Регионална инспекция по околната среда и водите – велико търновоДата08.05.2018
Размер46.39 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на „БАБИНИ ХРАНИ“ ЕООД, гр. Велико Търново, за инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за производство на сушени плодове, зеленчуци, билки и техните производни в имот с идентификатор 65927.40.69 по КККР на гр. Севлиево“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Севлиево и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация основната цел на ИП е изграждане на обект за производство на сушени плодове, зеленчуци, билки и техните производни, в имот с идентификатор 65927.40.69 по КККР на гр. Севлиево, собственост на възложителя. Предвижда се изграждане на едноетажна производствена сграда с частичен втори етаж , със застроена площ 197,56 м² и разгърната застроена площ 266,65 м². Производственият процес ще включва следните процеси: приемане и подготовка на суровините; сортиране и измиване; механична обработка и бланширане; сушене; варене на мармалад; опаковане и етикиране; съхранение на готовата продукция. Предвиденият капацитет е 500 кг среднодневно готова продукция. За сушенето на плодовете и зеленчуците ще се използва палетна горелка.

Със своя виза от 18.11.2016 г., община Севлиево е допуснала инвестиционния проект за изграждане на обект за производство на сушени плодове, зеленчуци, билки и техните производни в посочения имот с обща площ 1000 м². За имота са определени градоустройствени показатели: височина – до 10 м; плътност на застрояване до 80%; Кинт -2,5; озеленяване – не по-малко от 20%. Новото строителство ще се изпълни в имот отреден за „хранително-вкусовата промишленост“ по Подробен устройствен план – план за застрояване, одобрен със Заповед № 1127/21.10.2016 г. на Кмета на общ. Севлиево.

Ще бъде изградена връзка с граничещия на запад общински път гр. Севлиево - с. Крушево, като в сервитута на пътя настилката ще е от асфалтобетон, а в границите на полския път – с чакъл. Ще се изградят връзки с изградените в близост трасета на водопроводната и електропреносната система – съгласно утвърдени трасета с парцеларен план към одобрения Подробен устройствен план за застрояване. Предвижда се външен водопровод 16м и подземно ел. трасе с обща дължина 68 м, които са в рамките на съществуващия общински път. Предвидените изкопи ще са с дълбочина 1,2 м за водопровода и 0,60 м за трасето на електрическия кабел. Ще се извършват механизирано и ръчно, без използване на взрив.

За предвидените дейности се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване съгласно становище изх. № ВК-07-54 / 03.02.2016 г. на „БЯЛА“ ЕООД, гр. Севлиево от същестуващ уличен водопровод, преминаващ западно от имота.

Отпадъците от производствената дейност - отпадъци от почистване на плодове, зеленчуци и билки и отпадъци при почистване на машините и съоръженията ще се събират в кофи с херметичен капак и полиетиленови чували, като след края на работната смяна ще се събират в контейнер и ще се експедират съгласно сключен договор с лицензирани фирми по Закона за управление на отпадъците. Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще бъдат предавани за транспорт, преработка и рециклиране на фирми с лиценз по Закона за управление на отпадъците. Битовите отпадъци, в количество до 1 м³ на месец, ще се изнасят в контейнери и ще се депонират на определеното за това място чрез общинската система за сметосъбиране.

Отпадъчните води от производствената дейност ще се заустват в хоризонтална канализация с РVС тръби ф110мм и ф160мм и след пречистване в модулна пречиствателна станция ще се отвеждат в подземен резервоар за пречистена вода, като водата от него ще се ползва за поливане и миене. При напълване на резервоара, излишната вода ще се черпи и извозва на определено от общината място.

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 632/23.02.2016 г. в РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сушилня и пакетиране на плодове, зеленчуци и билки“ в поземлен имот с идентификатор 65927.40.69, в землището на гр. Севлиево, с възложители С.А.Ц. и Н.А.Ц. е издадено становище с изх. № 632/09.03.2016 г. според което, така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С последните изменения на същия закон, обнародван с „Държавен вестник“, бр. 12 от 03.02.2017 г., инвестиционното предложение „Изграждане на обект за производство на сушени плодове, зеленчуци, билки и техните производни в имот с идентификатор 65927.40.69 по КККР на гр. Севлиево“ попада в обхвата на т. 7, буква „б” – „Пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС и подлежи на преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр.94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000275 „Язовир Стамболийски” (на отстояние 390 м) за опазване на природните местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.)

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС.Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба, РИОСВ – Велико Търново ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 06.06.2017 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница