Република българия министерство на околната среда и водитеДата25.07.2016
Размер49.16 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на „АСТРЕЯ ТРЕЙД 1” ЕООД, гр. Варна

за ползване на воден обект – Манастирско дере, вливащо се в Черно море

Цел на заявеното използване:


Заустване на отпадъчни води от канализационна мрежа с локална пречиствателна станция за отпадъчни води за 50е.ж.от жилищна сграда с апартаменти, в имот УПИ -734, кв.10 с площ 1.280 д-ка, по плана на к.з Прибой, кв. Галата, гр. Варна.


Воден обект в който се предвижда заустване на пречистените отпадъчни води:


Манастирско дере, вливащо се на около 150 м. след точката на заустване, в Черно море

Системи или съоръжения чрез които ще се реализира пречистването и заустването:


пречиствателни съоръжения: механично стъпало и биологично стъпало за третиране на органичен въглерод, азот и фосфор.

Място на използване на водния обект, населено място, ЕКАТТЕ:


Местоположение на ЛПСОВ

Площадката е в имот УПИ -734, кв.10 с площ 1.280 д-ка, по плана на к.з Прибой, кв. Галата, гр. Варна.
ЕКАТТЕ

10135

Място / места на заустването, проектна категория на водния обект

1-Поток №1 съсредоточено брегово заустване на пречистени битови отпадъчни води след ЛПСОВ посредством колектор PVC ф315, на двеста метра северно от ЛПСОВ. Водоприемник е Манастирско дере, което на 150 м. след мястото на заустване се влива в Черно море. Водният обект е втора категория.

Географски координати на точката на заустване :43 08 35 с.ш. ; 27 56 18 и.д.

Максимално разрешено зауствано водно количество:

Qгод.до 2463 куб.м

Проектни параметри на заустването:Количество и индивидуални емисионни ограничения


Заустване №1

показатели
показатели

mg/ dm3

Поток №1

Q год (m3

2463

Неразтворени в-ва

50
Q средно ден. (m3/d)

6,75

БПК5

15
Q макс.ч(dm3/s)

0,078

ХПК (бихроматна)


70
Активна реакция рН

6,0-8,5

Азот амониев


2,0

ПАВ


1,0

Екстрахируеми вещества(с тетрахлорметан)


3,0

Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

Три месеца след пускане на обекта в експлоатация

Други условия при които се предоставя правото за използване на водите


1.Да се монтира сертифицирано измервателно устройство за количеството на заустваните отпадъчни води от ЛПСОВ. В седемдневен срок от монтирането му да се уведоми Басейнова дирекция за Черноморски район с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показателите.
2. При изграждане на обекта не се допуска извършване на дейности създаващи условия за нарушаване на нормалната проводимост на водоприемника и/или водещи до замърсяване на водите му.
3.Забранява се заустване на непречистени отпадъчни води.
4. Пречиствателната станция е с изискване за изграждане на механично и биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор, осигуряваща качества на пречистените води съгласно раздел „Индивидуални емисионни ограничения”.Място за представяне на писменни възражения и предложения от заинтересованите лица

Басейнова дирекция за Черноморски район

Гр. Варна, ул.Александър Дякович, 33Срок-14 дни от датата на обявяване


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Съгласувал:

инж. М. Петров, н-к отдел «РР»
Изготвил:

инж. И. Димитрова, гл.експерт, отдел «РР»

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница