Регионална инспекция по околната среда и водите бургас утвърдил: ивелина василевастраница1/4
Дата18.06.2018
Размер0.66 Mb.
  1   2   3   4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БУРГАС
УТВЪРДИЛ:
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


Съгласувано с:

КРАСИМИР ЖИВКОВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРП Л А Н
за контролната дейност на РИОСВ Бургас през 2016 г.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА

Директор на РИОСВ – Бургас

Съгласували:Ганя Христова

Директор на дирекция „ПОС”
Ваня Димитрова

Началник на отдел „ККД”


Съдържание

Текстова част

1. Обхват на плана

1.1. Период от време и географска област

1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна структура

1.3. Мисия и цели на РИОСВ

1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство

2. Околна среда, дейности и инсталации

2.1. Състояние на околната среда - екологични проблеми в района

2.2 Контролирани дейности

2.3. Контролирани инсталации

2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност

2.3.2. Съответствие със законодателството

2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обектите

2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС

2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения

3. Изпълнение на плана за преходната година

3.1. Цели, които е трябвало да постигнем

3.2. Входни, изходни данни и резултат

3.3. Оценка

4. Планирано изпълнение за годината

4.1. Приоритети

4.2. Цели

4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки

4.4. Процедури за сътрудничество и координация с други контролни органи

4.5. Процедури за преглед/актуализация на плана


Таблична част (таблици във формат Excel)
1. Регистри на обектите за контрол

1.1. Регистър на всички обекти, подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ

1.2. Списък на планираните обекти за контрол през 2016 г.

1.3. Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда


2. Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда

2.1. Въздух

2.2. Води

2.3. Почви

2.4. Управление на отпадъците

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)

2.6. ОВОС и ЕО

2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване

2.8. СЕВЕЗО и химикали

2.9. Ограничаване изменението на климата

2.10. Комплексни проверки

1. Обхват на плана

1.1. Период от време и географска област

Планът за дейността на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас обхваща периода от 01.01.2016 год. до 31.12.2016 год.

Териториалният обхват, контролиран от РИОСВ – Бургас включва:


 • административна област – цялата територия на област Бургас и териториите на община Котел от област Сливен и община Бяла от област Варна. В обхвата на инспекцията влизат общо 15 общини с територия 8 121 кв. км и население 436 601 жители по данни от последното преброяване през 2011 г.;

 • географска област – Югоизточен регион и малка част от Североизточен регион (община Бяла) на България.

 • характеристика и специфичност на географския район

Територията на региона обхваща по-голямата част от Югоизточна България. На изток тя граничи с Черно море, а на север обхваща източните разклонения на Стара планина. На юг-югозапад включва част от Странджа, където се намира най-голямата защитена територия в България – едноименният природен парк. На територията контролирана от РИОСВ – Бургас попадат изцяло или частично 14 защитени зони за опазване на дивите птици и 34 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 128 защитени територии.

Водещ стопански отрасъл в региона е промишлеността. Това се дължи основно на нефтохимията, чиято сегашна отраслова структура започва да се формира от средата на 60-те години, когато започва и строителството на повечето водещи днес промишлени предприятия. Териториалната структура на промишлеността се отличава с прекомерната концентрация на предприятия в основните градски центрове. Основната част от стопанските и демографски ресурси на региона са концентрирани в Бургаска област. Стопанството й е специализирано в нефтохимически производства, машиностроене, ХВП, туризъм, риболов, морски и въздушен транспорт.


1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ – Бургас, вкл. Организационна структура

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас е административна структура към Министъра на околната среда и водите, която провежда държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

Функциите, компетентността, задачите и задълженията на РИОСВ – Бургас са регламентирани в Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околна среда и водите, издаден от Министерството на околната среда и водите.

РИОСВ – Бургас, отговаря за прилагането и налагане на установените нормативни изисквания на регионално и местно ниво, като едновременно с това оказва съдействие на общинските компетентни органи, в т.ч. във връзка с разработването и реализирането на общински програми по “Околна среда”.

РИОСВ – Бургас изпълнява регулиращи, информационни и контролни функции:


 1. Провежда държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво.

 2. Прилага екологичното законодателство на регионално ниво.

 3. Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на:

 • източници на организирани и неорганизирани емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух;

 • източници, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води в съответствие със Закона за водите;

 • промишлените източници на шум;

 • замърсяване на почвите с отпадъци и вредни вещества;

 • увреждане на почвите и рекултивация на нарушени терени;

 • екологосъобразно управление на отпадъци по отношение на лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци;

 • общините по отношение на дейностите с битови, строителни, био и масово разпространени отпадъци;

 • спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците чрез издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците;

 • дейностите по третиране на опасни отпадъци в лечебните и здравните заведения;

 • трансграничен превоз на отпадъци;

 • управление на утайките от ПСОВ;

 • предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;

 • екологосъобразно управление на химикалите;

 • инсталации с издадени комплексни разрешителни по реда на Глава седма на ЗООС;

 • екологични оценки и оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда;

 • опазване на биологичното разнообразие и елементите на Националната екологична мрежа, както и устойчивото използване на биологичните ресурси.

 1. Предоставя информация на населението за състоянието на околната среда и водите за територията, която контролира и работи за повишаване на екологичната култура и образование на гражданите.

Численият състав на инспекцията към момента е 52 души, в т.ч. директор, обща администрация 11 бр. и специализирана – 40 бр. Специализираната администрация се състои от дирекция -„Контрол и превантивна дейност”.
Приложена органиграма.


Обща органиграма на РИОСВ-Бургас

canvas 2


1.3. Мисия и цели на РИОСВ

Мисията на РИОСВ - Бургас е запазване на чиста околната среда на контролираната от инспекцията територия, защита здравето на хората, природните и културни ценности от вредни въздействия и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото.

Целите и действията на РИОСВ – Бургас са насочени към опазването, възстановяването и възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на региона чрез:

Защита на човешкото здраве от атмосферното и шумовото замърсяване чрез свеждане концентрациите на замърсителите излъчвани в околната среда до безопасни за здравето нива;

Съхраняване и подобряване качеството на повърхностните и подземни води с цел осигуряване на необходимото количество и качество за нуждите на населението, водните екосистеми, икономиката и селското стопанство на страната;

Предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве, ефективното им използуване като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им.

Намаляване риска за околната среда от вредното въздействие на опасните химични вещества, чрез предотвратяване на големи аварии и екологосъобразно управление и използване на химикалите;

Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво управление на защитените територии – изключителна държавна собственост;

Подобряване на информираността и повишаване активността на обществото по отношение опазване на околната среда.
1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство

Националната политика и приоритетите в областта на околната среда се реализират основно чрез законодателството в областта на околната среда. Взаимовръзката му с нормативната уредба на Република България осигурява интегрирано управление на процесите, свързани с въздействието върху околната среда.

Законодателството в областта на опазване на околната среда включва 13 закона и над 150 подзаконови норматни актове (наредби и постановления на Министерски съвет) и изцяло е хармонизирано със законодателството на Европейския съюз.
За постигането на устойчива околна среда се изпълняват шест стратегически цели:


 1. Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста енергия.

 2. Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода.

 3. Насърчаване на устойчивото потребление и производство.

 4. Здравословна околна среда за по-добро качество на живот.

 5. Ограничаване на загубата на биологично разнообразие.

 6. Формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на качествена информация и мониторинг за околната среда.

Целта на контролната дейност по отношение опазване на водите е за осигуряване на по-добро състояние на водните обекти като се има впредвид следните приоритети: опазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води и водите на Черно море чрез намаляване замърсяването им с отпадъчни води от битови и промишлени източници; опазване на водните обекти, чрез намаляване на заустванията, емисиите и изпусканията на приоритетни и приоритетно опасни вещества; прекратяване на замърсяването на морската среда със синтетични вещества.

РИОСВ – Бургас осигурява провеждането на държавната политика по екологосъобразното и ефективно управление на отпадъците на регионално равнище. Основен приоритет в областта по управление на отпадъците е продължаване изграждането на цялостна инфраструктура за третиране на отпадъците –регионални системи, включващи съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на различните видове отпадъци с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве и ефективното им използуване като ресурс. Контролната дейност е насочена към практическото прилагане на законодателството по управление на отпадъците: • осигуряване на финансиране и изпълнение на рекултивация на стари общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания;

 • осигуряване на достатъчен капацитет за екологосъобразно третиране на отпадъците образувани на територията на общините от област Бургас, община Котел (област Сливен) и община Бяла (област Варна);

 • изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3 от ЗУО от страна на общините по отношение третирането на строителните отпадъци, битовите отпадъци, разделно събиране на битови отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло, опасните битови отпадъци, МРО, отпадъци от опаковки, биоразградимите отпадъци и др. задължения;

 • контрол на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци, проследяване на движението на отпадъците от тяхното образуване до окончателното им оползотворяване или обезвреждане;

 • движението на отпадъци, обект на трансграничен превоз в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/ 2006;

 • контрола на лица, извършващи дейности по третиране, събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки, отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, биоразградими и строителни отпадъци;

 • предвид задължението за водене на отчетност по реда на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри ще засилване контрола върху лица, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и третиране на битови, производствени и опасни отпадъци.

 • правилното начисляване и превеждане в срок на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

Във връзка с политиката на МОСВ относно съхраняването, укрепването и възстановяването на екосистеми, местообитания, видове и техните генетичните ресурси приоритет на РИОСВ – Бургас са:

 • изпълнение на изработените в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", финансиран по ОПОС планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир и актуализирани планове за управление на поддържани резервати „Атанасовско езеро“ и „Ардачлъка“;

 • доизграждане, поддържане и управление на Националната екологична мрежа от защитени територии и зони чрез участие в подготовката на заповеди за обявяване и определяне на ограничителни режими за различни дейности в тях;

Последните промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух транспонират европейски директиви, с които се осигурява прилагане и контрол на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и създаване на системи за докладване, с цел получаване на данни за емисии на флуорсъдържащи парникови газове

Заложени са по-строги регламенти, свързани с ангажиментите на общините да разработват общинските програми за намаляване на нивата на замърсителите в районите с нарушено качество на въздуха.

Предвид продължаващото несъответствие с нормите за фини прахови частици и изтеклия срок на действие на общинските програми на четири общини, през 2016г. ще бъде приоритет методическото подпомагане на общините при актуализацията на програмите, както и упражняване на контрол по изпълнението на мерките заложени в тях.

През 2016 г. ще продължи извършването на системен емисионен контрол на източници на емисии /замърсители/ на атмосферния въздух, контрол на нивата на шума, излъчван в околната среда, както и подобряване на качеството на технологичения контрол по експлоатацията на пречиствателните съоръжения.

Приети са законодателни промени през 2015 год. по съвместяване на процедурите по глава VI и VII раздел I ЗООС в процеса на устройствено планиране на предприятия с нисък и висок рисков потенциал за осигуряване на безопасни разтояния при съгласуване на устройствени планове и техни изменения. Заменен е съществуващия разрешителен режим за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на съществуващи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал при запазване на високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве. За целта е предвидена процедура по одобряване на доклади за безопасност и техни актуализации в Изпълнителната агенция по околна среда. Предвидени са по-стриктни разпоредби относно контрола на тези предприятия/съоръжения и въвеждане на по-систематичен подход за планиране и провеждане на контролната дейност за ефективно прилагане на правилата за безопасност.

С цел привеждане в съответствие на Приложение I от Директива 2012/18/ЕС (СЕВЕЗО III) с Регламент (ЕО)№ 1272/2008(CLP) е възможна промяна в класификациите на инсталации/съоръжения с „нисък” или „висок” рисков потенциал, както и до попадането на нови обекти под изискванията на закона. С новата Директива Севезо ІІІ се въвеждат и изисквания за разработване на планове за проверки на предприятията/съоръженията с цел приоритизирането им и извършване на системна оценка на риска по определени критерии.

За устойчивото управление на почвите ще се осъществява контрол по: • правилно съхраняване на торовия отпад, генериран при отглеждането на селскостопански животни, отговарящо на добрите земеделски практики;

 • недопускане замърсяване почвите на площадките с Б-Б кубове и складовете за пестициди във връзка с изпълнение на програмата по почвен мониторинг мониторинг – III ниво – локални почвени замърсявания;

 • състоянието на почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг относно наличието на тежки метали, засоляване и вкисляване и на изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които имат комплексно разрешително или Решение по ОВОС;

 • управление на отпадъците от проучвателната, добивната и преработвателната дейност на минно-добивните обекти и екологосъобразно използване на земните недра при дейностите по предоставени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив.2. Околна среда, дейности и инсталации

2.1. Състояние на околната среда – екологични проблеми в района

РИОСВ – Бургас осъществява дейността си в един много динамично развиващ се регион, което поражда необходимостта от засилен контрол от страна на инспекцията. Динамиката в развитие на икономическите процеси – в региона има засилен интерес и строителство особено в районите в близост до Черно море, което е предпоставка и увеличава опасността от увреждане на компонентите на околната среда.Въздух

Състоянието на атмосферния въздух в гр. Бургас, се следи непрекъсното, чрез автоматични измервателни станции (АИС) в кв.Долно Езерово, ж.к.Меден Рудник и ДОАС система „OPSIS” , които са част от Националната система за мониторинг на околната среда .

През 2015 г. нивата на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, са под установените норми, с изключение на показател ФПЧ10. Данните от мониторинга показват, че все още не се достигнати изискванията за допустим брой превишения (35бр.) на средноденонощната норма от 50µg/m3, както и средногодишната норма от 40µg/m3, по показател фини прахови частици. Основните причини са емисиите от бита, автомобилният транспорт и промишлените дейности.

Автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на ФПЧ10. Максималната концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух обикновено съвпада с часовете на пиков трафик. През нощните часове неговото влияние върху качеството на атмосферния въздух силно намалява.

Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на замърсяване. През студеното полугодие най-често вятърът духа от запад и север. През топлото полугодие вятъра духа от източна посока. Причината е наличието на бризова циркулация, която е локално явление. От разположението на пунктовете за мониторинг и основните източници на ФПЧ10 (промишленост, автотранспорт и комунално-битов сектор) става видно, че основният фактор, определящ замърсяването на територията на общината основно през студеното полугодие е свързан с неблагоприятното разположение на основните източници на замърсители -промишлена зона „Север“, инсталациите на “Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Кроношпан България” ЕООД и основните пътни артерии спрямо град Бургас.

На територията на РИОСВ – Бургас общински програми за намаляване на нивата на замърсителите (ФПЧ10) по чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ, са разработили 6 общини.

През 2016 г. предстои актуализация на общинските програми на Бургас, Карнобат, Айтос и Камено. В рамките на своите компетенции, през 2016г. експертите ще предоставят наличните данни и информация за състоянието на атмосферния въздух.
Води

Основен проблем, свързан със замърсяването на водните обекти е заустването на непречистени или недостатъчно пречистени отпадъчни води. Това се дължи най-вече на липсата на ПСОВ от населените места, които заустват директно/индиректно във водните обекти, като по-големи такива населени места са гр. Карнобат, гр.Айтос, гр. Камено, гр. Малко Търново и гр. Сунгурларе. По Черноморското крайбрежие без изградени ПСОВ са населените места: Ахтопол, Варвара, Синеморец. Недостатъчно пречистените отпадъчни води на вече съществуващи ПСОВ се дължат на многогодишна експлоатация, морална остарялост на съоръженията, претовареност през активния туристически сезон, липса на съоръжения за отстраняване на биогенни елементи – общ азот и общ фосфор. Такива са ПСОВ „Елените“, ПСОВ Лозенец.


Шум

Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за повишени шумови нива в община Бургас и големите курортни градове на територията на РИОСВ-Бургас. Анализът на резултатите от разработената стратегическа карта за шум на агломерация Бургас показва, че над 55 % от жителите са подложени на нива на шум над граничните стойности от автомобилния транспорт. Голям дял в оформянето на цялостния акустичен режим за територията на общината заема и авиационният шум. Експлоатацията на летище Бургас особено през летния сезон създава проблеми за живущите в кв. “Сарафово”, ж.к ”Изгрев”, ж.к “Славейков” и ж.к ”Зорница”с наднорменото шумово замърсяване от излитащи и кацащи самолети.

Основен проблем свързан с шума от промишлени дейности, излъчван в околната среда са обособените смесени зони, съгласно устройствените планове на населените места, където се наблюдава срастване на жилищна с производствена зона, което води до наслагване на фонов и промишлен шум и излагане на живеещите в близост до нива на шума близки и над граничните стойности за съответните зони и територии.
Управление на отпадъците

През 2015 г. се въведоха в експлотация Регионално депо за неопасни отпадъци Братово – Запад за общини Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе и Регионално депо за неопасни отпадъци Малко Търново за община Малко Търново, както и ПС-Карнобат и ПС – Несебър. Все още регионалните системи не функционират достатъчно ефективно поради редица проблеми: липса на фнансова обезпеченост на част от общините за създаване на оптимална организация по събиране и извозване на отпадъците до ПС или до регионалното депо, стари и нискоефективни транспортни средства за извозване на отпадъците на далечни разстояния, недостатъчен капацитет на приемните съоръжения в ПС –Несебър /необходимо е изграждането на 2-ри приемен бункер/, доизграждане на първа клетка на Депо Малко Търново.

Проблем е и третирането на битовите отпадъци генерирани от населението на община Бяла, тъй като „Регионално депо за отпадъци – регион Провадия”, където община Бяла следва да депонира битовите отпадъци е в проект.

Все още не са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и системи за разделно събиране на битови отпадъци (РСБО) най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло във всички общини, задължени за това съгласно дествуващата нормативна уредба.

Въпреки, че почти всички населени места са обхванати в системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци (99,88%), продължава да се констатира изхвърляне на битови и строителни отпадъци на неразрешени за това места.

Проблем е третирането на утайките от ПСОВ. Недостатъчен е интереса по отношение тяхното използуване в земеделието и за рекултивация на нарушени терени. През 2015 г. малка част от генерираните на територията, контролирана от РИОСВ – Бургас утайки са оползотворени от „Сортови семена“ ЕООД в земеделието и от „Строителни материали“ АД за рекултивация на кариера „Дебелт“. Регионалните депа за неопасни отпадъци ограничават тяхното обезвреждане чрез депониране и на практика тези отпадъци трябва да се съхраняват на местата на тяхното образуване, което пък се ограничава от липсата на подходящи съоръжения и площадки /най-вече за новоизградените/.

Третирането на строителните отпадъци също все още е проблем за региона, контролиран от РИОСВ-Бургас. С нововъведените регионални системи за управление на отпадъците би трябвало този проблем да намери решение.

Нерекултивираните общински депа за неопасни отпадъци, спрени от експлоатация след изграждането и въвеждането в експлоатация на Регионалните депа за неопасни отпадъци за региона са високорисков замърсител за региона.Почви

През отчетната година контролната дейност по опазване на почвите ще е свързана следното: • Ще се следи за състоянието на почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг, на изпълнението на програмите за мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които имат комплексно разрешително и на тези, които имат Решение по ОВОС.

 • При проведения контрол за състоянието на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на негодни и забранени продукти за растителна защита през текущата 2015 г. са констатирани нарушение по целостта на стените на някои от Б-Б кубовете. През последните години все по-често се констатират нарушения по стените на Б-Б кубовете. Поради тази причина, тези при които са установяват нарушения са посочени с висок риск. Останалите контейнери и складовете за съхранение на пестициди са оценени със среден риск.

 • Провилното съхранение на торовия отпад в животновъдни обекти, непроверявани в предходните години. При проведения контрол през 2015 г. на някои обекти е констатирано липса на съоръжения за съхранение на торовия отпад, за изграждането на които са направени предписания. Животновъдните обекти са оценени с нисък риск и през настоящата година в плана са включени само някои от тези обекти с цел проверка на изпълнение на предписанията.

 • Екологосъобразното ползване на земните недра при изпълнението на концесионните договори за добив. Не са констатирани нарушения извън концесионните площи и видими замърсяване на почвите. Тези обекти са оценени с нисък и среден риск в зависимост от местоположението, постъпили жалби в предходни години и др. Включени са в плана за 2016 г. във връзка с проследяване нарушенията на земната повърхност от добива и преработката на полезните изкопаеми, депонирането на минните отпадъци, правилно съхранение на откривката и незамърсяване на почвите в и извън концесионните площи.


Опасни химични вещества

На територията на РИОСВ – Бургас има класифицирани седем обекта с висок рисков потенциал и пет с нисък рисков потенциал, т.н. „Севезо” обекти. Разположението на „Севезо” обекти в близост до населени места би могло да повиши риска от авария, причинена от външен източник и съответно да утежни последствията от евентуална голяма авария. Също така наличието на производствени инсталации повишава риска от аварии, причинени от техническа неизправност. Всичко това налага операторите да разработват и прилагат строги мерки за безопасна експлоатация на съоръженията.

До настоящия момент операторите на „Севезо”обекти предприемат необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Привеждането употребата и съхранението на опасните химични вещества и смеси в съответствие с изискванията на екологичното законодателство по химикали, а така също и замяната им с по-малко опасни, са едни от основните екологични проблеми.


Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони

Екологичен проблем, свързан с биологичното разнообразие в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас продължава да е антропогенния натиск върху защитените територии по Черноморското крайбрежие през курортния сезон - нерегламентирано къмпиране и паркиране на МПС, което създава предпоставки за нарушения на режимите на защитените територии, увреждане на пясъчни дюни и други елементи на ландшафта в защитените територии и извън тях.

Специфичен проблем за територията на РИОСВ-Бургас е изхвърлянето на мъртви делфини и тяхното отстраняване от активно използваната през летния сезон плажна ивица. През изтеклата 2015 година броят им е 56, за 2014 – 19, за 2013 – 46.

Към момента само две Черноморски общини имат издадени Разрешителни от МОСВ за отстраняване на трупове на китоподобни бозайници и тяхното обезвреждане по реда на Закона за ветеринаромедицинската дейност - Община Несебър и Община Поморие. Екип на сдружение "Зелени балкани" и Екип на сдружение "Да запазим Корал" имат разрешителни да вземат мъртви екземрляри от мястото, на което са намерени, с цел провеждане на научни изследвания за установяване причината на смъртта им.ОВОС и ЕО

Приоритетни за контрол през 2016 г. са: • изпълнението на условията в издадени административни актове във връзка с проведени процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, съгласно плана за контролната дейност. Проверка на етапа на реализация на инвестиционни предложения, за които има издадени решение по ОВОС, решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;

 • докладите по наблюдение и контрол при прилагането на планове, съгласувани със становища по екологична оценка, както и обобщени справки по смисъла на чл. 29 от Наредбата за ЕО.

 • както и осъществяване на връзка между общини и РИОСВ по отношение на проведени процедури по глава шестта от ЗООС, чл. 31 от ЗБР и издадени разрешения за стройтелство и удостоверения за въвеждане в експлотация на обектите по реда на ЗУТ.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница