Разширен наръчник за ползване на обучителен пакет „училища без дискриминация” в гимназиалния курс на образованието по метода „връстници обучават връстници”


Примерни модели за сесии по епизодите от филма „Уроци по толерантност”страница6/12
Дата21.07.2018
Размер1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Примерни модели за сесии по епизодите от филма „Уроци по толерантност”

Екипът ни подготви примерни сесии към всеки един от епизодите от филма „Уроци по толерантност”, които дават насоки на фасилитатора за начина на структуриране на срещата, последователността на различните форми на предаване на знания и за сформирането на умения. В допълнение на краткия наръчник тук е предложено по още едно упражнение, съобразено с целевата група -младежи от гимназиалния курс на образованието. Но фасилитаторът, който ще обучава своите връстници, е свободен да подбере други упражнения, свързани с темата от съответния епизод, по негово усмотрение, имайки предвид спецификите на обучаваната аудитория. Също така примерните модели на уроци в разширените наръчници за началния етап на образованието и за прогимназиалния курс могат да послужат за вдъхновяване на идеи у фасилитатора. Към всеки от епизодите са разработени презентации с теоретична и практическа насоченост в сферата на дискриминацията, които могат да бъдат полезни на фасилитатора за самоподготовка по темата - примери от практиката на Комисията за защита от дискриминация, които ще му позволят да представи на своите връстници кое поведение се приема за дискриминация и съответно подлежи на санкциониране.


Сесия по първи епизод Топката


Тема – Слово на омразата
Обучителни цели:

 • Да се запознаят участниците с термина ”слово на омразата”

 • Да се подтикнат участниците да разсъждават върху границата между свободата на словото и дискриминацията

 • Да се осъзнае, че езикът е натоварен както с ценности ,така и с предразсъдъци

 • Да се научим да ценим и използваме недискриминиращ и толерантен език.


Продължителност: Приблизително един учебен час
Материали:

1. Първи епизод на филма – „Топката”, който се показва на екран или голям монитор.

2. Извадки от коментари в новинарски емисии, блогове, статии, изказвания и др.,

3. Речник на понятията и Каталог на правата на човека (публикувани са на интрнет страницата на обучителния пакет ).

4. Листи за флипчарт,комплект маркери, хартиено тиксо, комплект лепящи се точки
Въведение и общи насоки за фасилитатора:

Темата засяга един нравствено-етичен въпрос, свързан със свободата на словото ( свободата на изразяване) и съпътстващите упражняването на това право отговорности и ограничения. Много често свободата на словото ( свободата на изразяване) се схваща като едно неограничено право – т.е да говориш и разпространяваш всички свои идеи и мисли, без значение дали те засягат или не, или в каква степен правата и свободите на останалите. Но в действителност свободата на словото не е толкова абсолютно право и то не може да бъде използвано за изразяване на нетолерантност. По –специално, словото на омразата (враждебното слово) излиза извън правата, давани ни от свободата на словото, и не само се счита за неприемливо в едно демократично общество, а и се санкционира по подходящ начин. Словото на омразата е една от проявните форми на дискриминацията и употребата му не е позволена заради забраната за извършване на дискриминация.

Въпросите, които предизвиква епизода от филма, са доста щекотливи - докъде се простира свободата на изразяване и дава ли право да нараняваш друг човек, позовавайки се на тази своя свобода?; Допустимо ли е свободата на словото да се ползва за оправдание на вербални агресии, аргументирани с етническа, религиозна или друга принадлежност? Словото на омразата е мощно и средство за генериране и разпространение на стереотипи и предразсъдъци, които стоят в основата на дискриминационните прояви и са причина за случването им.Заради това употребата му не е позволена.

За самоподготовка по темата може да използвате Речника на понятията, Каталога на правата на човека и презентацията към първи епизод, публикувани на интернет страницата на проекта.

В епизода, от една страна мургавото момиче е взело чужда вещ, а от друга получава обиди на етническа основа. Разделете темата за причината за разправията между момичетата, от темата за „словото на омразата”. Оценете ги независимо едно от друго. В първата тема е подходящо да обърнете внимание на възможните културални различия - възможно ли е ромските деца наистина да си споделят играчките и да не ги делят на мои и твои и затова мургавото момиченце да не разбира как точно Елена схваща направеното от нея. Това би било удобен повод да поставите въпроса важно ли е да познаваме културните различия едни на други, за да не правим стереотипни или прибързани оценки за „различните” . Културалните различия и непознаването им водят до смущения в комуникацията и неразбирателство в общуването във все повече глобализиращите се мултикултурни общества. Например, изразяването чрез клатене на глава за съгласие или отрицание в България се различава от подобните знаци с глава, прилагани в други държави в Европа- кимането с глава за отрицание, което ползваме в България, в други държави означава съгласие и обратното. Тези различия, ако не се знаят и не са осъзнати, очевидно могат да породят неразбирателство в общуването.

С обсъждането на втората тема- за свободата на словото и словото на омразата ще помогнете на връстниците си да разберат: какви са последствията от омразата; корените на етническите предразсъдъци и как се създават; ограниченията на свободата на словото и в частност, че то не включва нетолерантния и дискриминиращ език или начин на изразяване.

Въпроса за свободата и отговорността се разглежда в училище в часовете по „Етика и право” в десети клас. Ако имате възможност прочетете темата в учебника, така ще можете да свържете обсъжданията с изучаваното в часовете по философия.
Примерен план за провеждането на сесията :

1. Въведение в начина на работа: 15 мин.

Увод на водещия: В няколко последователни сесии ще се занимаваме с темата за дискриминацията по малко по-различен от обичайния за училище начин. Ще гледаме отделни епизоди от филма „Уроци по толерантност”, продуциран успоредно в България и Дания, ще дискутираме и обсъждаме поставените въпроси, дори ще играем на различни игри. Ще седим по-различно, така, че всеки да вижда всеки и затова ще махнем настрана масите, а столовете ще наредим в кръг.

Сега, когато седим в кръг, искам да се договорим за няколко правила.

В тези сесии отначало ще седим в кръг, понякога ще се разделяме на двойки, на по-малки групи или ще разместим столовете и ще се занимаваме с дейности, които изискват движение

Докато разговаряме, аз бих искал всеки да може да каже до края онова, което иска. Затова е важно да спазваме следните правила: • В един и същ момент говори само един човек

 • Всеки е свободен да изрази мнението си и да участва в груповите дейности без да бъде подлаган на критики

 • Никой не бива да бъде принуждаван да участва ако не желае, въпреки че всеки е насърчаван да го прави

 • Всичко, което се дискутира в групата остава поверително

Съгласни ли сме с тези правила? Погледнете всеки от участниците, за да се уверите, че няма възражения.

Препоръчително е преди навлизане в дълбочината на занятието да приложите подходящо според вас упражнение за начало на груповата работа (упражнения – ледоразбивачи).Прилагането на подобно упражнение ще отнеме допълнително време, което трябва да предвидите при предварителното планиране на продължителността на сесията.2.Гледане на филма „Уроци по толерантност”, Епизод №1 – Топката – пуснете само този епизод - 5 минути

3. Дискусия върху епизодапримерни въпроси -10 -15 минути

 • Позната ли ви е ситуацията?

 • Какви са възможните причини, предизвикващи разправията за топката ?

 • Какво знаете за свободата на словото?

Разяснете значението на свободата на словото/ свободата на изразяване и на словото на омразата/враждебната реч като използвате Речника на понятията и Каталога на правата на човека. Прочетете текстовете на :

Чл.10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи

Чл.11 от Хартата на основните права на ЕС

Чл.19 - от Международния пакт за граждански и политически права

Чл.38- Чл.41 от Конституцията на Република България

Посочете, че свободата на словото дава право на всеки свободно да се изразява ( своето мнение, възгледи и убеждения), но поставя граници на тази свобода, когато тя нарушава правата на човека и репутацията на другите, в частност правото на равно достойнство. • Можем ли винаги да говорим, каквото си искаме? Може ли свободата на словото да бъде извинение за нетолерантно отношение?

 • Казаното от Елена – факт или мнение?

 • Как според вас се формират предразсъдъците ?

 • Как бихте реагирали, ако трябваше да се намесите? Правилно ли реагира учителката? Дайте алтернативни решения?

 • Как бихте се почувствали или реагирали, ако към Вас бъдат отправени подобни вербални атаки?

 • Има ли виновни в тази ситуация?

Идеи за други въпроси към епизода може да черпите от другите два разширени наръчника - за началния етап на образованието и за прогимназиалния курс , както и от краткия наръчник.

4.Упражнение

В допълнение на упражнението в краткия наръчник Ви предлагаме още едно, което според нас е подходящо за млади хора от гимназиалния курс на образованието. В секцията Упражнения на уеб страницата може да намерите и други подходящи или да адаптирате някое от тях според спецификата на аудиторията. Също така може да погледнете предложените упражнения към този епизод в другите два разширени наръчника - за началния етап на образованието и за прогимназиалния курс.


УПРАЖНЕНИЕ „ДУМИ, КОИТО РАНЯВАТ”
Цели

Да разберем: • Какви са причините и последствията от „словото на омразата”

 • Къде са границите на свободата на словото

 • Как да се противопоставяме ефективно без да използваме „словото на омразата”


Времетраене: 20-30 минути
Численост на групата: от 10 до 30 човека
Материали:

 • Лепящи се листчета;

 • Хартия за флипчарт, маркери

 • Графика

 • предварително подбрани статии, публикации в интернет издания, коментари, материали от блогове, изказвания и други.


Протичане:

1. Кажете на участниците, че ще се опитаме да отговорим на следните въпроси: • Можем ли винаги да казваме това, което ни се харесва?

 • Какъв език нарушава правата на другите?

 • Кои са думите които нараняват?

2. Раздайте самозалепващи се листчета на участниците и ги помолете да напишат онези думи или коментари, които най-често са чували да се говорят по отношение на хората от малцинствата. Ако групата е по-голяма (например един цял клас) ограничете броя на листчетата до 2-3 на човек. Помощни материали- раздайте предварително подбраните статии, изказвания, коментари и други, от които участниците могат да изкарат фразите и думите, използвани по отношение на малцинства. Но предупредете участниците, че не са ограничени от тези материали и че могат да запишат на листчетата други думи, които най-често те са чували по отношение на хора от малцинствата.

3. Залепете с тиксо на стената предварително начертаната на лист А1 таблица (Можете да я начертаете и на дъската, ако има такава):
Подигравателно,

на шега


Не е болезнено

Неприятно

подмятанеМалко болезнено

Засягащо чувствата

изказванеУмерено болезнено

Обидно,

засягащо личносттаМного болезнено

Унизяващо личността

Изключително

болезнено4. Помолете участниците да залепят листчетата с подбраните от тях думи в секторите, в зависимост от това как ги оценяват. Помолете ги да го направят самостоятелно, без да се съветват помежду си.

5. Нека участниците си седнат по местата. Вероятно някои думи ще се появят на различни места, с различна оценка.
Дискусия:

Обсъдете следните въпроси: • Защо някои думи се появяват в повече от една колона?

 • Защо се разминават оценките на хората за едни и същи изказвания?

 • Има ли значение с какъв тон се казва една дума? Или от кого?

 • Защо хората използват думи като тези?

Ако имате време, попитайте участниците дали обидите могат да се да се класифицират в различни групи, например външен вид, физически качества, умствени способности, сексуална ориентация и пр. Къде попадат най-обидните думи?

Насочете дискусията в посока на това, как „словото на омразата” нарушава правата на човека и кой е отговорен тези думи да се спрат. Какви могат да бъдат последствията от тях и това ли е начина да се решават етническите въпроси.5.Групово обобщение:

Запознайте връстниците си с Член 4 от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расовата дискриминация и дайте примери за враждебна реч, като ползвате презентацията към епизод 1-ви, налична на уебсайта – примерите от практиката на КЗД. Накарайте ги да коментират примерите в светлината на Член 4. Какви са изводите?Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница