Регламент (ЕО) №1272/2008 микротор за листно торене б у р а л л „ npk s ", „ nk s "Дата12.11.2017
Размер104.61 Kb.


Б У Р А Л Л®


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008

МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ

Б У Р А Л Л „ NPK S ” , „ NK S ”

Дата на последно издание

15. 05. 2016 г.

Издание :

3


1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА

1.1 Търговско наименование :

МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ „Б У Р А Л Л ” „ NPK S ”, „ NK S ”

1.2 Продукт: Хранителна добавка под формата на течен микротор за листно подхранване .

1.3 Описание: Разтвор на минерални соли , съдържащи основни , второстепен ни хранителни елементи и микроелементи в ревитализирана ( съживина) вода по технологията «Грандер».

1.4 Употреба: Хранителна добавка - течен микротор, смес за листно подхранване на растенията (при хлороза и почвено) на селскостопански , овощни култури, зеленчуци , лозя , треви , цветя.

1.5 Подробни данни за доставчика на Информационния лист за безопасност: БУРАЛЛ ООД гр. Варна , обл. Варненска , ж.к. Възраждане бл.34 , вх.2 , ет.5 , ап. 36

Инд. № по ДДС : 200361682

тел. +359 05112 47-87 ; GSM 0889 903 704 ; 0888 337 983

е-mail: liubchev@abv.bg

1.6 Телефон в случай на спешност :

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Тел. (+359 02 ) 9154 409 / без събота и неделя /

Тел. (+359 02 ) 9154 346 / непрекъснато обслужване /

Национален номер: 112

2 Описание на опасностите

От здравна гледна точка изкуствените торове , в частност микроторовете за листно подхранвоне са безвредни продукти , когато се работи с тях правилно.

Независимо от това трябва да се отбележат следните особености при:-2-

- Контакт с кожата : Може да предизвика раздразнение при продължителен контакт.

- Контакт с очите : Може да предизвика раздразнение при продължителен контакт.

- Поглъщане : Малки количества е малко вероятно да причинят токсичен ефект.

- Вдишване : Малка вероятност за вдишване на аерозоли.

- Дълготрайни ефекти: Не са познати неблагоприятни ефекти.

-Огън и топлина : Може да доведе до изпаряване на водата и концентриране на разтвора. Солевият състав търпи термичта деструкция след изпарение на водата с отделяне на токсични газове и метални оксиди и има вероятност вдишването им да предизвика забавени белодробни ефекти.

2.1 Класификация на сместа

Предупреждения за опасност:

Н302 – Вреден при поглъщане.

Н335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Н315 – Може да предизвика дразнене на кожата

Н318Дразнене на очите

2.2 Елементи на етикета

* Класификация на сместа съгласно Регламент ЕО № 1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на химични вещества и смеси

Пиктограми за опасност:

GHS07 категория на опасност 2 – дразни кожата и очите

-3-

Препоръки за безопасност:

Р102 – Да се съхранява извън обсега на деца

Р280 – Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска.

Р261 – Избягвайте вдишване на прах / пушек /газ /дим /изпарения /аерозоли.

Р350 – Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.

Р410 – Да се пази от пряка слънчева светлина.

2.3 Други опасности

Съгласно Анекс XIII от Регламент (ЕС) № 1907/2006 не е извършвана оценка на сместа за РВТ и vPvB поради нейният неорганичен произход

Други опасности – Не са известни

2.4 Препоръки за безопасност при реагиране

Р313 – Потърсете медицински съвет/помощ

Р314 При неразположение потърсете медицински съвет/помощ

Р332 – При поява на кожно дразнене измийте обилно с вода

3. Мерки за оказване на първа помощ

Р304+Р340 При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция улесняваща дишането. Потърсете квалифицирана лекарска помощ.

Р302+ Р352 При контакт с кожата Измийте обилно със сапун и вода. Незабавно свалете замърсеното работно облекло.При необходимост потърсете квалифицирана лекарска помощ.

Р305+Р351+Р310 При контакт с очите: Промийте внимателно с течаща вода в продължение най малко на 15 минути. При необходимост потърсете квалифицирана лекарска помощ.

Р301+Р330+Р331 При поглъщане : Изплакнете устата с вода. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете квалифицирана лекарска помощ.

4. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

-4-

* Химическа характеристика

* Описание : Микротор за листно подхранване серии „ NPK S ” ; „ NK S ” .

Разтвор на минерални соли - съдържащи основни , второстепенни хранителни елементи и микроелементи в ревитализирана (съживина) вода по технологията «Грандер».

__________________________________________________________________

Опасни съставки Наименование /ЕО – име/ Пиктограми за

опасност

съгласно CLP

___________________________________________________________________

  1. 2 3

_____________________________________________________ ___________

CAS № 6484-52-2 Амониев нитрат Н272 ; Р210

ЕС № 229-347-8

Молекулна маса 80,04 g / mol

Химическа формула NH4 NO3

CAS №7783-20-3 Амониев сулфат Н319/ Н315

Молекулна маса 132,06 g / mоl

Химическаформула ( NH4)2 SO4

CAS № 57 -13-6 Карбамид

Молекулна маса 60 g / mol

Химическа формула (NH2)2 СО

-5-

СAS № 7722-76-1 Амониев монофосфат Н319/ Н315

Молекулна маса 115 g / mol

Химическа формула NH4 H2 PO4

CAS № 7778 - 770 Калиев монофосфат Н319/ Н315

ЕС № 231 – 913 – 4

Молекулна маса 136,07 g / mol

Химическа формула КН2 РО4

CAS № 7778 – 80 – 5 Калиев сулфат Н319/ Н315

Молекулна маса 174,26 g / mol

Химическа формула К2 SO4

CAS № 010034 Магнезиев сулфат . 7 Н2 О Н319/ Н315 ; S 2/24/25/26

Молекулна маса 246,48 g / mol

Химическа формула MgSO4 . 7 Н2 О

CAS № 10043 – 35 – 3 Борна киселина

-6-

Молекулна маса 61,81 g / mol H319 ; P305

Химическа формула Н3 ВО3

ЕС № 233 – 334 – 2 Кобалтов сулфат . 7 Н2 О

Н314/Н317; Н350I ; Н400 – Н410

Молекулна маса 250,10 g / mol P261 ; P315 ; P311 ; P501

Химическа формула СоSO4 . 7 Н2 О

ЕС № 231 – 847 – 6 Меден сулфат . 5 Н2 О ; Н302 ; Н319/ Н315 ; Н400/Н410

Молекулна маса 249,68 g / mol P261 ; P501

Химическа формула СuSO4 . 5 Н2 О

САS № 7782 – 63 -0 Железен сулфат. 7 Н2 О Н302; Н315; Н319 Р305;+Р351+Р338

Молекулна маса 277,91 g / mol

Химическа формула FeSO4 . 7 Н2 О

CAS № 7722 – 64 – 7 Калиев перманганат

-7-

Молекулна маса 158,04 g / mol Н302;Н400/Н410 P501

Химическа формула KMnO4

EC № 8102 – 94 – 00 Амониев молибдат

Молекулна маса 177,94 g / mol H302 ; Н319/ Н315 ; H400/H410

Химическа формула (NH4) 2MoO4 P261 ; P501

CAS № 7446 – 20 – 0 Цинков сулфта . 7 Н2 О

Молекулна маса 287,43 g / mol H302 ; Н319/ Н315 ; H400/H410 P261; P501

Химическа формула ZnSO4 . 7 Н2 О

EC № 231 – 906 – 6 Калиев бихромат H301/H330

Молекулна маса 294,19 g / mol H335/H315; H318 ; H317 ; H340 ; H350I ; Н312 ; Н400/Н410

Химическа формула K2Cr2O7 P315; P311; P501

Калиево хромена стипца

-8-

Молекулна маса 998,83 Обозначения според наредбите за опасни вещества на ЕС - няма

Химическа формула Cr2(SO4)3K2SO4.24K2O


Съдържанието на микрокомпонентите в микротора съответства на изискванията за микроелементи в торове, съдържащи основни и/или второстепенни хранителни елементи за почвено торене (Д 2 .2) и листно подхранване ( Д 2.3 ) от специалните изисквани за състав, опаковане, етикиране, методите за вземане на проби и анализ на торове ( ДВ. бр. 10 от 4.02.03 г. изм. ДВ бр. 105 от 29.12.2005 г.).

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
Продуктът се отнася към групата на негоримите материали и е пожаро - , взривобезопасен.

Подходящи средства за гасене В зависимост от материалите съхранявани в близост

до пожара.

Особени рискове В резултат на пожара е възможна термична деструкция на солите и отделяне на азотни , серни и метални оксиди в ограничени количества


Специално защитно оборудване Не стойте в опасната зона без подходящо защитно облекло и средства за защита на дихателните органи ( респиратор, филтруващ противогаз - универсален)

* Друга информация Използвайте водна завеса за свеждане риска до минимум

Създайте максимално проветрение

Ако влезе вода , съдържаща микротор в някой от тръбите на водната циркулация , веднага информирайте местните власти.
6. МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО (АВАРИЙНО) ИЗПУСКАНЕ
*Всеки разлив трябва да бъде почистен , чрез механично събиране с последващо измиване с вода

* Събраният микротор след десетократно разреждане може да се използва за почвено наторяване.

* Да се избягва замърсяване на водопроводи и дренажи , информирайте съответните власти в случай на инцидентно замърсяване на водопроводи.
7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ
7.1 ИЗПОЛЗВАНЕ
* Разреждане с вода до подходящата доза и пръскане на листната маса с гръбни , механизирани пръскачки .

* Да се спазват правилата за работа с химически продукти.

* Носете ръкавици , респиратор , очила и работно облекло , когато работите с продукта.
-9-

* Всеки разлив трябва да бъде почистен , чрез механично събиране с последващо измиване с вода.

* Събраният микротор след десетократно разреждане може да се използва за почвено наторяване.

* Да се избягва замърсяване на водопроводи и дренажи , информирайте съответните власти в случай на инцидентно замърсяване на водопроводи.


7.2 СЪХРАНЕНИЕ
Плътно затворени непрозрачни опаковки. На сухо място.

Температура на съхранение: от – 5 ºС до + 30 ºС


8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА
* Лична защитна екипировка Специфична за работното място, гумени ботуши, гумена престилка , гумени ръкавици , работно облекло.

* Респираторна защита Необходима при теглянето на суровините и разтварянето

* Защита на очите Необходима

* Защита на ръцете Необходима

* Индустриална хигиена Сменете замърсените дрехи. Измивайте лицето и ръцете след работа с продукта.
9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА
* Физическо състояние : Разтвор , преситен разтвор

*Цвят : Зелен

*Мирис : Без мирис

рН стойност (10 мл./ л) 5,2 -6.0

*Разтворимост във вода : Неограничена

* Термична деструкция : Над 200º С*Нетно тегло 1046 – 1180 g / l
10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ
* Стабилност : Разтворът е стабилен

* Условия , които трябва да се избягват : Пряка слънчева светлина продължително време

* Вещества , които трябва да се избягват: Бордолезов разтвор , сяроваров разтвор,основи

* Опасни продукти от разпадане : В случай на пожар виж Секция 5

* Опасни реакции : Не са познати

* Разлагане на продукта : > 200º С . Възможност от отделяне на серни , азотни , метални окиси.


11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Да се използва в съответствие с препоръките на производителя . След продължителен контакт е възможно раздразнение на кожата и очите. Малки количества е малко вероятно да причинят токсичен ефект.


-10-

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Да се използва в съответствие с препоръките на производителя.

Фунгициден ефект.

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Унищожаване на продукта : Обработка с варно мляко. Минимизиране на отпадъка.

Унищожаване на опаковките : Да се рециклират.

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Наземен транспорт : ARD / RID Не е класифициран , счита се за безопасен.

15. РЕГУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

Етикет с ЕО – име: МИКРОТОР ЗА ЛИСТНО ТОРЕНЕ „ NPK S ” , „ NK S ”

* Класификация на сместа съгласно Регламент ЕО № 1272/2008 за класифициране, опаковане, етикетиране на химични вещества и смеси

Предупреждения за опасност:

Н302 – Вреден при поглъщане.

Н335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Н315 – Може да предизвика дразнене на кожата

Н318 – Дразнене на очите

Други опасности – Не са известни

Пиктограми за опасност:

GHS07 категория на опасност 2 – може да дразни кожата и очите

Препоръки за безопасност:

Р102 – Да се съхранява извън обсега на деца

Р280 – Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска.

-11-

Р261 – Избягвайте вдишване на прах / пушек /газ /дим /изпарения /аерозоли.

Р350 – Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.

Р410 – Да се пази от пряка слънчева светлина.

Препоръки за безопасност при реагиране и Мерки за оказване на първа помощ виж в т.2.4 и т.3.

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ НЯМА

Информацията в този документ трябва да бъде достатъчна за всички , на които може да се наложи да работят с продукта .База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница