Регионален инспекторат по образованието-ТърговищеДата19.07.2018
Размер148.75 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и наукатаРегионален инспекторат по образованието-Търговище


Вх. № B – 65

03.02.2014 г.

А Н А Л И З
на резултатите от извършена тематична проверка „Усъвършенстване процеса на проверка и оценяване в VII клас по география и икономика”


 1. Аргументация за избора на тема на проверката.

Индикаторите за представянето на учениците, измерени посредством резултатите от участието им в национално външно оценяване, има централна роля в оценката на ефикасността на образованието. Те позволяват относително обективно да се прецени какъв продукт произвеждат училищата при определен, вложен в образователния процес, ресурс.

Външното оценяване позволява постигането на сравнимост на резултатите чрез поставянето на всички ученици в еднакви условия. Прилагането на цялостна система за външно оценяване прави възможно да се проследи във времето напредъкът, както на отделния ученик, така и на цели групи ученици. Така чрез външното оценяване се постига единен обективен измерител на знанията, а оттам и на качеството и ефикасността на образованието.

Материалът за външното оценяване по КОО „Обществени науки и гражданско образование” обхваща учебното съдържание и учебните програми за задължителна подготовка по история и цивилизация и география и икономика в седми клас.

Подготовката на учениците за този вид оценяване се базира на целогодишната работа на учителите, преподаващи история и цивилизация и география и икономика. Учебният предмет география и икономика се очертава и като най-предпочитан и избиран от учениците в гимназиален етап в област Търговище за втори държавен зрелостен изпит. Материалът, застъпен в учебните програми на класовете от прогимназиален етап, е една добра основа за изучаване на географията в гимназиален етап. Ето защо е необходимо да се проследи планирането, организацията и провеждането на учебните часове по съответния предмет в прогимназиален етап.

Изборът проверката да е в VІІ клас се базира на това, че именно в този клас се оценява нивото на усвоените знания и умения по съответния предмет на национално ниво.


Обхват на проверката:Училища

Учители

1.

ОУ „Георги Бенковски” с. Беломорци, община Омуртаг, област Търговище

1

2.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Буйново, община Търговище, област Търговище

1

3.

II ОУ „Никола Й. Вапцаров” град Търговище

1

4.

ОУ „Никола Вапцаров” с. Трескавец, община Антоново, област Търговище

1

5.

ОУ „Христо Ботев” с. Садина, община Попово, област Търговище

1

6.

ОУ „Алеко Константинов” с. Голямо Градище, община Опака, област Търговище

1

7.

ОУ „Васил Левски” с. Славяново, община Попово, област Търговище

1

8.

Трето ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Търговище

1

9.

Спортно училище „Никола Симов” град Търговище

1

10.

ОУ „Отец Паисий” с. Подгорица, община Търговище, област Търговище

1

Таблица 1
Националното външно оценяване обхваща всички ученици от училищата с прогимназиален етап на обучение в област Търговище – общо 41 училища. Обхванатите от проверката училища са десет от областта, които са показали следния резултат за учебната 2012 – 2013 година.
Резултати от Националното външно оценяване за 2012 – 2013 учебна година:

Фиг. 1 1. Определяне на целите на проверката.

Определящи за качеството на образованието са постигнатите резултати от Национално външно оценяване. Те са показател за това, доколко учениците са усвоили и постигнали очакваните резултати на ниво учебна програма. Постигането на добри резултати е свързано с планирането, организацията, провеждането и оценяването на обучението. Затова и основната цел на проверката е формулирана по следния начин:

Усъвършенстване процеса на проверка и оценяване в VII клас по география и икономика
За постигането на целта са определени следните задачи на проверката:

 • проверка на задължителната учебна и училищна документация: годишни тематични разпределения на учителя, дневници на паралелките, материална книга за взетите учебни часове, писмени и устни изпитвания на ученици, квалификационна карта на учителя, при необходимост и друга документация;

 • проверка на прилагането на държавните образователни изисквания за оценяване на учениците;

 • мерки на ниво учител за подобряване на резултатите на учениците от НВО;

 • учителски практики за проследяване и подкрепа на развитието на всеки ученик;

 • наблюдение на учебен час;

 • актуалност на длъжностите характеристики на учителите;

 • оказване на методическа помощ.


3. Методика на проверката.

Проверката се осъществи чрез: проверка на документация, наблюдение на урок (в VІІ клас ЗП), коментар на наблюденията, разговор с учители и директор на училището.
 1. Резултати от проверката и техния анализ.

В проверените училища предметът география и икономика в VІІ клас първия срок се изучава съгласно училищния учебен план. В шест от училищата – II ОУ „Никола Й. Вапцаров” град Търговище, област Търговище, ОУ „Отец Паисий” с. Подгорица, ОУ „Христо Ботев” с. Садина, община Попово, област Търговище, ОУ „Алеко Константинов” с. Голямо Градище, община Опака, област Търговище, ОУ „Васил Левски” с. Славяново, община Попово, област Търговище, ОУ „Никола Вапцаров” с. Трескавец, община Антоново, област Търговище – предметът се изучава по два часа първия срок и по един втория, а в останалите – по един час първи срок и по два часа втори срок. Всички проверени учители са правоспособни съгласно Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. на МОН за изискванията за заемане на длъжността „учител” или „възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. На длъжност „старши учител” са назначени девет от учителите, като седем от тях са с голям професионален опит – над 25 години трудов стаж по специалността. Учителите от ІI ОУ „Никола Й. Вапцаров” гр. Търговище и Спортно училище „Никола Симов” имат придобито V ПКС, учителят от ІІІ ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Търговище – ІІІ ПКС, а учителят от ОУ „Христо Ботев” с. Садина – II ПКС. Длъжностните характеристики на всички учители са актуализирани според заеманата от тях длъжност.

В училищата по искане на РИО – Търговище се съхранява и попълва Индивидуална карта за квалификация на педагогическите специалисти. В тази карта за период от шест години (от 2007 – 2013 включително) учителите са попълнили квалификационните курсове, които са преминали. Обект на проверката са именно курсове, свързани с обучението по география и икономика.

Констатирано е, че от общо 10 проверени учители обучение, свързано конкретно с предмета, е преминал само един учител – от Спортно училище „Никола Симов” град Търговище, темата е „Контролът (тестовите задачи) в обучението по география и икономика ”.

„Концепция на новия формат на националното външно оценяване в VII клас” са преминали трима учители – от ОУ „Отец Паисий” с. Подгорица, ОУ „Никола Вапцаров” с. Трескавец и от III ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Търговище. През 2013 година по Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти” са преминали 8 от проверените учители на теми :

- „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците” - 6 учители;

- „Формиране на знания, умения и компетентности за работа на учителя в интеркултурна среда” – 1 учител;

- „Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното насилие, агресия и други” – 1 учител.

Не може да отчитаме, че учителите с над 20 години педагогически стаж не са били на квалификационни курсове, свързани с учебния предмет през годините преди 2007 г. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти е една от основните насоки в дейността на учителите. Целта е чрез прилагане на придобитите знания и умения от квалификационните курсове учителите да улеснят своята работа с учениците. С използването на различни методи, чрез които да засилят вниманието и ангажираността на учениците в учебния процес, се увеличават и шансовете за по-добри крайни резултати и по-адекватно усвояване на новия материал.

След включване на учители в квалификационни курсове е препоръчително директорите да проследят дали в работата на учителите са включени придобитите знания и умения от квалификациите.

В уточнение – учителите, които са обект на проверката, са със специалност по диплома история и география. Изключение са учителите от ІI ОУ „Никола Й. Вапцаров” гр. Търговище и от ОУ „Алеко Константинов” с. Голямо Градище – със специалност само география. Поради изискването за пълен норматив на учителя от 720 часа годишно и намаляването на броя на паралелките в училищата – учителите преподават, както география и икономика в прогимназиален етап, така и история и цивилизация. Това като цяло им позволява по-добро познание на два учебни предмета и възможности за междупредметни връзки.

През учебната 2013/2014 година в три от училищата по учебен план се изучава ЗИП география и икономика:
Училища

ЗИП, клас

Хорариум

1.

ОУ „Георги Бенковски” с. Беломорци, община Омуртаг, област Търговище

V клас, VІІ клас

VІ - VІІІ слят клас34 часа

2.

ОУ „Никола Й. Вапцаров” община Търговище, област Търговище

VІІ клас, VІІІ клас

34 часа

3.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Буйново, община Търговище, област Търговище

V, VІ, VІІ клас

34 часа

Таблица 2
Задължителноизбираемата подготовка в училищата е с надграждащ характер. В тези часове учителите имат повече възможности за практически задачи с учениците и за затвърждаване и разширяване на знанията на учениците.

Пет от училищата (Спортно училище „Никола Симов”, ІІІ ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Търговище, ОУ „Отец Паисий” с. Подгорица, ОУ „Христо Ботев” с. Садина, ОУ „Никола Вапцаров” с. Трескавец) са обособили кабинети по география и икономика. В стаите са поставени географски карти, необходими за нуждите на обучението по география и икономика. Кабинетът в ОУ „Отец Паисий” с. Подгорица и III ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Търговище е оборудван и с ИКТ. Адекватно обособените кабинети предразполагат учениците за по-целенасочено пренасочване на вниманието им, изграждане на по-добра представа за учебният предмет и пораждане на по-задълбочен интерес към предмета.

По утвърден от директора график и в десетте училища, обект на проверката, се провеждат консултации по география и икономика след учебните занятия. От часовете за консултации се възползват ученици, изпитващи затруднения или интерес към предмета. Учителите подготвят допълнителни материали за работа в тези часовете, работи се както с учебниците и с учебни помагала, така и с географски карти. При възникнали въпроси или неяснота от страна на учениците учителите откликват винаги и извън часовете за консултации.

Проверени са всички дневници на VІІ клас в училищата. Установено е, че учителите са осигурили ритмичност на изпитванията на всеки ученик.

Като важна предпоставка за добрите резултати на учениците е усвояването на учебното съдържание, определено в учебната програма за VІІ клас. От значение за усвояването на определеното учебно съдържание е и предварителното планиране на учителя за учебната година, което се състои в познаване на учебната програма, запознаване с особеностите на класа, запознаване с документите и указанията, изготвяне на годишно тематично разпределение.

Планиране:

Силни страни

Слаби страни

1. Годишните тематични разпределения за VІІ клас са разработени от учителите, които са обект на проверката, и са утвърдени от директора на съответното училище. Броят на часовете са съобразени със заложените в утвърдения учебен план, и с темите включени в учебната програма.

Съпоставката годишно планиране – отразяване на часовете в Материалната книга за действително взетите часове показва съответствие на планираните и действително взетите урочни единици в VІІ-те класове.

2. Във всички проверени училища в началото на учебната 2013/2014 г. е установено и оценено входното равнище на учениците от VІІ клас в съответствие с изискванията, регламентирани в Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.

3. Всички учители са направили анализ на резултатите от проведеното входно равнище с учениците, идентифицирали са типовете грешки и са набелязали мерки за работа през настоящата учебна година.

При избора на теста учителите са се съобразили с възможностите на техните ученици.


1. Входното ниво на седмокласниците е съставено предимно от въпроси със затворени отговори.
Предвид новият формат на националното външно оценяване, с учителите е обсъдено включването на въпроси и с отворен отговор в тестовете на учениците.
2. Анализите се изготвят общо за целия клас или поток от класове, не се проследява развитието на отделния ученик.Таблица 3
Всички ученици в училищата са осигурени с учебници. В ІI ОУ „Никола Й. Вапцаров” гр. Търговище, Спортно училище „Никола Симов” гр. Търговище, III ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Търговище, ОУ „Алеко Константинов” с. Голямо Градище, ОУ „Отец Паисий” с. Подгорица, ОУ „Христо Ботев” с. Садина, ОУ „Никола Вапцаров” с. Трескавец и ОУ „Васил Левски” с. Славяново, седмокласниците са осигурени с атласи, контурни карти и работни тетрадки по география и икономика.

В хода на проверката са посетени десет учебни часа в VІІ клас ЗП география и икономика при десет учителя. В седем от наблюдаваните училища по вид урочните единици са за нови знания, в останалите три училища – за упражнение.
Силни страни

Слаби страни

В проверените училища учителите предварително планират целите на урока.

Винаги се осъществява връзка между съдържанието на настоящия урок и предходните уроци и по-рано изучения материал.

В ОУ „Георги Бенковски” с. Беломорци, ОУ „Христо Ботев” с. Садина, IIІ ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Търговище , ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Буйново, ОУ „Никола Вапцаров” с. Трескавец, ОУ „Алеко Константинов” с. Голямо Градище и Спортно училище „Никола Симов” град Търговище – учителите подготвят предварително допълнителни материали за работа в часа.

Активно и уверено с географска карта работят учениците от Спортно училище „Никола Симов” град Търговище, ОУ „Христо Ботев” с. Садина, ОУ „Отец Паисий” с. Подгорица.

Интересни маршрути за пътешествие в Азия представиха учениците от II ОУ „Никола Й. Вапцаров град Търговище и ОУ „Христо Ботев” с. Садина, като показаха знание за културни и исторически паметници.

Учениците от ОУ „Алеко Константинов” с. Голямо Градище, паралелно с учителя стъпка по стъпка съставиха картосхема по поставена задача.

В ОУ „Георги Бенковски с. Беломорци, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Буйново, ОУ „Алеко Константинов” с. Голямо Градище, II ОУ „Никола Й. Вапцаров” град Търговище, III ОУ „Петко Р. Славейков” град Търговище и ОУ „Отец Паисий” с. Подгорица учителите представят урока чрез използване на ИКТ в часа.

В ОУ „Христо Ботев” с. Садина, ІII ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Търговище, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Буйново, ОУ „Отец Паисий” с. Подгорица, ОУ „Алеко Константинов” с. Голямо Градище и Спортно училище „Никола Симов” гр. Търговище – учителите поставят задача за домашна работа (самоподготовка) на учениците.

Усвояването на нови знания винаги се извършва при ползване на минали знания на обучаваните.


Учителите от ОУ „Никола Вапцаров” с. Трескавец, ОУ „Васил Левски” с. Славяново, ОУ „Христо Ботев” с. Садина и Спортно училище „Никола Симов” гр. Търговище представят новата информация предимно чрез традиционните методи на устна комуникация, което превръща обучаваните в пасивни участници в учебния процес.

Въпросите използвани в беседите с учениците за реактивиране на стари знания са изцяло на репродуктивно ниво.

Актуализация на стари знания в часа не се прави в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Буйново.

В края на часа не се обобщава взетия материал в ОУ „Алеко Константинов” с. Голямо Градище, ОУ „Г. Бенковски” с. Беломорци и ІІІ ОУ Петко Р. Славейков” гр. Търговище.

При работа със слети паралелки за един учебен час се вземат две методически единици, при което ресурса от време за всяка една е ограничен на 50 % от редовния. В тези класове работата на учениците не е пълноценна. На тази възраст вниманието на обучаваните в едната паралелка лесно се отклонява от възложените задачи, поради преминаване работа с другата паралелка.


Предложения за повишаване на качеството на обучение в училищата по учебен предмет география и икономика

В помощ на учителите и учениците – оборудване на кабинетите по география и икономика с ИКТ.

Използване от учителите на повече интерактивни методи на преподаване с цел активиране на всички ученици в класа и поддържане на волево внимание.

Включване на учители, които не работят интерактивно с учениците, в обучения свързани с интерактивните методи на преподаване по предмета.

Организиране и включване на учителите в наблюдение и споделяне на добри практики с учители от други училища.

Включване на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности свързани с обогатяването на географската култура, развитие на екологично възпитание и съпричастност към актуални проблеми.

Стимулиране на учениците сами да намират информация по зададени теми с помощта на ИКТ.

Използване в уроците на проблемни ситуации и проблемни въпроси, с цел развиване на самостоятелното мислене на учениците.


Таблица 4
Включването на ученици в общинския кръг на олимпиадата по география и икономика е една добра практика. В съревнованието обучаваните имат възможност да премерят сили със свои връстници и придобиват добър опит в решаване на тестови задачи (макар и на по-високо ниво в случая).


 1. Обобщение и изводи. Препоръки.

През учебната 2013/2014 година в проверените училища е създадена оптимална организация на обучението по география и икономика. Учителите по география и икономика са направили добра предварителна организация и планиране на целогодишното обучение.

По-голямата част от учителите, обект на проверката, се стремят да ангажират волевото внимание на учениците в учебния процес. Непрекъснатото активиране на обучаваните е ефективно средство и възможност за по-адекватно възприемане и запомняне на новата информация. Работата с атласите и контурните карти засилват практическите умения у учениците.

Трудности при ефективна работа с учениците са констатирани в училищата със слети паралелки.

Препоръки:

1. Препоръчително е всички учителите да се стремят да използват нетрадиционни методи на обучение, което би довело до повишаване на интереса на учениците към обучението по география и икономика и на мотивацията им за учене.

2.Препоръчително е включване на въпроси с отворен отговор в изпитните задачи.

3.Провеждане на пробно национално външно оценяване с учениците, насочено към проверка на знанията им от една страна и разчет на време от друга.Изготвил:

ТЕОДОРА ХРИСТОВА.................

старши експерт по обществени науки и

гражданско образование


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница