Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василевастраница4/5
Дата19.07.2018
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5


Списък на обектите, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС, съответстващите им рискове и определената честота на проверки за 2016 г.


 1. Програма за планови проверки за контролната дейност по чл. 157а, ал. 8 от ЗООС – РИОСВ Шумен - област Шумен – 2016 г.

Наименование на оператора (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление

Наименование на обекта, населено място

Изх. № писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП)

Класификация на предприятието/съоръжението

Период на планирана проверка

Степен на опасност

(Н/С/В)

Честота на проверките

Висок рисков потенциал

Нисък рисков потенциал

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9.«Максам СЕ България» ЕАД, гр.Габрово, квартал “Чарково”, 5300 п.к. 47

 „Максам СЕ България” ЕАД/, гр.Габрово с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово

Решение №03-58/06.02.

2015 г. 


× април 

В 

 1. Програма за планови проверки за контролната дейност по чл. 157а, ал. 8 от ЗООС – РИОСВ Шумен - област Търговище – 2016 г.

Наименование на оператора (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление

Наименование на обекта, населено място

Изх. № писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП)

Класификация на предприятието/съоръжението

Период на планирана проверка

Степен на опасност

(Н/С/В)

Честота на проверките

Висок рисков потенциал

Нисък рисков потенциал

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9.«Тракия глас България» ЕАД, гр.Търговище, кв. ”Въбел”

«Тракия глас България» ЕАД, гр.Търговище


Решение №04-01/ 08.04.2015 г.

×  май

В

2.3.4.1 „Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото съгласно, чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС

„Ер Ликид България” ЕООД – обект гр. Търговище, е обособен на площадка, собственост на „Тракия Глас България” ЕАД. Най – вероятните сценарии за възникване на големи аварии и рисковите точки при определяне на бала (включително ефекта на доминото) са показани в Таблица № 1 в Доклада за безопасност на «Тракия глас България» ЕАД, гр.Търговище – сценарии за големи аварии, последствия и рискови точки. Независимо от аварията, която възникне, на територията на обекта не съществува опасност от възникването на „ефект на доминото” и пренасяне на аварията на територията на „Тракия Глас България” ЕАД. Не съществува опасност за живота и здравето на живущите в близост до производствената площадка. Няма опасност и за хората, пребиваващи в чувствителни обществени сгради.
2.3.4.2 „Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения


 1. «Тракия Глас България» ЕАД гр.Търговище

Най – вероятните сценарии за възникване на големи аварии, по смисъла на § 1, т. 54 от ДР на ЗООС и рисковите точки при определяне на бала (включително ефекта на доминото) са показани в Таблица № 1 «Сценарии за големи аварии, последствия и рискови точки» в Доклада за безопасност на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище. Мерките за предотвратяване на евентуални големи аварии са посочени в Таблица 2 в Доклада за безопасност на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище. В предприятието се прилага Система за управление на политиката за предотвратяване на големи аварии (MAPP).

 1. Максам СЕ България” ЕАД – Производство Смядово

При производството на „анфовекс“ вероятността да се получи голяма авария е нищожна. Но въпреки това има вероятност да се получи авария - пожар или взрив, следствие на човешка грешка или злонамерени действия. При топенето и люспирането на вторичен тротил вероятността да се получи голяма авария е малка. Но въпреки това има вероятност да се получи авария - пожар или взрив вследствие на човешка грешка или злонамерени действия. Няма опасност от обгазяване на населението на гр.Смядово и работещите на площадката на химическите заводи. При гасене на пожара или при измиване, голяма част от водите ще попаднат в ХЗ канализацията, не е изключено една част от водите да попаднат и в почвата и да увеличат съдържанието й на нитрати. Складовете за съхранение на взривни вещества и боеприпаси се намират в т.н. “седма зона“, отстояща на 3 км от производствената площадка. Те са изградени съобразно нормативните изисквания в областта на аварийната и противопожарна безопасност. Всички съоръжения за съхранение, разполагат с земнонасипни обваловки, които да насочат ударната вълна при евентален взрив в безопасна посока. Снабдени са с паспорти, схеми за разположение, съответни инструкции за съхранение на ВВ и начин на работа с тях. Складовете са обезпечени с известителна сигнализация СОТ, видеонаблюдение и запис.

 1. «Ер ликид България» ЕООД, гр.Търговище

Сградата попада в зоната на поразяващата концентрация на промишлени отровни вещества от транспортни обекти - главен път на 1200 метра, ЖП линия на 800 м, съоръжения на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище – 50 метра. На територията на «Ер ликид България» ЕООД и «Тракия глас България» ЕАД се съхраняват, преработват и произвеждат химични вещества от различен клас на опасност – пожаро-, взриво- и газоопасни, вещества с корозионно и токсично действие. При възникване на аварийна ситуация е възможно създаване на усложнена обстановка, в резултат на изпускане на химични вещества, пожар или експлозия. Причините за възникване на аварийна ситуация могат да бъдат както природни бедствия, така и от човешка грешка или техногенно естество: корозия, умора на материалите, повреждане на спирателна, контролноизмервателна или предпазна арматура и др.
3. Изпълнение на плана за преходната година

3.1. Цели, които е трябвало да постигнем

През 2015 г. са извършени проверки на всички обекти, включени в Годишния план за контролна дейност. Общата цел във връзка с изпълнение на плана, беше подобряване на качеството на атмосферния въздух и акустичната среда на територията на РИОСВ Шумен (област Шумен и област Търговище). С извършените проверки и инструментален контрол се целеше ограничаване на вредното въздействие в резултат на дейностите, формиращи емисии на вредни вещества и излъчващи шум в околната среда.

В резултат на извършения контрол на обектите с инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, в голяма степен е постигнато съответствие с изискванията на законодателството по отношение на водената документация и правоспособността на лицата, осъществяващи поддръжка и сервизна дейност.

При извършените проверки на обекти в обхвата на Наредба № 16 (ДВ, бр. 75/1999 г.; изм. и доп.), Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и Наредба № 7, не са установени несъответствия с нормативните изисквания. Същото ни дава основание да считаме, че в голяма степен е постигната целта за ограничаване изпускането на емисии на ЛОС в атмосферния въздух при дейностите, свързани със съхранение, товарене и разтоварване на бензини и разпространението и употребата на продукти за нанасяне на покрития със съдържание на органичен разтворител (в т.ч и при дейностите на инсталациите по чл. 30 л от ЗЧАВ).

Приоритетно в плана за 2015 г. и графика за ЗИК бяха включени обекти с източници на емисии, при които е регистрирано превишаване на НДЕ, с цел контрол и подобряване на работата на пречиствателните съоръжения. В тази връзка отчитаме, че като цяло се е запазил броя на обектите с отчетени превишения. При някои от обектите в резултат на подобряване работата на пречиствателните съоръжения в голяма степен е намалено замърсяването, но при други не е постигнат подобен ефект. Основната причина за отчетените превишения при горивните инсталации е използваното гориво (твърдо гориво и сл. люспа). В тази връзка една от целите, която е постигната, е спазването на нормативните изисквания по отношение експлоатацията на пречиствателните съоръжения (изпълнение на програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения и редовна профилактика от старна на операторите).

През 2015 г. целта по отношение опазване чистотата на водите, бе повишаване на ефективността при извършване на превантивен, текущ и последващ контрол. Това е необходимо за намаляване на замърсяването на отпадъчните води и намаляване емисиите на вредни вещества в тях. Планираната цел е постигната, като при извършване на дейността са изпълнени следните мерки: • При проверки на обекти с установен риск от замърсяване, са давани краткосрочни предписания, за прекратяването му;

 • Завишен е последващият контрол, по изпълнение на предписанията. За неизпълнени предписания на 2 бр. обекта са съставени АУАН и са издадени НП, като останалите дадени предписания са изпълнени;

 • Степента на замърсяване на отпадъчните води на контролираните емитери, през 2015 г. и аварийните изтичания и замърсявания, бе намалена, в сравнение с 2014 г.;

Целите поставени през 2015 г. по отношение управлението на отпадъците и опазването на почвите са постигнати, чрез извършване на проверки на всички планирани обекти. През годината бяха обхванати нови обекти - генератори на отпадъци, които извършиха класификация по чл. 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. и водят отчетност по чл. 44 от ЗУО. Обхванати бяха нови фирми, пускащи на пазара (вносители) на Република България електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, свежи масла, както и опакована готова продукция, във връзка с изпълнението на задълженията им по чл. 14 от ЗУО.

Нараства броят на общините в района, с въведени системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки, на база сключени договори с организации по оползотворяване. Към момента единадесет от петнадесетте общини на територията на РИОСВ Шумен, са изпълнили задълженията си за въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. На останалите предстои сключване на договори, но тъй като са малки общини, организациите по оползотворяване не проявяват интерес към тях. Администрации към държавни институции и фирми, както и търговски обекти, са организирали разделното събиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло и метали.

Изпълнени са целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност за 2015 г. пред направление «КПКЗ и контрол на опасни химични вещества и управление на риска». Това беше постигнато чрез:


 • Проведени от РИОСВ информационни събития, в т.ч. информиране на заинтересованите страни чрез интернет страницата на инспекцията и чрез писма;

 • Използване на добри практики по информиране на предприятията за задълженията им по REACH и CLP;

 • Повишен общ брой проверки за 2015 г., в сравнение с предходната 2014 г., поради идентифициране на нови задължени лица по REACH&CLP, REF-3;

 • Занижен общ брой констатирани несъответствия и дадени предписания, в сравнение с предишния отчетен период, поради по-добра информираност и повишена отговорност на операторите относно задълженията им;


3.2. Входни, изходни данни и резултат

При изпълнението на утвърдения график за ЗИК през 2015 г. е извършено пробонабиране от източниците на емисии към 9 бр. обекта (при заложени 10 бр.). Осъществен е контрол по условията на Разрешителните за емисии на парникови газове, издадени за 9 бр. обекта. По прилагане нормативните изисквания, касаещи ФПГ и ВНОС, са извършени планови проверки на 72 бр. оператора с инсталации, работещи с хладилни агенти. Извършени са проверки на 94 бр. обекти, извършващи дейности с ЛОС (45 бр. обекта с инсталации за съхранение на бензини, във връзка с прилагане на Наредба № 16, и 49 бр. обекта, извършващи дейности с бои и разтворители, в обхвата на Наредба № 7). Извършен е анализ на подадените в РИОСВ Шумен 35 бр. доклади от проведени СПИ от 29 бр. оператора с източници на емисии, съгласно Наредба № 6. Съставени са 24 бр. протокола за месечни отчети за СНИ, провеждани от един оператор.

През 2015 г. са извършени планови проверки на 11 бр. обекта за определяне показателите на шум, излъчван в околната среда, във връзка с прилагане на Закона за защита от шум в околната среда.

При подготовката на настоящия план за 2016 г. са включени нови обекти, за които през 2015 г. е установено, че ще осъществяват емисии на отпадъчни води във воден обект, разрешено от Закона за водите, или биха могли да извършат такива при аварийна ситуация. Същевременно са изключени обекти, за които през 2015 г. е установено, че са с нисък риск, по отношение замърсяване на водите, вследствие прекратена или силно намалена производствена дейност.

С извършената контролна дейност през 2015 г. по отношение на управление на отпадъците и опазване на почвите, поставените цели с плана на РИОСВ Шумен за 2015 г. са изпълнени, като заложените обекти за проверка са изпълнени 100%. Допълнително са извършени 131 бр. проверки извън плана, като от тях 50 бр. са по писмо на МОСВ и заповед на Министъра на ОСВ, 10 бр. са по писмо на ОД на МВР, 32 бр. по изпълнение на предписание и 25 бр. по подадени сигнали. Извънредните проверки не могат да се предвидят, но те са неразделна част от контролната дейност на РИОСВ, поради което се вземат предвид при изготвянето на плана.

През 2016 г. е необходимо да се наблегне на извършване на проверки по изпълнение на дадените предписания, с цел привеждане дейността на фирмите с екологичното законодателство. В плана са включени и нови обекти, при които са извършени проверки по подаден сигнал. Обхващането на нови обекти води до намаляване на сигналите, относно неконтролирано управление (третиране) на отпадъци.

Текущият контрол на операторите на опасни химични вещества (ОХВ) се състои в проверка на условията за съхранение и особено за съвместимост на всички позиции химикали, съгласно препоръките на производителя в информационните листи за безопасност, на основание чл. 26 от ЗЗВВХВС. През 2015 г. бяха извършени проверки за спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, Регламент (EO) 1907/2006 (REACH), Регламент/ЕО/№1272/2008 г., Регламент /ЕО/ 757/2010 за изменение на Регламент /ЕО/ 850/2004, Регламент /ЕО/648/2004, относно детергентите.

През 2015 г. от направление „БРЗТЗСР“ са съставени общо 41 бр. АУАН, както следва: по Закона за лечебните растения - 39 бр.; по Закона за биологичното разнообразие - 1 бр. и по Закона за опазване на околната среда -1 бр. Издадени са 38 бр. НП, с които са наложени глоби и имуществени санкции. Производството по останалите 3 бр. АУАН е спряно, поради невъзможност за откриване на нарушителите.3.3. Оценка

Въпреки значителното изкуствено завишаване броя на проверяваните обекти през 2015 г. и броя на планираните проверки за изминалата календарна година, с наличния финансов и човешки ресурс бяха извършени 100 % от заложените проверки на планираните обекти. Последното допринесе за занижения контрол по изпълнение на дадените предписания, което е заложено като основен приоритет в плана за контролна дейност на РИОСВ Шумен за 2016 г. Имайки предвид констатациите и резултатите от извършените планови и извънпланови проверки през 2015 г., се извърши оптимизация на броя обекти и проверки в плана за 2016 г.

От извършената контролна дейност през годината може да се обобщи, че операторите на проверените обекти с хладилни и климатични инсталации, попадащи в обхвата на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006г., относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, изпълняват изискванията на наредбите. Водят се досиета на системите с отразени проверки за херметичност. Лицата извършващи сервизната дейност притежават необходимия за това сертификат за правоспособност. Не са констатирани нарушения на изискванията за етикетировка и максимално допустимо съдържание на ЛОС в продуктите, във връзка с Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. Проверените обекти в обхвата на Наредба № 16, отговарят на изискванията за оборудване на инсталациите за съхранение на бензини със системи, съответстващи на Етап І на Улавяне на бензиновите пари (УБП). Операторите са уведомени за изискванията, относно оборудване на съоръженията със системи, съответстващи на Етап ІІ на УБП (оборудване за улавяне на бензиновите пари от резервоара на МПС в процеса на зареждане в бензиностанцията).

В резултат на депозираните сигнали през изминалите няколко последователни години за изтичане и преливане на инфилтрат от резервоара за инфилтрат на старото сметище на гр.Шумен, при което отпадъчни води, формирани от сметището, са заливали разположените в околността му площи, както и повърхностния воден обект в съседство, и извършените проверки в тази връзка, през месец юни 2015 г., след извършена проверка на резервоара за събиране на инфилтрат от изведено от експлоатация сметище на гр.Шумен се установи, че е монтирана помпа, чрез която инфилтратът се насочва към ретензионния басейн за инфилтрат на Регионалното депо за неопасни отпадъци гр.Шумен. С това бе преустановен риска от аварийни ситуации от замърсяване на околната среда с инфилтрат, каквито са били констатирани от РИОСВ Шумен при проверки по сигнали през 2014 г. и 2013 г.

При извършените проверки по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, се установи, че задължените по чл. 14 от ЗУО лица изпълняват задълженията си чрез участие в организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и редовно заплащат дължимите продуктови такси. При извършените проверки на търговски обекти, във връзка с разделното събиране на отпадъци от опаковки, се установи, че в големите търговски вериги образуваните отпадъци от опаковки се събират и третират (балират) на територията на обекта, след което се предават на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейност със съответния код отпадък.

През отчетния период администрации на държавни институции и фирми, както и търговски обекти, учебни заведения и болници, въведоха система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, във връзка с изискванията на чл. 33, ал. 2 от ЗУО. Това допринесе за намаляване на потока от хартия, стъкло и пластмаса от потока битови отпадъци, като в частност е положителна насока в ефективността на разделното събиране на отпадъците от опаковки. Засилен беше контролът на фирми, извършващи дейност с отпадъци, касаещо съхранението на отпадъците, в съответствие с наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО за МРО и Наредба за изисквания за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Все повече фирми прилагат йерархията по управление на отпадъците по чл. 6, ал. 1 от ЗУО, като отпадъците се предават за оползотворяване вместо за обезвреждане/депониране.

От извършените проверки на автосервизите и пунктовете за смяна на масла се установи, че в по–голямата си част собствениците им съхраняват, съгласно изискванията, отпадъците и ги предават на фирми, притежаващи документ за дейност с отпадъци по чл. 35 от ЗУО за съответния код отпадък, като доказателство, за което, бяха представени договори за предаване на отпадъците и идентификационни документи за транспортирането и третирането им. Основни пропуски, констатирани при проверките, са неизвършена класификация на образувани от дейността отпадъци и липса на отчетност за тях, което в по – голяма степен е от непознаването на нормативната уредба в областа на управление на отпадъците от собствениците им. От извършените проверки по пунктовете за смяна и монтаж на гуми, както и местата за продажба на гуми втора употреба, се установи, че излезлите от употреба гуми се предават на лица, имащи документ по чл. 35 от ЗУО, за оползотворяване. Лицата, дистрибутори на нови гуми – лица, пускащи на пазара на Р България гуми, са вписани в регистъра на ИАОС по чл. 24, ал. 1, т. г от Наредба №2 от 22.01.2013 г.

По отношение на осъществения планов контрол по почви бяха извършени проверки на животновъдни обекти и складове за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита и Б-Б кубове. При проверките не са установени нарушения.

Във връзка с контролната дейност по отношение на вещества, предмет на ограничаване по Приложения XVII от Регламент REACH, вписване т.23 – кадмий CAS № 7440-43-9 и ES № 231-152-8 и неговите съединения в определени смеси и изделия, и на основание чл.28, ал.1, т.2 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, през отчетния период се извърши пробонабиране от 4 бр. пластмасови изделия от 3 бр. предприятия на територията на РИОСВ Шумен –„Херти-М”ООД, гр.Шумен; „Графус”ООД, гр.Шумен и „Полипринт” ООД, гр.Шумен с цел анализиране за определяне на наличие на кадмий. Извършени бяха анализи в акредитирана лаборатория ”АЛМИ ТЕСТ” гр.София. Резултатите от извършения анализ показаха, че не е установено съдържание на кадмий в изпратените проби за анализ.

Следствие на извършените проверки по депозирани сигнали, бяха спасени и/или направени опити да бъдат спасени екземпляри от следните видове: Обикновен мишелов, Горска улулица, Малък ястреб, Европейска дива котка, Шипоопашата костенурка, Шипобедрена костенурка, Бял щъркел, Керкенез, Черен бързолет, Градска лястовица, Черешарка, Черен щъркел, Червеногръдка и Тръстиков блатар. В резултат от своевременно извършените от РИОСВ Шумен проверки на билкозаготвители, както и такива извършващи билкоизкупуване и заготвяне на билки, до голяма степен се ограничи и предотврати незаконния добив на билки и търговия с тях.

Няма обжалвани и отменени крайни актове, постановени от РИОСВ Шумен по ОВОС и ЕО за 2015-та г., поставените цели са изпълнени в срок и по начин, осигуряващ най-добър краен резултат.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница