Раббин Еви Чъкъш 35-40Дата19.05.2017
Размер82.71 Kb.
Раббин Еви

Чъкъш 35-40

Гириш:


 • Муса икинджи дефа балкандан ининдже, Раб джеза оларак, “Бен бу халка Филистин топракларъна гитмейеджем” дийор. Ама Муса’нън арая гирмеси юзерине, Раб антлаимасънъ текрарлъйор ве “Гене де бу халкла бирликт еоладжам” дийе сьоз верийор

 • Исраил халкъ, насъл анлаяджак ки, Раб онларла бирликтедир? Ону даха кесин оларак гьостермек ичин, бир ‘Аллахеви’нин япълмасънъ буйуруйор.

 • Бунунла халкънън иманънъ кувветлендирмек истеди. Кишилер о Аллахевине бактъкларъ заман, герчектен анлардълар, “Раб арамъздадър”

 • Бу Аллахеви чндже, яни Муса’нън заманънда, бир чадър (палатка) ничиминде иди. 400 сене сонра, Сюлейман онун йерине таштан бир бина яптъ, (тапънак, храм).А. Чадърън гьорюнюшю

1. Юч парча: авлу, кутсал йер, ен кутсал йер

а. авлу


 • 52 x 26 м = бизим авлудан 2 кат гениш, ики кат узун

 • етрафънда тахтапердеси 2,5 м йюксек = нормал оларак ичинде не варса гьорюнмезди

 • биринджи дерс: Раббин йери сърадан бир шей деилдир, “Хайди, бир гьоз атайъм” дийенлер ичин деил; Орая гирмек бюйюк бир карар ве ичинде не япълърса кутсалдър

 • не язък, чок киши Раббин евине бугюн де айнъ сайгъйъ гьостернийорлар

 • Истанбул, яз кампъда (лагерде): плажда вафтиз олурду – юч иманлъ еркек карта ойнаркен, бириси дийор: “Дурун, шаваламайън, бен бир вафтиз олуп хемен геледжем” – ве яптъ

 • Раббин хузурунда яшаянларда хер даим кутсал бир дуйгу вар: БУ КУТСАЛдър, хер шейи бу анлайъшла япарлар

 • ЙОК: Иса хаккънда майтаплар, дюшюнджесиз карарлар,б. кутсал йер


 • 15 x 5 м x 5 м йюксек = узун ве дар – ен кутсал йер 5 x 5 x 5 м = бир кюп гиби

 • тахтадан панеллер,

 • юзеринде дьорт катлъ чатъ вардъ: кетен кумаш – беяз кечи йюйюнден докунмуш килим – кърмъзъ боянмъш коч дериси – даха калън дери

в. бютюн парчалар сьокюлюрдю, ташънърдъ


   • ен бюйюк дерс: Раб хер заман кенди халкънън янънда ве арасънда булунмак истийор

   • деил: онун халкъ она гитсин, кендиси халкънън арасъна гирийор

   • не кадар бюйюк бир фарклълък: путлар санки бир йере балъ идилер

   • Филистинлер Исраилле саваш япаркен: “Онларън танръсъ бир балкан танръсъ, онун ичин онларъ балканларда йенемийоруз” (1.Краллар 20:23) – Раб Яхве хер йерде Рабдир,

   • ики бюйюк дерс:

 1. хер нерейе де гитсек, ялнъз деилиз, Раб янъмъзда = хер дурумда о бизе ярдъм етмейе хазърдър (ьорнеклер сай...)

 2. хер нерейе де гитсек, ялнъз деилиз, Раб янъмъзда = хер йерде бизи контрол едийор = топлантънън иьоинде де ьойлр давраналъм, санки хер ан Раб бизе бакъйор

2. ичери гитмек, гиттикче даха зор олурду:


   • авлу = бютюн Исраилли еркеклер ичин

   • кутсал йер = садедже гьоревлилилер ичин (кахинлер)

   • ен кутсал йер = садедже башгьоревли ичин (башкахин)

3. Бу бьолмелер юч айръ груп кишилер хаккънда дерс вермек истийор:


    • авлу = Аллаха яклаимак истейен бир киши е япсън?

    • кутсал йер = Аллахън халкънън хаятънда ьонемли олан недир?

    • ен кутсал йер = Аллахън кендиси насъл?

Б. Ешялар

1. Бакър курбан йери

а. гьорюнюшю


    • 2,20 м x 2,20 м x 1,20 м йюксек

    • тахтадан ве бакърла капланъш, йукаръда ъзгара вардъ

    • хайванлар онун ьонюнде кесилирди, канларъ етрафънда дьокюлюрдю, етлер якълърдъ

б. дерс: Аллаха яклашабилмек ичин, лазъм бириси ьолсюн


 • аслънда кимсенин хаккъ йок Раббе яклашсън = бюйюк бир айръм вар

 • сен де кимсин коджаман, кутсал Аллахън кузуруна гидесен?

 • санки работниклерле ве кирли еллерле президентин янъна гирмейе чалъшъйорсун (аклъмъза гелмейеджек) – ама чоу киши о вазийетте Раббе яклашмая чалъшърлар

 • бюйюк айръм недир: гюнах – “Гюнах ишлейен джан ьоледжектир’ ве ‘ДЖана каршъ джан”

 • ЕА’те курбанлар, деил джин коркусунда, деил севап казанмак ичин, ама Раббин бюйюк мерхамети: инсан йерине хайван ьолебилир

 • бюйюк бир дерс: кимсе лайък деилдир, мутлака бириси ьолюм джезасънъ чекеджекИбр 9:22

22 Ве дийебилириз ки, Муса'нън канунуна гьоре хемен хемен хершей канла темиз кълънъйор. Евет, кан дьокюлмеден баъшламак йоктур.

- бу дерс кафамъза чок зор гирийорв. табии ки, Раб Иса кендиси о курбандър


- Йух инджилинде . санки Иса бу Раббин евини дъшаръдан ичери дору гезийор:

Йух 1:29


29 Ертеси сабах Яхя Иса'йъ гьорюйор, насъл кендисине дору йюрюйор ве дийор:

"Бакън, Аллах кузусу будур, дюнянън гюнахънъ О калдъръйор.г. бу ьоретише чок алъштък, ама ишин терси де дору: бу курбандан сонра, биз де бир курбан гетирмелийиз


 • биринджи курбан: Ибрахим’е Раб бир коч верди (“Раб вереджектир”)

 • онун ичин: Муса’нън канунуна гьоре кочлар, кузулар, кечилер кесилирди

 • ама сон курбан Иса иди = ве буна каршъ бир хайван кесмек йетерли деил

 • Раб сени истийор: сенин беденини, севгини, диккатини, вактини ве паранъ = дири курбан

2. Хавуз (Бакър денизи)

а. гьорюнюшю: коджаман йуварлак бир бакър казан


- гьоревлилер орадан су алъп еллерини ве аякларънъ йъкардълар

- Мухаммед абдест дюшюнджесини орадан чалдъ


б. дерс: курбан тек башъна йетерли деил – инсан лазъм кутсал кълънсън


 • курбан гетирен киши айнъсъ калмаз, деишийор, темизленийор

 • о заман насъл хайван курбанъ вардъ, гене дъштан бир темизлик истенирди

 • Иса буну деиштирди: дъшаръдан ичери – семболдан герчее – ойунджактан асъл ише

 • ама ЕА’те биле асъл ьонемли олан ичтен темиз олмак

 • Раб дийор: “Еллерини кюл суйусу иле йъкарсан биле, сучун беним ьонюмде дуруйор”

Ъшая 1:15-17

"Еллеринизи ачъп бана якардъънъзда Гьозлерими сизден качъраджаъм. Не кадар чок дуа едерсениз един динлемейеджеим. Еллериниз кан долу.

Йъканъп темизленин, Кьотюлюк яптъънъзъ гьозюм гьормесин, Кьотюлюк етмектен вазгечин.

Ийилик етмейи ьоренин, Адалети гьозетин, зорбайъ йола гетирин, ЬОксюзюн хаккънъ верин, Дул кадънъ савунун."


в. Йуханна Инджилинде: Йух 1:32-34 = Иса’нън вафтизи

г. бугюн: тек бир абдест


 • бир кадън: “Гечен хафта джамийе гиттим, абдест алдъм” – демек истеди “Килисейе гиттим, вафтиз олдум”

 • аслънда чок комик, ама дору: бизде тек бир абдест йетер

Ибр. 9:14

14 Мадем ьойле, Месихин канъ не кадар даха фазла дуйгуларънъзъ ьолю ишлерден темизлейеджек; ьойле ки, артък дири Аллаха хизмет едесиниз

 • бу дору му? Сен дийебилир мисин, беним дуйгум темизленди?3. Екмек масасъ

а. артък кутсал йере далдък = бу дерслер иманлълар ичиндир, илк ики адъмдан гечмейенлер ичин деилдир

б. гьорюнюшю: 1м x 0.5м x 0.75м йюксек – тахтадан ве алтън капламалъ

в. дерс: Раб дийор: “Сени беслейен беним!”


 • иманлъ хаятта башарълъ олмак истейен ен башта ону ьоренсин

 • сен артък кутсал йерин ичиндесин, бурада дюнянън сърасъ гечмийор

 • дюняда: ьондже кендине бак, кенди ишлне битир, сонра вакът калърса, Аллахъ дюшюн

 • насъл махалледен бир шофьорле конуштук – кендини бюйюк мюслюман гетирийор, ама намаз кълмъйор: “Абе, насъл гюнде 5 дефа ишиме бракаджам. Бу иш айлакчълар ичин”

 • ама биз айнъсъ деил мийиз?

 • сору: Исраил халкъ Мъсърда калсайдъ, Раб онлара ман екмеини ядъраджак мъйдъ?

 • сору: Ибрахим зенгинди, ама Ур касабасънда калсайдъ

 • ама биз ону истийоруз: хем шаваламаялъм, хем Аллах бизе ишлеримизде берекетлесин

 • кутсал йерин ичинде башка съра вар:

Матта 6:31-33

31 Онун ичин кахърланмайън, 'Не йийеджез, не ичеджез, не гийеджез' дийе. 32 Чюнкю Аллахсъз миллетлер хеп бьойле шейлерин дердине дюшюйорлар. Ама гьоктеки Бабанъз билийор, ачан бютюн бу шейлере ихтияджънъз вар. 33 Сиз гене, ен биринджи Онун краллъънън ве Онун дорулуунун пешине дюшюн. О вакът сизе бютюн бу шейлер де вериледжек

- бу дери ьорендин ми, - о екмек масасъндан йийор мусун?


г. табии ки, асъл екмек Иса’нън кендисидир (Йух 6:35)

4. Кандиллик

а. гьорюнюшю: йеди коллу – юстюнде йеди кючюк тас – зейтин яъ долу


 • хич сьонмейен бир айдънлък вардъ

 • хер акшам онун яънъ тазелердилер

б. дерс: Раб дийор “Сана айдънлък верен Беним”


 • хем: “Сана йол гьостереджем”, хем де “Сен айдънлък олуп башкаларъна йол гьостереджен”

 • Ром 2:18-20

18 - мадем Онун истедиини билийорсун,

- мадем Аллах канунундан дерс алъп, ен ьонемли шейлер недир анламъшсън,19 - ве мадем кендине гювенийорсун...

кьорлере йол гьостермейе, каранлъкта оланлара айдънлък олмая,20 анлайъшсъз кишилерин тербийеджиси олмая,

олгунлашмамъш кишилерин муаллими олмая, • герчектен де ьойле: башка миллетлерден бир киши герчек танръя улашмак ичин Яхудилерден лазъмдъ гечсинв. ама бу чок зор бир иш, бунун ичин нереден гюч аладжаз?


 • Мат 28:18 “Бютюн дюняя гидин...” – санки бу мюмкюн деил, нереден превоз , нереден пара?

 • ама Иса дийор: Хер ан сизинле бирликте оладжам

 • кандиллик Кутсал Рух ичин бир семболдур = я хер даим акъйор, хич битмийор

 • онун гиби, Раббин куввети хер даим бизе акаджак, ама: онун ишинде булундууму заман

г. асъл айдънлък: Иса Месих - Йух 9:5

5. Алтън курбан йери

а. гьорюнюшю: 0,5 x 0,5 x 1,2м


 • бютюн алтъндан япълма

 • онун юзеринде бухур якълърдъ (дамян)

 • Зекеря бу гьореви яптъ

б. дерс: ДУА


 • дуа бюйюк привилегядър,

 • дене бакалъм кметин янъна даласън; 1670 йълларънда Истанбул’да Холландалъ бир дипломат 3 сене бекледи падишахла конушмак ичин – сонра яръм саат изин вердилер, онунла конушсун

 • биз хер ан Раббе яклашабилрииз

 • ама айнъ заманда дуа бир ГЬОРЕВДИР – сенин ишиндир

 • белки чок шей япамийорсун, ама хер йерде, хер ан дуа едебилирсин

 • Авустуряда сакат бир къзкардеш: “Хер гюн бир дюня йолджулуу япъйорум” насъл? – хер гюн ТВдан хабер алъп гьордюю девлетлер ве халклар ичин дуа едерди

в. ен бюйюк дуаджъ: Исанън кендиси


 • мадем о дуа етти, бизе не калъйор

 • сабахлайън еркен калкардъ

 • бютюн геджейи дуада гечерди (деил бизим дуа геджелеримиз гиби)

 • гьозяшларъ дьокюп, йюксек сесле ялвардъ

 • Йуханна 17 – аслънда бу Раббин дуасъ

6. Антлашма сандъъ

а. артък ен кутсал йердейиз


- бу гьостерийор бизе Раббин кендиси, карактери

б. гьорюнюшю:


 • 1,2 x 0,5 x 0,5 м – тахтадан ве алтън капламалъ

 • ичинде юч ешя булунурду

 1. Мусанън алдъъ ики табела = “Беним канунум бозулмаз” – Раб фикрини икиде бир деиштирмийор

 2. Харун фиданланмъш асасъ = Харун башкахин иди, Раб кендиси гьоревлилери сечийор

 3. бир кап ман екмеи = Бен сенин ичин хер заман муджизе япаджамв. тарих: бу сандък хер йере ташърдълар, савашларда она гювенирдилер


  • Раб дерс верийор: бен ут деилим, бу сандъън ичинде булунмуйорум

  • изин верийор: Филистинлерин елине дюшсюн, белалар гелийор, ону гери гьондерийорлар

  • Сюлейманън тапънаъндан чалънъйор, И.ЬО. 900 йълларънда, Мъсъра гьотюрюлюйор ве бир даха гьорюнмюйор

д. дерс: Аллахън кануну


7. Алтън капак (Кефарет ЬОртюсю)

а. гьорюнюшю:


бютюн саф алтъндан япълма – сюслю кенарлар – дьорт чъкънтъ (бойнуз) – юстюнде ики Керуби мелеи – йюзлери ашаъ дору чевирилмиш


б. иши: бу Аллахън тахта, крал искемлеси иди


 • булут диреи онун юстюнде дурурду

 • Есинлеме 4 – Кутсал, кутсал, кутсал....

 • сенеде бир кере: Йом Киппур = кефарет гюню

 • башкахин ьондже кендиси ичин ьокюз кесийор – сонра бютюн халк ичин бир койун я да кечи

 • канънъ о алтън капаън юзеринде серпийор = гюнахлар о заман баъшланъйорв. бу кефарет ьортюсю = Иса Месих

Ром 3:25

Аллах Ону баъшлатъран бир курбан оларак херкесин ьонюне серди. Онун канъ иле ве иман етмекле баъшлатъръйор. Аллах бьойлеликле дорулууну гьостерди.

- орада гечен сьоз (хиластерион) = кефарет ьортюсюСон:


 • Шимди гьордюк, насъл Муса’нън заманънда бир киши Аллахевине гирип, Раббе яклашабилирди

 • Айнъ заманда гьордюк, насъл Иса Месих бу Аллахевинин аслъсъдър

 • Раб сана бюйюк бир фърсат верийор: Бана яклаш! дийор

 • Сенде ьойле бир нийет вар мъ? Сен Алладън ким ве насъл олдууна мерак едийор мусун?
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница