Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василевастраница3/5
Дата19.07.2018
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5

2.3.2. Съответствие със законодателството

Контролът на инсталациите, във връзка със съответствието им с екологичното законодателство, се осъществява чрез проверки на място и/или по документи и емисионни измервания. При извършване на контролната дейност по отношение на източниците на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, посредством провеждания инструментален контрол и контрол, въз основа на проведени СПИ, се следи за спазването на НДЕ регламентирани с Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и Наредба № 7 от 21.10.2013 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. В тази връзка може да се отбележи, че регистрираните превишения на НДЕ при горивните инсталации се дължат основно на използваното гориво (твърдо гориво, сл. люспа) и неефективната работа на пречиствателното оборудване (същото не достига проектната ефективност). В изпълнение на утвърдения график за ЗИК е регистрирано наднормено замърсяване при 5 бр. обекта с източници на емисии. Основна причина за това е неефективната работа на пречиствателните съоръжения и използването на твърдо гориво при експлоатацията на горивните инсталации. В резултат на проведени СПИ от 29 бр. оператора с източници на емисии, не е установено превишаване на регламентираните НДЕ.

При проверките на обектите с извършено измерване на показателите на шум не са регистрирани превишения на граничните стойности, съгласно Наредба № 6. Не е установено и неизпълнение на Условие 12 от издадените КР.

По отношение на обектите-емитери на отпадъчни води, заустващи отпадъчни води в повърхностен воден обект, няма обекти, които нямат издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за водите или КР по реда на ЗООС. При извършената контролна дейност не е установена липса на експлоатация на наличните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

Фирмите, извършващи дейности по третиране на отпадъци, притежават разрешения за дейност с отпадъци по чл. 67 от ЗУО и регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО, които се изменят и/или допълват при промяна на обстоятелствата по чл. 73 и чл. 79 от ЗУО. Същите изпълняват условията в издадените им разрешителни и регистрационни документи. Инсталациите се експлоатират съгласно т. Б „Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията” от разрешителните и регистрационните документи за дейности по третиране на отпадъци. Най – честите нарушения за дейности с отпадъци, които бяха санкционирани през 2015 г., са такива за извършване на дейности без издаден документ по чл. 35 от ЗУО, както и за нерегламентирано съхранение и третиране на отпадъци. През годината бяха съставени АУАН на кметове на общини, неосъществили контрол и допуснали изхвърляне на отпадъци на неразрешени за целта места и неизпълняващи задълженията си по чл. 19, ал. 3 от ЗУО.

Като цяло, в резултат от провеждания през годините контрол, консултации с операторите, разяснителни и информационни кампании, както и налаганите глоби и санкции, може да се твърди, че почти всички оператори вече познават добре, прилагат и спазват изискванията на действащата нормативна уредба по опазване на околна среда. Най-често срещаните нарушения са за непредставяне на информации или докладвания, свързани с прилагането на различни директиви и регламенти. Обикновено най-много такива нарушения се наблюдават при влизане в сила на нов нормативен документ, или при изтичане на срок за привеждане в съответствие.

През 2015 г. са проверени 26 бр. оператори с издадени КР. Установени са неизпълнение на условия в КР на 4 бр. оператори и съответно са съставени 4 бр. АУАН. 3 бр. НП на дружествата „НЕС Нови Енергийни Системи” АД, гр.Шумен; „Ново стъкло” ЕАД гр.Нови пазар и „БКС – Търговище” ЕООД, гр. Търговище са издадени през 2015 г., а НП на „Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище е издадено през месец януари 2016 г.

След извършения контрол през 2015 г. на билкозаготвителни пунктове и складови бази може да се обобщи, че в това направление са констатирани следните видове нарушения: непредставяне на отчет за реализираните билки и складовите наличности; такива, които не са разполагали с позволителни за ползване на лечебни растения; такива, които не са уведомили предварително РИОСВ Шумен за започване на дейността, както и за издадено позволително за вид, включен в заповед на Министъра на ОСВ за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения, за което на нарушителите бяха съставени АУАН, а с НП са им наложени глоби.

От извършеният извънпланов контрол по ОВОС по депозирани преписки за инвестиционни намерения, основното констатирано несъответствие със законодателството е реализирането на дейностите, за които са подадени уведомления за ИП. Съгласно извършеният през 2015 г. планов контрол по ОВОС, не се констатира несъответствие с екологичното законодателство.
2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР


по ред

Наименование на фирмата (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление

Наименование на обект, населено място, дейност

на Комплексно разрешително

Риск на обекта (висок, среден, нисък)

Планирана проверка за 2016 г.
2

3

4

5

6

1

Витико” ООД с.Енево

Инсталация за интезивно отглеждане на птици - гр. Плиска№241-НО/2008

нисък

НЕ

2

Камчия” ЕАД, гр. Шумен

Инсталация за интезивно отглеждане на птици - землището на с. Панайот Волов и с. Коньовец; угояване на бройлери№263-НО/2008

среден

ДА

3

Тетрахиб” ЕАД, с. Никола Козлево

Инсталация за интезивно отглеждане на свине за угояване - с. Никола Козлево; угояване на прасета от 30 кг. живо тегло№351–И1 / 2013

среден

НЕ

4

Керамат” АД, гр. Каспичан, цех Каспичан

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - Каспичан; производство на керамични тухли


ул."Ал. Стамболийски"№77

№111-A1/2009

среден

НЕ

5

Марица ТР” ООД, гр. Шумен

Инсталация за производство на алкидни смоли.

№364/2008

нисък

НЕ

6

МарКрафт” ООД, с. Дриново

Инсталация за интезивно отглеждане на птици - с.Дриново, Извънрегулационна № 1

№303 -НО/2008

нисък

ДА

7

Родна индустрия 91” ЕООД, гр. Попово

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - Попово, бул."България" №219№242-НО/2008

среден

ДА

8

Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен

Горивна инсталация за топлинна енергия
гр. Шумен, индустриална зона

№32/2005

нисък

НЕ

9

Алкомет” АД , гр. Шумен

Инсталация за производство на алуминиеви заготовки - Шумен, Индустриална зона; производство на алуминиев прокат, валцови и пресови изделия от алуминий и алуминиеви сплави

№341 -Н1/2013

висок

ДА

10

Алмед” ООД, гр. Шумен, плоощадка гр. Нови пазар

Инсталация за преработка на отпадъчен алуминий - Нови Пазар, Северна промишлена зона; претопяване на алуминиеви отпадъци в тиглови пещи, Гр. Нови пазар, индустриална зона

КР № 425-А1/2013

среден

НЕ

11

.„БМП- Близнаци Метал пластик” ООД, с . Стража

Инсталация за производство на необработени метали от отпадъци от метали чрез металургични процеси - с. Стража, общ. ТърговищеКР № 426-Н0/2012

среден

ДА

12

Брамас 96” АД, гр. Шумен

Инсталация за обезвреждане на животински трупове
гр. Шумен, индустриална зона

№231-Н1/2010

висок

ДА

13

Братя Томови” АД, гр. Попово

Инсталация за интезивно отглеждане на свине - Попово, Северна Промишлена зона; отглеждане на свине за разплод и месодобив№326 -А1/2010

висок

ДА

14

Бряг-СК” ЕООД, гр. Варна, площадка Търговище

Инсталация за интезивно отглеждане на птици - Търговище, кв.БрягКР № 411-Н0/2011г.

среден

ДА

15

.„Ескейп груп” ООД, гр. Търговище

Инсталация за интезивно отглеждане на птици с.Подгорица, общ.ТърговищеКР № 410-НО/2011 г.

среден

НЕ

16

Квинс Арго и Сие” ООД, с. Презвитер Козма

Инсталация за интезивно отглеждане на птици - с. Презвитер Козма, общ. ОмуртагКР № 433-Н0/2012

нисък

НЕ

17

.„Керамат” АД, гр. Каспичан , цех "Дивдяводо"

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - кв. Дивдядово, общ. Шумен№128/2006

нисък

НЕ

18

"Екомакс" ООД, гр. Шумен

Инсталация за третиране и съхранение на отпадъциКР № 410-НО/2011 г.

среден

ДА

19

Мега груп” АД, гр. Варна

Инсталация за атмосферна дестилация на оводнени петролни продукти гр.Смядово№39/2005

нисък

НЕ

20

Ново стъкло” АД, гр. Нови пазар

Инсталация за производство на домакинско стъкло
д Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 36

№176-Н1/2009

среден

ДА

21

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Омуртаг

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Омуртаг, Котел и Върбица
гр. Омуртаг

№302 -НО/2008

висок

ДА

22

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Търговище

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово
с. Лиляк

№269 -НО/2008

среден

ДА

23

Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Шумен

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Венец, Нови пазар, гр. Шумен, кв. "Дивдядово"

№349-НО/2008

висок

ДА

24

.„Родопа Шумен 1884” АД, гр. София, площадка гр. Шумен

Кланица за трупно месо с капацитет 175 т. трупно месо на ден

284-НО/2008

нисък

НЕ

25

.„Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище

Инсталация за производство на домакинско стъкло, плоско стъкло и водород
гр. Търговище, кв. "Въбел"

№3-H2/2013

висок

ДА

26

Хан Омуртаг” АД, гр. София

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане - Шумен, Варненско шосе; производство на облицовъчни подови и стенни керамични плочки
гр. Шумен, Варненско шосе

№200-Н1/2012

висок

ДА

27

ХЦС” АД, гр. Шумен

инсталация за интензивно отглеждане на свине
град Шумен, ул. "Пети километър

№333-А1/2012висок

ДА

28

Рока България” АД, гр. Каспичан

Инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане - санитарна керамика, Гр. Каспичан, ул. Мадарски конник № 48КР № 455-НО/2013

висок

ДА

29

Карлсберг България” АД, гр. София, Пивоварна Шумен

Инсталация за производство на пиво - Шумен, ул."Раковски "№115КР № 474-Н0/2013висок

ДА

30

"ЗГП България" АД, гр. Пловдив - площадка Каспичан

Инсталация за повърхностна обработка на метали гр. Каспичан


КР № 484-НО/2014 г.среден

ДА

31

ЕТ "Милена Митова", Търговище

Инсталация за интезивно отглеждане на свине – обект село Буйново, общ. Търговище


КР № 503-НО/2014среден

ДА

32

Енерсис” АД, гр. Търговище

Инсталация за производство на оловно - кисели акумулатори ТърговищеКР №121- Н1/2013висок

ДА

33

НЕС – Нови Енергийни Системи” АД, гр. Шумен

Инсталация за повърхностна обработка на метали гр. ШуменКР №505 – Н0 / 2015висок

ДА2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти


по ред

Наименование на обекта

номер на разрешителното (ПВРСП)

Класификация на обекта

Висок рисков потенциал

нисък рисков потенциал

1

2

3

4

5

1

"Тракия глас България"ЕАД

№01/2004г. Преразглеждане и актуализация на разрешителното -  Решение №04-01/ 8.04.2015 г.

висок рисков потенциал
2

„Максам СЕ България”ЕАД/„ гр.Габрово с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово

Разрешително № 58/2007 г. и Решение за промяна на разрешително за експлоатация Решение №03-58/06.02.2015г.

висок рисков потенциал
3

"Пътинженерингстрой Т"ЕАД, гр.Търговище

№165/2011 г.
нисък рисков потенциал

4

«ЕР ЛИКИД България» ЕОООД, гр.Търговищенисък рисков потенциал

5

"Мега груп"АД,

гр.Смядово№96/2008г.
нисък рисков потенциал

6

Петролна база "Каспичан", гр.Каспичан

№13 от 01.11.2006г.
нисък рисков потенциал

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница