Република българия камара на частните съдебни изпълнителистраница1/4
Дата14.08.2018
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИГ О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

2 0 1 0

Разпределение и брой на частните съдебни изпълнители /159/ на територията на Република България по съдебни райони на действие
Благоевград 6

Бургас 14

Варна 10

Враца 3


Видин 1

Велико Търново 7

Габрово 4

Добрич 6


Кърджали 2

Кюстендил 4

Монтана 2

Пазарджик 1

Перник 4

Плевен 5


Пловдив 16

Русе 4


Разград 2

Стара Загора 10

Силистра 2

Сливен 4


Търговище 2

Хасково 3

Шумен 4

Ямбол 1


София град 38

София окръг 4Съвет на Камарата Дисциплинарна комисия Контролен съвет

Георги Дичев – Председател Поля Руйчева – Председател Валентина Иванова-

Тотко Колев – Зам.Председател Георги Георгиев Председател

Елица Христова - Зам.Председател Ренета Милчева Георги Михалев

Иван Хаджииванов Анелия Василева Милица Велева

Никола Попов Николай Желев Росица Стоянова

Стефан Горчев Силви Чернев Васил Недялков

Росен Сираков Костадинка Арсова Георги Цеклеов -

Кръстьо Ангелов Петя Радомирова резервен член

Делян Николов Лиляна Шопова

Звезделина Василева Григор Тодоров

Галин Николов Мариана Обретенова - резервен член

Виктор Георгиев – резервен член Милкана Македонска - резервен член

Мариан Петков – резервен член
Съдържание:

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ стр. 4

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА ЧАСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ стр. 7

2. ДАННИ ЗА КАМАРАТА стр. 9

3. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА стр. 10

3.1.Национални конференции и работни срещи стр. 13

3.2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ стр. 15

3.3.ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА стр. 19

3.4.КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЧСИ стр. 21

3.5.МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО стр. 22

3.6.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА стр. 25

3.6.1. КОНКУРС ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ стр. 25

3.6.2. РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ стр. 25

3.6.3. РЕГИСТЪР НА ДЛЪЖНИЦИТЕ стр. 26

3.6.4. ОБУЧЕНИЕ стр. 28

3.6.5. ИНФОРМАЦИОННИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ стр. 29

3.6.6. ДРУГИ УСЛУГИ стр. 31

3.6.7. УСЛУГИ В ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ стр. 364.ДОКЛАД НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИСИЯ НА КЧСИ за 2010г. стр. 38

5.ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КЧСИ за 2010г. стр. 41

6.ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2010г. стр. 43

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 2010г. стр. 44

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Уважаеми колеги, госпожи и господа,

През изминалата 2010г. Камарата на частните съдебни изпълнители отбеляза 5-тата годишнина от създаването си и от старта на една радикална реформа с особена важност не само за ефективността на съдебната система и върховенството на закона, но и за цялостната бизнес среда в България. По ред причини, не само заради продължаващата икономическа криза, тази година беше изключително тежка, както за всеки един частен съдебен изпълнител, така и за организацията като цяло. Въпреки всичко нашият труд, усилия и постоянство ни дават пълното право да се гордеем от постигнатото и всички ние празнувахме с чувство на удовлетвореност и гордо вдигнати глави.

Реално за около 4 години (данните са до края на месец юни 2010г.) частните съдебни изпълнители откриха над 1 000 нови работни места, успяха категорично да спечелят доверието на кредиторите като образуваха близо 350 000 дела, приключиха 100 000, събраха 1 милиард и 400 млн. лв. и преведоха на държавата над 100 млн.лв.! Извършените въводи във владение са 3 200, публичните продани на недвижими имоти са 9 000, а на движими вещи 10 500.

Затова никак не е странно, че за нашата 5 - годишнина в България специално пристигнаха президента и вицепрезидента на Международния съюз на съдебните изпълнители г-н Лео Нетен и г-н Бернар Меню, както и ръководителите на колегите от редица други държави. Оценките, които получихме от тях за нашата дейност и резултати ни дават самочувствието от добре свършената работа и спокойствието, че вървим по правилния път. Направи впечатление отсъствието на българския Министър на правосъдието, но както се казва – никой не е пророк в собствената си страна.

В годишния отчет, който представям на Вашето внимание подробно са посочени сериозния обем дейности и работа, които свършихме през изминалата година, така че няма нужда да ги изброявам отново. Бих искал да се спра повече на това, което все още стои като предизвикателство пред нас и на най-важните цели пред Камарата от тук нататък.

Основните приоритети пред Камарата на частните съдебни изпълнители могат да се обобщят в три думи – бързина, ефективност и законност.

Стъпките по отношение на първите два са отстраняване на проблемите в законодателството, както и максимално въвеждане на електронните технологии – не само в деловодната дейност на канторите и събирането на информацията за длъжниците, но и при изпълнителните действия като налагането на запори и възбрани.

Съвместно с експертите по проекта «Матра» на правителството на Кралство Нидерландия до няколко месеца ще приключим с анализа на проблемните области в правната рамка и с конкретните предложения за тяхното отстраняване. Извън този процес най-важното е най-после да се приеме от Народното събрание внесеният още през януари 2010г. законопроект за промяна в ЗКИР по отношение на вписването на възбрани върху недвижими имоти без да се изисква скица-копие от кадастралната карта. Предвид че този въпрос засяга и държавните съдебни изпълнители, и публичните изпълнители на НАП се надяваме, че законопроектът няма да се отлага повече във времето.

Говорейки за законодателството не може да се пропусне факта, че вместо да се приемат мерки за подобряване на бързината и ефективността на съдебното изпълнение, които особено в момент на икономическа криза са още по-важни за всички кредитори, Министерство на правосъдието предложи и наложи в НС промяна в ЗЧСИ и ГПК, която драстично забавя изпълнението с изискването да се заплаща предварително държавна такса от взискателя за всяка отделна справка, запор или възбрана. Няма логичен и обоснован отговор на въпроса защо заради незначителни за бюджета суми се нанася толкова сериозен удар по съдебното изпълнение в България. Резултатите от това действие вече се налице – редица взискатели с множество изпълнителни дела не могат да се справят с администрирането на толкова много отделни преводи към различни институции и са принудени да ограничават и забавят исканията си за проучване и реални изпълнителни действия, което рефлектира върху крайния резултат от изпълнението и времето, за което той се постига. Частните съдебни изпълнители ще бъдат подложени на натиск те да поемат тази тежест, но е много странно как нещо, което е почти непосилно за такава структура като една банка например, ще бъде лесно за един частен съдебен изпълнител? Напрежението, което създаде Министерство на правосъдието с тази промяна нараства с всеки изминал ден и няма да е никаква изненада, ако въпросът отново се постави за разглеждане в НС. За сравнение - съседна Румъния прие текст в техния ГПК, аналогичен с приетия от българското НС през 2007г., за незаплащане на такива такси, а ние вървим в точно обратната посока, връщаме се отначало.

За наша и на кредиторите радост другите промени в законодателството през изминалата година, свързани със съдебното изпълнение не са с отрицателен знак. Заслужават поздравления народните представители, които използваха правото си на законодателна инициатива и благодарение на тях се направиха няколко много важни положителни промени в ГПК по отношение на наддаваното при публичната продан и задължението за оказване на съдействие на ЧСИ от страна на държавните органи, в чл. 35 от ЗОЗ и в чл. 191 от ДОПК.

Използването и въвеждането на нови електронни технологии в дейността на ЧСИ е от особена важност за КЧСИ. Със собствени сили и средства създадохме електронния регистър на публичните продажби, който безусловно се утвърди в обществото и има съществен принос за увеличения брой извършени продажби и по-високите цени, на които те приключват, както и регистъра на длъжниците. Последният ще се превърне в много ценен помощник не само на ЧСИ, а и на гражданския оборот, бизнеса и банките и може да се каже, че той няма аналог дори и в най-напредналите държави. Усилията и постоянството на Камарата дават резултат и вече сме близо до постигане на целта – електронен достъп до всички възможни източници на информация за длъжника, като работим по въпроса и за налагане на запори и възбрани по същия начин.

Третият, но не по-важност, приоритет на Камарата още от нейното учредяване е стриктното спазване на закона, повишаване качеството на дейността и на професионалната етика от страна на ЧСИ. За целта засилихме максимално контрола и неговата ефективност, като освен по повод на жалби – (последващ контрол), през 2010г. Комисията по професионална етика извърши за втора поредна година проверка на всички кантори, която е още по-всеобхватна от първата и нейната цел е да има и силна превантивна роля. На база на получените резултати ще се предприемат конкретни стъпки за отстраняване на пропуските и недопускане на нарушения.

Противно на ширещото се мнение у нас за действието на принципа «гарван гарвану око не вади», статистиката от дейността на Дисциплинарната комисия показва точно обратното – от април 2006г. до края на юни 2010г. срещу ЧСИ са образувани 61 дисциплинарни производства, 31 от които по искане на Съвета на Камарата. Влезли в сила са 6 порицания, 14 глоби (в размер до 10 000 лв.), 1 предупреждение за лишаване от права и 3 лишаване от права (за 8 месеца, 1 година и 3 години).

Не можем да очакваме висок професионализъм, морал и липса на нарушения без качествено обучение, поради което Камарата не спира да влага сериозни усилия, средства и енергия в организирането на множество семинари, кръгли маси и не на последно място в качеството на сборника със съдебна практика «Принудително изпълнение».

Георги Дичев,

Председател

1.ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През настоящата 2010г.отбелязваме пет години от създаването на Камарата на частните съдебни изпълнители В момента у нас функционират 159 кантори на ЧСИ, в които работят над 1 000 служители.

Реформата в цифри изглежда така: Образувани дела през 2006г. – 37 000, 2007г. – 64 000, 2008г. – 70 000, 2009г. – 110 000., 2010г. (първо 6-месечие) – 65 000. Приключени дела 2006г. – 5 500, 2007г. – 17 200, 2008г. – 30 000, 2009г. – 29 000, 2010г.(първо 6-месечие) – 15 000. Събраната сума е както следва 2006г. – 95 млн.лв, 2007г. – 250 млн.лв., 2008г. – 400 млн.лв., 2009г. – 365 млн.лв., 2010г. (първо 6-месечие) – 260 млн.лв. (Забележка: данните за 2010г. са на база отчетите за 6-месечието).

От създаването на частното съдебно изпълнение до 01.07.2010г. при ЧСИ са образувани 346 000 дела, приключени са 97 000 дела, а събраната сума надхвърля 1 милиард и 370 милиона лв.

През 2010г. подадените жалби чрез ЧСИ до окръжните съдилища са над 1500 бр., от които съдът е уважил около 200 бр.

Системата работи и се развива възходящо, увеличават се служителите в канторите. Голяма част от частните съдебни изпълнители са овластили свои помощници – към момента 104 ПЧСИ в цялата страна.

Без изобщо това да е било цел на реформата, насочена изключително към осигуряване ефективност на съдебната система и върховенство на закона, се оказа, че преките ползи за фиска от нея са много големи, тъй като частните съдебни изпълнители до сега са внесли в републиканския бюджет над 100 милиона лева от събрани публични вземания, ДДС при публични продани и такси по изпълнението, данъци и осигуровки от дейността на канторите. Косвените финансови приходи от бързото и ефективно съдебно изпълнение за бизнеса и икономиката, а оттам и за бюджета трудно много да се измерят. По мнение на кредиторите, видно и от статистиката за образуваните дела, ЧСИ са най-ефективната система за принудително изпълнение в страната и не случайно множество държавни органи и още повече общини, включително най-големите, възлагат на тях събирането на своите публични вземания.

В същото време канторите използват съвременни технологии в деловодната си работа. Достъпът до информация за длъжниците, значителна част от която вече се получава по електронен път, осигурява така важната бързина на процеса.

За съжаление в последните години се направиха някои законодателни промени, които показват различно отношение от страна на държавата към двата вида органи по изпълнението /ЧСИ и ДСИ/ и които по същество представляват значително отстъпление от приниципите на реформата и вместо да я подкрепят, на практика са насочени срещу нея.  • Въведе се ДДС само за ЧСИ, с което тяхната дейност се оскъпи с 20 процента спрямо тази на ДСИ. При положение, че цената на услугата е различна, очевидно не може да се говори за равни условия и лоялна конкуренция.

  • Вече една година се бави приемането от НС на законопроекта, внесен на 22.01.2010г. в НС, за промяна в ЗКИР, който цели да премахне изискването за представяне на скица от кадастралната карта при вписването на възбрани, тъй като докато съдебният изпълнител се снабди със заветната скица длъжниците прехвърлят имотите си и на практика осуетяват изпълнението на съдебните решения. Този проблем засяга не само ЧСИ и ДСИ, но и публичните изпълнители на НАП при обезпечаването и събирането на публичните вземания и е парадоксално, че въпреки нашите настоявания нито МП, нито НС откликнаха за премахването на една законова възможност да се ощетяват не само частните кредитори, но и държавата.

  • От 01.01.2011г. влезе в сила отмяна на чл.16, ал.2 от ЗЧСИ, като в същото време се измени и чл. 431 от ГПК. Въведе се нова ал.4, съгласно която „за информацията по ал. 3, необходима за съответното изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки по него се дължи съответната такса. Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника.” С това изменение в закона изключително се забавя работата на ЧСИ, тъй като за всяка една справка по делата ЧСИ трябва да чакат взискателя не само да плати таксата на съответния държавен орган, но и да им донесе квитанцията, за да я приложат към искането. Драстичното забавяне на изпълнението ще доведе и до забавяне на приходите от ЧСИ към бюджета, а в много от случаите няма да има никакви приходи за държавата, защото докато се събира информацията за длъжника, той ще е разпродал всичко. Подходът трябва да е точно обратен – държавата ще получи още повече постъпления от ЧСИ като въведе електронна връзка между техните кантори и органите на НАП и като отстрани посочените по-горе пречки пред тяхната бързина и ефективност.

Клиенти на частните съдебни изпълнители са не само фирмите, банките и изобщо бизнеса, а и българските граждани с вземания както по граждански правоотношения, така и за трудови възнаграждения, издръжки и предаване на дете. Като се има предвид, че таксите за последните вземания не се внасят от взискателите, а трябва да се изплатят от бюджета на съответния съд, но това не се случва, на практика частните съдебни изпълнители у нас финансират със собствени средства този вид дела, които никак не са малко.

Банките са целевата група, която заема първо място по удовлетвореност от услугите на ЧСИ. Те дават данни за средна събираемост 50-60%, а публичните кредитори – до 80%. Както банките, така и адвокатите споделят, че работата им е била значително улеснена с въвеждането на частното съдебно изпълнение.

Частното съдебно изпълнение у нас отговаря на всички европейски критерии за една модерна, законова и ефективна дейност.

2.ДАННИ ЗА КАМАРАТА

От създаването си на 26.11.2005г. в досегашното си съществуване, Камарата на частните съдебни изпълнители успя, въпреки непрекъснатите проблеми, създавани от противниците на реформата, да се наложи като добър партньор за българските и международните институции, стремейки си да налага високи стандарти на професионализъм и етично поведение сред съдебните изпълнители, да поддържа ефективни работни взаимоотношения с властите и институциите, както и да предлага широк спектър от услуги в помощ на своите членове. Целенасочено се полагат и усилия да се поддържат активни връзки с широката общественост и медиите, насочени към утвърждаване и издигане на имиджа на професията частен съдебен изпълнител.

Действащите ЧСИ покриват почти всички съдебни райони в България, с изключение на районите на Смолянски окръжен съд и Ловешки окръжен съд. В тези райони дейността по съдебното изпълнение на този етап се извършва само от държавни съдебни изпълнители, но се очаква през 2011г. Министърът на правосъдието да обяви конкурс за заемане на вакантните места за ЧСИ и в тези региони.

Понастоящем действащите частни съдебни изпълнители - членове на Камарата са 159, от които 79 мъже и 80 жени. Един частен съдебен изпълнител е загубил правоспособността си съгласно чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ с влязло в сила решение на ВКС №280/07.07.2010г., с което е потвърдено наложеното от ДК към КЧСИ наказание по чл.68, ал.1, т.4 от ЗЧСИ – лишаване от правоспособност за срок от 1 (една) година.

Един частен съдебен изпълнител е загубил правоспособността си съгласно чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ с влязло в сила решение на ВКС №438/22.06.2010г., с което е потвърдено наложеното от ДК към КЧСИ наказание по чл.68, ал.1, т.4 от ЗЧСИ – лишаване от правоспособност за срок от 3 (три) години.

Един частен съдебен изпълнител е загубил правоспособността си на основание чл.31, ал.1, т.3 от ЗЧСИ.

Към настоящия момент, КЧСИ е сезирана със Заповед ЛС-И-1159/20.12.2010г. за прекраяване правомощията на още един ЧСИ, на основание чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с чл.5, ал.1, т.4 от ЗЧСИ. Заповедта все още не е влязла в сила.

Всеки член на организацията има свое лично досие, което се съхранява надлежно в административния офис на Камарата. Досиетата са подредени по възходящ ред на регистрационните номера на съдебните изпълнители и се актуализират регулярно, като данните от уведомленията за промяна в обстоятелствата по ЗЧСИ се отразяват в Регистъра на ЧСИ – електронен и хартиен.

Камарата се управлява от Съвет от десет основни и двама резервни членове, разполага и с административен персонал от четирима служители. Тя е финансово независима и не получава финансиране от държавата.

3.ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

С цел получаване на обективна картина и извършване на по – добра равносметка на отчетния период и тази година по традиция беше проведена анкета сред частните съдебни изпълнители, засягаща основни аспекти от дейността ни. Оценъчният формуляр включваше въпроси за предоставяните от Камарата услуги за членовете, тяхното качество, дейността на ръководството и организационните умения на служителите.

Искрено благодарим на всички колеги, които взеха участие в анкетата и бяха много обективни и критични в личната си преценка като членове на гилдията. Искаше ни се повече колеги да откликнат на молбата ни да дадат своето мнение, тъй като то е важно за Ръководството на КЧСИ и администрацията, с оглед коригиране и подобряване на дейността за бъдещи периоди. След обобщаване на събраните мнения от анкетните карти, резултатите са следните:Моля оценете дейността на Камарата, според приноса й за Вашата работа и полезността й в отговор на нуждите и очакванията Ви


Под очакванията (1-3)

Над очакванията (4-6)Средна оценка

Процент удовлетворени очаквания

Доволни ли сте от дейността на Камарата на ЧСИ като Ваша професионална организация?

5.17

86.11%


Как оценявате услугите, предоставени от Камарата?

5.23

87.22%


Административни услуги

5.38

89.58%

Обучения

4.47

74.48%


Как оценявате ръководството на Камарата на ЧСИ?

4.9782.78%

Дейност

4.88

81.25%

Готовност за общуване с членовете

4.78

79.69%

Комуникации с медиите

5.03

83.89%


Как оценявате административния персонал на Камарата?

5.37

89.44%

Дейност

5.48

91.40%

Комуникация с членовете

5.48

91.40%

навременна

5.26

87.63%

изчерпателна

5.32

88.71%

цялостно отношение

5.48

91.40%


Какво е качеството на материалите, изработвани от Камарата?

5.13

85.42%

Интернет сайт

5.09

84.90%

Сборник „Съдебни практики”

4.97

82.81%

Други

4.68

77.96%


Как оценявате организираните от Камарата обучения?

4.76

79.31%

Преподаватели

4.72

78.65%

Съдържание на учебния материал

4.75

79.17%

Цена

4.66

77.60%

Брой

4.31

71.88%


Как оценявате Вашето лично участие и принос в работата на Камарата?

3.88

64.58%Ясни ли са очакванията за Вашето професионално поведение?От страна на Камарата

4.87

81.18%

От страна на Министерство на правосъдието

3.93

65.52%

От страна на обществото

4.37

72.78%Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница