Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството главна дирекция „управление наДата02.02.2018
Размер75.58 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА

ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО”ОБЯВА
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,тел. 02/9405 487, 02/9405 550, факс 02/987 07 37,
На основание Заповед № РД-02-14-604/12.07.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и във връзка с необходимостта от наемане на външни контрольори за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва.

Минималните и специфични изисквания за участие в конкурса са:

 • образование - висше - минимум бакалавър;

 • професионално направление на придобитата квалификационна степен (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления): социални, стопански и правни науки и технически науки, със съответните направления: право, архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство, икономика, финанси, счетоводство и контрол, финанси и контрол, международни икономически отношения или еквивалентна;

 • професионален опит1- минимум 5 години професионален опит;

 • специфичен опит - не по-малко от 3 години опит в изпълнение, управление и/или извършване на финансовото управление, контрол и/или бюджетиране, и/или финансово планиране на парични потоци, и/или проверка, финансов контрол в процеса на управлението, и/или изпълнението на програми/проекти, и/или одит на проекти/програми, и/или подготовка/участие в обществени поръчки;

 • статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закон за независимия финансов одит (ЗНФО) - да притежава сертификат, издаден от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и/или сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС), и/или други еквивалентни сертификати (сертификат на асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants (АССА), и/или сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor (CIA), и/или сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional (CGAP), и/или сертификат на професионална организация за мениджърите счетоводители Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) и/или други).

 • писмено и говоримо владеене на английски език – ниво В2 на Европейската езикова рамка или съответстващите референтни нива на международни системи за проверка на чуждоезикови знания;

 • компютърна грамотност;

Допълнителни качества и умения:

 • познания в сферата на финансовите инструменти на ЕС;

 • опит в оценка на проекти;

 • добри комуникационни способности;

 • умение за работа в екип;

 • способност да анализира информацията, да я синтезира и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.

Кратко описание на дейността: осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за периода 2014 - 2020 г, в които Република България участва, както следва:

 • Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА2014 – 2020;

 • Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020;

 • Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020;

 • Програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн“ 2014 – 2020;

 • Оперативна програма УРБАКТ ІІІ 2014 – 2020.

В допълнение, избраните контрольори ще извършват верификация на разходите по техническите помощи по Програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020 - България-Сърбия, България-Турция и България-Македония 2014-2020.
Начин на провеждане на конкурса: писмен изпит, включващ решаване на казуси и/или тест с отворени и/или затворени въпроси и превод от и на английски език на специфичен за програмите текст и интервю.
Сключване на договор:

 • с одобрените кандидати се сключва рамково споразумение.

 • за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество, в които Република България участва в периода 2014 - 2020 г., ще бъдат сключвани договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) между съответния контрольор и българския партньор в проекта за всеки отчетен период.

 • за осъществяване на първо ниво на контрол на разходите по техническите помощи по Програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020 - България-Сърбия, България-Турция и България-Македония, ще бъдат сключвани договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) между съответния контрольор и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“.


Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са :

 • заявление (по образец);

 • автобиография на български език (по образец);

 • декларация (по образец).

 • копие от документ за завършено висше образование;

 • копие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);

 • копие от документите, удостоверяващи статут на регистриран одитор, издадени от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и/или сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС), и/или други еквивалентни сертификати (сертификат на асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants (АССА), и/или сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor (CIA), и/или сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional (CGAP), и/или сертификат на професионална организация за мениджърите счетоводители Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) и/или други);

 • копие от документи, удостоверяващи владеене на английски език;

 • копие от други документи, удостоверяващи изпълнението на минималните, специфични изисквания;

 • копие от удостоверения/ сертификати за участие в обучения/семинари, свързани с обществени поръчки, както и други документи (заповеди, договори) за участие в провеждане на обществени поръчки.

Документите следва да бъдат представени в срок от 17.07.2017 г. до 11.09.2017 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 , ет. 1, Център за административно обслужване. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.

Възнаграждение – ще се определя в зависимост от осъществените проверки на български партньори в проекти по програмите за териториално сътрудничество, в съответствие с правилата на съответната програма.В процедурата не могат да участват:

  • членове на групата на одиторите по многонационалните програми за териториално сътрудничество, в които Република България участва;

  • служители на ГД „УТС“, МРРБ, в т.ч. служители, наети по реда на ПМС 247/14.08.2014;

  • лица с едностранно прекратено рамково споразумение от страна на МРРБ в периода 2007-2013 г и/или в периода 2014-2020 г.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в конкурса, същите няма да бъдат допуснати до по-нататъшна оценка.
Информационни източници, които могат да бъдат ползвани при подготовка за теста и интервюто:

 1. https://www.interregeurope.eu Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014 – 2020;

 2. http://urbact.eu/: Оперативна програма УРБАКТ ІІІ 2014 – 2020;

 3. http://www.interreg-danube.eu Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020;

 4. http://www.interreg-balkanmed.eu Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020;

 5. http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/ Програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн“ 2014 – 2020;

 6. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0042 Директива 2014/24/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година; Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, допълнен с Регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година; Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2014 година; Регламент (ЕС) № 288/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година; Регламент (ЕС) № 897/2014 на Комисията от 18 август 2014 година; Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година и др.;

 7. Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

 8. Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за дoпълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по прoграмите за сътрудничество;

 9. Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране на външната дейност;

 10. Практическото ръководство за обществени поръчки и безвъзмездни помощи за външни дейности на ЕС (PRAG);

 11. Ръководство за първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ- ИПП (Guidelines for First Level Control);

 12. Документи, материали и насоки на интернет страницата на МРРБ: секция – Инфраструктура и програми, подсекция - Програми за териториално сътрудничество 2014-2020

 13. http://www.eufunds.bg/bg/page/32 информация за Структурните фондове и нормативната база за програмен период 2014-2020 г.;

 14. Кодекс на труда;

 15. Кодекс за задължително обществено осигуряване;

 16. Кодекс за социално осигуряване;

 17. Закон за държавния служител;

 18. Закон за данъците върху доходите на физическите лица;

 19. Закон за здравното осигуряване;

 20. Закон за счетоводството;

 21. Закон за данък върху добавената стойност;

 22. Закон за корпоративното подоходно облагане;

 23. Закон за обществените поръчки;

 24. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;

 25. Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

 26. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация;

 27. Наредба за структурата и организацията на работната заплата;

 28. Наредба за командировките в страната;

 29. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.


Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

1 Професионален опит - Минималният професионален опит включва времето, през което лицето действително и законно е упражнявало съответната професия в държава членка по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации.

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

тел. 94 05900, факс 987 25 17www.mrrb.government.bg

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница