Република българия камара на частните съдебни изпълнители


Честване на 5 години от създаването на Камара на частните съдебни изпълнителистраница4/4
Дата14.08.2018
Размер0.76 Mb.
1   2   3   4

3.6.6.3. Честване на 5 години от създаването на Камара на частните съдебни изпълнители

През 2010 г. Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) отбеляза 5 години от създаването си. Въвеждането на институцията на частното съдебно изпълнение в България бе поставено от Световната банка сред десетте най-успешни реформи в света за 2006 г. Преди старта на реформата, мнението на Европейската комисия бе, че съдебното изпълнение е сред най-зле функциониращите процедури в България и пречка за развитие на икономиката. Либерализирането на системата на съдебно изпълнение в страната ни, стана възможна блгодарение на волята и общите усилия на професионалната общност на съдебните изпълнители, държавата и бизнеса. Въпреки продължаващите дебати по законовата рамка, частното съдебно изпълнение у нас функционира стабилно и успя да спечели и задържи доверието на кредиторите, бизнеса и гражданите. Пет години по-късно, частното съдебно изпълнение се саморегулира успешно и се основава на конкуренцията, качеството и закона.

През м.септември 2007г. Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители на свое редовно заседание да обяви официално 26 ноември за „Ден на частния съдебен изпълнител”. Оттогава всяка година около тази дата членовете на Камарата празнуват своя професионален празник. Тези чествания вече се превърнаха в чудесна традиция за представителите на гилдията, както и за всички български и чуждестранни партньори и приятели на КЧСИ.

2010 година премина под знака на нашия 5 годишен юбилей, чието честване започна още в ранната есен и беше съпътствано от различни проекти и събития.

В началото на м.август Камарата на частните съдебни изпълнители възложи с договор на клуб „Журналисти срещу корупцията” изработване на 30-минутен документален филм, посветен на навършване на 5 години от учредяването й и отразяващ историята на планиране и осъществяване на реформата в системата на съдебното изпълнение в България. Журналистката Ренета Николова и нейният телевизионен екип работиха по филма усилено до края на м.ноември 2010г. Заснети бяха интервюта с посланици, депутати от 39-то и 41-во Народно събрание, Министъра на правосъдието, ключови бизнес-партньори и приятели на Камарата. Филмът беше преведен и със субтитри на английски език. Официалната му премиера се състоя по време на юбилейния концерт „5 години КЧСИ”. Размножен на DVD, филмът беше раздаден на всички гости по време на юбилейния концерт, а впоследствие – изпратен на и на тези, които не успяха да дойдат на премиерата.

На 16.11.2010 г. в гр.София, хотел „Арена ди Сердика” се състоя дискусия с представители на български бизнес-организации на тема: „Частно съдебно изпълнение – проблеми и възможности”. Участваха предствители на Асоциация на банките в България, Зам.изпълнителния директор на НАП г-жа Димана Митева, БСК, Министерство на правосъдието и БТПП. Като равносметка за изминалите пет години, присъстващите на форума представиха ясно и категорично своето виждане за ефективността на работата на частните съдебни изпълнители. Обаче продължаващите дебати по законовата рамка на частното съдебно изпълнение, налагаше да бъдат отчетени оценките и позициите на държавната администрация и организациите на бизнеса, а също така и проблемните области в съвместната им работа с частните съдебни изпълнители. Срещата бе изключително полезна, защото бяха обменени мнения, относно актуалните проблеми, засягащи всяка една институция, по отношение на принудителното изпълнение и се набелязаха конкретни стъпки за съвместни действия. Веднага след дискусията се проведе и пресконференция, организирана от Камарата на ЧСИ. На въпросите на журналистите отговаряха Председателят на Съвета на Камарата г-н Георги Дичев и г-жа Жасмина Саздова – експерт в НАП.

Официалният юбилеен концерт „5 години Камара на частните съдебни изпълнители в България” се състоя на 3 декември от 19.00ч. в гр. София в Централния военен клуб, който беше предшестван преди обяд на същия ден от международна конференция на тема „Предизвикателства пред подобряването на съдебно-изпълнителния процес в Европа”. На събитието взеха участие Председателят и Зам.Председателят на Международния съюз на съдебните изпълнители г-н Лео Нетен и г-н Бернар Меню, както и ръководителите на Европейските камари на частните съдебни изпълнители от Румъния, Полша, Гърция, Македония и партньорите ни от проекта Матра. Те бяха наши специални гости по повод 5-та годишнина от създаването на КЧСИ. На концерта присъстваха над 220 гости – официални гости, частни съдебни изпълнители, бизнес - партньори и приятели на Камарата.

Много или малко са пет години? Зависи от направеното през тях. За частните съдебни изпълнители това бяха години на съзидание, изграждане, развитие, но и на преодоляване на много трудности и предизвикателства. Неоспорим факт обаче е, че новата професия се утвърди и доказа своята категорична ефективност, зае своето място в обществения и икономическия живот на страната. Важен фактор е за инвестиционния процес. Разбира се, развитието никога не спира. И пред частните съдебни изпълнители на България стоят нови предизвикателства, нови хоризонти!3.7. Услуги в процес на развитие

Стартирането на Централния регистър на длъжниците е сред основните приоритети на Камарата през 2011г. Регистърът е единна централизирана компютърна база данни така, както изисква и Наредба №4. На практика цялата информация, необходима за създаването на Регистъра, се съдържа в регистрите на заведените дела. За колегите остава само задължението да финализират синхронизацията на използваните деловодни софтуери в канторите си с изискуемия обем информация за Регистъра.

Камарата ще осъществява постоянен контрол за стриктното и своевременно актуализиране на ЦРД от страна на всички потребители. Само така ще може да се обезпечи верността и актуалността на данните в Регистъра, за да се утвърди той като неоценим източник на информация за всички заинтересовани лица в изпълнителния процес.

През настоящата 2011г. се предвижда "Сборник Принудително изпълнение" да бъде издаден в тираж от поне две книжки за календарната година, с оглед на натрупването на практика и проблеми по изпълнението във връзка с прилагането на разпоредбите на ГПК. Изданието ще продължи да се разпространява изключително от Камара на частните съдебни изпълнители. Темите и авторите за следващия брой вече са избрани, определен е и редакционния екип – съдии и преподаватели, изявени представители на юридическото съсловие в страната.

Предстоят и някои съвместни дейности с партньорите ни от проекта Матра. Официално проектът трябваше да приключи до края на м.февруари 2011г., но управителният комитет получи разрешение от програма Матра за продължение до м.юни 2011г. с цел окончателно изпълнение на някои от започналите през 2010г. дейности, а именно:


  • изготвяне на обширен оценъчен доклад на българското законодателство в сферата на съдебното изпълнение, включващ и предложения за законодателни промени. И към настоящия момент работната група, съставена от трима членове на КПЕ усилено работи по финализиране на доклада;

  • организиране на международна конференция за представяне на резултатите от доклада – 17 и 18 май 2011г.;

  • две кръгли маси - с банките и съдиите от окръжните съдилища;

  • провеждане на обучение за запознаване на ЧСИ с новата версия на Наръчника за качествено управление на канторите, приета на заседание на Съвета през м.септември 2010г. – 13 и 14 май;

  • финална пресконференция за представяне на резултатите от проект «Укрепване на системата на частното съдебно изпълнение в България» - 18 май 2011г.

Издаването на Информационния бюлетин на Камарата също е услуга в процес на развитие. Членовете на Съвета са одобрили проект и бюджет за изготвяне на изданието. Избран е и редакционен екип. За предстоящата година планираме да издадем две книжки. Надяваме се всички колеги от страната да приемат положително тази инициатива, чувствайки се неразделна част от цялото, и да допринасят според желанието и възможностите си, като ни осигуряват интересни и полезни материали за публикуване в информационния бюлетин.

Д О К Л А Д

за дейността на Дисциплинарната комисия

на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2010 година

Уважаеми колеги,

През 2010г. са образувани общо 21 (двадесет и едно) дисциплинарни дела. 9 (девет) - по решение на Съвета на КЧСИ и 12 (дванадесет) - по искане на Министъра на правосъдието. Анализът на дейността на Комисията през отчетния период показва:

1.Значително увеличаване броя на дисциплинарните производства, инициирани от Министъра на правосъдието - (за сравнение - предходната 2009г. съотношението е било точно обратното – при образувани 21 дисциплинарни дела - 15 са били по искане на Съвета на Камарата и 6 - по инициатива на Министъра на правосъдието);

2. Разнообразие във вида допускани нарушения;

3. Налагане на практика по нов вид дисциплинарно нарушение - несъобразяване с решение на Съвета на Камарата на ЧСИ и по конкретно - решение №26, протокол №58/30.10.2009г., а именно: „В случаите, когато Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители е сезиран с жалба и в искането до ЧСИ е посочено представяне не само на справка по образуването и движението на конкретното изпълнително дело, но и копие на същото, ако такова не е получено в офиса на администрацията на КЧСИ в 7-дневния срок, разписан в правилата на работа на КПЕ, то Съветът взема решение за образуване на дисциплинарно производство, на основание чл.59, ал.1, т.6 от ЗЧСИ, във връзка с чл.30, т.11 и чл.6, т.3 и т.5 от Устава на КЧСИ с искане за налагане на наказание по чл.68, ал. 1. т.2 от ЗЧСИ – глоба, в размер на 1 000 (хиляда) лева. По едно такова дело, наложената санкция не е обжалвана от ЧСИ, а по второ дело - ВКС потвърди решението на Дисциплинарната комисия.

През отчетния период са проведени заседания по 14 (четиринадесет) дела, а още 7 (седем) очакват провеждане или насрочване. През 2010г. са постановени общо 12 (дванадесет) решения, от които влезлите в сила към настоящия момент са 4 (четири), 8 дела са висящи пред ВКС. През отчетния период общо 10 (десет) решения на Дисциплинарната комисия са обжалвани по реда на чл.73, ал.2 от ЗЧСИ. 9 (девет) жалби са подадени от ЧСИ и една от Министъра на правосъдието.

Наложените наказания от дисциплинарите състави са както следва: по 1 дело не се налага наказание от дисциплинарния състав; по 1 дело има наложено наказание – порицание; 9 глоби, в размер от 500 до 10 000 лв, едно наказание – предупреждение за временно лишаване от правоспособност.

През отчетния период е платена 1 (една) от наложените глоби, в размер на 5 500 лв, други 3 (три) не са платени и са както следва: една, в размер на 1 000 лв. по решение влязло в сила, без да е обжалвано от ЧСИ; една, в размер на 500 лв., по решение, което е обжалвано и потвърдено от ВКС и една, в размер на 10 000 лв. по решение, обжалвано от ЧСИ, но жалбата е просрочена и делото е прекратено. Останалите наложени глоби са обжалвани и решенията по тях все още не са влезли в сила.

През 2010г. в Камарата на ЧСИ са постъпили 321 жалби (за сравнение през предходната година броят им е 282). Съветът на Камарата на ЧСИ е счел, че 9 от тях са основателни, а констатираните нарушения са повод за налагане на дисиплинарно наказание.

Нарушенията са разнообразни и много трудно мoгат да бъдат систематизирани, още по-малко, изброени в рамките на настоящия отчет. Като основни нарушенения, допускани от ЧСИ, по повод на които има подадени жалби и съответно образувани дисциплинарни производства, могат да се посочат:

- Нарушаване на чл.455, ал.2 ГПК - не се отразяват извършените погасителни плащания на изпълнителните листове - масово и системно нарушение;

- Нарушаване разпоредбата на чл.79 от ЗСЧИ като не се изготвят сметки за начислените такси, както и неправомерно и нецелесъобразно начисляване и събиране на такси по изпълнителните дела – системно и масово нарушение;

- Липса на упълномощаване по чл.18 от ЗЧСИ;

- Нарушаване на чл.449, ал.2 и чл.465 чл.483 от ГПК - при извършване на описа и налагането на запора, не е установено чия собственост са вещите;

- Несъобразяване с решенията и определенията на Окръжните съдилища;

- Нарушаване чл.507, чл.508 и чл.512 от ГПК, ангажирайки със задължения и отговорности лица, които нямат качеството на трети задължени лица;

- Нарушаване на чл.484 от ГПК;

- Нарушване разпоредбата на чл.432 от ГПК – извършване на изпълнителни действия, въпреки че изпълнителното производство е спряно;

- В изговеното обявление за продажба на недвижими имоти не се посочва върху тях има ли тежести и за каква сума;

- ненадлежно или изобщо липса на администриране на жалби; неправомерно начисляване на такси и финансово натоварване на длъжника;

- Нарушаване разподбата на чл.80 от ЗЧСИ и неначисляване на авансово дължимите такси за извършените изпълнителни действия;

- Нарушаване на чл.22 ал.2 от ЗЧСИ и чл.9 ал.1 и ал.2 от Наредба №4/06.02.2006г. за служебния архив на ЧСИ. Нарушават се и чл. 22, ал.2 т.1 и т.4 от ЗЧСИ;

През 2010г. ВКС постанови решения по образувани в предходни години дисциплинарни дела. Първото от тях е по дисциплинарно дело №3/2009г., като намали размера на наложената глоба. По ДД №4/2009г.; ДД №6/2009г.; ДД №8/2009г.; ДД №9/2009г.; ДД №16/2009г.; ДД №18/2009г.– потвърди решението на ДК; по ДД №7/2009г. - обезсили решението на ДК и по ДД №19/2009г. отмени решението на Дисциплинарната комисия. Общият извод е, че като цяло ВКС оставя в сила и се съгласява с направените изводи и наложени санкции в решенията на дисциплинарните състави.

Изключително тревожната тенденция, която се забеляза още през отчетната 2009г. е, че при някои ЧСИ се наблюдава от една страна систематичност при извършване на нарушенията от един и същи вид, и от друга страна - допускане на множество нарушения. Тази тенденция се задълбочава. Друг налагащ се извод е, че срещу едни и същи частни съдебни изпълнители, Съветът на Камарата е сезиран с множество жалби, обикновено основателни, изложените обстоятелства по които са годни да ангажират дисциплинарната им отговорност, което обуславя факта на няколкото образувани производства срещу тях.

Поля Руйчева,

Председател на Дисциплинарната комисия

Д О К Л А Д

за дейността на Контролния съвет

на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2010 година

Уважаеми колеги,


Контролният съвет счита, че през изминалата 2010 година, работата на Съвета на Камарата е законосъобразна и полезна. Проведени са 12 редовни заседания, на които са взети общо 391 решения, от които 310 по постъпили жалби и 91 по оперативни и стопански въпроси. Направеният преглед на протоколите показва, че заседанията са провеждани редовно и при необходимия кворум, решенията се вземани съгласно Устава и вътрешните правила на Камарата. Пет протокола са съставени на основание чл.60, ал.2 от ЗЧСИ. Неприсъствено взетите решения са общо осем. На всяко заседание редовно се прави анализ и оценка на изпълнението на поставените задачи и взетите предишни решения.

Камарата продължава да работи за усъвършенстване на професията и подпомагане на дейността на ЧСИ. За съжаление през тази година двама ЧСИ бяха временно лишени от правоспособност и на двама бяха прекратени правомощия. Това са примери, които не се вписват добре в имиджа на ЧСИ и поставят под съмнение качеството на нашата работа. Изглежда националните и регионалните форуми, общите семинари и срещи по актуални въпроси на съдебното изпълнение не са достатъчни за повишаване на професионализма на ЧСИ. Затова напълно логично е през тази година да се предвиждат повече средства за семинари и обучения.Връзките и взаимодействието на Камарата с Министерството на правосъдието не са на необходимото равнище. Опитите да се срещнем с новия министър бяха безуспешни. Срещата със зам. министъра не доведе до адекватни, в интерес на частното съдебно изпълнение действия. На честването на 5-та годишнина от учредяването на Камарата нямаше представител от министерството. Нашата дейност по-достойно бе оценена от чуждестранните гости.

Финансовата дейност на Камарата е относително стабилна. Основните финансови ресурси са от вътрешни източници. Общо приходите на Камарата за 2010 година са 398 933 лв. Основният финансов източник е членския внос – 191 866 лв. Към настоящия момент финансите се планират на база 159 ЧСИ. Към момента на изготвяне на годишния отчет 67 % (106 ЧСИ) са платили годишната си вноска. Един от колегите ни не е плащал членски внос в продължение на три години и дължи на Камарата 3600 лв. Затруднения с плащането на членския внос имат и други ЧСИ. Това е показател, че в условията на криза не следва да повишаваме таксата за членския внос, а да продължим усилията си за неговото своевременно събиране до м. януари на всяка календарна година, т.е. до провеждане на годишното общо събрание. Отново напомняме, че Камарата е финансово независима организация и не получава финансиране от държавни и други институции. Своевременното събиране на членския внос ще продължава да бъде един изключително важен за нормалното функциониране на Камарата механизъм.

Успешни са усилията за търсене на нови източници на финансиране. През изминалата година нараснаха приходите от спонсорство, дарения, реклама, такси, стопанска дейност, лихви и резерви. Приходите от глоби по дисциплинарни производства са 21 180 лв, т.е. едва 57% от очакваните приходи от влезлите в сила наказания. Неиздължените глоби и юрисконсултски възнаграждения са на стойност 15 860 лв. Очевидно е, че опрощаване на глобите е немислимо. Призоваваме колегите-длъжници да бъда по-коректни и отговорни.

Разходите през изминалата година са с 80 590 лв. повече от предвидените. Те са резултат предимно от направените преразходи за честване Деня на ЧСИ. През настоящата година се предвижда повишаване на разходите за семинари и обучения, за регистъра на длъжниците, поддържане на интернет сайтове, реклами и офис техника, наем офис и консумативи, заплати и осигуровки. Повишаването на заплатите с 29% е поради нов системен организатор; още един юрист и счетоводител. Увеличението е съразмерно с увеличението на заплати персонал на КЧСИ. Контролният съвет изцяло подкрепя предложението за намаляване на средствата за честване на Деня на ЧСИ и приветства усилията на Камарата за реализиране на проекта за изграждане на детски площадки и продължаване на традицията за подпомагане на децата-сираци на служители от МВР.

Счетоводната документация се води съгласно изискванията на националното счетоводство. През 2010 година са сключени 13 договора по стопански въпроси, 2 договора за дарение - за служебен лек автомобил и за регистъра на длъжниците, 2 анекса към съществуващи договори – с Банка ДСК и Агенция Фокус, и едно споразумение за сътрудничество със Столична община.

През изминалата година Контролният съвет се стремеше да работи съгласно своите правомощия, предвидени в чл. 64 от ЗЧСИ. Продължава положителната практиката председателят на КС да участва в заседанията на Съвета на камарата, както и в работните срещи на ръководството на Камарата по време на националните конференции.

В заключение, с основание може да се каже, че през изминалата година е направена още една съществена и решителна крачка за утвърждаване на имиджа на частното съдебно производство. Анализът на дейността ни показва, че е необходимо да положим още по-големи усилия за повишаване на професионализма и издигане на отговорността ни пред обществото. Ние сме частни съдебни изпълнители, но никога не трябва да забравяме, че постигането на нашите частни интереси минава през обществените интереси, че личните ни успехи зависят от общите ни усилия, от успехите и имиджа на Камарата.
Валентина Иванова,

Председател на Контролния съветПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница