Регионална инспекция по околната среда и водите – ВрацаДата26.05.2018
Размер23.62 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Във връзка с текущ контрол по компонентите на околната среда: отпадъци, води, въздух, шум и опасни химични вещества на 17.03.2011г. беше извършена комплексна проверка на “Центромет” АД, гр. Враца, назначена със Заповед № 19/15.03.2011г. на Директора на РИОСВ-Враца.

Дружеството е специализирано в производството на центробежно лети тръби и втулки от чугун и стомана. Работят 2 бр. ПИ-600, 1 бр. ПИ-1600 и 1 бр. ПИ-2500.

Резултати и заключения от извършената проверка по компоненти:

1. Отпадъци:

За дейности с отпадъци дружеството притежава разрешително № 05-ДО-73-01/31.01.2011г., издадено от РИОСВ-Враца. От дейността се формират следните отпадъци:


  • Метални стружки – влагат се в производството или се предават на лицензирани фирми;

  • Огнеупорен материал и строителни отпадъци – извозват се на депо за строителни отпадъци, кв. Бистрец;

  • Отпадъчни масла и емулсии – съхраняват се във варели и се предават на ЕТ “Боги”;

  • Луминисцентни лампи – съхраняват се в контейнер. За предаването им има сключен договор с “Еко Трейд” ООД, гр. София;

  • Оловни акумулаторни батерии – има наличен контейнер за съхранението им.

Водят се отчетни книги за количествата образувани и предадени отпадъци, заверени от РИОСВ-Враца. Представени са договори с лицензирани фирми за предаване на образуваните отпадъци. Фирмата е предала оборудването, съдържащо ПХБ (123 бр. кондензаторни батерии) на “Еко Трейд България” ООД, за което е представен заверен инвентаризационен формуляр.

2. Води:


Водоснабдяването на обекта за питейно-битови нужди е от градския водопровод, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД-гр. Враца. За производствени нужди се използва вода от собствен водоизточник с актуално разрешително за водоползване, издадено от Директора на БДУВДР-Плевен.

Производствените отпадъчни води, формирани от неутрализация на алкален разтвор от обезмасляване на стружките се пречистват в каломаслоуловител и заедно с битово-фекалните отпадъчни води се заустват в колектор на градска канализация, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД - гр. Враца. Охлаждащите води са включени в оборотен цикъл, като системата периодично се допълва за компенсиране на загубите.

3. Въздух:

През 2011г. дружеството е извършило СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на ВК – РО-116(1,3MW) на гориво природен газ. Измерените концентрации отговарят на чл. 21 от Наредба №1(ДВ бр. 64/2005г.).

4. Шум:

Предстои извършване на контролни замервания на нивата на промишлен шум, излъчван в околната среда, съвместно с АРЛ-Враца.


5. Опасни химични вещества:

За използваните химични вещества дружеството е потребител по веригата, съгласно Регламент 1907/2006г. Спазват се изискванията по съхранение на химичните вещества, съгласно информационните листове за безопастност.3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991374, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница