когато движението на стоките се отчита с ЕАД и статистическата стойност се попълва задължително в кл.46.


Интрастат

Статистическата стойност се събира от част от икономическите оператори, в съответствие с определения за текущата календарна година “праг за деклариране на статистическа стойност”. Фирмите, които не го надвишават не са задължени да предоставят данни за статистическа стойност. Те могат да декларират тази стойност по желание. Фирмите, които надвишават този праг попълват тази информация задължително.


При изпращания/износ статистическата стойнсот на стоката се декларира по цени FOB – продажната цена и разходите по транспортирането на стоката до националната граница на страната изпращач.
При пристигания/внос статистическата стойност на стоката се декларира по цени CIF – към продажната цена се включват разходите за транспорт и застраховка за доставка на стоката от границата на държавата, която изпраща стоката до границата на държавата, която получава стоката.
Конкретни примери за изчисляване на статистическата стойност на стоката може да се намерят в Приложенията, поместени в края на този наръчник, чрез кликване с десен клавиш на мишката върху текста отгоре и избор на команда Open Hiperlink

Статистическа стойност при износ/изпращания

Статистическата стойност е стойността на стоките в момента и на мястото, където стоките напускат територията на държавата износител .
Статистическа стойност при внос/пристигания
Статистическата стойност е стойността на стоките в момента и на мястото, където стоките влизат на територията на държавата вносител.
Статистическата стойност се изчислява в случай на покупка или продажба на базата на фактурната стойност на стоките. В останалите случаи, на базата на стойността, която би следвало да бъде фактурирана в случай на продажба или покупка.
Статистическа стойност в случай на преработка (усъвършенстване)

За стоки, предмет на действия по преработка (усъвършенстване), статистическата стойност трябва да бъде изчислена като се включат не само разходите по преработката, но и стойността на материалите, предмет на преработка, т.е. приема се, че стоките са изцяло произведени в държавата, където е извършена преработката.


Статистическата стойност не трябва да включва експортните/импортни такси, ДДС-то, акцизите, държавни такси, вземания и други такси с подобен ефект. Статистическата стойност трябва да включва само допълнителните разходи като транспорт и застраховка.
В случай, че стойностите на транспортните разходи и застраховката не са известни, то те могат да бъдат взети от транспортните документи (н.р. ЧМР и др.), където тази стойност следва да е попълнена. При липса на всякакъв вид информация те могат да бъдат изчислени на базата на предшестващи разходи, който са плащани обикновено за този вид услуга, като задължително се взема предвид видът на транспортното средство, с което стоките се превозват и страната партньор.
Стойност при специфични търговски транзакции :
стоки с безплатна доставка – стойността трябва да се декларира (тя трябва да се изчисли).

Електричество и газ- позволени са изчисления на стойността, базирани на исторически данни, информация от търговци или наблюдения от статистика на цените.Софтуер- когато е заедно с хардуер , трябва да се декларира общата стойност. В случаите при които се разработва софтуер за даден клиент – не се включва.
Статистическата стойност се декларира в лева в цели числа, без десетичен знак. При деклариране с ЕАД се използва обявеният от митниците курс използван за митнически цели. При деклариране по Интрастат се препоръчва да се използва курса, по който съответната фактура е осчетоводена и стойността ще бъде посочена за данъчни цели, тъй като при Интрастат се прави връзка между обемите декларирани в клетките за вътрешнообщностни доставки и придобивания по ДДС и стойностните обеми декларирани в Интрастат декларацията.


Като най-общо правило при попълването на Статистическата стойност, следва да се спазва и следното универсално условие:
Статистическа стойност”кл.46 от ЕАД и съответното поле от Интрастат декларацията и „Фактурна стойност” в зависимост от условията на доставка и държавата-партньор

 1. Ако потокът е внос или пристигания:

 • и държавата изпращач е Гърция, Румъния, Турция, Македония или Сърбия, то статистическата стойност при условия на доставка по договор CIF или FOB трябва да е равна на фактурната стойност, тъй като това са съседни на България държави и няма транспортни разходи от границата на едната държава до границата на другата държава;

 • Ако условията на доставка са EXW то към статистическата стойност следва да се добавят разходите направени във вътрешността на страната от завода или склада на търговеца до границата на страната вносител. Ако условията на доставка са DАР или DDP, следва да се извадят разходите направени от границата на страната на внос до завода или склада на търговеца вносител. • ако условията на доставка са тип CIF и са CFR, CIF, CPT, CIP, DАТ,), това показва, че във фактурната стойност са включени разходите по доставката на стоката до границата на страната вносител и статистическата стойност следва да е близка или равна на фактурната стойност;

 • ако условията на доставка са тип FOB - FOB, FAS, FCA, това показва, че във фактурната е включена само цената на стоката без разходите по доставката й и тогава статистическата стойност се получава, като към фактурната стойност се прибави съответната стойност на транспортните разходи и застраховка до границата на страната вносител. В този случай статистическата стойност трябва да бъде по-голяма от фактурната;

  2.Ако потокът е износ или изпращания:

 • и държавата получател е Гърция, Румъния, Турция, Македония или Сърбия при условия на доставка по договор CIF или FOB статистическата стойност трябва да е равна на фактурната стойност, тъй като това са съседни на България държави и няма транспортни разходи от границата на едната държава до границата на другата държава;

 • Ако условията на доставка са EXW то към статистическата стойност следва да се добавят разходите направени във вътрешността на страната от завода или склада на търговеца до границата на страната износител. Ако условията на доставка са DАР или DDP, следва да се извадят разходите направени от границата на страната износител до завода или склада на търговеца вносител.

 • ако условията на доставка са тип FOB - FOB, FAS, FCA, фактурната стойност е без разходи по доставка и статистическата стойност е равна на фактурната стойност;

 • ако условията на доставка са тип CIF - CFR, CIF, CPT, CIP, DАТ, DDP във фактурната стойност са включени разходите по доставка на стоката и статистическата стойност се получава, като от фактурната стойност се приспадне съответната стойност на транспортните разходи и застраховка от границата на страната износител до границата на страната вносител. В този случай статистическата стойност трябва да бъде по-малка от фактурната.

Кредитни известия
При използването на кредитно известие за върнати или заменени стоки трябва да се подава Интрастат декларация.

Ако кредитното известие се отнася за отстъпка, намаление на цена, грешни стоки, които не се връщат, корекция на фактурни грешки търговските оператори трябва да направят корекция на техните търговски данни. Корекцията се отнася към стоката и периода, за които се отнася съответният документ.

Ако кредитното известие се отнася за бонуси, отстъпки получени в края на годината за добри резултати, кредитното известие няма да рефлектира в Интрастат декларацията, тъй като стойността на стоките трябва да бъде тази, която те са имали към момента на преминаването на границата.
Регион на произход при изпращания и регион на местоназначение при пристигания
В Интрастат декларацията са включени полета, в които се декларира стоката, която напуска държавата в кой район е произведена или стоката, която пристига в кой район ще бъде потребена.

Регионът на произход при доставка означава регионът на държавите-членки на изпращане където стоките са произведени или изградени, сглобени, обработени или обслужвани; при невъзможност за това, регионът на произход е регионът, където стоките са изпратени или при невъзможност за това, регионът, където се е състоял търговският процес.

Регионът на направление, при пристигане означава регионът на държавата-членка на получаване, където стоките ще се консумират или изграждат, сглобяват, обработват, поправят или обслужват; при невъзможност за това, регионът на направление е регионът в който стоките ще се изпращат, или при невъзможност за това, регионът, където се е състоял търговският процес.


ПРИЛОЖЕНИЯ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница