Работната среда на pascal



Дата23.05.2017
Размер59.64 Kb.
РАБОТНАТА СРЕДА НА PASCAL

За стартиране на Pascal е необходимо да се активира каталог \TP\BIN\ и в командния ред да се укаже turbo.exe. След стратиране се появява прозореца на Turbo Pascal, изобразен на рисунка 1.1.



Рисунка 1.1 -  Turbo Pascal

      Активиране на главното меню се извършва с клавиши F10, при това един от пунктовете се оцветява в зелено. Маркерът се премества по пунктове с помоща на клавишите за управление на курсора ( ). За отмяна избор на пункт е достатъчно да се натисне клавиш Esc. Този клавиш също се използва за затваряне на диалогов прозорец и изход от подменюто. За инициализация на един от пунктовете е необходимо след активизация на  менюто, да се маркира и се натисне клавиш Enter. При това се появява съответното подменю с набор от команди.

      Централно място заема прозореца за редактиране. В горния край на прозореца се указва  името на редактирания файл. Ако това е новосъздаден файл, то неговото име е NONAMEХХ.PAS, където ХХ - това е поредния номер на новия файл (номерацията започва от 00). В горния десен ъгъл на прозореца е разположен номера на активния прозорец и бутон за изменение режима на изобразяване на прозореца с помоща на "мишка" (прозорец или пълен екран). На всеки новоотворен прозорец , се присвоява следващ пореден номер. Допуска се едновременно да са отворени 99 прозореца. Превключване между първите девет прозореца е възможно с помоща на комбинация от клавиши Alt + <№ на прозореца>, където <№ на прозореца> - е цифра от 1 до 9. За активизация на останалите прозорци е необходимо да се използват команди от пункта на  менюто  Window - List… Alt + 0 (ще бъдат разгледани после). В левия горен ъгъл е разположена кнопка за затваряне на прозореца с помоща на  "мишка" . В левия долен ъгъл се показва номера на реда и стълба, в който се намира курсора.
      В реда за статус се изобразява състоянието при изпълнение на една или друга операция. При работа с редактора в реда за статус се разполагат  подсказки за най-често използваните команди. F1 Help - извиква помощь F2 Save - позволява да се съхрани текста на програмата от активния прозорец за редактиране на диска. F3 Open - служи за отваряне на файла с текст на програма за редактиране. Alt+F9 Compile - компилира текста на изходната програма от активния прозорец за редактиране. F9 Make- позволява да се прекомпилира текста на изходната програма от активния прозорец за редактиране и да се използват нейните модули. Alt+F10 Local menu - извиква (отваря) локално меню.

Менюто  File съдържа команди за работа с файлове. На рисунка 1.2 са показани командите за този пункт.



Рисунка 1.2 - Команди от менюто File

      Командите, завършващи с многоточие, извикват диалогови прозорци за изпълнение на своите функции. В дясно на някои команди са изобразени с клавишните комбинации.


      New - команда, служеща за създаване на нов файл с текст на програма. За това се създава нов  прозорец за редактиране, на който се присвоява следващия ред номер.

      Open… F3 - служи за извикване на диалогов прозорец, отваряне на файл с текст на програмата  ( рисунка 1.3).





Рисунка 1.3 - Диалогов прозорец при отваряне на файл

      В раздел Name може да въведе име на отворения файла или да се избере по име от  раздел Files с помоща на клавишите за управление на курсора. За превключване  между диалогови прозорци служи клавиша Tab. Под диалоговия прозорец се намира информационен ред, показващ активния каталог, отделения файл, неговия размер, дата и време на създаване. След маркиране на файл или въвеждане на неговото име и  натискане на Open се преминава към отваряне на файла в нов прозорец за редактиране. При натискане на  Replace файла се отваря в активния прозорец. Команда Cancel във всички диалогови прозорци отменя изпълнението на команди (може да се използва  клавиш  Esc). Help - служи за  извикване на справки.

      Save F2 - съхранява на външно запомнящо устройство внесените във файла изменения в процеса на редактиране. Ако файла няма име (NONEMEXX.PAS), то се извиква диалогов прозорец, позволяващ въвеждането на име и указващ път за съхранение на файла.

      Save as… - извиква диалогов прозорец, приличащ прозорец Open, позволяващ въвеждане на ново име и указващ път  за съхранение на файла.

      Save all - съхранява на диска измененията във файловете, намиращи се в отворените прозорци за редактиране.
      Change dir… - позволява да се измени работния каталог. Диалоговия прозорец  е представен на рисунка 1.4.



Рисунка 1.4 - Диалогов прозорец за изменение на работния каталог

      Избора на каталог се осъществява с натискане на Chdir. При необходимост да се върне изходното състояние се натиска клавиш Revert. След избор на необходимия каталог се натиска клавиш Ok.

      Print - служи за извеждане текста на програмата от активния  прозорец за редактиране на печат.

      Printer setup… - позволява да се настрои  печатащото  устройство.

      DOS shell - временен изход в DOS, връщането в IDE се осъществява  с команда Exit.

      Exit Alt+X - завършване работата с IDE. Ако в отворените прозорци има не съхранен текст, то се появява информационен прозорец, запитващ подтвърждение за съхранение измененията във файла.

     Често при редактиране на програмата възниква необходимост да се работи  с отделни блокове текст. Блок текст - това е произволен по обем текст (започвайки от един символ), който е изведен на екрана. Във всеки момент от време в прозореца може да бъде отделен само един блок. Отделянето се изпълнява по следния начин :
      - курсора се установява в началото (края), на блока;
      - при натиснат клавиш Shift, клавишите за управление на курсора отделят (маркират)област с преместването им в края (началото) на блока.

      Отделянето може да се извърши и с "мишка".

      Меню Edit, е предствено на рисунка 1.5 и съдържа команди за управление на редактирането.



Рисунка 1.5 - Меню Edit

      Undo Alt+Backspace - команда за отмяна на действие от предищната операция при редактиране. Ако няколко пъти се изпълни команда  Undo, редактора продължава да отменя действията. Команда Undo вмъква всички отменени символи, отстранява произволно поставените символи, заменя всички презаписани символи и премества курсора обратно на предищната позиция. Ако се отменя блокова операция, то файловете се въвеждат в такъв вид, в който са били преди изпълнението на блоковата операция. Команда Undo не изменя установката на параметрите, и не влияе повече от на един прозорец. Параметър Group Undo в диалогов прозорец Options|Enviroment| Editor влияе на поведението на команди  Undo и соответствуващите команди Redo. При избор на параметъра Group Undo (Групова отмена), и натискане на клавиш Alt+Backspace или Edit|Undo, редактора изменя последната група команди. Под група се разбира последователност от  команди от един тип.

      Redo - отменя действието на команда  Undo.
      Cut Shift+Del - служи за изрезване на блок, който ще се отдели от текста и се помества в буфера за обмен (Clipboard) - временна област памет.
      Copy Ctrl+Ins - служи  за копиране и отделяне на текст в буфера за обмен.
      Paste Shift+Ins - предназначена за вмъкване съдържанието на буфера за обмен в активния прозорец, започвайки с текущата позиция на курсора.
      Clear Ctrl+Del - изчиства отделения блок от текста на програмата. Въстановяване на на изтрития текст е възможно с помоща на команда Undo.

      На поведението в редактора за отделяне  влияят  два параметъра - Persistent Blocks и Overwrite Blocks. Те се намиратв в диалоговия прозорец Options|Enviroment|Editor. Служат за определяне начина при въвеждане на текст - с припокриване или с отместване.

      Show clipboard - отваря прозорец със съдържанието на буфера за обмен.

      Командите от менюто за запуск запускат програмата от активния прозорец за  редактиране.

      Run Ctrl+F9 - запуска програмата, исползвайки параметрите, предадени в нея с с помоща на команди Run/Parameters. Ако от времето на последната компилация изходния код е бил модифициран, програмата автоматически прекомпилира кода, а след това изпълнява програмата.

      Step over F8 - изпълнява програмата по стъпки, без влизане в тялото на процедурите и функцийте.

      Trace into F7 - изпълнява програмта по стъпки, със влизане в тялото на процедурите и функцийте.

      Goto Cursor F4 - изпълнява програмата до реда , в който стои курсора.

      Program reset Ctrl+F2 - прекратява текущия сеанс на работа с програмата, освобождава памет, и затваря всички открити файлове на използваната програма.

Compile Alt+F9 - компилира програмата от активния прозорец на редактора. При успешна компиляция, натиснете произволен клавиш за премахване на информационния прозорец за компилация. Ако е открита грешка или предупреждение, прозореца за  редактиране, съдържащ изходен код с грешка, става активен, появява се съобщение за  грешка, а курсора се  установява на местоположението на първата грешка

      Make F9 - използва се за компилация на програма, състояща се от няколко модула. При това се  прекомпилират всички  модули, в които са били внесени изменения.

      Build - използва се за компилация на програма, състояща се от няколко модула. При това се прекомпилират всички изходни текстове на модулите. Destination - позволява  да се определи дали изпълнения код да се съхрани на диска (като файл *.ЕХЕ) или той ще се съхрани в паметта.

      Primary file… - позволява да се зададе файл *.PAS, който ще се компилира, и да се счита за главен при използване на команда Compile/Make F9 или Compile/Build.

        Information - показва информационен прозорец за състоянието на програмата  и паметта.

      Работа в редакциония  прозорец.


      1. Запуск на средата: TURBO.EXE
      2. Създаване на  програма: FILE избираме NEW
      3. Съхранение: SAVE AS или F2
      4. Компилация: ALT+F9
      5. Изпълнение: CTRL+F9
      6. Преглед на резултата : ALT+F5
      7. Изход от Паскал: ALT+X
      8. Листинг на програмата : F5, после се избира PRN






База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница