Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от „Краун-95”Дата09.01.2018
Размер23.08 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Представено от „Краун-95” ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: “Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване”, в УПИ III - 608, 609, 610, 611, кв.2, с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца,
Във връзка с внесено в РИОСВ- Враца уведомление от „Краун-95” ЕООД за инвестиционно предложение (ИП) за: “Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване”, в УПИ III - 608, 609, 610, 611, кв.2, с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, на основание чл.5, ал.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ- Враца уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда извършване на следните дейности: изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване, в т.ч. и тяхното консервиране.

По повод гореизложеното, възложителят е уведомен, че инвестиционното предложение като цяло представлява обект по Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т. 7, б. “б”). В тази връзка съгласно чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с чл.93, ал.3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Враца.


ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение (ИП) не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 «Река Скът», определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр.21/2007 г.).

ИП попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона, по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.


Копие от писмото е изпратено до: община Бяла Слатина, село Алтимир, обл. Враца.

/отговорено от РИОСВ-Враца на 20.12.2016г./
гр. Враца 3000, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

тел./факс: (+35992) 629211, e-mail: riosv_vr@m-real.nethttp://riosv.vracakarst.com


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница