Р е п у б л и ка б ъ л г а р и я министерство на земеделието и хранитеДата25.06.2017
Размер179.77 Kb.Р Е П У Б Л И КА Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

обн. ДВ, бр. 22 от 24 март 2009г.


З А П О В Е Д

12 - 5


София, 16. 02. 2009 год.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията във връзка с Директива 2008/113/ ЕО на Комисията от 8 декември 2008 год. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на някои микроорганизми като активни веществаН А Р Е Ж Д А М:

1. Допълвам списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и предназначени за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България, утвърден със Заповед № РД 09-246 от 2006г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г., поправка, обн. ДВ, бр. 7 от 2007 г.), допълнен със: Заповед № РД 09-559 от 2006г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.); Заповед № РД 09-1035 от 2006г. (обн., ДВ, бр. 1от 2007 г.); Заповед № РД-09-9 от 2007г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2007 г.); Заповед № РД-09-400 oт 2007г. (обн., ДВ, бр.55 от 2007 г.), Заповед № РД 09-513 от 2007г.(обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД 09-515 от 2007г.(обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.); Заповед № РД 12-17 от 2007г.(обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.), Заповед № РД 09-668 от 2007г.(обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г.), Заповед № РД 12-50 от 2008г.(обн., ДВ, бр. 44 от 2008 г.), Заповед № РД 12-57 от 2008г.(обн., ДВ, бр. 55 от 2008 г.), Заповед № РД 12-67 от 2008г.(обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.), Заповед № РД 12-75 от 2008г.(обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД 12-76 от 2008г.(обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД 12-77 от 2008г.(обн., ДВ, бр. 95 от 2008 г.), Заповед № РД 12-80 от 2008г.(обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.), както следва:
Общо

име, иденти-

фикаци

онни

номера

IUPAC име

Чис-тота

Но

мер на дирк

тива за включване


Дата на влизане в сила

Дата на изтича-

не на срока на включ-

ване

Срок за прилагане на раз-поред

бите на нацио-нално ниво

Срок за при

ключ

ване на пре - регистрацията

Специфични условия

199.

Bacillus thuringiensis подвид aizawai

ЩАМ: ABTS-1857


Микробна колекция:

№ SD-1372,


ЩАМ: GC-91
Микробна колекция:

№ NCTC 11821
Не се прилага

Без приме-си от значе-ние.

2008/113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се единствено за употреба като инсектицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под

внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis подвид Aizawai

АВТS-1857 (SANСО /1539/2008) и GС-91 (SANСО/1538/

2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет

по хранителната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


200.

Bacillus thuringiensis подвид. Israeliensis

(серотип Н-14)

ЩАМ: AM65-52


Микробна колекция:

№ ATCC-1276Не се прилага

Без приме-си от значе-ние.

2008/113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се единстве-но за употреба като инсектицид
ЧАСТ Б

За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis подвид Israeliensis (серотип Н-14) АМ65-52 (SANСО/ 1540/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.


Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


201.

Bacillus thuringiensis подвид kurstaki

ЩАМ: АВТS 351


Микробна колекция: № АТСС SD-1275
ЩАМ: РВ 54
Микробна колекция: № СЕСТ 7209
ЩАМ: SА 11
Микробна колекция: № NRRL В-30790

ЩАМ: SА 12


Микробна колекция: № NRRL В-30791
ЩАМ:

ЕG 2348
Микробна колекция: № NRRL В-18208Не се прилага

Без приме-си от значе-ние.

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се единстве-но за употреба като инсектицид
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis подвид kurstaki АВТS 351 (SANСО/ 1541/ 2008), РВ 54 (SANСО/ 1542/2008), SА 11, SА 12 и ЕG 2348 (SANСО/ 1543/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

202

Bacillus thuringiensis подвид

Tenebrionis
ЩАМ: NВ 176 (ТМ 14 1)
Микробна колекция: № SD-5428Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се единстве-но за употреба като инсектицид
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI, следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Bacillus thuringiensis подвид tenebrionis NB 176 (SANСО/1545/ 2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


203. Beauveria bassiana
ЩАМ: АТСС 74040
Микробна колекция: № АТСС 74040
ЩАМ: GНА
Микробна колекция: № АТСС 74250

Не се прилага

Макси-мално ниво на съдър-жание на боверицин: 5 mg/Kg

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се единстве-но за употреба като инсектицид
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI, следва да бъдат взети под внимание заключения-та на доклада за преглед относно Beauveria bassiana АТСС 74040 (SANСО/ 1546/2008) и GНА (SANСО/1547/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


204.

Cydia pomonella

Granulovirus

(CpGV)

Не се прилага

Заразни микро-орга-низми (Bacillus cereus)< x 106 CFU/g

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се един-ствено за употреба като инсектицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключения-та на доклада за преглед относно Cydia pomonella Granulovirus

(CpGV) (SANСО/1548/ 2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.


Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

205.

Lecanicillium muscarium (известен по-рано като Verticilium lecanii)
ЩАМ: Ve 6
Микробна колекция: № CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се един-ствено за употреба като инсектицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Lecanicillium muscarium (известен по-рано като Verticilium lecanii) Ve 6 (SANСО/1861/ 2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


206.

Metarhizium anisopliae var. anisopliae (известен по-рано като Metarhizium anisopliae)
ЩАМ: BIPESCO 5/F52
Микробна колекция: № М.а. 43; № 275-86 (акроними V275 или KVL 275); № KVL 99-112 (Ма 275 или V 275);

№ DSM 3884; № ATCC 90448; № ARSEF 1095.Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се един-ствено за употреба като инсектицид и акарицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключения-та на доклада за преглед относно Metarhizium anisopliae var. anisopliae (известен по-рано като Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 и F52 (SANСО/1862/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


207.

Phlebiopsis gigantea
ЩАМ: VRA 1835
Микробна колекция: № ATCC 90304

ЩАМ: VRA 1984


Микробна колекция: № DSM 16201
ЩАМ: VRA 1985
Микробна колекция: № DSM 16202
ЩАМ: VRA 1986
Микробна колекция: № DSM 16203
ЩАМ: FOC PG B20/5
Микробна колекция: № IMI 390096
ЩАМ: FOC PG SP log 6
Микробна колекция: № IMI 390097
ЩАМ: FOC PG SP log 5
Микробна колекция: № IMI 390098
ЩАМ: FOC PG BU 3
Микробна колекция: № IMI 390099
ЩАМ: FOC PG BU 4
Микробна колекция: № IMI 390100
ЩАМ: FOC PG 410.3
Микробна колекция: № IMI 390101
ЩАМ: FOC PG 97/1062/ 116/1.1
Микробна колекция: № IMI 390102
ЩАМ: FOC PG B22/ SP1287/3.1

Микробна колекция: № IMI 390103


ЩАМ: FOC PG SH 1
Микробна колекция: № IMI 390104
ЩАМ: FOC PG B22/ SP1190/3.2
Микробна колекция: № IMI 390105

Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се за употреба единствено като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Phlebiopsis gigantea

(SANСО/1863/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.


Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


208.

Pythium oligandrum
ЩАМS: M1
Микробна колекция: № ATCC 38472

Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се единстве-но за употреба като фунгицид
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Pythium oligandrum

М1 (SANСО/1864/ 2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.


Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

209.

Streptomyces K61 (известен по-рано като S. griseoviridis)
ЩАМ: К61
Микробна колекция: № DSM 7206Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се за употреба единствено като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Streptomyces (известен по-рано като Streptomyces griseoviridis) К61 (SANСО/1865/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


210.

Trichoderma__harzianum_Rifai'>Trichoderma atroviride (известен по-рано като T. harzianum)
ЩАМ: IMI 206040
Микробна колекция: №

IMI 206040, ATCC 20476;


ЩАМ: Т11
Микробна колекция: №
Испанска колекция за типови култури СЕСТ 20498, идентична с IMI 352941

Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се за употреба единствено като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията съответно на докладите за преглед относно Trichoderma atroviride (известен по-рано като Т. harzianum) IМI 206040 (SANСО/1866/2008) и Т-11 (SANСО/1841/2008), и по-специално допълнения I и II към тях, финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


211.

Trichoderma

polysporum
ЩАМ: Trichoderma

Polysporum IMI 206039


Микробна колекция: №

IMI 206039, ATCC 20475

Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се за употреба единствено като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Trichoderma polysporum IМI 206039 (SANCO/1867/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


212.

Trichoderma

harzianum Rifai
ЩАМ:
Trichoderma

harzianum T-22;


Микробна колекция: №

ATCC 20847


ЩАМ: Trichoderma

harzianum ITEM 908;


Микробна колекция: № CBS 118749

Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се за употреба единствено като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията съответно на докладите за преглед относно Trichoderma

Harzianum Т-22 (SANСО/1839/2008) и IТЕМ 908 (SANСО/1840/208) и по-специално допълнения I и II към тях, финализирани от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.


Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


213.

Trichoderma

аsperellum (известен по-рано като T.harzianum)
ЩАМ: ICCO12
Микробна колекция: №

CABI CC IMI 392716


ЩАМ: Trichoderma

аsperellum (известен по-рано като

Т. viride T25) T25
Микробна колекция: №

CECT 20178

ЩАМ: Trichoderma

Аsperellum (известен по-рано като

Т. viride TV1) TV1
Микробна колекция: № MUCL 43093


Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А

Разрешава се за употреба единствено като фунгицид.


ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на докладите за преглед относно Trichoderma

аsperellum (известен по-рано като Т. harzianum) IСС012 (SANСО/1842/2008) и Trichoderma

аsperellum (известен по-рано като Т. viride Т25 и ТV1) Т25 и ТV1 (SANСО/1868/2008) и по-специално допълнения I и II към тях, финализирани от Постоянния комитет по хранител-ната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.214.

Trichoderma gamsii (известен по-рано като

Т. viride)


ЩАМ:
ICC080
Микробна колекция: № IMI CC number 392151 CABI


Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се за употреба единствено като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Trichoderma viride (SANСО/1868/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.
Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.


215.

Verticillium albo-atrum (известен по-рано като Verticillium dahliae)
ЩАМ: Verticillium albo-atrum изолат WCS850
Микробна колекция: № CBS 276.92


Не се прилага

Без приме-си от значе-ние

2008/ 113/ ЕО

01.05. 2009

30.04. 2019

01.11. 2009

30.04. 2014

ЧАСТ А
Разрешава се за употреба единствено като фунгицид.
ЧАСТ Б
За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключе-нията на доклада за преглед относно Verticillium albo-atrum (известен по-рано като Verticillium dahliae)

WCS850 (SANСО/1870/2008), и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.


Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.

2. На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за защита на растенията заповедта да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува в интернет страницата на Национална служба за растителна защита / НСРЗ /.

3. Настоящата заповед влиза в сила от 1 май 2009 година.

4. Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Национална служба за растителна защита.5. Настоящата заповед може да бъде обжалвана в едномесечен срок от съобщението за издаването й пред Върховния Административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:
ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВКаталог: nsrz -> files -> prz
prz -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут готов продукт
prz -> Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
prz -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут
prz -> Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
prz -> Продукт, фирма Активно
prz -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут
prz -> С п и с ъ к на продуктите, на които е прекратен срокът на разрешаване (на основание чл. 15 п, ал. 2, т. 1, 2, 3 и чл 15 р, ал. 2 от Закона за защита на растенията) № Търговско наименование
prz -> Продукт, Производител Активно


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница