Регионална инспекция по околната среда и водите врацаДата11.06.2018
Размер29.6 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

3000 гр.Враца, ул.”Екзарх Йосиф” № 81 факс/директор: 624-761; дежурен : 629-211e-mail: riosv_vr@m-real.net ; http//: www.vracakarst.com


СЪОБЩЕНИЕ

По чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съобщава, че приема представената документация за Инвестиционно предложение:

  • Изграждане на МВЕЦ “ ИРИНА” на р. Ботуня, местоположение: в местността “Страната”, в землищата на с. Ракево и гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца при кота - долно работно водно ниво /ДРВН/ 119,50m, кота горно работно водно ниво /ГРВН/ 124,50m, с мощност до 300 кW – руслов тип;

  • Изграждане на МВЕЦ “ ВЕЛИКА” на р. Ботуня, местоположение: в близост до местността “Гръстеник”, в землището на с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца при кота - долно работно водно ниво /ДРВН/ 115,40m, кота горно работно водно ниво /ГРВН/ 119,30m, с мощност до 300 кW – руслов тип;

  • Изграждане на МВЕЦ “ КАЛИНА” на р. Ботуня, местоположение: в местността “Поличката”, в землището на с. Добруша, общ. Криводол, обл. Враца при кота - долно работно водно ниво /ДРВН/ 106,00m, кота горно работно водно ниво /ГРВН/ 111,20m, с мощност до 320 кW – руслов тип,

с възложител: “ АВ ХИДРО” ООД , гр. Враца, като информиране на компетентния орган по околната среда по смисъла на чл.95,ал.1 от ЗООС и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и във връзка с чл.10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони /ДВ бр. 73/2007г. приета с ПМС №201 от 31.08.2007г./
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/

Инвестиционните предложения са включени в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС - т. 3, б “з” – “ водноелектрически централи”. Съгласно чл.93, ал.1,т.1 на Закона подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/.

Горецитираните инвестиционни предложения ще се разглеждат като едно цяло инвестиционно намерение и ще бъде издадено едно мотивирано Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган РИОСВ Враца.


ІІ. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие/ЗБР/
Мястото на реализация на инвестиционните предложения за МВЕЦ “ИРИНА”, МВЕЦ “ВЕЛИКА”, МВЕЦ “КАЛИНА” на р. Ботуня не попада в границите на Защитени зони /ЗЗ/ от “Натура 2000” съгласно Закона за биологичното разнообразие /ДВ бр. 77/2002г изм Дв бр. 94/2007г./, Най - близо до мястото на реализация са: ЗЗ “Врачански Балкан” с идентификационен код ВG 0002053 за опазване на дивите птици, ЗЗ “Врачански Балкан” с идентификационен код ВG 0000166 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ «Божия мост – Понора» с идентификационен код ВG 0000594 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, на около 20 – 25 км от мястото на въздействие.

Съгласно разпоредбите на чл.2, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове , програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони/ ДВ бр. 73/2007г., приета с ПМС №201 от 31.08.2007г./., на оценка за съвместимост по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие подлежат и инвестиционни предложения, извън границите на защитени зони, когато попадат в обхвата на Приложенията на ЗООС. От това следва, че инвестиционното предложение подлежи на такава оценка.Оценката се извършва чрез процедурата по преценка на необходимостта от извършване на ОВОС /съгласно чл. 38 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение като цяло не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ДВ бр. 133/11.11.1998г./.

Инспекцията уведомява възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме с писмо с изх. № 2395 от 27.10.2008г.

Копие от писмото е изпратено до:

КМЕТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ, ОБЛ. ВРАЦАКМЕТА НА С. РАКЕВО, ОБЩ. КРИВОДОЛ

КМЕТА НА С. ДОБРУША, ОБЩ. КРИВОДОЛ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница