Република българия четиридесет и второ народно събрание комисия по труда и социалната политикаДата22.07.2016
Размер52.42 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за дейността на Комисията по труда и социалната политика на

Четиридесет и второто Народно събрание на Република България

Чл. 1. Комисията по труда и социалната политика е постоянна комисия в Четиридесет и второто Народно събрание. Тя осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Чл. 2. (1) Комисията по труда и социалната политика упражнява своите правомощия в областта на труда и социалната политика: трудовата и социалната защита; социалното подпомагане и социалното включване; закрилата при безработица; социалното осигуряване; защитата, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания и др.

(2) Основните цели на Комисията по труда и социалната политика са:

1.усъвършенстване на социалното и трудовото законодателство на основата на конструктивен, качествен и широк обществен диалог;

2.значително подобряване на социалния статус и жизненото равнище на българските граждани;

3.синхронизиране на българското социално и трудово законодателство със законодателството на страните от Обединена Европа и другите демократични държави;4.осъществяване на периодичен контрол за степента на усвояване, целесъобразността и законосъобразността на изразходване на средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Чл. 3.(1) Комисията по труда и социалната политика се състои от 20 народни представители.

(2) Ръководството на Комисията по труда и социалната политика се състои от председател и четирима заместник-председатели.

Чл. 4. Комисията по труда и социалната политика се представлява от нейния председател, а при отсъствието му - от определен от него заместник-председател. При липса на упълномощаване Комисията се представлява от заместник-председателя от най-голямата парламентарна група.

Чл. 5.(1) Комисията осигурява информацията, която е необходима за нейната дейност, чрез изслушване на ръководители и представители на министерства, държавни ведомства, представителни организации на работодателите, представителни синдикални организации на работниците и на служителите, на национално представени организации на и за хората с увреждания, на други неправителствени организации, а така също и чрез изискване на писмени доклади, становища, мнения и др. по разглежданите проблеми.

(2) Комисията поддържа непосредствени контакти с ръководството и членовете на Икономическия и социален съвет.

(3) Комисията поддържа постоянни и непосредствени контакти с компетентните институции за съгласуване и разработване на становища по: ефективността на законопроектите при евентуалното им прилагане: възможностите за финансиране на законопроектите: очакваните последици за обществото и държавата при тяхното прилагане и др.

Чл. 6. (1) Комисията разглежда законопроекти, годишната програма по чл.111 от ПОДНС, проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени й от Председателя на Народното събрание. Изготвят се и се приемат с гласуване доклади, предложения и становища по реда и в сроковете, предвидени в ПОДНС.

(2) На всяко първо заседание от месеца министърът на труда и социалната политика отговаря на актуални устни въпроси на народните представители.

Чл. 7.(1) Комисията провежда редовни и извънредни заседания.

(2) Редовните заседания се провеждат по време на сесиите на Народното събрание в четвъртък.

(3) Комисията се свиква от председателя по негова инициатива, по искане на най-малко една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.

(4) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията, се определят от председателя на комисията и се обявяват писмено най-малко три дни преди заседанието по електронната поща на народните представители, на интернет страницата на Народното събрание и на таблото за съобщения в НС. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.

(5) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличие на не по-малко от една трета от всичките и членове.

(6) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(7) За заседанията на комисията се водят съкратени протоколи, в които се отбелязват всички взети решения.

(8) За заседанията, на които КТСП е водеща комисия по законопроекти, се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 8.(1) Заседанията на Комисията са открити, освен ако с гласуване не се реши друго.

(2) Заседанието на комисията се ръководи от нейния председател или от определен от него заместник-председател, а при липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.

(3) Ръководството на Комисията определя представителството и реда за участие на външни лица в заседанията.

(4) Материалите по дневния ред се предоставят предварително на всеки член на комисията и на поканените за участие лица.

(5) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии, като всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос.

Чл. 9.(1) Членовете на Комисията по труда и социалната политика удостоверяват присъствието си на заседание с подписи в създадения за целта присъствен списък, който се съхранява от председателя или определен от него сътрудник на комисията.

(2) За отсъствието от заседание членовете на комисията предварително уведомяват председателя или заместник-председателите.

(3) При неоправдано отсъствие от заседание на комисията се прилага разпоредбата на чл.14, ал.2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Чл. 10.(1) Решенията на комисията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Времетраенето на изказванията по законопроекти за първо и второ гласуване са както следва: за представяне 10 минути, за изказване при дебати 7 минути.

(3) Времетраенето на изказванията по законопроекти за второ гласуване се определя от правилата на НС за парламентарна зала.

Чл. 11.(1) Комисията може да образува от своя състав подкомисии и работни групи.

(2) Задачите, съставът и ръководството на подкомисиите и работните групи се определят от комисията.

(3) За дейности в комисията по изготвяне на становища, доклади, законопроекти, анализи и др., могат да бъдат привличани външни експерти.

Чл. 12.(1) Комисията може да създаде обществен съвет от представители на граждански организации и движения, които да я консултират.

(2) Организациите, желаещи да участват в работата на обществения съвет, подават писмено заявление, до председателя на комисията.

(3) Молбата се представя от председателя за гласуване от комисията.

Заключителни разпоредби
§1. Настоящите правила са приети на основание чл. 22, ал. 1 от ПОДНС на извънредно заседание на Комисията по труда и социалната политика, проведено на 2 юли 2013 г.

§2. За всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница