Р е з ю м е на „орфей клуб уелнес” адстраница1/15
Дата05.10.2018
Размер1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Резюме


ПРОСПЕКТ

за публично предлагане на акции на

Част І

Р Е З Ю М Е

на

ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД
ВИД НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:

безналични, обикновени, поименни свободно прехвърляеми акции

БРОЙ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:

4 000 000 (четири милиона)
За 1 акция

Общо

Минимална емисионна стойност

1.01 лв.

4 040 000 лв.

Номинална стойност

1.00 лв.

4 000 000 лв.

Възнаграждение на инвестиционния посредник

42 000 лв.

Общо разходи по публичното предлагане

0,0130 лв.

51590 лв.

Нетни приходи от публичното предлагане

0,9970 лв.

3 988 410 лв.

МЕНИДЖЪР НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА АКЦИИ

ИП” ПОПУЛЯРНА КАСА - 95” АД

Седалище и адрес на управление

гр. Пловдив,п.к.4000, ул. Д-р Вълкович 8

СРОК НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ


а) Начална дата за записване на акции: 9:00 ч. на първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК;

б) Краен срок за записване на акции 16:00 ч. на деветия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК.Съгласно чл.87а от ЗППЦК, лицата, които са записали, съответно закупили ценни книжа, могат да се откажат от тях в срок два работни дни от представянето в КФН на информацията за окончателната цена и окончателния брой на предлаганите ценни книжа чрез писмена декларация по местата, където са били записани, съответно закупени ценните книжа.

Комисията за финансов надзор (КФН) е потвърдила Проспекта с решение № 256-Е от 11.03.2009 г. Потвърждаването на Проспекта от КФН не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. КФН не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Резюмето данни.

Това резюме представя кратка информация относно основните характеристики на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, както и кратко описание на рисковете, свързани с дейността на дружеството и инвестирането в неговите акции. В интерес на потенциалните инвеститори е да се запознаят не само с Резюмето на проспекта, но също така и с Регистрационния документ и Документа за ценните книжа, преди да вземат решение за инвестиране в ценните книжа на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД .


Членовете на УС на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД и подписалият документа инвестиционен посредник отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрирания одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

21.10.2008 г.

Настоящото Резюме на Проспекта за публично предлагане на акции

от увеличението на капитала на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД е изготвен

в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 2 и Директива 2003/71/ЕО

и представя кратка информация относно основните характеристики

на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, както и кратко описание на рисковете, свързани с дейността на дружеството и инвестирането в неговите акции.

В интерес на потенциалните инвеститори е да се запознаят не само с Резюмето на проспекта, но също така и с Регистрационния документ и Документа за ценните книжа преди да вземат решение за инвестиране в ценните книжа на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД.

Записването на ценни книжа се извършва само след публикуване на потвърден от КФН проспект и на съобщение за публично предлагане. Нарушаването на това изискване, както и когато съществена информация в проспекта се окаже невярна или в проспекта е укрита съществена информация, дава право на инвеститора в тримесечен срок от установяване на съответното обстоятелство, но не по-късно от една година от придобиването на ценните книжа, да иска придобиването да бъде обявено за недействително, освен ако е бил недобросъвестен.
Проспектът за публично предлагане на ценни книжа на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД се състои от 3 документа: (1) Резюме на проспекта; (2) Регистрационен документ; и (3) Документ за предлаганите ценни книжа. Регистрационният документ съдържа съществената за вземането на инвестиционно решение информация за Дружеството, а Документа за предлаганите ценни книжа – информация за публично предлаганите акции.
Инвеститорите могат да получат Резюмето, както и Документа за предлаганите ценни книжа и Регистрационния документ всеки работен ден между 9:00 и 17:00 ч. на адреса на управление на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД:

ул. „Гладстон” №1, ет.1

4000 Пловдив

Лице за контакти: Наско Начев

Тел.: 032/ 608 269; 032/ 032/266 200; Факс: 032/ 608 251

e-mail: chief@orpheusclub.com;


или на адреса на Инвестиционния посредник „ПОПУЛЯРНА КАСА-95” АД

Ул. „Д-р Вълкович” 8

4000 Пловдив

Лице за контакти: Огнян Гатев Дечев

Тел.: 032/265 353; факс:032/ 627 727

e-mail: chiefinvestmanagement@popkasa.comСЪДЪРЖАНИЕ:


1.Отговорни лица 6

1.1.Данни за членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и консултантите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД. Отговорност за изготвяне на резюмето 6

1.2.Данни за основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД има трайни отношения, както и на правните консултанти по тази емисия 7

1.3.Лица, отговорни за изготвянето на Резюмето: 8

1.4.Данни за одиторите на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за предходните 3 години. 9

2.Избрана финансова информация 10

2.1.Капитализация, задлъжнялост и причина за извършване на публичното предлагане 11

2.2.Рискови фактори 13

3.Информация за „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД 15

3.1.История и развитие на Дружеството 15

3.1.1.Юридическо и търговско наименование на Емитента 15

3.1.2.Номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер 15

3.1.3.Датата на създаване и продължителността на дейността на Емитента, с изключение на случая, когато е за неопределен период 16

3.1.4.Седалище и правна форма на Емитента, законодателството, съгласно което емитентът упражнява дейността си, страна на регистрацията и адрес и телефонен номер на неговото седалище според устройствения му акт 16

3.1.5.Важни събития в развитието на Дружеството за последните 3 финансови години 163.2.Преглед на направените инвестиции 17

3.2.1.Описание на главните инвестиции на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД за всяка финансова година за периода, обхванат от историческата финансова информация до датата на документа за регистрация 17

3.2.2.Описание на главните инвестиции на Емитента, които са в процес на изпълнение, включително географското разпределение на тези инвестиции (в неговата страна и в чужбина) и метода на финансиране (вътрешно и външно) 18

3.2.3.Информация относно главните бъдещи инвестиции на Емитента, за които неговите органи на управление вече са поели твърди ангажименти 18

3.2.4.Информация, относно инвестиционните намерения на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД 19

3.3.Преглед на стопанската дейност на Дружеството 22

3.3.1.Предмет и сфера на дейност, характеристика на предлаганите уелнес-продукти и услуги, кратко описание на бизнес – мрежа „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” и механизма на нейното функциониране 223.3.2.Данни за конкурентоспособността на Дружеството 27

3.4.Организационна структура 28

3.5.Имущество, производствени единици и оборудване 30

4.Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи 30

4.1.Анализ на финансовото състояние на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД 31

4.2.Капиталови ресурси 32

4.3.Научноизследователска и развойна дейност, патенти, лицензи и други 34

4.4.Информация за тенденциите 34

5.Административни управителни и надзорни органи и висше ръководство 36

5.1.Информация за служителите 37

5.2.Информация за притежавани акции от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД към 30.09.2008 г. 40

5.3.Ако някой от посочените в този документ експерти или консултанти притежава значителен брой акции на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД или на негови дъщерни дружества, има значителен пряк или непряк икономически интерес в „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД и/или възнаграждението му зависи от успеха на публичното предлагане, за което е изготвен този документ, се посочва кратка информация относно тези обстоятелства. 40

6.Акционери със значително участие. Сделки със свързани (заинтересувани) лица 41

6.1.Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас; Учредители (акционери). Структура на капитала при учредяване 41

6.2.Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД пряко или непряко, доколкото емитента има информация за тях 43

6.3.Сделки със свързани лица 44

7.Финансова информация 49

7.1.Историческа финансова информация 49

7.2.Проформа финансова информация 49

7.3.Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети 50

7.4.Дружествената политика по отношение разпределянето на дивиденти и информация относно дивидента на акция за последните 3 финансови години 50

7.5.Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху финансовото състояние на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД или неговата рентабилност 50

7.6.Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД (или на дружествата от групата, ако емитентът изготвя консолидирани финансови отчети), настъпили след датата на публикуване на годишния или на последния междинен финансов отчет 50

8.Информация за ценните книжа, обект на публично предлагане 51

9.Допълнителна информация 62 1. Каталог: files -> bulletin
  bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
  bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
  bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница