Регламент за удължаване на настоящия мандат на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурностДата28.03.2017
Размер144.06 Kb.СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

10494/11

(OR. en)


PRESSE 145

PR CO 33

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3093-то заседание на СъветаТранспорт, телекомуникации и енергетика
— само въпроси, свързани с телекомуникациите —

Брюксел, 27 май 2011 г.


Председател г н Zsolt Nyitrai
Държавен министър на информацията и комуникацията на Унгария
Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие регламент за удължаване на настоящия мандат на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност с още 18 месеца, до 13 септември 2013 г.

Освен това министрите обмениха мнения относно защитата на критичната информационна инфраструктура и приеха заключения по този въпрос.

Съветът прие заключения относно плана за действие за електронно управление 2011—2015 г., с който се цели насърчаване на въвеждането на услугите на електронното управление на местно и регионално равнище и на равнище ЕС.

Съветът също така прие заключения относно Световната конференция по радиосъобщения през 2012 г., която ще се проведе в Женева от 23 януари до 17 февруари 2012 г.

*

* *

Съветът прие без обсъждане директива, с която се въвеждат хармонизирани правила на ЕС за образувания, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, като например хедж фондове и фондове за дялово инвестиране.

Освен това Съветът прие директива, чиято цел е да се предотврати навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига на снабдяване.

Съветът прие и директива относно опасните вещества в електрическото и електронното оборудване, с която се разширява защитата срещу опасни химикали чрез включване на повече електрически уреди в нейния обхват и се предвижда подобряване на безопасността на продукти като мобилни телефони, хладилници и електронни играчки.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Първа програма за политика в областта на радиочестотния спектър Error: Reference source not found

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност Error: Reference source not found

Защита на критичната информационна инфраструктура Error: Reference source not found

Световна конференция по радиосъобщения през 2012 г. Error: Reference source not found

План за действие за електронно управление Error: Reference source not found

Други въпроси Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ


  • Република Молдова — търговски преференции Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

  • Хармонизиране на правилата за администраторите на фондове за алтернативни инвестиции* Error: Reference source not found

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  • Фалшифицирани лекарства Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

  • Опасни вещества в електрическото и електронното оборудване* Error: Reference source not found

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

  • Продоволствена помощ Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Vincent VAN QUICKENBORNE Министър на икономиката и административното опростяванеБългария:

Г-н Първан РУСИНОВ Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщениятаЧешка република:

Г-н Viktor ČECH Заместник-министър на вътрешните работиДания:

Г-н Jonas BERING LIISBERG Заместник постоянен представителГермания:

Г-н Guido PERUZZO Заместник постоянен представителЕстония:

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представителИрландия:

Г-н Pat RABBITTE Министър на съобщенията, енергетиката и природните ресурси

Г-жа Geraldine BYRNE NASON Заместник постоянен представител

Гърция:

Г-н Spyros VOUGIAS Държавен секретар за инфраструктурата, транспорта и мрежите

Г-н Andreas PAPASTAVROU Заместник постоянен представител

Испания:

Г-н Juan JUNQUERA Държавен секретар за телекомуникациите и по въпросите на информационното обществоФранция:

Г-н Philippe LEGLISE-COSTA Заместник постоянен представителИталия:

Г-н Vincenzo GRASSI Заместник постоянен представителКипър:

Г-жа Erato KOZAKOU-MARKOULLI Министър на комуникациите и благоустройствотоЛатвия:

Г-н Dana REIZNIECE-OZOLA Парламентарен секретар, Министерство на икономикатаЛитва:

Г-н Rimvydas VAŠTAKAS Заместник-министър на транспорта и комуникациитеЛюксембург:

Г-н François BILTGEN Министър на правосъдието, министър на държавната администрация и административната реформа, министър на висшето образование и научноизследователската дейност, министър на комуникациите и медиите, министър по религиозните въпросиУнгария:

Г-н Zsolt NYITRAI Държавен секретар, Министерство на националното развитие

Г-н Tamás Iván KOVÁCS Заместник държавен секретар по въпросите на ЕС и международните отношения, Министерство на националното развитие

Малта:

Г-н Patrick MIFSUD Заместник постоянен представителНидерландия:

Г-н Derk OLDENBURG Заместник постоянен представителАвстрия:

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представителПолша:

Г-жа Magdalena GAJ Заместник държавен секретар, Министерство на инфраструктуратаПортугалия:

Г-н Pedro COSTA PEREIRA Заместник постоянен представителРумъния:

Г-н Valerian VREME Министър на комуникациите и информационното обществоСловения:

Г-н Jozsef GYÖRKÖS Държавен секретар, Министерство на висшето образование, науката и технологиитеСловакия:

Г-н Ján HUDACKÝ Държавен секретар, Министерство на транспорта, строителството и регионалното развитиеФинландия:

Г-жа Suvi LINDÉN Министър на комуникациитеШвеция:

Г-жа Marita LJUNG Държавен секретар, Министерство на предприемачеството, енергетиката и комуникациитеОбединено кралство:

Г-н Ed VAIZEY Заместник-министър на културата, комуникациите и творческите индустрииКомисия:

Г-жа Neelie KROES Заместник-председателОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Първа програма за политика в областта на радиочестотния спектър

На открито заседание Съветът взе под внимание напредъка на председателството по предложение за решение за формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър (RSPP).

Председателството представи на министрите доклад за напредъка (10295/11) с цел да ги информира за напредъка, постигнат по време на унгарското председателство. В доклада са набелязани основните области, в които Съветът е постигнал висока степен на съгласие, и са изтъкнати редица въпроси, по които съществува принципно съгласие, но е вероятно да бъдат обсъждани допълнително както в рамките на Съвета, така и по време на предстоящите преговори с Европейския парламент, който прие доклада на първо четене в началото на май 2011 г.

Работата в подготвителните органи на Съвета беше съсредоточена по-специално върху следните въпроси: цел и обхват, общи регулаторни принципи и цели на политиката, по-голяма ефикасност и гъвкавост, конкуренция, радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги, необходимост от радиочестотен спектър за специфичните политики на ЕС, инвентар на радиочестотния спектър и международни преговори.

Комисията представи предложението си (13872/10) през септември 2010 г. като част от „пакета за широколентов достъп“1, целящ да помогне на ЕС да изпълни ангажиментите си в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (9981/1/10) с цел да се предостави основен широколентов достъп до 2013 г. и високоскоростен и свръхвисокоскоростен широколентов достъп до 2020 г. за всички европейци. Предложението за RSPP има за цел да установи петгодишна програма за политиката, която да насърчава ефективното управление на радиочестотния спектър, по-специално, като гарантира предоставянето на достатъчно радиочестоти за безжични широколентови комуникации, което ще има значителен принос за осигуряването на високоскоростен достъп за хората в отдалечените райони и за предоставянето на достъп до новаторски услуги в рамките на ЕС.

Работата по това досие ще продължи по време на полското председателство.Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

На открито заседание Съветът прие регламент за удължаване на сегашния мандат на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (PE-CONS 12/1/11) с още 18 месеца, до 13 септември 2013 г. Съветът също взе под внимание доклада за напредъка по проекта за регламент относно нов осъвременен мандат за ENISA (10296/11).

Предложението относно срока на съществуване на ENISA изменя действащия регламент 460/2004. Удължаването на мандата ще помогне да се избегне рискът от правен вакуум, ако новият мандат на Агенцията не бъде приет преди изтичането на текущия мандат

Докладът на председателството за напредъка по предложението за модернизиране на ENISA съдържа изложение на свършената работа по това досие по време на унгарското председателство. В него са посочени основните области на съгласие, по-специално по следните въпроси:  • ясен списък от задачи, които биха позволили на Агенцията да се съсредоточи върху основната си работа, която не би трябвало да включва оперативни задачи;

  • принципно споразумение, че по отношение на киберпрестъпността ENISA следва да поддържа връзка и да обменя ноухау и най-добри практики с органите на ЕС и да предоставя съвети относно аспекти на мрежовата и информационната сигурност, които биха могли да имат въздействие върху тяхната работа;

  • структурата и ролята на нейните органи, например по-голямо участие на управителния съвет в планирането на основните дейности, приоритети и цели; за поста на изпълнителен директор следва да се провежда открит конкурс;

  • планиране на нейната работа и функциониране.

По време на обсъждането министрите разгледаха по-специално въпроса относно продължителността на мандата на Агенцията.

Първоначалното предложение на Комисията се съдържа в 14358/10.

Работата по това досие ще продължи по време на полското председателство.

Защита на критичната информационна инфраструктура

Съветът проведе обмен на мнения относно защитата на критичната информационна инфраструктура като последващо действие по министерската конференция на председателството, която се проведе в Балатонфюред на 14 и 15 април 2011 г. Съветът прие заключения по тази тема. Текстът на заключенията е поместен в 10299/11.

Съобщението на Комисията относно защитата на критичната информационна инфраструктура (8548/11) беше прието на 31 март 2011 г. В съобщението се прави преглед на постигнатите резултати след приемането през 2009 г. на плана за действие във връзка със защитата на критичната информационна инфраструктура, който има за цел да се повишат сигурността и устойчивостта на инфраструктурите, свързани с информационните и комуникационни технологии (ИКТ). В него са изложени следващите стъпки за действие на равнище ЕС и на международно равнище. Киберсигурността и защитата на критичните информационни инфраструктури са от жизненоважно значение за доверието на потребителите и дружествата в интернет и в други мрежи и са основен приоритет на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (9981/10).

В заключенията се приветства съобщението на Комисията. В тях се подчертава, че е важно да се изграждат национални/правителствени екипи за действие при инциденти в информационната сигурност (CERT) и да се изработват национални планове за реагиране на кибернетични инциденти, както и да се организират национални учения по киберсигурност.

Акцентът в заключенията по отношение на европейското сътрудничество е поставен върху необходимостта от засилване на сътрудничеството сред държавите-членки и допринасяне за разработването на европейски механизми за сътрудничество при инциденти, като се организират общоевропейски учения и се насърчава диалогът по въпроси, свързани със сигурността на ИКТ. Усилията на държавите-членки в международни форуми са от голямо значение. Държавите-членки и Комисията се приканват да работят в тясна координация за засилване на международното сътрудничество в областта на мрежовата и информационната сигурност на световно равнище и за установяване на стратегически двустранни и многостранни международни партньорства.

В заключенията ENISA се приканва активно да подпомага усилията на държавите-членки да изграждат свои национални способности и да си сътрудничат. Във връзка с това държавите-членки изтъкват значението на своевременната и подходящата модернизация на ENISA. Накрая заинтересованите страни се приканват да предприемат, насърчават и участват в дейности, насочени към повишаването на мрежовата и информационната сигурност, и да укрепват сигурността и доверието на потребителите в електронните комуникации, мрежи и услуги.Световна конференция по радиосъобщения през 2012 г.

Съветът прие заключения относно Световната конференция по радиосъобщения през 2012 г. (WRC-12) на Международния съюз по далекосъобщения (10301/11).

Конференцията ще се проведе в Женева от 23 януари до 17 февруари 2012 г. Нейната цел е да се реши как да се определят, разпределят и използват радиовълните без вредни смущения между различните безжични услуги по света, като например безжичните широколентови комуникации, аеронавигационните системи, електронното събиране на новини и др. Комисията прие съобщението си на тази тема през април 2011 г. (8758/11)

В заключенията се приветства съобщението на Комисията и се припомня как ЕС се подготвя и как води преговори на такива конференции. Освен това в заключенията се заявява подкрепа за целите, които трябва да се постигнат с оглед на успешното изпълнение на съответните политики на ЕС, които разчитат на наличието на радиочестотен спектър. Целите на политиката са свързани по-специално със следните области: цифровия дивидент, устройствата с малък обсег на действие, системите за управление на въздушното движение, радиочестотните сателитни услуги, софтуерното и когнитивното радио, електронното събиране на новини, научните услуги и изискванията за радиочестотния спектър за системи като Галилео. В заключенията държавите-членки се приканват да се стремят да реализират тези цели чрез преговори, а Комисията се приканва да докладва своевременно за резултатите си.План за действие за електронно управление

Съветът прие заключения относно плана за действие за електронно управление 2011—2015 г. Текстът на заключенията е поместен в 10308/11.

В заключенията се приветства планът за действие за електронно управление 2011—2015 г., представен в съобщението на Комисията, който беше приет през декември 2010 г. (18135/10), и се изтъкват точките, които Съветът счита за важни. Планът за действие има за цел да насърчава въвеждането на услугите на електронното управление на местно и регионално равнище и на равнище ЕС. В него се насърчава осигуряването на ново поколение на тези услуги с оглед да се извлече максимална полза от взаимното допълване на инструментите на политиката на национално и на европейско равнище. Съвместните действия в областта на електронното управление ще допринесат за преодоляване на икономическата криза, като публичните ресурси се използват по-ефективно, а публичните разходи се намалят.

В заключенията се отчита по-специално необходимостта от отворени, гъвкави и съдействащи услуги на електронното управление, предназначени и създадени в полза на гражданите и предприятията и в съответствие с техните нужди. В тях държавите-членки се приканват да предприемат стъпки, така че използването на услуги на електронното управление да нарасне и да достигне до 50 % от гражданите на ЕС и до 80 % от предприятията в ЕС до 2015 г., особено чрез развитието и подобряването на услугите на електронното управление, чрез повишаването на информираността на гражданите на ЕС и чрез изграждането у тях на доверие в услугите на електронното управление. Освен това държавите-членки се приканват да подобрят сигурността, неприкосновеността на личния живот и доверието в услугите на електронното управление чрез прилагане на взаимно признати решения за електронна идентификация. Държавите-членки също се приканват да осигурят професионално обучение на националните държавни служители с цел повишаване на техните умения за ползване на електронна техника и на инструменти на електронното управление, за да се подобрят обществените услуги и се намали административната тежест.Други въпроси

Среща на министрите, посветена на защитата на критичната информационна инфраструктура

Съветът бе информиран от председателството за министерската среща, посветена на защитата на критичната информационна инфраструктура, организирана на 14—15 април 2011 г. в Балатонфюред.Неутрално интернет пространство

Комисията представи на Съвета съобщението си относно неутралното интернет пространство (9350/11), което бе прието на 19 април 2011 г. При приемането на пакета от мерки за реформа на далекосъобщенията в ЕС през 2009 г. Комисията формулира в декларация (OВ L 337, 19.12.2009 г.) своя ангажимент за „запазването на отворения и неутрален характер на интернет, като отчита в пълна степен волята на съзаконодателите за съхраняване неутралността на мрежата като цел на политиката и като регулаторен принцип, който следва да се насърчава от националните регулаторни органи“. Съобщението цели да бъде изпълнен този ангажимент, който се припомня в Съобщението за програмата в областта на цифровите технологии в Европа, и в него се излагат резултатите от допитването и от процеса на проучване, организирани от Комисията, заедно със съответните заключения.Работна програма на встъпващото председателство

Делегацията на Полша информира министрите за работната си програма.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

Република Молдова — търговски преференции

Съветът прие на първо четене без изменения предложение за регламент относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова.ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Хармонизиране на правилата за администраторите на фондове за алтернативни инвестиции*

Съветът прие директива за въвеждане на правила на ЕС за образуванията, занимаващи се с управление на фондове за алтернативни инвестиции, като хедж фондове и фондове за дялово инвестиране (60/10 + 9131/11 ADD 1).

Приемането на текста е в резултат на споразумение, постигнато с Европейския парламент на първо четене. Държавите-членки разполагат с двугодишен срок, за да транспонират разпоредбите на директивата в националното си законодателство.

Директивата цели установяването на общи изисквания за упълномощаването и надзора на администраторите на фондове за алтернативни инвестиции (АФАИ) и дава възможност на АФАИ да предоставят услуги на целия единен пазар на ЕС при спазването на строги изисквания.

За повече информация вж. съобщение за печата 10791/11.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Фалшифицирани лекарства

Съветът прие директива, с която се цели да се предотврати навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига на снабдяване (3/11 + 10313/11 ADD 1 REV 1)1. Съветът предприема мерки срещу увеличаването на фалшифицираните лекарства, открити в ЕС, и срещу риска, който те представляват за общественото здраве. Директивата изменя Директива 2001/83 и по нея има споразумение на първо четене с Европейския парламент, постигнато по време на белгийското председателство.

За повече информация вж. съобщение за печата 10787/11

ОКОЛНА СРЕДА

Опасни вещества в електрическото и електронното оборудване*

Съветът преразгледа директивата относно опасните вещества в електрическото и електронното оборудване. С това се разширява защитата срещу опасни химикали чрез включване в обхвата на директивата на повече електрически уреди и се подобрява безопасността на продукти като мобилни телефони, хладилници и електронни играчки (62/10 + COR 4 + 8117/11 ADD 1 REV 1).

За повече информация вж. съобщение за печата 10789/11.

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

Продоволствена помощ

Съветът прие позицията на ЕС в рамките на Комитета за продоволствена помощ по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за продоволствената помощ (9876/11). Срокът на действие на настоящата Конвенция за продоволствената помощ, приета през 1999 г., изтича на 30 юни 2011 г.1 Пакетът за широколентов достъп съдържа мерки, предназначени да улеснят въвеждането и повсеместното разпространение на високоскоростния и свръхвисокоскоростен фиксиран и безжичен широколентов достъп в ЕС. Освен предложението на Комисията за RSPP, той съдържа и препоръка на Комисията относно регулирания достъп до мрежи за достъп от следващо поколение и Съобщение за широколентовия достъп, където се определя съгласувана рамка за постигане на целите на Програмата в областта на цифровите технологии по отношение на широколентовия достъп и очертава по-конкретно най-ефективните начини за стимулиране на публичните и частните инвестиции във високоскоростни и свръхвисокоскоростни широколентови мрежи.

1Делегацията на Латвия се въздържа.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 9776 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

10494/11BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница