Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василевастраница4/6
Дата19.07.2018
Размер0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти

по ред

Наименование на обекта

Изх. № нa писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/ № на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП)

Класификация на обекта

Висок рисков потенциал

нисък рисков потенциал

1

2

3

4

5

1

„Тракия глас България"ЕАД, гр.Търговище

№01/2004г. Преразглеждане и актуализация на разрешителното -  Решение №04-01/ 8.04.2015 г. /С писмо Вх.№3366 от 17.6.2016г. в РИОСВ Шумен е получено потвърждение по чл.103 ,ал.6 от Закона за опазване на околната среда на извършена класификация по чл.103 ал.2 от ЗООС за предприятие с висок рисков потенциал «Тракия глас България» ЕАД, гр.Търговище, подадени са документите по чл.112, ал.3 от ЗООС/доклад за безопасност и авариен план/ в ИАОС, прекратена процедура по утвърждаване. /

висок рисков потенциал
2

„Максам СЕ България”ЕАД/„ гр.Габрово с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово

Решение №03-58/06.02.2015г./, Писмо Вх.№1497 от 16.3 2016 г. за потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС за извършена класификация, в процедура по одобрение на ДБ/

висок рисков потенциал
3

„Пашабахче България“ЕАД, гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, област.Търговище

С писмо Вх.№4003 от 20.7.2016г. в РИОСВ Шумен е получено потвърждение по чл.103 ,ал.6 от Закона за опазване на околната среда на извършена класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС за предприятие с висок рисков потенциал „Пашабахче България“ЕАД, гр.Търговище, прекратена процедура по утвърждаване на ДБ/.

висок рисков потенциал
4

«ЕР ЛИКИД България» ЕОООД, гр.Търговище

Изх.№2147 от 27.04.2016г.
нисък рисков потенциал

5

«Шише аутомотив България»ЕАД, гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, областТърговище

Изх№3703 от 12.08.2016г.
нисък рисков потенциал

6

"Мега груп"АД,

гр.СмядовоИзх.№1228 от 26.5.2016г.
нисък рисков потенциал

7

„КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан, ул.“Никола Вапцаров“№27

Изх.№3535 от 5.8.2016г.
нисък рисков потенциал

8

„Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар

УЛ.„ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 36в процедура по утвърждаване на уведомление за класификация

Списък на обектите, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от ЗООС, съответстващите им рискове и определената честота на проверки за 2017 г.


 1. Програма за планови проверки за контролната дейност по чл. 157а, ал. 8 от ЗООС – РИОСВ Шумен - област Шумен – 2017 г.Наименование на оператора (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление

Наименование на обекта, населено място

Изх. № писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП)

Класификация на предприятието/съоръжението

Период на планирана проверка

Степен на опасност

(Н/С/В)

Висок рисков потенциал

Нисък рисков потенциал

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Максам СЕ България”ЕАД/„ гр.Габрово, квартал “Чарково”, 5300 п.к. 47


 Максам СЕ България”ЕАД/„ гр.Габрово с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово

Решение №03-58/06.02.2015г. 

× май 

В 

2

„КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан, ул.“Никола Вапцаров“№27

„КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан ул.“Никола Вапцаров“№27

Изх.№3535 от 5.8.2016г.

-

× 

май

Н

3

„Мега груп“ЕАД, гр.Варна, ул.Петко Каравелов“№2

„Мега груп“ЕАД, гр.Варна, гр.Смядово

Изх.№1228 от 26.5.2016г.

-

×

септември

Н

4

„Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар

УЛ.„ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 36
„Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар

УЛ.„ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 36
-октомври

В 1. Програма за планови проверки за контролната дейност по чл. 157а, ал. 8 от ЗООС – РИОСВ Шумен - област Търговище – 2017 г.Наименование на оператора (ЮЛ, ЕТ) седалище и адрес на управление

Наименование на обекта, населено място

Изх. № писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/Номер на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП)

Класификация на предприятието/съоръжението

Период на планирана проверка

Степен на опасност

(Н/С/В)

Висок рисков потенциал

Нисък рисков потенциал

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Тракия глас България"ЕАД, гр.Търговище

кв. ”Въбел”, община, Търговище, област Търговище 

"Тракия глас България"ЕАД, гр.Търговище
 Решение №04-01/ 8.04.2015 г.

×  юни

В

2

„Пашабахче България“ЕАД, гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, област.Търговище

„Пашабахче България“ЕАД, гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, област.Търговище

-

×

-

септември

В

3

«Шише аутомотив България»ЕАД, гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, областТърговище

«Шише аутомотив България»ЕАД, гр.Търговище

Изх№3703 от 12.08.2016г.

-

× 

април

Н

4

«ЕР Ликид България»ЕООД гр.Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, област Търговище

«ЕР Ликид България»ЕООД гр.Търговище

Изх.№2147 от 27.04.2016г.

-

× 

април

С

2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на доминото, съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС

В резултат от извършеното на 30.12.2015г., преобразуване чрез отделяне с учредяване по смисъла на чл. 262в от Търговския закон, от „Тракия Глас България“ ЕАД се отделиха новоучредените дружества „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, които се явяват правоприемници на обособени дейност, а именно:

Тракия Глас България“ЕАД осъществява дейност по производство на плоско стъкло, огледала, ламинирано стъкло, устойчиво стъкло и производство на електроенергия от топлината на отпадъчните газове обособени в Завод за производство на Плоско стъкло.

Пашабахче България“ ЕАД, поема дейностите по производство на домакинско стъкло, обособени в Завод за домакинско стъкло;

Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, приема дейностите по производство на автомобилно и обработено стъкло, обособени съответно в Завод за автомобилно и обработено стъкло.

Инсталацията на „Ер Ликид България“ ЕООД е разположена в площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД, поради което при евентуална голяма авария в предприятието е възможно да възникне ефект на доминото.

Мега Груп” ЕАД – Варна: След закриване производството на динамит от 08.11.2012год. вече не съществува вероятност от възникване на „ Ефект на доминото” при производството на нафто-силитрено промишлено взривно вещество „Анфовекс“и преработката на вторичен тротил – топене и люспиране на производствената площадка на „Максам СЕ България „ ЕАД, гр.Смядово и разположеният на повече от 1000 метра съседен обект на „ Мега Груп” ЕАД – Варна. Няма вероятност възникнала авария в складовата база да засегне съседния обект „ Мега Груп” АД – Варна,тъй като разстоянието е повече от 4500метра.
2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма авария в тези предприятия/съоръжения


 1. «Тракия Глас България» ЕАД гр.Търговище

Най – вероятните сценарии за възникване на големи аварии, по смисъла на § 1, т. 54 от ДР на ЗООС и рисковите точки при определяне на бала (включително ефекта на доминото) са показани в Таблица № 1 «Сценарии за големи аварии, последствия и рискови точки» в Доклада за безопасност на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище. Мерките за предотвратяване на евентуални големи аварии са посочени в Таблица 2 в Доклада за безопасност на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище. В предприятието се прилага Система за управление на политиката за предотвратяване на големи аварии (MAPP).

 1. Пашабахче България“ ЕАД

Възможните природни бедствия за района на „Пашабахче България“ ЕАД са:

- Земетресения;

- Наводнения – при проливни дъждове или обилно снеготопене;

- Бедствия от обилни снеговалежи, снежни виелици, заледяване и обледеняване;

- Радиоактивно замърсяване;

- Биологично замърсяване.За прощадката на „Пашабахче България“ ЕАД практически се изключва възможност за катастрофални наводнения, причинени от аварийно източване на водоеми в района. Съседни предприятия и съоръжения, които са потенциален източник или е възможно да увеличат риска от голяма авария и да предизвикат ефекта на доминото са : „Ер Ликид“ и „Тракия Глас България“ ЕАД.

 1. Максам СЕ България” ЕАД – Производство Смядово

При производството на „анфовекс“ вероятността да се получи голяма авария е нищожна. Но въпреки това има вероятност да се получи авария - пожар или взрив, следствие на човешка грешка или злонамерени действия. При топенето и люспирането на вторичен тротил вероятността да се получи голяма авария е малка. Но въпреки това има вероятност да се получи авария - пожар или взрив вследствие на човешка грешка или злонамерени действия. Няма опасност от обгазяване на населението на гр.Смядово и работещите на площадката на химическите заводи. При гасене на пожара или при измиване, голяма част от водите ще попаднат в ХЗ канализацията, не е изключено една част от водите да попаднат и в почвата и да увеличат съдържанието й на нитрати. Складовете за съхранение на взривни вещества и боеприпаси се намират в т.н. “седма зона“, отстояща на 3 км от производствената площадка. Те са изградени съобразно нормативните изисквания в областта на аварийната и противопожарна безопасност. Всички съоръжения за съхранение, разполагат с земнонасипни обваловки, които да насочат ударната вълна при евентуален взрив в безопасна посока. Снабдени са с паспорти, схеми за разположение, съответни инструкции за съхранение на ВВ и начин на работа с тях. Складовете са обезпечени с известителна сигнализация СОТ, видеонаблюдение и запис.

 1. «Ер ликид България» ЕООД, гр.Търговище

Сградата попада в зоната на поразяващата концентрация на промишлени отровни вещества от транспортни обекти - главен път на 1200 метра, ЖП линия на 800 м, съоръжения на „Тракия Глас България” ЕАД гр.Търговище – 50 метра. На територията на «Ер ликид България» ЕООД и «Тракия глас България» ЕАД се съхраняват, преработват и произвеждат химични вещества от различен клас на опасност – пожаро-, взриво- и газоопасни, вещества с корозионно и токсично действие. При възникване на аварийна ситуация е възможно създаване на усложнена обстановка, в резултат на изпускане на химични вещества, пожар или експлозия. Причините за възникване на аварийна ситуация могат да бъдат както природни бедствия, така и от човешка грешка или техногенно естество: корозия, умора на материалите, повреждане на спирателна, контролноизмервателна или предпазна арматура и др.

 1. КРИС ОЙЛ 97” ЕООД, гр.Каспичан

Поради характера на производството в цех "Екстракция" е възможно да настъпят аварии, които са свързани с най-много разрушения и човешки жертви. Това произтича от факта , че за обезмасляването на слънчогледовия експелер като обезмаслител се използва лек бензин / хексан /.

Независимо от превантивните мерки, при грубо нарушаване на технологичния режим, при неправилна експлоатация, течове от помпите, силни земетресения, пожари и други причини е възможна производствена авария, в резултат на която изтича голямо количество хексан течен или във вид на пари, които при подходящи климатични условия могат да поразят съседните производствени обекти..

Възможни причини за увеличаване на концентрацията на хексанови пари в цех "Екстракция” могат да бъдат следните: повишаване концентрацията на хексановите пари във въздуха поради; неспазване на технологичния режим; пропуск на хексан в горните люкове на екстракторите; пропуск на хексан в задните люкове на екстракторите поради неправилно затваряне на люковете или износване на гумените уплътнения; пробив в газовата линия на хексан, течове по линия втечнен хексан, авариина кранове. В резултат на тези аварии е възможно да се увеличи концентрацията на хексан над пределните норми 10%, в резултат на което вероятността от избухването на взрив е голяма.

Последствията за предприятието и обслужващия персонал могат да бъдат катастрофални, съпроводени с човешки жертви, поради възникване на разрушения на съседните цехове: „Пресов” и склад за шрот, в следствие на взривната вълна; възникване на пожар в близко разположените цехове „Пресов” , склад за шрот, склад за слънчоглед.


3. Изпълнение на плана за преходната година

3.1. Цели, които е трябвало да постигнем

Основната цел на контролната дейност е предотвратяване от настъпването на вредни въздействия върху обществото при изменение на качеството на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промените в климата в резултат на различни дейности с източници на емисии. Приоритетно при изготвянето на плана бяха включени предимно обекти с източници, при които е регистрирано превишаване на регламентираните норми през предходни години. В тази връзка отчитаме, че като цяло се е запазил броя на обектите с отчетени превишения. Основната причина за отчетените превишения при горивните инсталации е използваното гориво (твърдо гориво и сл. люспа).

През 2016 г. можем да отчетем намаляване на регистрираните превишения на средноденонощната норма (50 mg/m3 ) по показател ФПЧ10 – 57 бр., като регистрираните превишения през 2015 г. по същия показател са – 66 бр. През 2016 г. година РИОСВ - Шумен осъществи необходимия контрол във връзка с изпълнението на мерките заложени в плана за действие към Общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на фини прахови частици в атмосферния въздух. В тази връзка отново отчитаме като проблем качеството на атмосферния въздух в гр. Шумен през зимния период. Основната причина за това са използваните твърди горива за отопление в битовия сектор.

С осъщественият контрол по прилагането на Наредба № 16, Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и Наредба № 7 за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, е ограничено изпускането на емисии на летливи органични съединения в атмосферния въздух при дейностите свързани със съхранение, товарене и разтоварване на бензини и разпространението и употребата на продукти за нанасяне на покрития със съдържание на органичен разтворител.

В резултат на извършения контрол на обектите с инсталации, работещи с флуорирани парникови газове и сервизите, използващи такива вещества в голяма степен е постигнато съответствие с изискванията на законодателството по отношение на водената документация и правоспособността на лицата, осъществяващи поддръжка и сервизна дейност.

За изминалия период на 2016 г., заложените 3 броя цели със заложени конкретни задачи за всяка цел по опазване чистотата на водите, са изпълнени. Не е допуснато заустване на отпадъчни води от емитери, без работещи пречиствателни съоръжения. При проверките по водите през предходната година е търсено интегриран и комплексен контрол съвместно с останалите направления. Всички планирани за 2016 г., 71 броя обекти на комплексна проверка с участие на водите са изпълнени 100% . Включените в Плана на предходната година съвместни проверки с участие на Опазване на водите са изпълнени на 100% .

При изпълнение на плана през 2016 г. се установява повишаване на ефективността при извършване на превантивен, текущ и последващ контрол по водите. Това е показателно от по - малкото наложени санкции и АУАН за замърсяване в сравнение с предходния период. При извършване на контролната дейност са изпълнени следните основни задачи и мерки:


 • Изършен ефективен последващият контрол, по изпълнение на предписанията, като за неизпълнени предписания е съставен 1 бр. АУАН и е издадено НП, като останалите дадени предписания са изпълнени;

 • При контролната дейност на обекти с установен риск от замърсяване с отпадъчни води са давани краткосрочни предписания, за прекратяването му;

 • Устойчиво спазване на условията в разрешителните за заустване. няма установени нарушения за неспазване на условията през 2016г с изключение на превишаване на индивидулните емисионни ограничения , при които са съставяни санкции по чл. 69 от ЗООС. За непредставен отчетен годишен доклад по изпълнение на Разрешително за заустване е съставен 1 бр. АУАН на емитер на отпадъчни води;

 • Планирания контролен мониторинг за 2016 г. е изпълнен 100%, като степента на замърсяване на отпадъчните води на контролираните емитери е намалена;

 • През 2016 г. постъпилите сигнали за аварийнитеи залпови изтичания и замърсявания, бяха решени. Открояват се два броя по мащабни сигнали с извършване на по няколко проверки и с контролен мониторинг. Ефективноста при решаването им е, че проблемите са решени и отстранени.

Целите заложени през предходната година по отношение управлението на отпадъците и опазването на почвите са постигнати, чрез извършване на проверки на всички планирани обекти, както и проследяване на дадените предписания. През годината бяха обхванати нови обекти - генератори на отпадъци, които извършиха класификация по чл. 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. и водят отчетност по чл. 44 от ЗУО. Обхванати бяха нови фирми, пускащи на пазара (вносители) на Република България електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, свежи масла, както и опакована готова продукция, във връзка с изпълнението на задълженията им по чл. 14 от ЗУО.

Наблюдава се значително намаляване на образуваните нерегламентирани замърсявания на терени в областите Шумен и Търговище.

На територията на двете области се наблюдава намаляване на количествата на депонираните битови отпадъци. Причината е функционирането на две сепариращи инсталации в гр. Шумен и гр. Търговище, които сепарират отпадъците на общините Шумен, В. Преслав, Нови пазар, Каспичан, Смядово, Каолиново, Венец, Хитрино и Търговище.

Администрации към държавни институции и фирми, както и търговски обекти, са организирали разделното събиране на отпадъци от пластмаса, хартия и картон, стъкло и метали в изпълнение на изискванията на чл. 33, ал. 2 от ЗУО.

Изпълнени са целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност за 2016 г. пред направление «КПКЗ и контрол на опасни химични вещества и управление на риска». Това беше постигнато чрез:


 • Проведени от РИОСВ информационни събития, в т.ч. информиране на заинтересованите страни чрез интернет страницата на инспекцията и чрез писма;

 • Използване на добри практики по информиране на предприятията за задълженията им по REACH и CLP;

 • Занижен общ брой констатирани несъответствия и дадени предписания, в сравнение с предишния отчетен период, поради по-добра информираност и повишена отговорност на операторите относно задълженията им.

През 2016 са извършени всички планови проверки, включени в плана за контролна дейност на РИОСВ гр.Шумен за отдел Превантивна дейност, налице е 100%-во изпълнение на плана за 2016 г.

Изпълнени са целите и приоритетите, поставени в плана за контролната дейност за 2016 г. чрез проведените процедурите по глава шеста от ЗООС, съвместно с процедурите по ОС. За изтеклата година в отдел Превантивна дейност се процедираха масово Общински устройствени планове, за които предстои финализиране през новия планов период и издаване на становища по ЕО/ОС за тях.


Каталог: documents -> files
files -> Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
files -> Доклад за състоянието на околната среда през 2011 година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
files -> Д о к л а д за състоянието на
files -> Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василева
files -> Закон за биологичното разнообразие зз защитена зона от екологична мрежа Натура 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница