Районен съд – град ямболДата10.02.2018
Размер91.61 Kb.
РАЙОНЕН СЪД – ГРАД ЯМБОЛ
8600 Ямбол ул.”Ж. Папазов” №1, председател: /046/66 22 28, адм.секретар: /046/ 66 18 29,

факс: /046/ 66 18 29, e-mail: yrs@yambollan.com
УТВЪРЖДАВАМ :

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЯРС :

/ В.Петков /

Заповед № 440/ 07.10.2013г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Вътрешните правила на Районен съд - Ямбол за достъп до обществена информация уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на ЗДОИ.

1.1 Председателят на Районен съд -Ямбол със Заповед е определил лицата, които разглеждат устните запитвания и писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.


2. Предмет на Правилата са:

2.1. Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до обществена информация

2.2. Приемане, регистриране и разпределяне на заявленията за достъп до обществена информация.

2.3. Срокове и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация.

2.4. Изготвяне на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация.

2.5. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация.

2.6. Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация.

3. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от Председателя на Районен съд - Ямбол.


II. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТГОВОР НА УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
4. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от председателя или
неговия заместник, съгласно Заповедта, с която са утвърдени настоящите правила.

5. Деловодител “Регистратура” при РС-Ямбол вписва в Регистъра на заявления за достъп до обществена информация устните запитвания, като отбелязва: трите имена на заявителя, датата на устното запитване, каква информация е поискана, формата в която е предоставен достъпа или основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.

6. За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.


III. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
7. Заявленията за достъп до обществена информация са в писмена форма и съгласно чл. 25 ал. 1 от ЗДОИ задължително съдържат:


 • трите имена или наименованието и седалището на заявителя

 • адрес за кореспонденция със заявителя

 • описание на исканата информация

 • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация

 • дата и подпис

7.1. Заявителите могат да ползват и формуляра-образец изготвен от РС-Ямбол/Приложение № 1 от тези правила/, който могат да получат от деловодител “Регистратура” или от официалната електронна страница на РС-Ямбол.

8. Заявленията се адресират до председателя на съда и се регистрират в Регистъра на заявления за достъп до обществена информация в Служба “Регистратура” на съда от деловодител “Регистратура”, като се описват пореден номер на заявлението, заявител, входящ номер и дата на заявлението, кратко описание на на поисканата информация, номер, дата и съдържание на решението “предоставен достъп /пълен, частичен/ или отказ”. Отбелязванията в Регистъра се номерират последователно.

9. Получените по пощата или на официалния е-mаil адрес на съда заявления се регистрират от системния администратор чрез разпечатване и незабавно предаване на деловодител “Регистратура”, който регистрира заявлението в регистъра на заявления за достъп до обществена информация.

10. Получените заявления по пощата или на официалния е-mаil адрес на съда се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по чл.25, ал.1, т. 1.2.4 от ЗДОИ.

11. Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират във входящия дневник на РС- Ямбол от деловодител “Регистратура”.

12. Деловодител “Регистратура” Регистъра на заявления за достъп до обществена информация, като в него описва: пореден номер на заявлението, заявител, входящ номер и дата на заявлението, кратко описание на поисканата информация, номер, дата и съдържание на решението “предоставен достъп /пълен, частичен/ или отказ”.


IV. СРОКОВЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
13. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от председателя на съда или от неговия заместник, в срока по чл. 28 от ЗДОИ- 14 дневен срок, след датата на регистрирането им.

14. В случаите, когато, исканата информация не е точно и ясно формулирана или е формулирана много общо, лицата по 1.1. от настоящите правила уведомяват заявителя за уточняване и конкретизиране на предмета на исканата обществена информация лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

15. Срокът по точка 13 започва да тече от датата на уточняване на срока на исканата обществена информация. 16. Срокът по т. 13 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато

исканата информация е в голям обем.

17. За удължаването на срока по т.16 се уведомява писмено заявителя.

18. Срокът по т.13 може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. В 7 -дневен срок от регистрирането на заявлението по чл. 24 от ЗДОИ, РС-Ямбол е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице.

19. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

20. Когато съдът не разполага с исканата от заявителя обществена информация, но има данни за нейното местонахождение, председателят или неговия заместник препращат заявлението в 14 дневен срок от получаването му към съответния орган.

21. 3а препращане на заявлението се уведомява писмено заявителя.

22. Когато съда не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение председателят или неговя заместник уведомяват за това заявителя в 14 дневен срок от получаване на заявлението.


V. ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

V.1 .Решение за предоставяне на достъп до обществена информация

23. Решението за предоставяне на достъп до обществена информация в РС-Ямбол се изготвя от председателят или негов заместник, в срока по чл. 28 ал.2 от ЗДОИ .

24. Решението се оформя като заповед с пореден номер от книгата за заповеди.

25. В решението, с което се предоставя достъп до обществена информация задължително се посочват: • степента на осигурения достъп - пълен или частичен

 • срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация

 • мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация

 • формата, под която ще бъде предоставена исканата обществена информация

 • разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация и начина за заплащането им

26. В решението за достъп до обществена информация могат да бъдат посочени и други органи, които разполагат с по-пълна информация.

27. Решението за достъп се връчва лично срещу подпис на заявителя или се изпраща с придружително писмо по пощата с обратна разписка.

28. Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

29. При предоставяне на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от съдебния администратор на съда и заявителя.


V.2. Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена

информация

30.Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвя от председателя на съда или неговите заместници, когато е налице основание за това съгласно ЗДОИ.

31. Решението се оформя като заповед с пореден номер от книгата за заповеди.

32. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва лично на заявителя срещу подпис, или се изпраща с придружително писмо по пощата с обратна разписка.

33. Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация са:


 • исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна

 • достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

 • исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

 • неплащане на определените разходи от заявителя

 • неявяване на заявителя в определения по чл.34, ал.4 от ЗДОИ срок


VI. ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
34. Предоставянето на достъп до обществена информация се изготвя във формата, посочена от заявителя, която може да бъде:

 • преглед на информацията - оригинал или копие

 • копия на хартиен носител

 • копия на технически носител

 • устна справка.

35. РС-Ямбол може да предостави достъп до обществена информация в една или повече форми.

36. РС-Ямбол предоставя достъп до обществена информация във форма, различна от заявената, когато: • за исканата форма няма техническа възможност

 • исканата форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето

 • исканата форма води до неправомерна обработка на информацията или до нарушаване на авторски права

37. В случаите на т.35 от Правилата РС-Ямбол определя формата за предоставяне на достъп до обществена информация.

VII. ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

ИНФОРМАЦИЯ
38. При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед №10/10.01.2001 г. на МФ за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя, както следва:
1. дискета - 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD - 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие - 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс - 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета - 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудио касета - 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка - 1 стр. (А4) – 1,59 лв.;
Стойностите не включват ДДС.
39.Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили
изменения на определените от Министъра на финансите нормативи.

40.Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на Районен съд- Ямбол:


ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

IBAN: BG62 CECB 9790 31E4 1883 01BIC: CECBBGSF

41. Главният счетоводител на съда изготвя справка за разходите по предоставяне на обществена информация, по посочените нормативи, и е длъжен при поискване от страна на заявителя да предостави сведения за определянето на разходите.


VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

§2. Контролът по изпълнението на вътрешните правила се възлага на Зам.Председателя на РС-Ямбол.


Приложение №1

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛНА РАЙОНЕН СЪД

ЯМБОЛ


ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

от……………………………………………………………………………………..

(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

адрес: ……………………………………………………………

телефон за връзка:…………………………………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната информация:

…………………………………………………………………………

(описание на исканата информация)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Желая да получа исканата информация в следната форма:(моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма)

 • Преглед на информацията - оригинал или копие;

 • Устна справка;

 • Копия на хартиен носител (разпечатване, ксерокопие)

 • Копия на технически носител

( дискета, СD, видеокасета, аудиокасета, факс, електронна поща)
Дата:.......................... Подпис:Каталог: img -> File -> RULS
File -> Национално сдружение на съдебните служители
File -> Национално сдружение на съдебните служители
File -> Заседание доказателства по делото съдът приема за установено следното
File -> Мотиви по Присъда №16 от 16. 11. 2015 г по нохд №22 / 2015 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> Мотиви по Присъда №13 от 18 март 2014 г по нохд №47/2014 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> 19 соу “ елин пелин ”- софия
RULS -> Приложение №9 контролен лист № за извършване на предварителен контрол
RULS -> Приложение №5 контролен лист № за извършване на предварителен контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница