Реконструкция и модернизация на улично осветление в населените места на Община АрдиноДата08.06.2018
Размер33.43 Kb.

________________________________________________________________

Утвърдил:

Кмет _____________________

/Ресми Мехмед Мурад/


Проект:Реконструкция и модернизация на улично осветление в населените места на Община Ардино

ФАЗИ: ТП

Възложител: Община Ардино

техническо Задание за проектиране
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13, ал. 2 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проект: “Реконструкция и модернизация на улично осветление в населените места: с. Боровица, с. Бял извор, с. Горно Прахово, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Падина, Община Ардино” по индикативна годишна програма финансиран по Мярка 322 на ПРСР 2007-2013 г.
І. Предмет на заданието

Предмет на заданието е определяне на обхвата и основните изисквания за изработване на концепция и технически проект по схема за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 на ПРСР 2007-2013 г. „Обновяване и развитие на населените места”.


ІІ. Обхват на проекта

Територията предмет на проекта обхваща населените места на Община Ардино, в които се включват: с. Боровица, с. Бял извор, с. Горно Прахово, с. Жълтуша, с. Млечино, с. Падина, Община Ардино.ІІІ. Цел на проекта

Основната цел на проекта е да се осигури икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо соларно улично осветление.


IV. Изисквания към проекта

1.Общи планово- композиционни изисквания

Проектното предложение трябва да е разработено въз основа на интегриран териториален подход, т.е. система от взаимосвързани действия, които целят трайно подобрение на икономическото и екологичното състояние на територията.


Проектът да предвижда повишаване енергийната ефективност на уличното осветление и да намалее консумацията на електроенергия, да даде сигурност и надежност и не на последно място - опазването на природата и окoлната среда.

Да се търси единство между различните елементи на градското обзавеждане.

Проектът да се разработи, така че да дава възможност за етапна реализация на СМР.
2. Основни дейности, които са допустими по програмата

Въвеждане на енергоспестяващо соларно улично и парково осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи и улици.


3. Основни дейности

Реконструкция и подмяна на осветителните тела и внедряване на мерки за енергоефективност.


IV.Съдържание на проектната документация

Проектът следва да бъде проектиран в съответствие с изискванията на:

- Закона за устройство на територията

- Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони
На фаза офериране от проектанта ще се изисква концепция, която ще бъде част от техническото предложение на офертата за поръчката по ЗОП. Проектът във фаза ТП ще трябва да доразвие концепцията. При отваряне на схемата по Мярка 322 на ПРСР 2007-2013 г. „Обновяване и развитие на населените места” е възможно да се направят корекции на заданието за проектиране, отнасящо се до дейностите, заложени в него, които не биха довели до промяна на основната концепция.
Концепцията да включва:

Идейно решение в М 1:1000, за всички населени места включващо обяснителна записка и общо планово- композиционно решение на зоните, за която ще се кандидатства с детайли в М 1:100 на поне 3 от някои от най- характерните елементи от предложението. Към обяснителната записка да се приложи ориентировъчна количествено-стойностна сметка, необходима за определяне окончателния обхват на зоната за кандидатстване с техническия проект.


Техническият проект да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид и на електронен носител и да съдържа следните части:

1. Част "Електрическа";

2. Част "Архитектурна";

3. План за безопасност и здраве;

4. Количествено - стойностна сметка, изготвена на Building Manager, ведно с анализи за ценообразуването на отделните СМР;

Съставил:

/инж. Росен Хаджиев/

_________________________________________________________________Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238; факс +3651 4568

e-mail: ardino@abv.bg
Каталог: news prilojenia
news prilojenia -> Техническо задание за проектиране на обект “ Стадион и спортна зала (съблекални) към него в село Бял извор”, община Ардино
news prilojenia -> З а п о в е д №661 гр. Ардино, 21. 11. 2012 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс
news prilojenia -> Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка
news prilojenia -> Приложение a задание за работа и обхват на услугите социален работник в
news prilojenia -> Приложение a задание за работа и обхват на услугите


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница