Р е з ю м е на постигнатия напредък на България по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпностДата02.01.2018
Размер176.6 Kb.


Р Е З Ю М Е

На постигнатия напредък на България по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност

Януари-февруари 2011

Като акцент в работата по наблюдаваните показатели през периода отбелязваме приключването на различни съдебни инстанции на дела от особен обществен интерес. Бившият изпълнителен директор на Националната агенция по приходите получи ефективна присъда на първа инстанция. В съда бе внесен обвинителният акт за данъчно престъпление срещу Красимир Георгиев /Красьо/. За периода отчитаме и 6 влезли в сила съдебни решения в полза на исковете на Комисията за отнемане на престъпно придобито имущество.

В съответствие с новите разпоредби на Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет прие правилата за избор на комисиите за професионална етика във всички структури на съдебната власт. Дейността на комисиите ще гарантира, че нравствените качества на магистратите стават неделима част от кариерното развитие - от момента на влизане в съдебната система, през професионалното израстване и при назначенията на високи позиции в съдебната система. Две дисциплинарни производства по т.нар. „случай Приморско” бяха приключени с най-тежки санкции от Висшия съдебен съвет – председателят на Апелативния съд-София бе отстранен от длъжност като административен ръководител, дисциплинарно уволнена бе съдийка от ОС-Благоевград.

Показател 1: Да се приемат конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система

Планови и контролни проверки на Инспектората към ВСС:

Комплексна планова проверка по гражданските дела бе извършена през периода в районните съдилища в Своге, Ихтиман, Костинброд и Ботевград, и в окръжните съдилища в Благоевград и София, изготвят се заключителните актове. Комплексна планова проверка бе извършена и в Апелативната прокуратура-София.

Актовете с препоръки след комплексните планови проверки по наказателните дела в районните съдилища в Девня, Провадия, Първомай, Асеновград, Карлово и Варна бяха финализирани. Конкретни препоръки са дадени от ИВСС в заключителните актове след комплексните проверки по гражданските дела в ОС-Кюстендил, Апелативния съд-София, СРС-второ гражданско отделение и в СГП.

ИВСС е получил информация от ОС – Пловдив и РС – Разлог, проверени в края на 2010 г. за предприети от тях действия за изпълнение на препоръките от плановите проверки по граждански и наказателни дела.Тематични и ad-hoc проверки на Инспектората към ВСС:

През периода в ИВСС са постъпили 215 сигнала. Приключила е работата по 229 сигнала, включително останали и от предходния период. От тях с постановен акт след извършена проверка са 17, със становище след предварително проучване – 190.

В хода на 9 проверки по постъпили конкретни сигнали са констатирани нарушения, за отстраняването на които са дадени препоръки на съответните административни ръководители.

През февруари започна планова тематична проверка за приложението на Закона за защита на детето и по противоречива практика за събиране на държавни такси в РС-Дряново.

През отчетния период ИВСС е отправил 3 сигнала до държавни органи и до компетентните органи на съдебната власт, сред които и до административния ръководител на СГП във връзка със спазване на сроковете за изпълнение на присъдите, определени в НПК.

Виж: Приложение № 1 "Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), януари-февруари 2011 г.”

Показател 2: Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес. Докладване за въздействието на новите закони, преди всичко върху досъдебната фаза

Работа по делата от особен обществен интерес:

На 7 февруари Комисията по изпълнение на мерките за организацията на делата с особен обществен интерес /КИМОРДООИ/ изиска справки от председателите на състави по дела, наблюдавани от ВСС и ЕК, за да се изясни дали мотивите са изготвени в предвидения от НПК срок, с оглед осигуряване ритмичност на наказателния процес. По инициатива на Комисията беше изслушан съдията от ОС-Кюстендил, докладчик по делото, известно като „делото срещу братя Галеви”, поради забавяне на мотивите по делото. Установени бяха обективни обстоятелства за забавянето, мотивите вече са изготвени за публикуване на интернет – страницата на съда. Изготвянето на мотивите по делата от особен обществен интерес става постоянна тема на срещите на КИМОРДООИ по апелативни райони. През февруари на срещи в апелативните райони Бургас и Пловдив бяха дискутирани практически проблеми по хода на делата, факторите за неоправдано забавяне, начините за преодоляване на недостатъците. Цялостен анализ ще бъде изготвен след предстоящите срещи в останалите 3 апелативни района.

На 18.02 като втора инстанция Софийският апелативен съд потвърди решението на СГС по едно от наблюдаваните от ЕК дела – срещу австралиеца Джок Полфрийман за убийство.

Обучение на магистрати, укрепване на административния капацитет:

През февруари ВСС изработи и прие Правила за дейността на съдиите-наставници и за дейността на прокурорите-наставници, като част от инициативите за осъществяване на Стратегията за съдебна реформа – утвърждаване на добрите европейски практики за наблюдение върху професионалното развитие на младшите магистрати.

През февруари в НИП са проведени 15 обучения за 439 участници – съдии, прокурори, младши магистрати и съдебни служители. 24 съдии са взели участие в интердисциплинарното обучение по тема „Имидж на магистрата”.

52 прокурори от Софийски и Великотърновски апелативен район са преминали обучение на тема „Специални разузнавателни средства. Съвместни екипи за разследване”.

С цел укрепване на административния капацитет и създаване на нова организация за ръководството и надзора по определени наказателни производства, включително по дела, наблюдавани от ЕК, Главният прокурор утвърди на 22.02 ново Указание за оказване на засилена методическа помощ и надзор по определени наказателни производства за цялата система на прокуратурата. Указанието съдържа и правилата, по които взетите под специален надзор производства се включват в Унифицираната информационна система на прокуратурата.

Виж: Приложение № 1 "Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), януари-февруари 2011 г.”; Приложение № 2 “Акценти в дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС), януари-февруари 2011 г.”;Приложение №3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за периода януари-февруари 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”.

Показател 3: Да продължи реформата на съдебната система с оглед повишаване на професионализма, отчетността и ефективността. Да се оцени въздействието на тази реформа и да се публикуват ежегодно резултатите

Дисциплинарна практика на ВСС, дейност на Комисията за професианална етика:

На 8 март ВСС наложи на Деница Урумова – младши съдия в ОС-Благоевград дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност. До най-тежкото дисциплинарно наказание се стигна в хода на разследването на скандалните обстоятелства за придобити имоти в Приморско от магистрати и техни роднини. След публикации в медиите Комисията по “Професионална етика и превенция на корупцията” се самосезира и бяха образувани дисциплинарни производства срещу съдиите Деница Урумова, Николай Урумов, Панайот Генков, Андрей Икономов и Веселин Пенгезов. С решението си ВСС прие, че Деница Урумова е извършила действия, противоречащи на стандартите за безукорна професионална репутация, и е нарушила Етичния кодекс на българските магистрати. Това е второто дисциплинарно дело по случая ”Приморско”, след като ВСС освободи дисциплинарно от длъжност Веселин Пенгезов като административен ръководител на Софийския апелативен съд през януари.

Комисията по дисциплинарни производства към ВСС е разгледала и се е произнесла през периода по 20 дисциплинарни преписки и по 5 постановени от ВАС съдебни акта, свързани с дисциплинарната практика. Две дисциплинарни производства приключиха през януари, през февруари са приключени дисциплинарните производства срещу съдия от окръжен съд – производството е прекратено поради напускане на магистрата, и срещу съдия от районен съд – санкцията е намаляване на трудовото възнаграждение за определен период.

През януари са образувани 2 дисциплинарни производства срещу съдии в районни съдилища по предложение на административни ръководители за нарушения, свързани с неизпълнение на служебни ангажименти и уронване на престижа на съдебната система.

ВСС прие Анализ на дисциплинарната практика за 2010 г., който е публикуван на интернет - страницата на Съвета. За този период Комисията по дисциплинарни производства на ВСС се е произнесла по 192 дисциплинарни преписки, образувани са 39 дисциплинарни производства и са приключени 49 производства. Най-тежката санкция – дисциплинарно освобождаване от длъжност – е наложена спрямо 6 магистрати, 7 са освободени като административен или заместник-административен ръководител, 11 магистрати са понижени в ранг, на 16 е било намалено трудовото възнаграждение за определен срок.

В съответствие с приетите от Парламента изменения в Закона за съдебната власт ВСС прие Правила за организацията и дейността на Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт. Правилата интегрират изискването на ЗСВ нравствените качества на магистратите да станат неделима част от всички етапи на кариерата им. Сред записаните основания за проверка от страна на Комисиите за професионална етика изрично са включени и публикации в медиите, както и анонимни сигнали, съдържащи проверими данни. Предвидено е създаването на регистър за постъпилите сигнали срещу магистрати, който ще бъде съхраняван 5 години. Регламентиран е начинът на действие в случаи, при които е възможно възникването на конфликт на интереси при проверките.Публичност на съдебната власт:

На 3.02 ВСС прие и своя Информационна стратегия за периода 2011 - 2013 г., целите на която са подобряване на дейностите на органите на съдебната власт, унифицирането на интернет страниците на отделните институции, ефективното използване на информационните технологии в услуга на гражданите.Преодоляване на противоречивата съдебна практика:

През януари ИВСС изпрати искане за тълкувателно решение до председателя на ВАС след постъпили сигнали за противоречива съдебна практика при постановяването на съдебни решения в производства по ДОПК по въпроса за правната природа на имуществените санкции, определени със специални закони, налагани по реда на ЗАНН, и начисляването на лихви върху тях.Виж: Приложение № 1 "Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), януари-февруари 2011 г.”; Приложение № 2 “Акценти в дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС), януари-февруари 2011 г.”;Приложение №3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за периода януари-февруари 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”.

Показател 4: Провеждане и докладване на професионални разследвания по обвинения за корупция по високите етажи на властта. Вътрешни проверки на публичните институции, огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица

Противодействие на закононарушенията по високите етажи на властта:

През януари на първа инстанция приключи наказателното производство по дело, наблюдавано от ЕК, срещу бившия изпълнителен директор на НАП Мария Мургина. Мургина бе призната за виновна за нарушаване на служебните задължения, издаване на незаконосъобразни указания и причинени значителни щети на бюджета. Постановеното наказание е 4 години лишаване от свобода и забрана за заемане на ръководна длъжност за 6 години.

През януари приключи разследването срещу екс-министъра на здравеопазването Божидар Нанев и в СГС бе внесен обвинителният акт. Обвинението е за сключени неизгодни сделки и причиняване на значителни вреди за бюджета. Приключено на първа инстанция бе съдебното производство по дело, представляващо значим обществен интерес – срещу бившия вицепремиер и впоследствие и главен изпълнителен директор на приватизирана голяма фирма Александър Томов. Томов бе признат за виновен в длъжностно престъпление и присвояване, присъдата е 9 години лишаване от свобода и лишаване от право да заема ръководна публична длъжност.

През отчетния период приключи разследването и беше внесен обвинителен акт срещу прокурора от ОП –Плевен Георги Велков, обвинен в злоупотреба със служебно положение, изнудване и искане на подкуп в големи размери. Обвинителен акт бе внесен и по разследването, наблюдавано от ЕК, срещу Красимир Георгиев /Красьо/ за неплащане на данъчни задължения в големи размери. В началото на март ВАС се произнесе по жалбата на НАП и осъди Валентин Димитров /Вальо Топлото/ да заплати данъци за над 1 млн. лв.

През февруари приключи разследването по още едно от делата, наблюдавани от ЕК – срещу двама бивши служители на „Криминална позиция”, причинили смъртта на задържано лице - Пламен Куцаров, двамата са предадени на съда.

В резултат на тиражирани през януари в медиите записи на разговори между директора на Агенция „Митници” и лица, заемащи отговорни държавни постове, СГП образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител за разгласяване на информация, представляваща държавна тайна. Разследването се води в три аспекта – са ли записите в резултат на използване на СРС, манипулирано ли е съдържанието им, кой и защо е филтрирал информацията към прокуратурата в хода на текущо разследване, налице ли е престъпление от страна на висши публични фигури. Изготвена бе фоноскопска експертиза, назначена бе комплексна експертиза извън МВР.Противодействие на корупцията:

Образуваните досъдебни производства за корупция през периода са 78, решените 79, внесените в съда прокурорски актове са 35. На съд са предадени 43 лица, осъдени са 20, 17 са с влезли в сила присъди.

В инспекторатите на администрацията за периода са получени общо 82 сигнала за корупционни практики, извършени са 63 проверки.

На 31.01 със заповед на премиера бе утвърдена Методика за оценка на корупционния риск, въз основа на която се изготвят специфични индикатори за корупционния риск в отделните звена на администрацията.Превенция и санкциониране на конфликта на интереси:

Общо 22 сигнала за конфликт на интереси са получени в инспекторатите в администрацията, извършени са 20 проверки.

В изпълнение на заповед на министър-председателя през периода Главният инспекторат извърши проверка по подадените по ЗПУКИ декларации от лицата, заемащи публични длъжности от политическия кабинет на министър-председателя, на заместник министър-председателите, на министъра по управление на средствата от ЕС и на министъра без портфейл. Не бе установена несъвместимост при заемане на длъжността за посочените лица.

За конфликт на интереси са проверени всички началници на кабинети на министри. След проверка на декларацията по ЗПУКИ на началника на кабинета на министъра на регионалното развитие Инспекторатът на МРРБ е изготвил доклад за предприетите действия за отстраняване на декларирани несъвместимости.

Инспекторатът на МИЕТ е извършил проверка по сигнал от ОД-МВР в Кюстендил за конфликт на интереси при назначаването на член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Мини Бобов дол ЕАД", изготвен е доклад. Извършена е проверка и е установена несъвместимост при директора институт в качеството му на възложител на обществена поръчка. Инспекторатът на МТИТС е проверил сигнал за конфликт на интереси в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”, 3 сигнала за служители на ИА „Автомобилна администрация” и 3 сигнала за служители в министерството. През февруари след извършена проверка по сигнал за конфликт на интереси данните са изпратени в СГП с искане за образуване на досъдебно производство. В МФ през януари е постъпил 1 сигнал за конфликт на интереси. Два сигнала са постъпили през януари в МЗХ, приключени са проверките в Националната ветеринарномедицинска служба и в областна дирекция „Земеделие”, не е установен конфликт. Инспекторатът на МЗХ е започнал през февруари проверка по сигнал за конфликт на държавен експерт в министерството. Три сигнала са постъпили в Инспектората на МК, започнала е проверка в Държавния музикален и балетен център. В АДФИ е приключена проверка по сигнал от ноември, постановено е наличие на конфликт на интереси.

Противодействие на злоупотребата със средства от фондовете на ЕС:

Образуваните през периода досъдебни производства за престъпления, свързани със злоупотреба със средства на ЕС, са 69, решени са 116, внесените в съда прокурорски актове са 40. На съд за тези престъпления са предадени 57 лица, осъдени са 60, спрямо 55 присъдата е влязла в сила.

160 полицейски служители са преминали обучение по проекта “Противодействие на престъпления, свързани със злоупотреба на финансови средства, предоставени на България от ЕС”, в партньорство с Португалия и Полша. Участие са взели представители на ВКП, СГС, Държавния фонд “Земеделие”, окръжните съдилища в Пловдив и Варна. Постигната е целта на проекта – повишаване на капацитета и разработване на методики за екипна дейност при разследване на конкретни случаи. Със съдействието на прокурори и съдии е разработена Национална методология „Противодействие на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС” за структурите на МВР.

През отчетния период 7 служители на ГДКП - МВР взеха участие в съвместен проект на България и Италия по линия на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) на тема „Италианският опит в борбата срещу измамите, свързани със средства на ЕС, в подкрепа на компетентните български власти, имащи отношение по превенцията, разследването и защитата на финансовите интереси на ЕС”.Виж: Приложение № 3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за периода януари-февруари 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”; Приложение № 5 „Информация за по-характерните операции на Министерството на вътрешните работи (МВР) по противодействие на престъпността, януари-февруари 2011 г.”

Показател 5: Предприемане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното самоуправление

Противодействие на корупцията в здравеопазването и образованието:

През периода Изпълнителната агенция „Медицински одит е извършила 100 проверки в 34 лечебни заведения за болнична помощ и 32 за извънболнична помощ. В 7 от проверените болнични заведения са констатирани случаи на нарушения, свързани с достъпа до медицинска помощ. Изготвени са препоръки за отстраняване на нарушенията.

През януари две специализирани операции на ГДБОП са реализирани за противодействие на нарушения в здравния сектор. Документирана е престъпна дейност на управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД - Г. Оряховица – сключване на договори с външни организации в нарушение на ЗОП, нерегламентирани разплащания от бюджета, неизгодни сделки с доставчици, ползване на средства на МБАЛ за лични нужди. Образувано е досъдебна производство.

На 18.01 в хода на специализирана операция са задържани 6 лица, участници в ОПГ за посредничество при получаване на инвалидна категория. Групата е давала подкупи на лекари от ТЕЛК-Пловдив за изготвяне на епикризи с невярно съдържание. Образувано е досъдебно производство.

След проверка по сигнал срещу ръководител на административна структура от системата на МОМН е образувано дисциплинарно производство, служителят трябва да възстанови и неправомерно получена сума. През януари приключи проверка на Инспектората по сигнал за корупционни прояви на експерт от МОМН, предприети са действия за възстановяване на нанесените на институцията финансови щети.

Противодействие на корупцията в местната власт:

В ход е досъдебно производство на ОП-Варна срещу служител на общинската администрация за искане на подкуп. В началото на март ОП-Сливен повдигна ново обвинение срещу кмета на града, за безстопанственост при разпореждане с имоти.

Обвинение бе повдигнато срещу кмета на община Ветрино след разследване и доказване на престъпна дейност при осъществяване на обществени поръчки, свързани с усвояване на средства от ЕС.

Противодействие срещу извършването на данъчни, митнически, акцизни и валутни нарушения:

За периода за този вид престъпления са образувани 598 досъдебни производства, решени са 211, 228 прокурорски акта са внесени в съда. На съд са предадени 266 лица, осъдени са 214, спрямо 180 присъдата е влязла в сила.

За периода в Агенция „Митници” са извършени проверки и вътрешни разследвания срещу митнически служители по 24 преписки, образувани са 4 дисциплинарни производства и са наложени 5 дисциплинарни наказания, едно от тях уволнение. В Инспектората на МФ се разглежда 1 сигнал за корупция.

Агенция „Митници” е осъществила 1 694 проверки на акцизни обекти, издадени са над 1 500 наказателни постановления, 101 преписки са предадени на прокуратурата. Мобилните митнически групи са извършили 210 проверки на бази за горива, бензиностанции, складове за акцизни стоки.

Специализирана полицейска операция „Играчите” бе реализирана на територията на Стара Загора срещу лица, избегнали плащането на данъчни задължения в големи размери.

Проведени бяха 12 срещи на регионалните координационните центрове за взаимодействие на данъчните органи и прокуратурата, разгледани са 28 конкретни случая за извършени престъпления от физически или юридически лица.

В хода на проверка на Сметната палата по ДОПК за констатирани несъответствия са приключени 394 проверки, възложени са 7 ревизии.

Виж: Приложение № 3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за януари-февруари 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”; Приложение № 4 „Антикорупционни действия на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници” (АМ), януари-февруари 2011 г.; Приложение № 5 „Информация за по-характерните операции на Министерството на вътрешните работи (МВР) по противодействие на престъпността, януари-февруари 2011 г.”

Показател 6: Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области

Напредък в разследването и осъждането при случаи на организирана престъпност:

За периода за този вид престъпления са образувани 22 досъдебни производства, решени са 21, 19 прокурорски акта са внесени в съда. Предадени на съд са 54 лица, осъдените са 25, спрямо 24 присъдата е влязла в сила.

В резултат на проведените полицейски операции на територията на страната са през февруари са неутрализирани 5 ОПГ, образувани са 23 досъдебни производства срещу 39 лица.

В рамките на досъдебното производство на ОП-Велико Търново и т.нар. акция „Винетките” от 2010 г. срещу ОПГ за фалшифициране на документи, бяха повдигнати обвинения срещу 3 лица.

Съвместните специализирани екипи по противодействие на измамите с ДДС проведоха през февруари специализирана операция, съвместно с НАП, ГДКП и СДП-МВР, в счетоводни офиси и търговски дружества във връзка с извършени от ОПГ данъчни престъпления. По предварителни данни щетите за бюджета са за над 200 млн.лв., разследването продължава. Екипите осъществиха и акция срещу ОПГ за данъчни престъпления на територията на България и страни-членки на ЕС, предварителната оценка на щетите е за над 20 млн. лв.

Реформа на МВР и ДАНС:

През февруари в МВР приключи реализацията на туининг проекта „Усъвършенстване и укрепване на системата за управление на човешките ресурси в МВР, като фактор в борбата с корупцията сред неговите служители”, насочен към методическо осигуряване на единна дисциплинарна практика за противодействие на проявите на корупция.

През периода са постъпили 67 сигнала за корупция на служители на МВР. Извършени са 55 проверки по сигнали, наложени са 3 дисциплинарни наказания „уволнение”. Един сигнал е изпратен в прокуратурата, образувани са 3 дисциплинарни производства за корупционно поведение на служители от ГДГП.

Продължи работата по дисциплинарните производства срещу 14 служители от ГКПП - Русе, които са временно отстранени от служба. Продължават производствата по сигнали срещу служители от ГКПП-Кулата, РДГП-Елхово, ГКПП-Оряхово и ГКПП-Силистра.Действия на съвместните специализирани екипи:

В хода на разследване на специализираните екипи срещу организираната престъпност „Килърите”, под ръководството на ВКП и с участието на ГДКП и ОДП-Перник, през февруари ОП-Перник повдигна обвинения срещу Радослав Здравков (Муката) и Асен Китанов (Психото) за опит за убийство през 2008 г. Единият от обвиняемите е задържан и по делото срещу „групата на Таки”, по което процесуално-следствените действия продължават и предстои изготвянето на обвинителен акт. Под ръководството на същия специализиран екип и със съдействието на ОДП-Кюстендил бе разкрито убийство, извършено през 1999 г. на територията на областта. На 14.01 ОП-Кюстендил възстанови досъдебното производство и привлече като обвиняем Васил Шатков.Напредък по случаите, свързани с пране на пари:

За пране на пари през периода са образувани 7 досъдебни производства, решени са 13, внесените в съда прокурорски актове са 4. На съд са предадени 5 лица, 3 са осъдени, присъдата е влязла в сила по отношение на 2 лица.Отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност:

За периода КУИППД е образувала 27 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Взети са 20 решения за налагане на обезпечителни мерки върху имущества на обща стойност над 7 млн.лв. Образувани са 7 дела за отнемане в полза на държавата на престъпно придобито имущество за над 2 млн.лв.

През периода на първа инстанция в полза на КУИППД съдът се е произнесъл по 4 дела, по 5 дела има потвърден иск на втора инстанция.

През февруари има 6 влезли в сила съдебни решения в полза на искове на Комисията, постановени съответно от ОС-Варна, ОС-Търговище, ОС-Стара Загора и ВКС. През периода ВКС е отхвърли 3 иска на КУИППД.В хода на проверките за установяването на източниците за придобиване на луксозни недвижими имоти и съответствие със заплатените от лицата данъци, в НАП са възложени 161 проверки. Към 28.02.2011 г. са приключили 7 проверки, възложени са 2 ревизии.

Виж: Приложение № 3 „Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за януари-февруари 2011 г. Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност”; Приложение № 4 „Антикорупционни действия на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници” (АМ), януари-февруари 2011 г.; Приложение № 5 „Информация за по-характерните операции на Министерството на вътрешните работи (МВР) по противодействие на престъпността, януари-февруари 2011 г.;” Приложение № 6 „Информация за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, януари-февруари 2011 г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница