Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съветДата15.08.2018
Размер39.62 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на младежта и спорта

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д О К Л А Д

от

проф. д.ф.н. Мариана Георгиева - Министър на младежта и спорта

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор, приет с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2000 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор, приет с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 8.08.2000 г., изм., бр. 17 от 23.02.2001 г., бр. 54 от 15.06.2001 г., бр. 9 от 25.01.2002 г., изм. и доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 32 от 12.04.2005 г., бр. 59 от 19.07.2005 г., бр. 89 от 8.11.2005 г., бр. 73 от 11.09.2009 г., бр. 16 от 26.02.2010 г., бр. 64 от 17.08.2010 г., бр. 15 от 18.02.2011 г. и бр. 75 от 27.08.2013 г.).

Предвидените изменения и допълнения се налагат по две причини – измененията в Закона за хазарта (посл. изм. ДВ, бр. 1 от 2014 г.), които досега не са намерили отражение в Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор и необходимостта от оптимизация на дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” чрез организационно-структурни промени в него.

С последните изменения в Закона за хазарта е въведена нова терминология, определяща видовете хазартни игри, както и техническите средства, чрез които същите се организират. Навсякъде в правилника е отразена тази терминология, като е съобразен актуалния текст на чл. 14, ал. 1 от Закона за хазарта, определящ видовете хазартни игри, които държавата може да организира чрез Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”. В чл. 3 от правилника целта на набирането на приходите от държавното предприятие е синхронизирана с текста на чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта, регламентиращ целите, за които могат да се използват тези приходи, като се допълва, че те могат да се използват и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

Втората основна група изменения и допълнения предвиждат нова организационна структура на държавното предприятие. Същността на новата структура е премахването на районните дирекции и поемането на цялото административно, счетоводно и логистично обслужване от Централното управление. Тази промяна е възможна поради внедрената в предприятието през 2013 г. Информационна и комуникационна система за приемане и обработка в реално време на залози за участие в игрите, организирани от Българския спортен тотализатор, чрез която е премахнат осъществявания децентрализирано ръчен процес на обработка на фишовете. През 2014 г. в Българския спортен тотализатор са внедрени уеб-базирани счетоводна и административно-деловодна система, планира се в кратък срок да бъде въведена такава система и за управление на човешките ресурси. Поради преминаването към електронно управление става възможно централизирането на тези административно-обслужващи функции в Централното управление на държавното предприятие, което обезсмисля съществуването на районни дирекции. По този начин ще бъдат намалени йерархичните нива, а персоналът по места ще се концентрира върху непосредствената организация на специфичната дейност на предприятието. Във връзка с тази промяна се изменят разпоредбите, които регламентират функциите на Централното управление. С § 5 и 7 от проекта се предвижда съществуването на повече от един учебно-методични центрове.

Останалите предлагани промени имат редакционен характер – във всички текстове се изменя коректното пълно наименование на държавното предприятие; детайлизират се функции на управителния съвет; еднозначно се определя, че правилата на всяка игра се обявяват на интернет страницата на държавното предприятие; прецизират се термини, свързани с финансовото отчитане.

Проектът на Постановление и докладът към него бяха публикувани на Интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Към проекта на постановление не се прилага справка за съответствие с европейското право, тъй като със същия не се въвеждат норми на европейското право.

В съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е изготвена финансова обосновка по проекта на акт, която е одобрена от министъра на финансите. Приложеният проект не изисква осигуряване на допълнителни финансови ресурси и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху бюджета.

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 - 34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със справка за приетите и неприетите бележки и съображенията за това, са приложени към настоящия доклад.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа направеното предложение и приеме предложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор, приет с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2000 г.Проф. д.ф.н. МАРИАНА ГЕОРГИЕВА

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТАКаталог: Documents -> Documents -> Drafts -> 2014
Drafts -> Република българия министерство на младежта и спорта
Drafts -> Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съвет
Drafts -> Закон за физическото възпитание и спорта, е предвидено в приоритет 21. 1 от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г
Drafts -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание проект з а к о н за доброволчеството Глава първа общи положения предмет Чл. (1) Този закон
Drafts -> Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница