Регламент за удължаване на периодите на интервенция заДата06.01.2017
Размер278.74 Kb.СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

14599/09 (Presse 293)

(OR. en)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2966-о заседание на СъветаСелско стопанство и рибарство

Люксембург, 19—20 октомври 2009 г.


Председател Г-н Eskil ERLANDSSON
Министър на земеделието на Швеция


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът постигна политическо съгласие относно контрола, свързан с общата политика в областта на рибарството, и относно общия допустим улов в Балтийско море.

Съветът прие регламент за удължаване на периодите на интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах и осъществи всестранен обмен на мнения относно положението на пазара на млечни продукти с оглед приемането на допълнителни мерки през следващия месец.

Съветът прие регламент за изменение на действащите пазарни стандарти за птиче месо.

Съветът приключи обсъжданията по три сорта генетично модифицирана царевица.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пазар на млечни продукти Error: Reference source not found

ПАЗАРНИ стандарти за птиче месо Error: Reference source not found

Генетично модифицирани организми Error: Reference source not found

БАЛТИЙСКО МОРЕ Error: Reference source not foundСИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА Общността Error: Reference source not found

Ес/Норвегия: годишни консултации за 2010 г. Error: Reference source not found

Други въпроси Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Удължаване на периодите на интервенция за млечни продукти Error: Reference source not found

 • Продоволствена сигурност и реформата на ФАО — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

 • Хигиена на храните и официален контрол Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Опазване на антарктическите живи морски ресурси Error: Reference source not found

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Комитет за сътрудничество ЕС—Република Молдова Error: Reference source not found

 • Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС—Азербайджан Error: Reference source not found

ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 • Военната операция на ЕС в Чад и Централноафриканската република — план за приключване на операцията Error: Reference source not found

 • Военно учение на ЕС през 2010 г. Error: Reference source not found

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

 • Демократична република Конго — полицейска мисия на ЕС по реформата на сектора за сигурност Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Изменение на споразумението ЕС—Швейцария относно търговията със селскостопански продукти Error: Reference source not found

 • Правила на ЕС за износ (кодифициран текст) Error: Reference source not found

 • Антидъмпинг — внос на амониев нитрат от Русия Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

 • Данъчно облагане, приложимо спрямо сливанията, разделянията, отделянията — кодифициран текст Error: Reference source not found

 • Освобождаване от ДДС при внос на някои стоки — кодифициран текст Error: Reference source not found

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

 • Споразумение АКТБ—ЕС — статут на наблюдател —Екваториална Гвинея — Република Южна Африка Error: Reference source not found

ЕНЕРГЕТИКА

 • Устав на Международната агенция за възобновяема енергия Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Въздухоплаване — процедура на комитети Error: Reference source not found

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

 • Фазата на разработване и валидиране на програма „Галилео“: специален доклад — заключения на Съвета Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г-жа Sabine LARUELLE Министър на малките и средните предприятия, самостоятелно заетите лица, земеделието и научноизследователската политика

Г-н Kris PEETERS Министър-председател на правителството на фламандската общност и фламандски министър на икономиката, външната политика, земеделието и политиката за развитие на селските райони

Г-н Benoît LUTGEN Министър на земеделието, селските райони, околната среда и туризма (Валонски регион)България:

Г-н Мирослав НАЙДЕНОВ Министър на земеделието и хранитеЧешка република:

Г-н Stanislav KOZÁK Заместник-министър на земеделието, отговарящ за суровинитеДания:

Г-жа Eva KJER HANSEN Министър на храните, земеделието и рибарствотоГермания:

Г-жа Ilse AIGNER Федерален министър на земеделието, храните и защитата на потребителитеЕстония:

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представителИрландия:

Г-н Brendan SMITH Министър на земеделието, рибарството и храните

Г-н Tony KILLEEN Заместник-министър в Министерството на земеделието, рибарството и храните (със специална отговорност за рибарството, горите и морската среда)

Гърция:

Г-жа Katerina BATZELI Министър на храните и развитието на селските райониИспания:

Г-жа Elena ESPINOSA MANGANA Министър на околната среда, селските и морските райони

Г-жа Silvia CLEMENTE Министър на земеделието и развитието на селските райони на автономна област Castile-Leon

Франция:

Г-н Bruno LE MAIRE Министър на храните, земеделието и рибарствотоИталия:

Г-н Luca ZAIA Министър на земеделието, храните и горитеКипър:

Г-н George CHACALLI Заместник постоянен представителЛатвия:

Г-жа Dace LUCAUA Държавен секретар, Министерство на земеделиетоЛитва:

Г-н Kazimieras STARKEVIČIUS Министър на земеделиетоЛюксембург:

Г-н Romain SCHNEIDER Министър на земеделието, лозарството и развитието на селските райониУнгария:

Г-н József GRÁF Министър на земеделието и развитието на селските райониМалта:

Г-н George PULLICINO Министър на ресурсите и въпросите на селските райониНидерландия:

Г-жа Gerda VERBURG Министър за земеделието, природата и качеството на хранитеАвстрия:

Г-н Nikolaus BERLAKOVICH Федерален министър на земеделието, горите, околната среда и управлението на водитеПолша:

Г-н Marek SAWICKI Министър на земеделието и развитието на селските райониПортугалия:

Г-н Jaime SILVA Министър на земеделието, развитието на селските райони и рибарствотоРумъния:

Г-н Achim IRIMESCUСловения:

Г-н Milan POGAČNIK Министър на земеделието, горите и хранитеСловакия:

Г-н Vladimír CHOVAN Министър на земеделиетоФинландия:

Г-жа Sirkka-Liisa ANTTILA Министър на земеделието и горитеШвеция:

Г-н Eskil ERLANDSSON Министър на земеделието

Г-н Rolf ERIKSSON Държавен секретар, Министерство на земеделието

Обединено кралство:

Г-н Jim FITZPATRICK Заместник-министър на храните, земеделието и околната среда

Г-н Huw IRRANCA-DAVIES Парламентарен държавен секретар за природната и морската среда

Г-н Richard LOCHHEAD Министър по въпросите на селските райони и околната среда (Правителство на Шотландия)Комисия:

Г-н Joe BORG Член

Г-жа Mariann FISCHER BOEL Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Пазар на млечни продукти

Съветът проведе задълбочен обмен на мнения във връзка с положението на пазара на млечни продукти и във връзка с допълнителните краткосрочни мерки, които ще бъдат приети в помощ на сектора.

Съветът:


 • прие без обсъждане регламента за удължаване на периодите на интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах (13399/09+ COR 1);

 • постигна принципно съгласие да приеме предложението относно разширяването на клаузата за смущенията на пазара, за да обхване млечните продукти1, и относно изкупуването на квоти2 възможно най-бързо (14270/09). ). За целта Съветът възложи на Специалния комитет по селско стопанство мандат за бързо приключване на разглеждането на това предложение;

 • отбеляза тримесечния доклад относно положението на пазара на млечни продукти3 (14477/09);

 • беше информиран относно резултатите от първото заседание от 13 октомври на групата на високо равнище, председателствано от Комисията, за обсъждане на по-нататъшни средносрочни и дългосрочни мерки, в т.ч. регулаторна рамка за сектора на млечни продукти;

 • отбеляза приноса на 21 държави-членки (14526/09).

В допълнение Marianne Fischer Boel отбеляза намерението на Комисията да предложи на бюджетния орган да бъдат насочени допълнителни финансови ресурси към млекопроизводителите (280 милиона евро) и очерта мерки, които биха могли да се обсъдят в рамките на преработената „клауза за смущенията на пазара“.

Предложенията са в съответствие със заключенията на Европейския съвет от 19 юни, в които се приканва Комисията да представи задълбочен анализ на пазара, включително възможни варианти за стабилизиране на пазара на млечни продукти, като същевременно отчита резултатите от прегледа на състоянието на ОСП (11225/09, точка 14).

На 20 октомври Европейският парламент ще реши да даде становището си съгласно спешната процедура.

ПАЗАРНИ стандарти за птиче месо

Съветът прие с квалифицирано мнозинство, като делегацията на Обединеното кралство гласува против, регламент за изменение на действащите пазарни стандарти за птиче месо (9214/09).

Съветът отбеляза изявлението на делегацията на Обединеното кралство и прие да го включи в протокола от заседанието.

Целта на регламента е приложното поле на действащите пазарни стандарти за птиче месо да се разшири, така че да включва заготовки и продукти от птиче месо. Принципът зад съществуващото определение за прясно птиче месо е разширен, така че да включва заготовки от птиче месо: заготовка от прясно птиче месо може да се произведе само от прясно птиче месо, т.е. от месо, което не е било замразявано.

С регламента се предлага също да се заличат някои елементи от действащите стандарти с мотив опростяване (заличаване на подразделянето на клас А).

Генетично модифицирани организми

Съветът отбеляза липсата на квалифицирано мнозинство, необходимо за приемане на решение в подкрепа на или против следните три предложения:

a) за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 88017 (MON-88Ø17-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (12961/09);

б) за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 (MON-89Ø34-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (13202/09); както и

в) за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (12962/09), съответно.

Тъй като Съветът приключи работата си по тези досиета, сега Комисията е в правото си да финализира процедурата по вземане на решение по тези въпроси.БАЛТИЙСКО МОРЕ

Съветът постигна политическо съгласие относно възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2010 г. (12882/09).

След финализиране на текста от юрист-лингвистите тази точка ще бъде включена като точка „А“ от дневния ред на предстоящо заседание на Съвета.

В предложението се определя общият допустим улов и квотите за определени запаси в Балтийско море, съответното риболовно усилие за запаси от треска в Балтийско море и някои ограничения за риболова на речна писия (Platichthys flesus) и на калкан (Psetta maxima) за 2010 г.

Постигнатото съгласие се отнася главно до общия допустим улов и риболовните квоти за държавите-членки във водите на Общността в Балтийския регион, като в таблицата по-долу са обобщени основните промени по отношение на намалението, увеличението и подновяването на общия допустим улов спрямо 2009 г.


ОБЩ ДОПУСТИМ УЛОВ (ОДУ) НА ОБЩНОСТТА В БАЛТИЙСКО МОРЕ ЗА 2010 г.

Вид

РИБОЛОВНИ ЗОНИ НА ICES
Предложение на КОМИСИЯТА

Цели на КОМИСИЯТА

Съгласие на СЪВЕТА

Разлика спрямо

Латинско наименование
ОДУ за 2009 г.

за 2010 г.

за 2010 г.

ОДУ за 2010 г.

предходна годинав тонове

в тонове

в %

в тонове


1

2

3

4

5**

Clupea harengus

Подучастъци 30-31 в Балтийско море (източната част)

82669

103336

25%

103336

25%

Clupea harengus

Подучастъци 22-24 в Балтийско море

(Western)27176

21469

-21%

22692

-16,5%

Clupea harengus

Подучастъци 25-27, 28.2, 29, 32 в Балтийско море

143609

122068

-15%

126376

-12%

Clupea harengus

Подучастък 28-1 (Рижки залив)

34892

36400

4%

36400

4%

Gadus morhua

Подучастъци 25-32 в Балтийско море (източната част)

44580

51267

15%

51267

15%

Gadus morhua

Подучастъци 22-24 в Балтийско море (западната част)

16337

17700

8%

17700

8%

Pleuronectes platessa

Подучастъци 22-32 в Балтийско море

3041

3041

0%

3041

0%

Salmo salar *

Подучастъци 22-31

309733

263273

-15%

294246

-5%

Salmo salar *

Подучастък 32 в Балтийско море

15419

15419

0%

15419

0%

Sprattus sprattus

Подучастъци 22-32 в Балтийско море

399953

339960

-15%

379955

-5%


Легенда:
Clupea harengus:

херинга
Gadus morhua:

атлантическа треска
Pleuronectes platessa:

писия
Salmo salar:

атлантическа сьомга
Sprattus sprattus:

трицона
* Допустимият улов, изразен като брой екземпляри

** Отрицателният процент означава намаление на ОДУ, положителният — увеличение на ОДУ, а 0 означава подновяване.
В съответствие с многогодишния план за запасите от треска (Gadhus morua) в Балтийско море, приет на 18 септември 2007 г1., Съветът одобри увеличение от 15 % на ОДУ в източната част на Балтийския регион с оглед на значителното подобрение на състоянието на запаса и увеличение от 8 % в западната част на Балтийския регион, където този вид все още е уязвим.

По отношение на херингата (Clupea harengus) беше решено ОДУ да се увеличи с 25 % за източната част на Балтийския регион, да се намали с 16,5 % за западната част2 на Балтийския регион и да се поднови в Рижкия залив.

Бяха определени и мерки за ограничаване на риболовното усилие, по-конкретно:


 • максимален брой дни на отсъствие от пристанището — 1813 дни в подучастъци 22—24 (западната част на Балтийския регион) и 1604 дни в подучастъци 25–27, т.е. намаление от 10 % и в двете зони;

 • забрана на селективното изхвърляне за „подобряване на качеството“ и подобряване на селективността;

 • Комисията предлага също да се продължат преходните технически мерки с цел забрана на съхраняването на борда на речна писия (Platichthys flesus) и на калкан (Psetta maxima) за определени периоди и в конкретни подучастъци.

Не се изисква консултация с Европейския парламент.

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА Общността

Съветът постигна политическо съгласие по регламент за създаване на модернизирана система за инспекции, наблюдение, контрол, надзор и прилагане на правилата на общата политика в областта на рибарството по цялата търговска верига „от мрежата до чинията“ (15694/08).Контрол и наблюдение

 • стандартизирани, координирани инспекционни дейности при всеки елемент от веригата: в морето, в пристанището, по време на транспорта и при продажбата;

 • общи стандарти за специфични мерки за контрол, приложими при възстановяването и многогодишните планове, защитените морски зони и изхвърлянията;

 • въвеждане на всеобхватна система за проследяване;

 • любителският риболов да е в съответствие с целите и правилата на общата политика в областта на рибарството;

 • пълно използване на модерните технологии за инспекция (сателитната система за наблюдение на корабите за съдове над 12 метра, системата за автоматично разпознаване, електронни дневници) за кръстосани проверки на съответните данни;

 • наблюдение на риболовния капацитет и сертифициране на мощността на двигателя;

 • допустимото отклонение на оценките, вписани в риболовния дневник, е определено на 10 %, вместо на 20 %, за всички видове.

Санкции

 • въвеждане на хармонизирани възпиращи санкции;

 • система от наказателни точки за нарушенията, извършени от капитани, оператори или бенефициери, притежатели на разрешителни за риболов;

 • възможност за временно преустановяване или намаляване на финансовата помощ на ЕС в случай на неадекватно прилагане на правилата на ОПОР от страна на държавите-членки;

 • забрана за риболовна дейност по инициатива на Комисията;

 • по-голяма гъвкавост за Комисията при извършване на приспадания от квотите в случай на тяхно лошо управление.

Правомощия за инспекции

 • инспекции на риболовни кораби извън водите или територията на инспектиращата държава-членка;

 • ще е възможно да се извършват независими инспекции от инспектори по риболова на Комисията без предупреждение за съответната държава-членка.

Сътрудничество между държавите-членки и координиращ орган

 • система за взаимопомощ и системен обмен на информация по въпросите на контрола между държавите-членки заедно с предаване на данни по контрола посредством защитени национални уебсайтове с достъп от разстояние за Комисията;

 • разширяване на мандата на Агенцията на Общността за контрол на рибарството (CFCA).

Новият регламент ще замени действащата правна рамка, установена с Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета, от 1.1.2010 г. за повечето разпоредби и от 1.1.2011 г. за някои разпоредби, изискващи мерки за прилагане.

Европейският парламент даде становището си по предложението на 22 април 2009 г.Ес/Норвегия: годишни консултации за 2010 г.

Съветът проведе обмен на мнения относно годишните консултации с Норвегия за 2010 г. преди първия кръг на преговорите, насрочен за 16—20 ноември 2009 г. в Берген.

Съветът отново ще разгледа този въпрос през ноември.

Други въпроси

а) Държавна помощ за закупуването на земеделски земиПо искане на делегацията на Полша

Съветът отбеляза искането на делегацията на Полша, подкрепено от делегациите на Франция, Литва, Унгария и Румъния, и възложи на Специалния комитет по селско стопанство мандат да го разгледа на 26 октомври (13962/09).

Полша поиска Съветът да одобри нова схема за предоставяне на държавна помощ, която да се прилага от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2013 г., за закупуване на земеделска земя от земеделски стопани с цел създаване или разширяване на земеделски стопанства съгласно правилата на общия пазар.

Решението за предоставяне на държавна помощ от органите на държава-членка следва да се приеме с единодушие съгласно член 88, параграф 2, трета алинея от Договора за ЕО.

б) Трудности при снабдяването на захарните рафинерии

По искане на делегацията на Португалия

Съветът отбеляза искането на делегацията на Португалия, подкрепено от делегациите на България, Полша, Румъния, Финландия и Обединеното кралство, за суспендиране на митото1 за захар по Списък CXL2 от 98 EUR на тон, за да се преодолеят трудностите при снабдяването на захарните рафинерии (14407/09). Делегацията на Словакия посочи, че не може да подкрепи това искане.

Представителят на Комисията потвърди, че службите на Комисията следят внимателно положението и могат да предприемат необходимите мерки, в случай че това бъде сметнато за необходимо.

в) Състоянието на пазара на зърнени културиПо искане на делегацията на Австрия

Съветът отбеляза искането на делегацията на Австрия, подкрепено от делегациите на Чешката република, Унгария, Румъния, Словакия и Финландия, относно мерките, които следва да предприеме Европейската комисия, за стабилизиране на трудното положение на пазара на зърнени култури, по-специално възстановяването при износ за зърнени култури, произведени в държави от ЕС без излаз на море, и преглед на праговете за интервенционни количества за царевицата (14447/09).

Представителката на Комисията заяви, че възстановяването при износ не е целесъобразно на този етап и във всеки случай не е възможно да се приемат мерки, насочени към определени държави-членки. Тя увери министрите, че положението се следи стриктно и че Комисията е готова да предприеме необходимите мерки, когато се наложи.

г) Обновяване на риболовния флот съгласно регламента за ЕФРПо искане на делегацията на Литва, подкрепена от делегацията на Кипър

(14015/09, 14443/09)

Съветът отбеляза изказванията на министрите от Литва и Кипър, подкрепени от Гърция, относно възможна дерогация от регламента за ЕФР, за да се позволи на държавите-членки да използват средствата от ЕФР, без да се увеличава риболовния капацитет на съответната държава, за закупуване на нови риболовни кораби с дължина до 40 метра.

Представителят на Комисията припомни, че съществуват други възможности по пакета за възстановяване на гориво, за модернизиране и подобряване на двигателната мощност, и оборудване на флота с екологосъобразни средства, както и публична помощ в рамките на планове за спасяване и преструктуриране в съответствие с насоките на Общността за държавна помощ за спасяване и преструктуриране на фирми, изпаднали в затруднение.

д) Годишно заседание на Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (Ресифе, Бразилия, 6 15 ноември 2009 г.)

Информация от Комисията

Съветът отбеляза предоставената от Комисията информация и подкрепи онези държави, които са засегнати от риболова на червен тон (14495/09).

е) Гвинея

Информация от Комисията

Съветът отбеляза информацията относно започването на процедура по оттегляне на решение, свързано със споразумението за партньорство на Гвинея с Общността.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Удължаване на периодите на интервенция за млечни продукти

Съветът прие регламент за удължаване на периодите на интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах (13399/09 + COR1).

Целта на предложението е интервенционният период за 2009 г. за масло и обезмаслено мляко на прах да се удължи от 31 август 2009 г. до 28 февруари 2010 г. в отговор на извънредното състояние на пазара на млечни продукти.

Вече са предприети значителен брой мерки за подпомагане, в това число възстановяване при износ за масло, сирене, пълномаслено и обезмаслено мляко на прах, в допълнение към въвеждането на помощ за частно складиране за масло (в сила от 1 януари 2009 г.) и интервенцията за маслото и обезмасленото мляко на прах (считано от 1 март).Продоволствена сигурност и реформата на ФАО — Заключения на Съвета

Съветът прие заключенията, съдържащи се в документ 12481/09.Хигиена на храните и официален контрол

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на следните актове: • Решение на Комисията за определяне на преходни разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 853/2004, Регламент (ЕО) № 854/2004 и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (13564/09 + COR 1); както и

 • Регламент на Комисията за изменение на приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 853/2004 относно информацията за хранителната верига, която се предоставя от предприятията за хранителни продукти, които управляват кланици (13562/09).

РИБАРСТВО

Опазване на антарктическите живи морски ресурси

Съветът прие решение за определяне на позицията на Общността, която да бъде възприета в рамките на Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси (13908/1/09 REV 1).

Европейската общност е страна по Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика от 1982 г. С конвенцията се създава Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси (CCAMLR), която въз основа на научни доказателства ще предприеме мерки за управлението на живите морски ресурси в областта, за която отговаря. Предназначението на тези мерки е да гарантират опазването и рационалното използване на антарктическите живи морски ресурси.

В рамките на тази комисия ЕО ще действа в съответствие с целите, преследвани от Общността в рамките на общата политика в областта на рибарството, по специално чрез подхода на предпазливостта за осигуряване на устойчива експлоатация на видовете, регулирани от CCAMLR, за насърчаване на постепенното прилагане към управлението на риболова на подход на основата на екосистемите и за свеждане до минимум на въздействието на риболовната дейност върху морските екосистеми, както и чрез насърчаване на икономически жизнеспособен и конкурентоспособен сектор на рибарството в Общността, като гарантира удовлетворителен жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, и същевременно отчита интересите на потребителите.

ЕО ще се стреми да подкрепя приемането на следните мерки от CCAMLR:


 • Мерки за опазване и управление на рибните ресурси в зоната на Конвенцията въз основа на най добрите налични научни становища, включително ОДУ за видове, регулирани от CCAMLR. По отношение на запасите, изложени на свръхулов, се предприемат специфични мерки, за да се коригират риболовните дейности до устойчиво равнище;

 • Мерки за засилване на наблюдението, контрола и надзора в регулаторната зона на CCAMLR с цел по добро изпълнение на мерките на CCAMLR;

 • Засилване на действията срещу незаконни, недекларирани и нерегламентирани риболовни дейности;

 • Прилагане на мерки за защита на уязвими морски екосистеми в регулаторната зона на CCAMLR в съответствие с резолюциите на Общото събрание на ООН;

 • Разработване на съвместни подходи с други регионални организации за управление на рибарството, включително Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан и Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан;

 • Допълнителни технически мерки, основани на становища на научния комитет на CCAMLR.

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Комитет за сътрудничество ЕС—Република Молдова

Съветът прие позиция предвид десетия комитет за сътрудничество ЕС—Република Молдова, който ще се проведе на 23 октомври 2009 г. в Кишинеу.Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС—Азербайджан

Съветът прие решение за сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Азербайджан (13428/09). Новият законодателен акт е изготвен предвид присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Военната операция на ЕС в Чад и Централноафриканската република — план за приключване на операцията

Съветът прие съвместно действие за отмяна на Съвместно действие 2007/677/ОВППС военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република (операция EUFOR Tchad/RCA) (13528/09).

Съвместно действие 2007/677/ОВППС от 15 октомври 2007 г. за започване на операция EUFOR Tchad/RCA се отменя след изтеглянето на силите на ЕС съгласно одобрения план за приключване на военната операция на ЕС.

Операция EUFOR Чад/ЦАР приключи на 15 март 2009 г. Впоследствие всички сили бяха изтеглени от зоната на операциите.Вж. също:. http://www.consilium.europa.eu/eufor-tchad-rca

Военно учение на ЕС през 2010 г.

Съветът одобри спецификацията на военното учение на ЕС „MILEX 10“, което ще се проведе през юни 2010 г.

Целта на MILEX 10 е учение и оценка на военните аспекти на управлението на кризи в ЕС въз основа на сценарий за ръководена от ЕС военна операция, без да се прибягва до общите активи и способности на НАТО.

Учението ще се съсредоточи върху взаимодействието между оперативния щаб на ЕС и щаба на силите на ЕС. Ще се изисква развръщането на военни сили, в т.ч. сухопътни, военноморски и военновъздушни компоненти.

На 9 юни 2009 г. Съветът одобри програмата на ЕС за учения за периода 2010—2014 г.

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Демократична република Конго — полицейска мисия на ЕС по реформата на сектора за сигурност

Съветът прие съвместно действие с цел засилване на съществуващите мерки за по-успешна борба с проявите на сексуално насилие и безнаказаност в Демократична република Конго, предимно в източните части (13242/09).

Новото съвместно действие изменя Съвместно действие 2007/405/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз по реформата на сектора за сигурност (РСС) и неговото взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго (мисия „EUPOL ДР Конго“).

През декември 2008 г. ЕС прие насоки относно насилието срещу жените и борбата с всички форми на дискриминация на жените (16621/08), което отбелязва ясната политическа воля на ЕС да разглежда въпроса за правата на жените като приоритетен. Освен това ЕС се ангажира с изпълнението на Резолюции 1325 и 1820 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността.

За повече информация относно мисията EUPOL РД Конго вж. http://www.consilium.europa.eu/eupol-rd congo

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Изменение на споразумението ЕС—Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

Съветът прие решение за сключване на споразумение между ЕС и Швейцария за изменение на приложение 11 към споразумението между ЕС и Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (15523/08 + COR 1). Целта на въпросното решение по-специално е да се разшири обхватът на действащото споразумение, за да включва домашните любимци.Правила на ЕС за износ (кодифициран текст)

Съветът прие кодифициран текст на Регламент (ЕИО) № 2603/69 за установяване на общи правила за износ, за да се заменят включените дотогава различни правни актове и за по-голяма яснота на текста (12817/09).Антидъмпинг — внос на амониев нитрат от Русия

Съветът прие регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 661/2008 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия (13591/09).ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

Данъчно облагане, приложимо спрямо сливанията, разделянията, отделянията — кодифициран текст

Съветът прие директива относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки (12818/09). Целта на новата директива е да се кодифицира Директива 90/434. Новият законодателен акт заменя включените различни правни актове, като изцяло запазва съдържанието на акта, който се кодифицира.Освобождаване от ДДС при внос на някои стоки — кодифициран текст

Съветът прие директива по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (12820/09 + COR 2). Целта на новата директива е да се кодифицира Директива 90/434. Новият законодателен акт заменя включените различни правни актове, като изцяло запазва съдържанието на акта, който се кодифицира.СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

Споразумение АКТБ—ЕС — статут на наблюдател —Екваториална Гвинея — Република Южна Африка

Съветът одобри изпращането на писма до властите на Екваториална Гвинея (14288/09) и Република Южна Африка (14290/09), в които се потвърждава подкрепата на ЕС тези две държави да получат статут на наблюдатели в съвместните институции АКТБ—ЕС.

В съответствие с процедурния правилник на съвета АКТБ—ЕС на дадена държава може да се предостави статут на наблюдател от момента, когато тя додаде заявление за присъединяване към споразумението АКТБ–ЕС.

ЕНЕРГЕТИКА

Устав на Международната агенция за възобновяема енергия

Съветът прие решение относно подписването на устава на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската общност (13687/09). Съгласно устава целта на IRENA е да насърчава разпространението и прилагането, както и трайното използване на всички форми на възобновяема енергия.ТРАНСПОРТ

Въздухоплаване — процедура на комитети

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на проекти за регламенти: • за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване (13663/09); както и

 • за определяне на критерии, позволяващи на държавите-членки да ползват дерогация от общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, както и да приемат алтернативни мерки за сигурност (13664/09).

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Фазата на разработване и валидиране на програма „Галилео“: специален доклад — заключения на Съвета

"1. Съветът взема под внимание Специален доклад № 7/2009 на Сметната палата „Управление на фазата на разработване и валидиране на програма „Галилео““ относно участието на Европейския съюз в областта на спътниковата навигация в периода 2003 г.—2006 г. Докладът обхваща периода, през който съвместното предприятие „Галилео“ (СПГ) управляваше фазата на разработване и валидиране, като отделя специално внимание на неговия мандат, процес на създаване и управление на задачите му. Съвместното предприятие „Галилео“, което функционираше от септември 2003 г. до края на 2006 г., представляваше специализирана структура за управление, създадена от Европейската комисия и Европейската космическа агенция (ЕКА) след одобрение от Съвета на ЕС и Съвета на EКА.

2. Съветът приветства препоръките, формулирани от Сметната палата в специалния ѝ доклад, и поетия от Комисията ангажимент за осъществяването на тези препоръки. Съветът отбелязва задълбочения и конструктивен отговор на Комисията вследствие на заключенията, направени в специалния доклад, и отбелязва, че част от мерките, предложени от Сметната палата, са вече предприети от Комисията. Съветът насърчава Комисията да продължава да работи в същата посока, за да осигури гладко и успешно развитие на европейската спътникова навигационна система.

3. Съветът припомня, че за да се преодолеят някои несполуки в управлението, установени от Сметната палата, Европейският парламент и Съветът приеха на 9 юли 2008 г. Регламент 683/2008 за продължаване на изпълнението на „Галилео“. Този регламент очертава ясно разделението на задачите, като дава на Комисията пълната отговорност за цялостното управление на програмите, на надзорния орган на ГНСС — отговорността, по-конкретно, за акредитацията по сигурността, експлоатацията на центъра за сигурност на „Галилео“, участието в подготовката на търговската експлоатация на системите, включително пазарен анализ, а на Европейската космическа агенция — осигуряването на обществените поръчки за „Галилео“.

4. Съветът очаква съобщението на Комисията с междинния преглед относно бъдещето на „Галилео“ след фазата на разполагане и относно стратегическите и оперативните цели на програмата, което е в процес на подготовка и се очаква да бъде представено през 2010 г. съгласно изискването на Европейския парламент и Съвета в Регламент 683/2008.

5. Съветът подчертава значението на независимите оценки, за да може както заинтересованите страни, така и европейските граждани да получат необходимите уверения, че успоредно с осъществяването на програмата се предприемат достатъчни мерки за наблюдение и контрол.

6. Съветът приканва Сметната палата да продължава да информира Съвета за бъдещи доклади относно развитието и разпределянето на средства за европейските спътникови навигационни програми.“


1Разширяване на „клаузата за смущенията на пазара“, каквато вече съществува за други селскостопански сектори, за да може да се реагира по-бързо на бъдещи смущения на пазара при покачване или спадане на цените;

2Промяна, на доброволна основа, на действието на схемите за изкупуване на квоти за пазарните години 2009—2010 г. и 2010—2011 г. Изкупените квоти, които са в националния резерв, следва вече да не се в включват в изчисляването на таксата за свръхпроизводство, която се плаща на равнище ЕС. Ако дадена държава-членка реши да събира такса за свръхпроизводство на национално равнище, частта, която съответства на изкупените квоти, може да бъде насочена и използвана на национално равнище за преструктуриране на отрасъла.

3Последните данни показват допълнително подобрение на цените на млечните продукти през последните седмици: средната цена за ЕС на обезмасленото мляко на прах вече се изчислява на малко над 180 EUR/100 kg, а средната цена на маслото достигна 250 EUR/100 kg.

1Регламент (ЕО) № 1098/2007 г., ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1.

2В скоро време Комисията ще представи на Съвета многогодишен план за възстановяването на пелагичните видове в Балтийско море.

3С изключение на периода от 1 до 30 април, за който се прилага член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1098/2007.

4С изключение на периода от 1 юли до 31 август, за който се прилага член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1098/2007.

1В резултат на разширяването от 1995 г., от 2004 г. и от 2007 г. и във връзка с приключването на преговорите по глава XXIV на ГАТТ, Общността се ангажира да внесе от трети държави сурова тръстикова захар за рафинериите при мито от 98 EUR на тон.

2Вж. Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 година относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV.6 от ГАТТ.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 63 19 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

14599/09 (Presse 293)BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница