Развитие. Същност. ЗначениеДата29.10.2019
Размер30.01 Kb.
Анимация на туристическото обслужване


 1. Развитие. Същност. Значение

Явлението "анимация" е едно от най-типичните характеристики на съвремения тур.процес; основна идея на новите ваканционни концепции; начин за повишаване на полезността на тур продукт и постигане на максимална степен на задоволство от тур.услуги.

Анимацията е иновацията внасяща най-значителните промяни в този отрасъл, защото засяга както технологията, така и цялостния производтствен процес. Освен това, анимацията допринася за развитие на кадрите към тур практика към които вече има повече изисквания, разширява се обучението, променя се начина на мислене, стила на проф.поведение итн.

Начало: 60-те години на 20 век, когато е и основата на масовия туризъм. Соц. дейности свързани с гостоприемството винаги са били свързани със създаване многообразие и създаване развлечения и приятни преживявания по време на престоя.

Още през епохата на егитарния туризъм, курортите на Централна Европа , богатата клиентела (благородническия и индустриалния елит на Европа )свързва отдиха си с необичайните емоции на абсурдното.

*Ерих Кестнер - "балове на дрипльовците"
През 70-те год. се развива материално техническа база (МТБ) на туристическата индустрия, това е времето на "универсализацията" на туристическия продукт; производството на тур услуги се обусловя от едни и същи фактори. Целите обикновено са свързани с показване на достижения в областа на архитектурата и строителството, като единствен пазарен аргумент за реализация на една услуга е ниската ѝ цена.

Постепенно се формира нова пазарна политика със социална насоченост, която трява да отговори на потребността човек да се почувства щастлив по един нов начин = нещо, което туриста трудно би могъл да постигне в новата среда поради езикови затруднения, несигурност, липса на опит, неналична инициатива или способност за създаване контакт.

Всички мерки и действия за организиране на свободното време на туристите и активизиране на поведението им за участие в различни развлекателни програми, които от 70-те насам се наричат анимации.
(Началото е във Франция - организиране на тур селища, отдих сред приятелски кръг, природна местност)

За степента на развитие на една тур.фирма се съди по съдържателността на анимационния ѝ пакет. 1. Социално-психологически предпоставки за анимация в съвременния туризъм.

Туризма е особен вид мигация, социална дейност за компенсиране недостатъците на съвременната жизнена среда.

Актуални дефицити на тази жизнена среда, които с еопределят чрез интердисциплинарни подходи и изследвания са:

а) Дефицити в производствената сфера

- обездвижване (хипокинезия)

- нервно-психическо натоварване

- деперсонализация (проф.деформация, малоценност, губене на личността при колективния принос)

- оперативност, схематизация на мисленето си
б) Дефицити на комунално-битовата среда:

- конфликт, ограничаване от природата(урбанизация)

- душевен дискомфорт

- отчуждаване

- девалвация на ценостите

- закърняване на творческата интуиция


 1. Структура на потребностите

Пирамида на Маслоу!
Посочените актуални дефицити за повод за осъзнаването им от хората като техни ваканционни потребноси. Част от тези потребности не винаги са точно формулирани.
*За обездвижването:

-движение

*За нервно-псих натоварване:

-положителни емоции, приключения,

-"конкурираща доминанта" - развлекателно, друго, увлекателно, интересно занимание, което намалява степента на негативно въздействие на стресогените фактори от всекидневието.

*За деперсонализацията и отчувдението:

- обвързване и създаване симетрични приятелски отношения, търсене себеподобни

*За проф.деформация и девалвация:

-изява, самоактуализация, стремеж за по-високи цели

-реализация и развитие на потенциалните сили на личността.


 1. Мотивация за туристическо пътуване

"Теория за стреса" - минуси и плюсове


 1. Свързани с удоволетворяване потребностите за физическата активност, спорт, постигане добра форма, отдих

 2. Преживяване нови приключения - игри

 3. Мотив за изява и одобрение, като резултат от потребностите за социално обвързване и контакти

 4. Опознавателен мотив (паметници, култура, фестивали, езици)

 5. Творчески мотиви (за участие в разни фестивали, колекцинерство, хобита итн)
 1. Същност на анимацията

Това е новият стил в производстото и консумацията на тур услуги.

От латински anima 1) вятър, въздух; 2) душа

Във Франция: синоним на активизиране и изпълненост с жизненост и емоция всекидневието на туриста. Понятието е навлязло и в други страни.

Различни тълкувания:

- Почивка свързана с духовно обогатяване , физическа активност итн.

- Дейност която включва и самия процес и резултатите от него

- Система от методи, която стимулира интеграцията на всички членове от колектива и участието им в колективния живот.

- Специфична услуга

- Категория от глобален характер в туризма, засяагаща съдържанието и формата на тур продукт; внасяща промени в средтсвата и методите на неговата реализация, мисленето и професионалността на тур служители.

- Душата на предлагането, което го прави значимо и уникално, насочена е към организиране, управление и реализиране на процеса по задоволяване на различни потребности.

Различни са средствата за постигане на значимост и уникалност чрез подходяща материална база, своебразна атмосфера, свобода, поведение итн.

Използват се определени методи за интеграцията на тур група като някои хора се нуждаят от помощ за избора в начина на решаване на проблемите си. Необходим е посредник, който да ги "усвои" в новата среда. Без създаване специализирани условия и съответна организация тези неосъзнати потребности трудно биха били задоволени.
! Анимацията е елемент на туристическия продукт, който активизира поведениеето на туристите за удоволетворяване на потребностите от физ.активност, игра, приключения, от обогатяване познанията за света, от общуване, от творчески занимания, чрез участие в специално подготвени програми.
Значение:

Тур.продукт с анимация се лансира с голям успех; по-скъп е; следва да бъде включен в цената, ролята му е да повишава общата тойност на пакета,

За реклама

За удължаване на тур сезон,

За полноценно ползване на хотелската база

За създаване потребителски навици

Необходим е при неблагопричтни условия, помага за задържане на клиентиттте и е единствен изход в критичен момент.

Издига авторитета на тур професии

Праи труда и заетите в туризма по-творчески

Дава възможност за изява на повече личностни качества.
6. Модел на анимацията

Физическата активност, спортът, играта, общуването, културата и творчеството са областите, които съставят структурата на теоретичния модел на тур анимация.
Специфики:

Спорт:

- Заниманията не трябва да са сложни и за професионалисти;

- Умереност на товарването

Игра:

- Задължителна празнична обстановка, естетика, емоционалност, активност;

- Компенсира липсващото от сивото ежедневие- загадъчна, мистична;

- Честно печелене на авторитет, награда със символичен характер;

Общуване

- Свободно, неофициално, нерегламентирано, емоционално взаимодействие

- Добронамерно, доброволно, наситено

- Общуването в/чрез анимацията не е задължително, натрапено

Култура

- Точни, по-конкретни, ограничени по обем начертания

- Реални постижения на исторически субект или съвремения субект на страната/региона

- Историческо минало, етнография, архитектура, изкуство, бит, социална политика

- Интелектуална активност, интрес и любопитство, желание за ново и уникално изживяване

Творчество

- Заниманията имат за цел преживяван на удоволствие в процеса на сътворението нс различни предмети, вещи, символи

- Приложни изкуства, скулптура, живопис, музикални занимания, театър, отглеждан на цветя, изработване на сувенири итн
7. Връзки и зависимости на елементите на анимационния модел

Намират се в сложма зависимост и йерархична съпотчиненост.

Фундаметалното значние физическа активност

Второ значение игра, механизъм за зашита на физ и псих здраве

Трето общуване (персонализация) трансформира се от играта, взаимства от нея биологичната целесъобразност за излеез от реалния свят в определени моменти. Общуването е с по-малък обем от другите елементи.

Четвърто културата , постижния, натрупан опит , идеи, модели на съществуване на предишните поколения; като резултата на съществуване на човека в социума, от възможноста човек да се интегрира с другите като наследява опит и знания и развива целенасочена социална дейност. Съвремения човек е субекта, който доразвива и доизгражда културата; Човека разширява кръгозора си чрез туристическите пътувания.

Пето потребността от реализация е на върха от скалата на потребности, а областа творчество, като резултат от нуждата за себереализация с определя като найвисша в модела на анимацията.

Обхвата на тази област трябва да бъде ограничен, не повече от 25 % от анимационния пакет .

Всяка следваща област е свързана с предните области. Симбиоза.
Принципи на анимацията

(извеждат с от основните характеристики на всяка област)
Основни принципи:

 • Принцип на активното участие

 • В играта – принцип на доброволно участие, незадължителност, свобода на избора.

 • Принцип на актуалната ценност (най-ново, авангардно, елитно)

 • Принцип на равнопоставеноста на участниците (редно е на всеки да се дадат равни условия, да се подкрепят по-несърчните, недопустимо е възхвала на победители, на герои, сочене на неуспехи, всеки трябва да спечели, да му бъдат изтъкнати качествата итн.

 • В творчеството – принцип на резултатноста на постижението.


Видове анимация

(в зависимост от бранша, от областта и от сезона на провеждане)
В зависимост от бранша където тя с развива , времетраене, обхват (хотелска, в заведенията за хранене и екскурзоводска анимация) в зависимост от областта (спортна, игра, общуване, култура, творчество), в зависимост от сезона (в главен, в началото и края, в неактивен сезон)

8 Хотелска анимация

организира се и се провежда от ръководството на съответните хотелски вериги, от тур.центри, комплекси, самостоятелни хотелиитн.

Това е най-пълния и най-завършения вид анимация в туризма.

Причини за това са: хотела е дома на туриста по време на ваканцията. Там може да се „помести” една цялостна анимационна програма с много анимационни прояви. МТБ на хотела прдуставя условия за анимация, обикновено има спортни съоръжения, зали за игри, места за оциални котакти, салони за задоволяване на културните потребности итн. Проф.има нов вид техническа база; анимационно техническа база. Това предполага изграждането или приспособяването на цели зони за анимация в/околу хотела. Хотела предуставя най-добри възможности за социализиране на клиентите в една макар и временна общност. Моделът на отношенията които се създават в туристическата група с по-дълъг престой прилича на съседския, донякаде и на приятелския. Атмосферата на общуване носи белезите на всички нюанси в настроението на хората, които почиват.

Живота в хотела има спонтаннен и динамичен характер, а анимационната програма може да бъде адаптирана към всяка една тур.група; с възможности за мобилност, рождендени на клиенти, посещение на клиент от известен културен деец итн.

Хотелската анимация има алтернативен х-р защото по различни причини отделни прояви могат да бъдат заменени с други, за които има готовност. Това я прави по-приспособима към промяната в туристическото ежедневие.

Разширяването на анимацията в хот.практика, води до навлизането и’ в технологичния цикъл на обслужване на туристите, особенно от служителите на приемния блок.

ритуализиране на анимацията в хотелската дейност (посрещане, изпращане, подаръци итн)

В средните по големина и малките обекти, длъжностите на администратори и аниматори са съвместни. Останалите служители сътрудничат.

9 Анимация в заведенията за хранене

Видове:

Самостоятелна, като част от програмата (на хотелския комплекс): кулинарни празници, партита, курсове по готварство, тематични вечери;

 • кулинарни празници включват рекламни мероприятия, създават потребителски навици, формират вкусове, създават нови модели на консумация. (Празник на виното, Празник на бирата, на Дионисий итн.)

 • партита определят се от условията, харайтера на консумация и повода за оргазнизирането им. (Градинарско, чай, кафе, служебно парти итн)

 • кулинарни курсове тематичен план с цел привличане на консуматори за определени ястия, възможност за нови кулинарни знания в кухнята на заведението или на специално определени места.

 • тематични вечери според специалния профил на предлагане или според местоположение на заведението (камерни, оперна спектакли в ресторант близо до опера, вечери на известни музиканти, художници итн)


Част от програмата, елементи активизиращи участието или проявата им в завдения на хот.комплекс.
10. Анимация при екскурзоводско обслужване

Тя отдава изискване на работа към екскурзоводите по няколко причини:


 • Новия вид ваканционно поведение (всяка група трябва да бъде социализирана в общност с подобни интреси, екскурзовода тр да прави общност от групата)

 • Екскурзоводска беседа (не само сухи факти, а емоционална, неочаквана, увлекателна)

 • При пътуване в хотел

При пътуването има 2 момента : първия е свързан със стила на екскурзовода, а втория е провеждане на анимационни прояви в областта на играта и културата.

Идеятя е да се поддържа оптимистичния и шеговит вид, да се създаде състезателен дух, да се придаде емоция на изявите всичко това влияе при формиране на впечатлния в туристите.

Игри, конкурси, викторини, обикновно свързани с тематиката на пътуването (Най-добър виц, Микрофонът е ваш, Мис/Мистер екскурзия, Развален телефон, Весела поща, Гатанки, Интересна ваканционна история итн.)

Видове анимация в зависимост от областта:

Анимация на общуването, спортна, игрова, културна, творческа анимация.
11. Анимация в областта на физическата активност

(Спортна анимация)

Не се свързва само с околната среда и с традиционалнит спортове. Това са различни прояви за хора с различна двигателна култура, възраст и предпочитания. Реализира се на открито, не допуска елеминиран на участниците, цел е постигането на високи емоции, заряд чрез възторг, въодушевление итн. Трябва да бъде съобразено с климатичните условия. Провеждането се извършва от опитни специалисти, които отчитат възможностите на всеки; настроението; времето.

Към тази област са всички спортни състезания, празници, спортни игри, занимания с боди билдинг, пешеходни турове.

*Спортните празници се посвещават на определен вид спорт, предварително се обявява, набират се отбори, определя се съдийски състав, осигурява се медицинско лице, набавя се необходим спортен инвентар.

Аниматора е лицето, което трябва да придаде тържественост на откриването, финала, награждаването итн. Често замисала на проявата може да има и хумористичен характер, пр: Весел басейн, футбол мъже срещу жени, нетрадиционни физически активности, цепене дърва, жънене, пускане на хвърчила, стрелба итн.

Спортните игри са найразнообразни: народна топка, дама, създадени от аниматора итн.

Боди билдинга включва аеробика, каланетика, степ, джаз гимнастика, фитнес итн, на музикален фон.

Пешеходните турове : най-важно е да бъдат обезопасени, те са предпочитан вид спорт от всички възрасти, обикновено са свързани с посещението на исторически обект, културно-природен феномен и тн.
12. Анимация в областа на играта (приключенска)

Трябва да е с ясно определени цли, идея, задачи. Важно е споразумението относно правилата и уточняване на възможните варианти на изхода от играта. Други фактори: настроение, доверие към аниматора.

Видове: развлекателни игри, интелектуални, творчески, приключения.

 • Развлекателни – най-масови, това са игрите на маса, игрите с писане, с числа, хазартни, танцови. Предлагането може да бъде спонтанно или като алтернативна проява (карти, шах, домино, бинго, зарове идр)

 • Интелектуални – по-трудно се организират, трябва предварително да се установят познанията и интересите на участниците(викторини, колективно решаване на кръстословици, игра на филми телевизионни игри итн)

 • Творчески – изискват повече въображение, за високо образовани туристи или за деца (рисуване на обект с вързани очи, съставяне изречение или стих по предварително зададени думи, тълкуване на карикатури, поставяне на имена на смешни рисунки)

 • Приключения – трябва да предлагат ужаса от неочакваното, за деца подходящи са от типа „на гости на Робизон” „среща с приказен герой” ; за възрастни: търсене на съкровищ, пиратска разходка, нощни разходки с фенери, с чадъри при дъжд, разходки из хотела нощем.


13. Анимация в областта на общуването

Най-масово посещаван вид. Израз на желание за пребиваван, съвместна дейност итн. Видове – опознавателни прояви, за контакти с нови лица, за развлечение чрез общуване.

 • Опознавателни прояви – всички прояви, ориентирани към опознаване на новите туристи, на тях се представя раководния екип, обслужващия персонал. Ако групата е голяма, се дава възможностр всекид а се представи самостоятелно за да се премахнат всички бариери.

Характерни прояви: Вечери на запознанства, Поздравителен коктейл, На кафе с управителя, Вечер на традиционалната кухня итн.

 • За контакти с нови лица – от алтернативен характер са, примерно, среща с местни знаменитости, с колеги по професия, срещи на деца, на хора от трета възраст, среща с главния готвач или сладкаря итн

 • За развлечение чрез общуване – Вечери на хумора, Край камината, Дамски партита, Маскарада итн.


14. Анимация в областта на културата

Трябва да се спазват определени принципи, тематика свързана с общочовешки ценности. Важна е формата, емоциите, точността на фактите итн.

Различават се във зависимост от това в коя област на културата се реализират:

-интереса към националната самобитност (бит, фолклор, танци, възпроизвеждане на ритуали и обичаи, нестинарски танци итн)

-вечери на легендите и прикаските

-прояви за съпреживяване на изкуството ( вечери на певци, музиканти, разговори за известни литературни произведения, посещение на изложби, среща с местни художници в техните ателйета. )

-прояви свързани с историята на страната (политици, герои итн.)

-лингвистични ваканции (летни езикови училища итн) Тр да се организират от специалисти, да се подберат учебни помагала, да се създаде учебна програма, да се импровизират диялози на различна тематика итн.
15. Анимация в областта на творчеството (анимация на радостта)

Специфична форма на сътворяване на вещи, предмети, идеи, отношения. Преобладават дейностите където се интерпретира чоешкото битие. Пасивно съзерцание до активно създаване, различни наименования на различни творчески прояви в зависимост от характера на заниманието.

  • Естетическа анимация

С цел постигане на оптимална подреденост (уроци по аранжиране на цветя, украса, оформяне на битов кът, плетене на венци итн)

  • Хоби-анимация

Занимания с любими дейности, предмети, фото, кино сафари, участие в пленери и изложби, изучаване на местни разновидности, на плетива и бродерии, рисуване върху коприна, колекционерство, ландшафтна анимация (за отглеждане ретки или особени видове цветя, цветни алеи и техно оформяне, композиране цветни пана и всичко свързано с природата)

  • Арт-анимация

Един от най-популярните видове творческа анимация; различни занимания с различни видове изкуства например: театрални постановки, шоу-спектакли, колективно пеене, рисуване, моделиране.

Формата на тези занимания може да е курс, конкурс итн. (Курс по моделиране, по батик (рисуване върху коприна), по фотография, стихове, рисунки)

  • Етно анимация

Училища” по танци и пеене, по различни занаяти (дърворезба, тъкачество, грънчарство итн)
16. Анимация в зависимост от сезона:

В главен сезон най-ограничен отрязък от време, основна цел е употребяването на туристическия ресурс. По това време анимацията е с най-слаб интенситет, но и с най-масова посещаемост.

При морския рекреативен туризъм най-удобни часове за анимационни прояви са между 7 и 9 сутринта, от 15 до 19 следобяд и от 21 до 23 вечерта.

В началото и края на туристическия сезон тогава анимацията е по-обемна и по-съдържателна.

В неактивен сезон анимацията е главната туристическа услуга. Силно акцентирана, свързана с характера на тур.продукт.
17. Организация на анимационната дейност

Трябва да има 2 предпоставки за анимационна дейност:

 1. модел:

Определяне на цели,задачи, етапи за реализация. Определят се от сирмената стратегия, от конкретната търговска политика, от фирмената култура.

Общите, основните цели са сходни :

Създаване нов туристически продукт, повишаване качеството на услуги, експанзия на пазара, увеличаване на цените и приходите, удължаване на туристическия сезон.

Специфичните цели могат да бъдат : създаване на нов имидж, укрепяване на отношения с туроператори, печелене на пазарни позиции, уплътняване на работното време на някои случители итн.

Важно за първия етап е създаване на условия – материални, технологични, кадрови итн.
Моделът на анимацията е лабилен, зависи от географската, социалната структура на клиентелата, от състоянието на аналогични модели от конкурентни дестинации и от финансовит възможности на съответния етап.

Трябва да се конкретизира този модел въз основа на приетия теоретичен модел и да се актуализира чрез проучванията на маркетинговите звена на базата на резултати от изследвания, данни от годишници, статистика итн.


 1. Организационната структура зависи от големината на предприятието, от мащабността на начинанията, от етапа на развитие на дейността на фирмата. Характерно за нея е че звеното с раководни функции трябва да се извде на най-високо управленско равнище, а изпълнителните трябва да стигнат до най-низшия състав.

 • Бюро по анимация

Към него принадлежат всички специализирани аниматори (детски, спортни, за специфични творчески прояви итн)

В зависимост от големината на обекта:

туристически предприятия със среден обхват (обикновено имат организатор по анимация, подчинен на най-висшото управленско лице, методически той води организацията и изпълнението на програмата, а негови подчинени са аниматори с различен профил)

в малките обекти дейността се води от аниматори на хонорар или се обучава подходящ човек от персонала.
18. Материално-техническа база на анимацията

Обикновено се приспособява базата с реконструкция на помещение, нови идеи итн.

За спортната анимация най-често в природата или това което предлага туристическия ресурс. Ограждат се пространства, създават се площадки, озвучаване, изграждане спортни зали с малки салони, спортни уреди, зали за гимнастика в хотела, басейн, маркирани пешеходни пътеки, зали за тихи и шумни игри, сепарета, многофункционални зали за анимация, подходящо озвучени и осветлени зали с дансинг, по възможност сцена итн.

Култура и творчество: Зали за изложение копия на експонати от музеи, икони, картини, аудио-визуална техника, естествена светлина, добро изкуствено осветление. Много удачно се използват терасите като терени за рисуване, градинарство, събиране на билки.

Анимация за деца: изисква специална база, детски басейн, бейби клубове, площадки, дървета за катерене, зелени площи, безопасни люлки, катерушки, пързалки..

Инвентар и реквизит: Номенклатурата и съдържанието им зависат от аним.програма, от броя участници. За спортна: въжта, топки, грамоти, медали, флагчета, дребни сувенири, костюми, предмети за допълване на ентериора. За творческа: каталози, справочници. За културни прояви: по-сложно
19. Технология на анимационната дейност

Производството и реализацията на продукта се случват едновременно.

Към технологията се отнасят принципите на създаване на анимационната програма. Програмите биват основни, месечни, седмични.

 • При съставянето на основната програма се съблюдава

 1. отношението между отделните аним.области

 2. обързаност на проявите като тематика

 3. алтернативност и взаимодействие

 4. адекватно място на провеждане

За целта се прави проект на проявите, описват се всички приложими и подходяши прояви, отбелязва се възможният брой участници, времето на провеждане и подходящата възраст. От този проект се определа основната програма.

Фактори: целесъобразност и приложимост на проявите, интензивността на провеждане, удобните дни и часове за реализация, различни обстоятелства: дни на пристигане и заминаване, график за ползване на зали, медицински услуги, транспортни услуги, вид туристи итн.

Място на провеждане – 2 варианта

 • Месечни анимационни програми

Предлагат разписание на проявите по календарни дни, място и час на провеждане.
Технически принципи

Денят на пристигане и заминаване са свободни. В началото на престоя се предвиждат прояви за набиране на впечатленията от аниматора относно облика на групата за адаптирането и социализирането. Най-интересните прояви се правят на около 2/3 от престоя (примерно ако престоя е 15 дни, от 9 до 15 ден).

Последователността на проявите зависи от взаимосвързаността им. Началния час зависи от свободното време, от характера на проявата, от възможностите за ползване на реквизити. Гимнастика-сутрин; аеробика-ран следобед; творчески прояви – през активния сезон след обед, през неактивния преди обед. Партита, балове-след 21 ч.

 • Седмичната програма е оперативната програма, промени в нея може да има само по желание на туристите или слд преценка, че проявата не отговаря на типа туристи. В тази промяна се фиксират отмяна на събитие, лошо време, работно време на музеи итн.


20. Методика за провеждане на анимационна проява

Основният инструмент е сценария , който представлява технологично указание за реда, начина и средствата за реализирането и. Това е драматургията на поведението на аниматора. За всяка проява трябва да има отделен сценарий. Това е ръководство, указание, но не е задължително стриктно да се спазва и използва. В него са опорните пунктове.

Съставяне на сценарий, правила:

- подробности за ентериор, обстановка, реквизити, технически средства.

- атрактивно силно начало, обикновено силна музикална фраза, поява на интересен персонаж.

- наяин на представа и поява на аниматора – винаги ефектен! Най-успешно това става с представлението в „рамка” на фона на музика, със цветен светлинен сноп итн.

- завързка, развързка, кулминация – на 2/3 от финала

- глaвен герой е туриста (да се почувства уважаван, ценнен)

- стил: изискан хумор, добронамерена шега, интересен виц.

- важно да се отчете спецификата на народопсихологията (за немци, французи итн различни прояви)

- изненади, поощрения за участниците, неочаквани обрати

- дух, напрежение чрез игри, състезания

- коментара на аниматора по време на провеждането на проявите.
*Технически план – съдържа реквизит, технически средства, материали, финансови средства.
21. Изисквания към аниматорите

Основни: приятен външен вид, стройна фигура, добро зрение, рефлекс за време, усет за хора, способност да импровизира, логическо и практическо мислене, социални умения, комуникативност, да бъде добър пример, да подкрепя участниците итн.
22. Правила за поведение на аниматора

Общи: Безупречна хигиена, умерен грим, спортна фигура, не трябва да създава приятелски връзки, да изразява уважения към личността.

Специфични: Интегриране на участниците, търсене сътрудниците, да улови бягащите, да активира пасивните.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница