Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съветДата30.11.2018
Размер38.11 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на младежта и спорта

ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д О К Л А Д

от

Красен Кралев - министър на младежта и спорта
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 149 на Министерския съвет от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. (Обн., ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 149 на Министерския съвет от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. (Обн., ДВ, бр. 48 от 24.06.2016г.).

С Постановление на Министерския съвет № 149 от 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. в размер на 3 млн. лв. за капиталови разходи. Средствата са предназначени за извършване на строително-монтажни работи за затревяване и осветление на футболни терени, както следва: стадион „Тича“, гр. Варна - 1 млн. лв.; градски стадион в гр. Русе - 1 млн. лв. и градски стадион в гр. Горна Оряховица - 1 млн. лв. С предоставянето на средствата са създадени условия за извършване на необходимите строително-монтажни дейности на посочените спортни обекти и привеждането им в съответствие с изискванията за провеждане на спортни прояви.

Министерство на младежта и спорта е провело обществени поръчки с предмет „Ремонт на стадион „Локомотив“ в гр. Горна Оряховица -1 етап“; „Модернизация и ремонт на Градски стадион гр. Русе“ и „Модернизация и ремонт на стадион „Тича“ в гр. Варна“. Избран е изпълнител за всяка една от тях и съобразно ценовите предложения за извършване на строително-монтажни работи за затревяване и осветление на футболни терени ще бъдат изразходвани 2 847 700,65 лв. с ДДС, като за отделните обекти сумите са както следва:

- за „Ремонт на стадион „Локомотив“ в гр. Горна Оряховица -1 етап“ - 850 822,38 лв. с ДДС;

- за „Модернизация и ремонт на Градски стадион гр. Русе“ - 997 446,17 лв.с ДДС;

- за „Модернизация и ремонт на стадион „Тича“ в гр. Варна“ - 999 432,10 лв. с ДДС.

Видно от гореизложеното разликата между отпуснатите и предвидените за изразходване средства е в размер на 152 299,35 лв. с ДДС.

С проекта на Постановление се предлага възможност за преразпределение на неизразходваните средства в случай, че след провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за проектите по чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС № 149 от 2016 г. не бъдат усвоени изцяло одобрените 3 млн. лв., като свободните средства да могат да бъдат използвани от Министерство на младежта и спорта за целево финансиране на проекти по реда на Наредба №2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения /издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г./.

Проектът на Постановление и докладът към него са публикувани на Интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Към проекта на Постановление не се прилага справка за съответствие с европейското право, тъй като със същия не се въвеждат норми на европейското законодателство.

Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 - 34 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Получените становища, заедно със справка за приетите и неприетите бележки и съображенията за това, са приложени към настоящия доклад.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да разгледа направеното предложение и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 149 на Министерския съвет от 20.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. (Обн., ДВ, бр. 48 от 24.06.2016 г.).


С уважение,

КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


Съгласували:

Главен секретар:

Лилия Иванова
Директор на дирекция СИУДУ:

Габриела Козарева
Директор на дирекция АПНО:

Васил Пеловски
Началник на отдел ПНИО:

Мира Дукова
Изготвил:

Ст. юрисконсулт Албена Събева

05.10.2016 г.
, във връзка с чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

11.05.2015 г.


Каталог: Documents -> Documents -> Drafts -> 2016
2016 -> Република българия министерство на младежта и спорта
2016 -> Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съвет
2016 -> Закон за физическото възпитание и спорта, е предвидено в приоритет 21. 1 от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г
Drafts -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание проект з а к о н за доброволчеството Глава първа общи положения предмет Чл. (1) Този закон
Drafts -> Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница