Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по правни въпросиДата07.08.2018
Размер27.54 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ОТНОСНО:  Законопроект за допълнение на Закона за „Държавен вестник”, № 054-01-59, внесен от Румен Иванов и група народни представители на 13 юли 2010 г., приет на първо гласуване на 12 май 2011 г.

ПРОЕКТ!

ІІ гласуване

З А К О Н
за допълнение на Закона за „Държавен вестник”
(Обн., ДВ, бр. 89 и 92 от 1995 г., доп., бр. 123 от 1997 г., изм. и доп., бр. 56 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., изм. и доп., бр. 9 и 42 от 2003 г., изм. и доп., бр. 31 от 2005 г., доп., бр. 36 от 2006 г., изм. и доп., бр. 16 и 110 от 2008 г.)

Предложение на н.пр. Л. Корнезов:

Заглавието на закона да отпадне.

Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
§ 1. В чл. 10, ал. 5 се създават изречения второ и трето със следното съдържание: „Искането за обнародването на поправката се прави от ръководителя на органа, чийто акт се поправя. Искането съдържа текста на поправката и се подписва от съответния ръководител.”
Предложение на н.пр. Л. Корнезов:

В чл. 10, ал. 5 да придобие следното съдържание:

(5) Поправката на текст публикуван в Държавен вестник се извършва по реда на чл. 43 – 44 от Закона за нормативните актове.”Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

Действащ текст:

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., бр. 16 от 2008 г.) За обнародването на актовете в официалния раздел и на известията в неофициалния раздел се представя текстът на съответния акт или известие и документът за внесена такса по чл. 9, ал. 2, приложени към съпроводително писмо с искане за обнародване. Искането се подписва от ръководителя на органа или организацията, чийто акт или известие се предлага за обнародване, или от упълномощено от него лице, като върху него се полага и печатът на органа или организацията. Искането може да се подаде и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В съпроводителното писмо се посочват правното основание за обнародването, длъжностните лица, отговорни за техническото съгласуване на текста преди обнародването му, и телефон за връзка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) В редакцията на "Държавен вестник" се води входящ регистър на съпроводителните писма с искане за обнародване, който е публичен. Редът за воденето на регистъра се определя с разпореждане на председателя на Народното събрание.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) При подготовката на текстовете на актовете за обнародване редакцията изисква съдействието на длъжностните лица по ал. 2 за отстраняването на техническите несъответствия или грешки в тях.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) Поправките на грешки в обнародваните актове се обнародват в съответния раздел на "Държавен вестник", в който е бил обнародван актът, чиято поправка се прави.

ЗАКОН за нормативните актовеЧл. 43. (1) Поправката се извършва незабавно, след като бъде установено несъответствието.

(2) Текстът на поправката трябва да бъде формулиран така, че да сочи ясно и точно несъответствието, както и правилния текст.

 Чл. 44. Поправката влиза в сила по същия ред и в същия срок, които важат за поправения нормативен акт. Този срок е винаги тридневен, ако срокът за влизане в сила на нормативния акт е по-дълъг.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

Председател на Комисията

по правни въпроси:

Искра Фидосова
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница