Работен лист за класификация на отпадъци работен лист за класификациястраница1/3
Дата22.12.2018
Размер252.17 Kb.
  1   2   3

Работен лист за класификация на отпадъци

 

 

 

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ

 

НА ОТПАДЪЦИ

 

I. Информация за притежателя на отпадъци

 

Търговец ..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

(наименование, ЕИК по БУЛСТАТ)

 

представляван от ..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

(име, фамилия, длъжност, тел., факс, e-mail)

 

Седалище на търговеца ..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

(адрес по съдебна регистрация - област, община, населе-

 

но място, район, ул. №, пощенски код, тел., факс, e-mail)

 

Местонахождение на обекта, където се образува отпа-

 

дъкът ..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

(адрес - област, община, населено място, район, ул. №,

 

пощенски код, тел., факс, e-mail)

 

Лице за контакти ..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

(име, длъжност, тел., факс, e-mail)

 

Кратко описание на отпадъка ..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

..............................................................................................................................

 

(вид отпадък, произход, дейност, от която се образува

 

отпадъкът)

 

II. Избор на код на отпадъка от списъка по

 

приложение № 1 от Наредбата за класификация на

 

отпадъците

 

А. Възможен код на

Наличие на знак (*) Да/Не

 

отпадъка от списъка

 

 

по приложение № 1

1._ __ __ __  __ __ ........

 

 

2._ __ __ __  __ __ ........

 

 

3._ __ __ __  __ __ ........

 

(допуска се да се посочат повече от един възможни

 

кодове за отпадъка)

 

Б 1. Код на отпадъка,

 

 

отбелязан със знак (*)

 

 

при наличие на огле-

 

 

дален код

_ __ __ __ __ __ ........

 

В 1. Наименование на

 

 

кода на отпадъка,

 

 

отбелязан със знак (*)

 

 

при наличие на огле-

 

 

дален код

 

 

Б 2. Код на отпадъка

 

 

без знак (*),

........................................

 

при наличие на

 

 

огледален код

_ __ __ __ __ __ ........

 

В 2. Наименование на кода

 

 

на отпадъка без знак (*)

..........................................

 

при наличие на

 

 

огледален код

........................................................................

 

............................................

....................................

 

Б 3. Код на отпадъка,

 

 

отбелязан със знак (*)

 

 

при наличие на

 

 

огледален код

_ __ __ __ __ __ ........

 

В 3. Наименование на

 

 

кода на отпадъка,....................................

 

 

отбелязан със знак (*)

........................................................................

 

при наличие на

 

 

огледален код

........................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................................

Г. Класификация на отпадъка

Да/Не

като опасен в съответствие

 

с чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата

 

за класификация на отпадъците ..............................................................................................................................................................

 

III. Определяне принадлежността на отпадъка

към категориите на опасните отпадъци по

приложение № 4А от Наредбата за класификация

на отпадъците

 

Принадлежността на отпадъка към съответната

категория се отбелязва с отметка (v) пред номера

на отпадъка.1. анатомични, болнични и други клинични отпадъци;2. фармацевтични, лекарствени и ветеринарномеди-

 

цински субстанции и продукти;3. консерванти за дървесина;4. биоциди и фитофармацевтични вещества;5. остатъци от вещества, използвани като разтворители;6. халогенирани органични вещества, неизползвани като

 

разтворители, с изключение на техни инертни полимерни

 

материали;7. соли за закаляване/темпериране, съдържащи цианиди;8. минерални масла и маслени субстанции (например

 

утайки от работата на металорежещи машини и др.);9. смеси от масло с вода и от въглеводороди с вода,

 

емулсии;10. вещества, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs)

 

и/или полихлорирани терфенили (PCTs);11. катрани, получени при рафиниране, дестилация и при

 

всяка друга пиролизна преработка (например утайки от

 

дестилация и др.);12. мастила, багрила, пигменти, политури, бои и лакове;13. смоли, латекси, пластификатори, лепила/адхезиви;14. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали

 

в резултат на научноизследователска, развойна и учебна

 

дейност, ефектът от които върху човека и околната среда

 

е неизвестен;15. пиротехнически и други експлозивни материали;16. фотографски химични вещества и препарати и други

 

материали от фотографски процеси;17. всеки материал, замърсен със съединения, сродни на

 

полихлориран дибензофуран;18. всеки материал, замърсен със съединения, сродни на

 

полихлориран дибензо-р-диоксин;

Д.

Класификация на отпадъка като

Да/Не

 

опасен в съответствие с чл. 6, ал. 2,

 

 

т. 2 от Наредбата за класификация

 

на отпадъците ................................................................................................................................................................................................................................

IV. Определяне принадлежността на отпадъка към

категориите на опасните отпадъци по приложение

№ 4Б от Наредбата за класификация на отпадъците

 

Принадлежността на отпадъка към съответната ка-

 

тегория се отбелязва с отметка (v) пред номера на от-

 

падъка.19. животински или растителни сапуни, мазнини и восъци;20. нехалогенирани органични вещества, неизползвани като

 

разтворители;21. неорганични вещества, без метали и метални сплави;22. пепели и/или шлаки;23. почва, пясък и глина, включително изкопани земни маси;24. соли за закаляване/темпериране, несъдържащи цианиди;25. метални прах и пудра;26. отработени катализатори;27. течности и утайки, съдържащи метали или сплави;28. остатъци от пречиствателни съоръжения (например от

 

прахоулавяне и др.), с изключение на позиции 29, 30 и 33;29. утайки от скрубери;30. утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води;31. остатъци от декарбонизация;32. остатъци от йонообменни колони;33. утайки от канализацията, непреработвани и неподходящи

 

за използване в земеделието;34. остатъци от почистване на резервоари и/или оборудване;35. замърсено оборудване;36. замърсени контейнери (например от опаковки, газови

 

бутилки и др.), чието съдържание включва един или повече

 

от компонентите, изброени в приложение № 5;37. батерии и други източници на ток;38. растителни масла;39. материали от разделно събиране на отпадъци от

 

домакинствата, които проявяват едно или повече от

 

свойствата, изброени в приложение № 2;40. всеки друг отпадък, който съдържа един или повече

 

от компонентите, изброени в приложение № 5, и проявява

 

едно или повече от свойствата, посочени в приложение № 2.

V. Определяне наличието в отпадъка на един или

повече от компонентите по приложение № 5

Наличието в отпадъка на съответните компоненти се отбелязва

с отметка (v) пред номера на компонентите.

Отпадъци, съдържащи:С1

- берилий; съединения на берилия;С2

- съединения на ванадия;С3

- съединения на хрома (VI);С4

- съединения на кобалта;С5

- съединения на никела;С6

- съединения на медта;С7

- съединения на цинка;С8

- арсен; съединения на арсена;С9

- селен; съединения на селена;С10

- съединения на среброто;С11

- кадмий; съединения на кадмия;С12

- калай; съединения на калая;С13

- антимон; съединения на антимона;С14

- телур; съединения на телура;С15

- бариеви съединения, без бариев сулфат;С16

- живак; съединения на живака;С17

- талий; съединения на талия;С18

- олово; съединения на оловото;С19

- неорганични сулфиди;С20

- неорганични съединения на флуора;С21

- неорганични цианиди;С22

- следните алкални и алкалоземни метали:

 

 

литий, натрий, калий, калций и магнезий

 

 

в несвързано (елементарно) състояние;С23

- кисели разтвори или киселини в твърдо състояние;С24

- основни разтвори или основи в твърдо състояние;С25

- азбест (прах или нишки);С26

- фосфор: съединения на фосфора (без неорганични

 

 

фосфати);С27

- метални карбонили;С28

- пероксиди;С29

- хлорати;С30

- перхлорати;С31

- азиди;С32

- полихлорирани бифенили (PCBs) и полихлорирани

 

 

терфенили (PCTs);С33

- съединения с фармацевтично и ветеринарно

 

 

предназначение;С34

- биоциди и фитофармацевтични препарати (напр.

 

 

пестициди);С35

- инфекциозни вещества;С36

- креозоти;С37

- изоцианати, цианати;С38

- органични цианиди (например нитрили и др.);С39

- феноли; съединения на фенола;С40

- халогенирани разтворители;С41

- органични разтворители, без халогенирани

 

 

разтворители;С42

- халоген-органични съединения, без инертни

 

 

полимерни материали и други вещества, отбелязани

 

 

в този списък;С43

- ароматни съединения; полициклени и хетеро-

 

 

циклени органични съединения;С44

- алифатни амини;С45

- ароматни амини;С46

- етери;С47

- вещества с експлозивни свойства, без описаните

 

 

другаде в този списък;С48

- съдържащи сяра органични съединения;С49

- всички производни на полихлорирания ди-бензофуран;С50

- всички производни на полихлорирания ди-бензо-р-

 

 

диоксин;С51

- въглеводороди и техните кислород-, азот- и/или

 

 

сярасъдържащи производни, неотбелязани в този списък.

Е.

Класификация на отпадъка като

Да/Не

 

опасен в съответствие с чл. 6, ал. 2,

 

 

т. 3 от Наредбата за класификация

 

на отпадъците ...........................................................................................................................................

VI. Класификация на отпадъка въз основа на

изпитване за свойствата по приложение № 2 от

Наредбата за класификация на отпадъците

 


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница