Република българия министерство на младежта и спортаДата26.10.2017
Размер43.98 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на младежта и спорта
Изх. № ………………………... ПРОЕКТ

Дата: ……………….. …2015 г.


ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д О К Л А Д

ОТ

КРАСЕН КРАЛЕВ

Министър на младежта и спорта
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, представям на Вашето внимание проект на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

В предложения проект на ПМС са предвидени изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център /ПУДАЦ/, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 11.10.2010 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г., изм. и доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., изм. и доп., бр. 97 от 8.11.2013 г., в сила от 8.11.2013 г.) и на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност /НДКТСД/, приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 30.12.2014 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 9.01.2015 г., в сила от 9.01.2015 г.).

Предложените промени целят усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейността на Антидопинговия център и кореспондират с първа оперативна цел „Правно-нормативни промени за контрол и превенция на допинга“ от Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.), приета с Решение № 390 на Министерския съвет от 29 май 2015 г.

В основната си част, измененията и допълненията в ПУДАЦ произтичат от извършен подробен анализ на дейността на направление „Антидопингови програми“ в Антидопинговия център, като направление, на което са възложени специфичните функции на центъра за превенция и борба срещу допинга в спорта.

Функциите на направление „Антидопингови програми“ са систематизирани в четири насоки: администриране и управление на антидопинговата дейност, контролна дейност, обучителна дейност и информационна и международна дейност.

Във връзка с администрирането и управлението на антидопинговата дейност е прецизирана дейността, свързана с използването на АДАМС, което по смисъла на НДКТСД е интернет базирано пособие за управление на база данни и служи за въвеждане, съхраняване, обмен и докладване на данни. АДАМС е създадено, за да подпомага заинтересованите страни и Световната антидопингова агенция при осъществяването на техните антидопингови операции в съответствие с нормативните актове за защита на данните. Към настоящия момент интернет базираното пособие е внедрено и се използва за управление на базата данни в направление „Антидопингови програми“, поради което и функциите, свързани с АДАМС, са преместени в това направление.

Променено е наименованието на Контролно-медицинската комисия с оглед реално отразяване на нейната дейност, като новото предложение е за Комисия за управление на резултатите от допинговия контрол. Регламентирани са по-подробно функциите на комисията, съобразно заложеното в Световния антидопингов кодекс и НДКТСД по отношение на управлението на резултатите от допинговия контрол. Отпаднали са изискванията по отношение на членовете на комисията, свързани с медико-биологическо или педагогическо образование и съответен стаж по специалността, поради големите затруднения на Антидопинговия център да привлече такива специалисти.

В останалата си част, текстовете, регламентиращи дейността на направление „Антидопингови програми“ са запазени като съдържание, но са обособени, съобразно отделните функции на направлението, а именно – контролни, обучителни и информационни.

Предвидените промени в НДКТСД /§2 от проекта на ПМС, т.1-3/, са продиктувани от практическия опит на Антидопинговия център и целят прецизиране на текстовете и усъвършенстване на нормативната уредба.

Създадена е възможност за удължаване на сроковете по чл.43, ал.5 и чл.44, ал.1 НДКТСД, предвид натрупания опит от случаи, в които тези срокове не могат да бъдат спазени от страна на спортистите по обективни причини.

Навсякъде в текста на НДКТСД думите „Контролно-медицинска комисия“ се заменят с „Комисия за управление на резултатите от допинговия контрол“, с оглед хармонизиране на разпоредбите на ПУДАЦ и НДКТСД.

Предложеният проект на акт не предвижда хармонизация с актове на правото на Европейския съюз, поради което не се изготвя справка за съответствие с европейското законодателство.

Одобрена е финансова обосновка като разходването на финансовите средства е в рамките на бюджета и предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 8, ал.1 и ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация представям на Вашето внимание проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
Приложения:


  1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет;

  2. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;

  3. Справка за получените становища;

  4. Електронен носител – за материалите от т. 2 до т. 3;

  5. Финансова обосновка;

  6. Всички получени становища.

С уважение,

КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Съгласували:
Директор на дирекция „Елитен спорт“:

Антоанета Боева
Директор на дирекция АПНО:

В. Пеловски
Началник на отдел ПНИО:

М. Дукова

Изготвил:

1040 гр. София, бул. “Васил Левски” № 75тел.: + 359 2 93 00 692, факс: + 359 2 987 30 70


Каталог: Documents -> Documents -> Drafts -> 2016
2016 -> Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съвет
2016 -> Закон за физическото възпитание и спорта, е предвидено в приоритет 21. 1 от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г
Drafts -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание проект з а к о н за доброволчеството Глава първа общи положения предмет Чл. (1) Този закон
Drafts -> Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съвет
2016 -> Република българия министерство на младежта и спорта до министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница