Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазараДата02.02.2017
Размер60.97 Kb.


1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На 20 октомври 2011 г. Комисията прие предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)1. Това предложение беше изпратено на Европейския парламент и на Съвета на 20 октомври 2011 г. Икономическият и социален комитет представи своето становище на 28 март 2012 г.

От март 2011 г. се извършват разследвания във връзка с евентуални манипулации от редица банки на EURIBOR и LIBOR, референтни показатели за лихвените проценти по междубанкови заеми. Съществува подозрение, че банките са предоставили оценки на лихвения процент, при който са били склонни да приемат предложения за финансиране, които са се различавали от лихвения процент, който същите са били склонни да приемат на практика. В резултат на това съществува възможност равнищата на лихвените проценти EURIBOR или LIBOR — които се използват като референтни показатели при отпускането на заеми и при ценообразуването на много финансови инструменти, като например лихвени суапове — да са били изменени и почтеността на пазарните отношения във връзка с LIBOR и EURIBOR да е поставена под въпрос. Освен това с оценките си отделните участващи банки са предоставили заблуждаваща информация на пазара относно своите прогнозни разходи за финансирането.

Комисията прецени дали евентуалното манипулиране на референтни показатели, включително LIBOR и EURIBOR, ще бъде обхванато от нейното предложение за Регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара и свързаното с него предложение за Директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара, представено през октомври 2011 г. По-специално Европейският парламент също подчерта значението на този въпрос. Като се има предвид, че тези референтни показатели не са обхванати от нито едно от предложенията, Комисията заключи, че прякото манипулиране на референтни показатели не попада в обхвата на предложенията.

Въпреки че може да се окаже трудно или невъзможно за компетентния орган да докаже, че манипулирането на референтен показател е оказало влияние върху цената на свързаните с него финансови инструменти, всяко манипулиране или опит за манипулиране на важни референтни показатели могат да окажат сериозно влияние върху доверието на пазара и могат да доведат до значителни загуби за инвеститорите и до нарушаване на функционирането на реалната икономика, предвид широката употреба на референтни индекси като референтен лихвен процент, например за лихвени суапове и ипотеки с променлив лихвен процент. Следователно е от съществено значение да се поясни, че компетентните органи следва да могат в тези случаи да налагат административни санкции за свързаните с манипулиране на пазара нарушения, без да е необходимо да бъдат доказвани или показвани съпътстващи въпроси, като влияние върху цени. Също така от съществено значение е и да бъдат предприети всички необходими стъпки за предотвратяване на такива манипулации и за предоставяне на възможност на компетентните органи за налагане на санкции, както и за подпомагане на дейността им в това отношение. Създаването на строга правна рамка ще действа като надежден възпиращ механизъм за този вид поведение, като по този начин служи за защита на инвеститорите и за възстановяване на доверието в пазара. Тези регулаторни стъпки следва да включват наказателни мерки, които са в обхвата на измененото предложение за директива, съпътстващо настоящото предложение.

Поради това, с цел да се гарантира, че манипулирането на референтни показатели е обхванато от общи европейски правила за предотвратяване на пазарна злоупотреба, Комисията предлага изменение на своето предложение за регламент.2. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

2.1. Правно основание

Измененото предложение се приема на основание член 114 от ДФЕС и се представя в съответствие с член 293, параграф 2 от ДФЕС.2.2. Субсидиарност и пропорционалност

Съгласно принципа на субсидиарност (член 5, параграф 3 от ДЕС) действие на равнището на Съюза се предприема само когато предвидените цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки самостоятелно и следователно, поради обхвата или последиците на предложеното действие, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза. Трансграничното измерение на много от референтните показатели и лицата, предоставящи данни за тези показатели, както и на международния характер на много от финансовите инструменти, които могат да бъдат засегнати от манипулиране на референтни показатели, означава, че съществува реална опасност националните ответни мерки срещу манипулирането на референтните показатели да бъдат заобиколени или да се окажат неефективни при липса на действия на равнище ЕС. На този фон действията на ЕС изглеждат подходящи от гледна точка на принципа на субсидиарност.

Принципът на пропорционалност изисква всяка намеса да бъде целенасочена и да не надхвърля необходимото за постигането на целите. Този принцип е следван при изготвянето на настоящото предложение.

2.3. Подробно обяснение на предложението

Промените в предложението за регламент относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, които са необходими са, както следва:  • изменение на обхвата на предложения регламент (член 2), за да се включат референтните показатели,

  • Изменение на определенията (член 5), за да се включи определение на референтни показатели, въз основа на разширена версия на определението, използвано в предложението за регламент относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR),

  • Изменения в определението на нарушението, свързано с манипулиране на пазара (член 8) за обхващане на манипулирането и опита за манипулиране на референтни показатели, както и

  • Добавяне на съображение, за да се изясни, че след разширяването на обхвата на регламента и на нарушението, свързано с манипулиране на пазара, в тях се включват референтните показатели.

3. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Настоящото изменено предложение няма друго отражение върху бюджета, освен посоченото в първоначалното предложение за Регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара.

Предложението на Комисията за Регламент относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) COM(2011) 651 окончателен2 се изменя, както следва:

1. Добавя се следното съображение (20а):

(20a) Множество финансови инструменти се остойностяват въз основа на референтни показатели. Манипулирането или опитът за манипулиране на референтни показатели, като лихвените проценти по междубанкови заеми, могат да окажат сериозно влияние върху доверието в пазара и могат да доведат до значителни загуби за инвеститорите и до нарушаване на функционирането на реалната икономика. Поради това са необходими специфични разпоредби по отношение на референтните показатели, за да се запазят почтените пазарни отношения и да се гарантира, че компетентните органи са в състояние да налагат спазването на недвусмислена забрана за манипулирането на референтните показатели. Необходимо е общата забрана за манипулиране на пазара да бъде допълнена със забрана за манипулиране на самите референтни показатели и за предаване на невярна или подвеждаща информация, за предоставяне на неверни или подвеждащи входни данни, и всякакви други действия, водещи до манипулиране на изчисляването на референтен показател, включително свързаната с този показател методика. Тези разпоредби са в допълнение към Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, с който се забранява преднамерено предоставяне на невярна информация на предприятията, извършващи оценки на цените или изготвящи доклади за пазара за енергийни продукти на едро, което води до подвеждане на участниците на пазара, действащи въз основа на тези оценки на цените или доклади за пазара.“

2. Към член 2, параграф 3 се добавя следната буква г):

г) референтните показатели, когато всяко предаване на информация, входни данни, изчисляване или поведение се използва за засягане, засяга или може да засегне изчисляването на референтния показател.“

3. В член 5 се добавя следният параграф 20:

20. „референтен показател“ означава всеки търговски индекс или публикувана величина, изчислена чрез прилагане на формула към стойността на един или повече базови активи или цени, включително прогнозирани цени, лихвени проценти или други стойности, или проучвания, въз основа на които се определя сумата, дължима по даден финансов инструмент“

4. Към член 8, параграф 1 се добавя следната буква г):

г) предаване на невярна или подвеждаща информация, предоставяне на неверни или подвеждащи входни данни, или всяко действие, с което се манипулира изчисляването на референтен показател.“

Съставено в Брюксел на […] година.За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

1COM(2011) 651 окончателен.

2COM(2011) 651 окончателен.

BG   BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница