Регистър на недвижимите културни ценности община: сливен населено място: гр. Сливенстраница8/8
Дата01.08.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ДВ бр. 42/1970 г.

Исторически

Местно
230

ЛОБНО МЯСТО НА КОСТА ТАШЕВ,

м. „Конска глава”

5 км. северно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр. 42/1970 г.

Исторически

Местно
231

ЛОБНО МЯСТО,

м. „Дивичкото”;

8 км. западно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр. 42/1970 г.

Исторически

Местно
232

ЛОБНО МЯСТО НА

СПАС ГЕОРГИЕВ,

м. „Куванлъка”;

8 км. западно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр. 42/1970 г.

Исторически

Местно
233

ЛОБНО МЯСТО,

/в района на МТС/, промишлена зона

кв. 5

п-л 2

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр. 42/1970 г.

Исторически

Местно
234

ИСТОРИЧЕСКО МЯСТО,

м. „Абланово”;

4 км. северозападно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр. 42/1970 г.

Исторически

Местно
235

КЪЩА НА САВА РАЙНОВ,

ул. „Ар. Димитров”

22, сега ул.Г. Икономов”

стар: 4866

нов: 202

писмо № 89 от 26.02.1973 г.

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

Исторически
в групов ПК № 12

236

ИСТОРИЧЕСКА МЕСТНОСТ,

Новоселското дефиле; „Мочурите”,

комплекса;

3-8 км. северно
Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр. 42/1970 г.

Исторически

Нацио-нално
237

КЪЩАТА, В КОЯТО Е ЖИВЯЛ СЪБИ ДИМИТРОВ

ул. „Ст. Курдов” № 27

сега ул. „Борис Търновски”

ДВ: 1160

акт: 3704

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

ДВ бр. 42/1970 г.

Исторически

Национал-но
238

АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ КОМПЛЕКС

РОДНА КЪЩА НА ХАДЖИ ДИМИТЪР, /ХАН, КАФЕНЕ, ПРОДАВНИЦИ/;

ул. “Асенова” № 2


802

кв. 227

Писмо № 5674 от 15.12.1989 г. Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

Исторически

Национал-но/пр.кат/
239

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 1,

АНСАМБЪЛ “ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ”

а/ с граници по оградния зид на юг на парцел с пл.№ 4784, от изток на парцел с пл.№№ 4785,4781,4780,4779, от север на парцел с пл. № 4779 по ул. „Чайковски”, по източния фронт на ул. „Д. Полянов”/сега ул. „Великокняжевска”/ от парцел с пл.№ 4779 до парцел с пл. № 3769, по южния фронт на ул. „Иречек” до парцел с пл. № 3770, по оградните зидове от запад и север на парцели с пл. № 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3791, 3800, от юг по оградните зидове на парцел с пл. № 3791, 3800 и по източната фасада на 8-етажния блок с пл. № 3790, от юг по южния ограден зид на парцел с пл. № 3781, 3780 -

б/с елементи на груповия паметник на културата:

 • Къща на Стефан и Събина Русеви, ул. „Д. Полянов” № 38, сега ул. „Великокняжевска” и ул. „Чайковски”, пл.№ 4779 /сега

 • пл.№ 1935, кв.103/;

 • Къща на наследници на Йовка и Петър Колеви, ул. „Д. Полянов”

 • 34-а / сега ул. „Великокняжевска”/, пл. № 4782;
Писмо № 487 от 03.02.1988 г. Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./

 • Къща на ул. „Д. Полянов” № 23/, сега ул. / ”Великокняжевска”, пл. № 3780;

 • Къща на Стефанови, ул. „Д. Полянов” № 36/ ,сега ул. „Великокняжевска”, пл. № 4780;

 • Къща на Ангьозови, ул. „Д. Полянов”№ 31, сега ул. „Великокняжевска” пл. № 3774 /сега кв. 102, пл.№ 1339/.
240

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 2,

АНСАМБЪЛ „Д-Р МИРКОВИЧ”

с граници по южния и източния ограден зид на парцели с пл. № 3923, 3922, по източния и северен ограден зид на парцели с пл. № 3912, 3921, 3918, по южния фронт на ул. „Л. Каравелов” от парцел с пл. № 3918, до пл. № 2432, по източния ограден зид на парцели с пл. № 2446, по северния фронт на ул. „Асеновска” от парцел с пл. № 2455 включително, по западния ограден зид от парцел с пл. № 2455 до 2413 по ул. „Сан Стефано”, по южния фронт на ул. „Л. Каравелов” и по ул. „Искър” с прилежащите й парцели, по южната граница на парцели с

пл. № 2418, 2427, 2420, 2425, 3926, 3925, 3924, 3923.

Включена е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./писмо № 487/ 03.02.1988 г.
241

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 3,

АНСАМБЪЛ “КЪНЮ ЙОРДАНОВ”

а/ с граници от юг по ул.” Ат.Кавърджиков”, от ул. “Оборище” до парцел с пл.№ 2410, от изток по източната регулационна линия на парцели с пл.№ 2410 до пл. № 2403, по южния фронт на ул. „Асеновска” от пл. № 2403 до пл. № 2359 по регулационните линии на парцела на училище „Петър Андонoв” с пл. № 2570, по западната регулационна линия на парцели с пл. № 2359, 2358, 2355 и по южната регулационна линия на ул. „Шар планина”.

б/ елементи на груповия паметник на културата:


 • Родна къща на Къню Йорданов Тачев –политемигрант и партиен функционер, ул. „Къню Йорданов” № 3/ сега ул. „Плевен”/ пл.№ 2395;

 • Къща на Анастасия Вас. Омайникова, строена 1914 г., ул. „Къню Йорданов” № 4/ сега ул. „Плевен”, пл. № 2400;

 • Къща на Иван Божилов и Иван Тихов, ул. „Шар планина” № 9, с дърворезбен таван, пл. № 2355;

- Къща на Снежана и Георги Инджови ИнджовиИнджови, Инджови,

ул. “Оборище” № 6, пл. № 2385.

Писмо № 487от 03.02.1988 г.
Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./
ул. „Оборище” № 6, пл. № 2385
242

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 4,

АНСАМБЪЛ ПО УЛИЦА „ГЕН. СТОЛИПИН”

С граници от юг по южната регулационна линия на парцели с пл. № № 5253, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, по източната регулационна линия на парцели с пл. № № 5261, 5188, 5190 5168, по северната регулационна линия на парцели с пл. № № 5183, 5184, 5185, 5186, 5168,

от изток граница е ул. „Диньо Дачев” /сега ул. Граф Игнатиев”/ от парцел с

пл. № 5168 до парцел с пл. № 5253.
Писмо № 9400-1540/15.07.2014 г. на НИНКН: изключва пл. № 5188 от обхвата на ГПК, но остава в охран. зона /вж. Схемата на КИН от 1987 г./

Писмо № 487 от 03.02.1988 г.
Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./


243

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 5,

АНСАМБЪЛ “ПАНАЙОТ ХИТОВ”

С граници от юг от ъгъла на бул. „Толбухин” и ул. „Добри Желязков” по северния фронт на ул. „Д. Желязков” до ъгъла с ул. „Черно море”, от изток по източната регулационна линия на парцели с пл. № № 6821, 6824, 6831, по южния фронт на ул.„Д. Костов” от парцел с пл. № 6858 до пл. № 6871, по северната и западната регулационна граница на парцели с пл. № № 6879, 6878, 6877,6876, 6884, по южната регулационна линия на бул. „Толбухин” от парцел с пл. № 6887 до пресичането на ул. „Д. Желязков”

Писмо № 487/ 03.02.1988 г.
Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./


244

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 6,

КОМПЛЕКС „ЗАТВОРА” СЪС СТАРАТА СГРАДА НА ТЕКСТИЛНОТО УЧИЛИЩЕ –

пл. № № 4003, 4002;

с граници по оградния зид на комплекса „Затвора” и текстилния техникум, като е изключена новата сграда на техникума с прилежащото му ниво на терена.

Писмо № 487 от 03.02.1988 г.

писмо № 10606/ 24.10.03
Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./


245

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА №7,

УЛИЦА „ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ” СЕГА „ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА”

в частта й от ансамбъл „Д. Желязков” до комплекса „Затвора”, като исторически обособила се улична система, градообразуващ елемент с културно-историческа значимост и

елементи на груповия паметник:

 • Къщи с дворове,огради и входни порти- парцели с пл. № № 4365, 3767, 3413, 3414, 3412, 3411, 4000, 4077.

Писмо № 487 от 03.02.1988 г.
Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./


246

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 9,

УЛИЦА-ТУПИК „ПЕТЪР АРАБОВ”

с № № 1, 2, 3, 4, срещу къщата, в която е живял Съби Димитров;

елементи на груповия паметник са оградните зидове, порти на парцели с

пл. № № 3687,3686, 3688, 3689, 3690.

Писмо № 487 от 03.02.1988 г. Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./


247

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 10,

ТУПИК към ул. „Баба Тонка” с № 13, 15, 17, кв. „Клуцохор”;

елементи на груповия паметник:

 • оградни зидове и входни порти на парцели с пл. № № 853, 854, 855, 856, 858, 857;

 • две къщи на Димитър Добрев Вампоров ул. „Радецки” № 22, пл. № 853 с алафранга и 3 дърворезбени тавана със слънца.
Писмо № 487 от 03.02.1988 г.
Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./


248

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 11,

УЛИЦА „МИХАИЛ БУШЕВ”-

кв. „Клуцохор”

а/ с граници: от пресичането й с ул. „Баба Тонка” до читалището;

б/ елементи на груповия паметник:

 • къща на Шекерджиев /сега собственост на Руси Минчев Петров/, ул. „М. Бушев” № 2, пл. № 826;

 • дворове, огради, входни порти и къщи с парцели пл. № № 747, 749, 752 на ул. „Михаил Бушев”

Писмо № 487 от 03.02.1988 г.
Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./


249

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 12,

УЛИЦА „АРГИР ДИМИТРОВ” /сега ул. „ГЕОРГИ ИКОНОМОВ”/ като важен градообразуващ елемент за кв. „Клуцохор” с културно-историческа значимост.

а/ с граници: по протежението й от пресичането й с улица „Таню войвода” до ул. „Волентирска”;

б/ с елементи на груповия паметник: къщи, дворове, огради и порти на парцели с пл. № № 766, 232, 267, 684, 548.

Писмо № 487 от 03.02.1988 г.
Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./


250

ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА № 13,

ФРОНТОВЕ НА СГРАДИ И ДВОРОВЕ ПО УЛ. „ВЛАДИМИР ЗОГРАФОВ” И УЛ. „РАЙКО ДАСКАЛОВ”

с граници регулационните линии на парцели с пл. № № 5628, 5629, 5641, 5842, 5640, 5644.


Писмо № 487 от 03.02.1988 г.
Включен е в Актуал. списък /Писмо № 5674/ 15.12.1989 г./


251

КРЕПОСТ ОТ РАННАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА /ХІІ–VІ в. пр.н.е./, КЪСНАТА АНТИЧНОСТ /V–VІ в./ И БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ /ХІ– ХІІ в./,

12 км. на изток-североизток от града, на връх „Песченик”протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.

археоло-гически

Местно /предв. кат./
252

КРЕПОСТ ОТ РАННАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА И КЪСНАТА АНТИЧНОСТ / V – VІ в./,

5 км. североизточно над левия бряг на Равна река

протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
253

СИГНАЛНО-НАБЛЮДАТЕЛЕН ПУНКТ ОТ ПЕРИОДА НА РАННАТА И КЪСНОЖЕЛЯЗНАТА ЕПОХА /ХІІв.- І пр.н.е./ И КЪСНАТА АНТИЧНОСТ,

12,3 км. на изток-североизток от града, на връх Смаилов полугар

протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
254

ДРЕВНА ПЪТНА ВРЪЗКА

РИМСКИЯТ ПЪТ”,16,3 км. северно от града в района на м. Старата чешма – турско селище Даулите


протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
255

СЕЛИЩЕ ОТ РИМСКИЯ ПЕРИОД И БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

/ХІ-ХІІ в./,

8,5 км. на изток-североизток от града, от двете страни на шосето за гр. Котел

протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
256

КЪСНО РИМСКО И КЪСНО АНТИЧНО СЕЛИЩЕ / ІV-VІ в./,

12 км. на изток-североизток от града, при седловината между връх Песченик и Смаилов полугар

протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
257

СЕЛИЩЕ ОТ КЪСНОАНТИЧНАТА ЕПОХА / V – VІ в./ И БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ / ХІ –ХІІ в./,

8 км. на изток-североизток от града, м.Юртапротокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
258

РАННОВИЗАНТИЙСКА КАМЕННА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА С УКРЕПЛЕНИЕ / V-VІ в./,

8 км. северозападно от града, на 1 км. североизточно от м. Кироолу


протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
259

РАННОВИЗАНТИЙСКА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА /V – VІ в./,

8,5 км. северно от града при източния склон на връх Кутелкапротокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
260

КАМЕННА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА ОТ РАННОВИЗАНТИЙСКИЯ ПЕРИОД /V –VІ в./,

7 км. североизточно от града при вододелното било на р.Равна и Тютюнлушка /100 м. южно от т.н. Ломска скала/


протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
261

РАННОВИЗАНТИЙСКА И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРСКА КРЕПОСТ ОТ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ И БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ / ХІІ– ХІV в./ГРАДИЩЕТО „ВЪРЛО ГРАДИЩЕ”,

6 км. северно от града в района на връх Комина между реките Новоселска и Кашлянска

протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.

ДВ бр.25/1998 г.
археоло-гически

национално
262

КРЕПОСТ ОТ ПЕРИОДА НА КЪСНАТА АНТИЧНОСТ /V – VІ в./ - ОРТАБАИРСКО КАЛЕ /ОРТАБУРУНСКОТО КАЛЕ/,

3,5 км. на север-североизток от града при върха на хребета Орта баир


протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
263

КРЕПОСТ ОТ ПЕРИОДА НА КЪСНАТА АНТИЧНОСТ/V – VІ в./,

6 км. североизточно от града, на 800 м. югозападно от връх Тюлбетопротокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
264

НАБЛЮДАТЕЛЕН ПУНК, ВЕРОЯТНО ОТ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ;

9 км. североизточно от града при м.Караул таш


протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

за сведение /предв. кат./
265

КРЕПОСТ ОТ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ И БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ / ХІ – ХІV в./,

8 км. на изток-североизток от града в м. Орловото гнездо на десния бряг на Кушбунарска река

протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
266

РАННО ВИЗАНТИЙСКА И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРСКА КРЕПОСТ / ХІ – ХІV в./,

7 км. североизточно от града на десния бряг на Кушбунарска река, 400 м. на юг-югоизток от сградата на Балкантурист в м. Карандила


протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.

ДВ бр.25/1998 г.

археоло-гически

Национално /предв. кат./
267

КЪСНОАНТИЧЕН И СРЕДНОВЕКОВЕН НЕКРОПОЛ,
8 км. северно от града на левия бряг на потока Кашлянска река


протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
268

УКРЕПЛЕНИЕ, ВЕРОЯТНО ОТ ПЕРИОДА НА КЪСНАТА АНТИЧНОСТ И БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ;

1,5 км. източно от кв.Сотиря на града при връх Божурица


протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
269

КРЕПОСТ ОТ ПЕРИОДА НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ /ХІ – ХІV в./,

2,5 км. североизточно от кв. Сотиря, върху височината Кале баир

протокол от 13.03.1990 г.

писмо № 1009/ 20.03.1990 г.
археоло-гически

Местно /предв. кат./
300

ДРЕВНИЯТ ПЪТ ПРЕЗ т.н. ИЧЕРЕНСКИ ПРОХОД,

на изток-североизток от града, при 10 км. /м.Еньова булка/ и при 16 км./м. Големият джендем/ по шосето за с. ИчераДВ бр.25/1998 г.

археоло-гически

национално
301

КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРСКА КРЕПОСТ,

8 км. на изток-североизток от града в м. Орлово гнездо / Орлови дупки/ на десния бряг на Кушбунарска река в югоизточната част на масива Сините камъни;

ЕЛЕМЕНТИ:

 • ГОРНО УКРЕПЛЕНИЕ, • ДОЛНО УКРЕПЛЕНИЕ

протокол на НСОПК от 11.12.2000,


писмо №1509/ 05.06.2000

групов археоло-гически
археоло-гически
археоло-гически

местно


местно

местно
302

КРЕПОСТ ОТ РАННАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, КЪСНАТА АНТИЧНОСТ И БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ,

11 км. на изток-североизток от града при връх Песченик, в източната част на масива Сините камъни;

ЕЛЕМЕНТИ:

 • ГОРНО УКРЕПЛЕНИЕ,
 • ДОЛНО УКРЕПЛЕНИЕ


протокол на НСОПК от 11.12.2000,


писмо №1509/ 05.06.2000
групов археоло-гически


археоло-гически
археоло-гически

местно

местно

местно


Каталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница