Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и зстраница2/4
Дата21.07.2016
Размер0.53 Mb.
1   2   3   4

Непроведени в годините реформи в сектора за сигурност и в областта на контрола по спазване на фискалната дисциплина все още затрудняват интегритета между отделните компетентни държавни органи за решително и ефективно противодействие на сложни престъпления със споделен ресурс.

Допълнителните мерки за охрана на държавната граница, както и продължаващите протести на територията на страната, ангажират ресурси на МВР, които в нормална ситуация се използват за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.
2. Състояние на МВР
2.1. Структура и щат

2.1.1. Нива на управление

Министерството на вътрешните работи е структурирано на централизиран принцип, като системната му изграденост е смесена – две главни дирекции с йерархично изградени териториални структури – ГДГП и ГДПБЗН, и областни дирекции (СДВР/ОДМВР) с относителна самостоятелност и функционална подчиненост на ГДНП. На централизиран принцип със структури във всички ОДМВР е изградена ДКИС, без обаче да има звена в главните дирекции и структурите на ГДГП и ГДПБЗН. Наличието на специализирани и административни дирекции, имащи методически и контролни функции върху аналогичните звена в главните и териториални структури, определя системата на МВР като голяма и сложна.

Нивата на управление на ресурсите на министерството са три:


 • Стратегическо – политическо ръководство на МВР, главен секретар на МВР;

 • Оперативно – главни дирекции, дирекции от специализираната и обща администрация, СДВР, ОДМВР;

 • Тактическо – териториални структури (РУП, ОУПБЗН, ГПУ).

Основните ресурси на министерството са съсредоточени на тактическо ниво, като степените на управление на тези ресурси са 3 за РПУ и 4 за РСПБЗН и ГПУ. За дирекциите от специализираната и обща администрация степените са 2 – политическо ръководство – главен секретар на МВР.

Специфичен статут в системата имат Полицейските участъци, който са структура в РУП. Тяхното място и роля по отношение на системата за управление е относително отдалечено –


4 нива на ръководство.
2.1.2. Норми на управляемост

Съотносимостта на управляемост, отчетена като брой служители на ръководни позиции, спрямо броя на подчинените служители за ОДМВР съответно 1, 2 и 3-та степен е различна:
 • За ОДМВР 1-ва ст. в дирекцията отношението е 1:12, а в РУП средно 1:16.

 • За ОДМВР 2-ра ст. в дирекцията отношението е 1:8,4, а в РУП средно 1:10,6.

 • За ОДМВР 3-та ст. в дирекцията отношението е 1:16, а в РУП средно 1:17.

По отношение коефициента на управляемост – брой структури, които непосредствено управлява един ръководител:

 • За директорите на ОДМВР коефициентът е 1:10-12;

 • За началниците на отдели в ОДМВР е 1:5;

 • За началниците на сектори в ОДМВР е 1:2-3.

Цитираните нива на нормите на управляемост и големите коефициенти, предпоставят ниски нива на контрол в съответните структури.


2.1.3. Относимост на дейностите в министерството

Дейностите, изпълнявани от структурите на МВР, могат да се разделят условно на основни и спомагателни. Основни са дейностите, които покриват мисията на МВР в обществото или дейностите, за които се отделят пари от бюджета:
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Оперативно-издирвателна

Управление на човешки ресурси

Охранителна

Финансово управление

Разследване на престъпления

Материално-техническо и собственост

Осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации

Управление на комуникационни и информационни с-ми

Информационна

Правно-нормативно осигуряване

Контролна

Медицинско обслужване

Административно-наказателна и предоставяне на административни услуги

Деловодство и защита на информацията
Научно-експертно осигуряване
Международно сътрудничество
Обучение и подготовка на служители
Връзки с обществеността
Информация и архив


2.1.4. Относимост на човешките ресурси към изпълнение на дейностите

Към 31.07.2013 г. броят на служителите в МВР е общо 54 099. До края на 2013 година (за последните 5 месеца), в рамките на извършваната реформа, броят на служителите на МВР е намален с над 3 000 души. Към 31.12.2013 г. в МВР има общо 50 971 служителя с висше образование, средно образование и работещи на трудово правоотношение. От тях 40 022 изпълняват основни дейности, а 10 949 – спомагателни, като съотношението е близо 80% към 20%. Към средата на м. септември 2013 г. посочената съотносимост беше 70% към 30%, като вследствие от проведените реформи бяха достигнати желаните стойности на съотношението.

В изпълнение на програмата на политическото ръководство на МВР съотношението до края на първо шестмесечие на 2014 г. следва да е 85% към 15% на заетите с основни към тези със спомагателни дейности.
2.1.5. Съответствие на разпределението на човешките ресурси към изпълнение на основните приоритети на министерството


 • В ГДНП и областните дирекции на МВР работят общо 23 460 служителя или близо 46 % от общия брой служители на МВР. От тях:

- По опазване на обществения ред 15 602 служителя – близо 67%;

- Оперативно-издирвателна дейност осъществяват 3134 служителя – близо 13%;

- Контрол на движението по пътищата – 2823 служителя – 12%;

- Разследващи полицаи са 1901 служителя – 8%.
 • В ГДГП и териториалните й структури работят общо 6439 служители или близо 13% от общия брой служители на МВР.

 • В ГДПБЗН и териториалните й структури работят общо 8854 служители или близо 17% от общия брой служители на МВР.


На 1000 души население разпределението на видовете служители на МВР е както следва:

- 3.19 полицаи от националната полиция (при средни нива за ЕС от около 3.70. В Германия – 2.96, Франция – 3.56, Гърция – 4.52, Хърватска 4.66 – по данни от 2012 г.);

- 0.87 полицаи от гранична полиция (В Полша – 0.19, Латвия – 0.14, Румъния – 0.18 – по данни от 2012 г.);

- 1.2 пожарникари и спасители, от които 0.91 пожарникари на 1000 души население (като България заема 8-мо място сред 30 европейски държави по данни на Международната асоциация на пожарните и спасителни служби).

Или общо 5.26 са горните три вида служители на МВР на 1000 души население.
Предвид състоянието на средата за сигурност разпределението е рационално. Същевременно строгото разделяне по линии на дейност на полицаите вероятно повече затруднява, отколкото да улеснява ефективното и най-вече гъвкаво използване на полицейските служители. Изменената среда за сигурност и приоритетите за борба с битовата престъпност и противодействие на икономическите престъпления, налага да се предприемат мерки за увеличаване възможността на служителите от охранителна полиция да разследват определени видове престъпления, най-вече свързани с битовата престъпност. В дългосрочен план личи необходимостта от обучение и активно използване на охранителния състав (най-голям на брой) в дейността по разследване и в оперативно-издирвателната дейност.
2.2. Организация на дейността

2.2.1. Нормативно съответствие

Осъществяваната реформа в сектора за сигурност и обществен ред преминава през нормативни, организационни и технически промени както в дейността, така и по линия на системата за взаимодействие между структурите в МВР и между различните служби и агенции от областта на сигурността.

Действащият ЗМВР, приет 2006 година, е изменян и допълван 34 пъти, което показва несъвършенства в текстовете. Още през септември 2013 година е изготвен проект на изцяло нов ЗМВР, съгласуван с всички синдикални организации в министерството, държавни органи, академични и неправителствени организации.

Направени са множество промени в подзаконовата нормативна уредба по линия на човешките, материалните и финансовите ресурси с цел повишаване на ефективността на МВР и гъвкавото управление на ресурсите в условията на съкращения в бюджета на ведомството.

С изменения на вътрешните нормативи в МВР е създадена нова организация на оперативно-издирвателната и патрулно-постовата дейност на основата на концентрацията на престъпна дейност.

Работи се по изменение на нормативите за организацията на оперативния отчет и работата със сътрудниците в министерството.

Констатира се необходимостта от установяване на общи критерии за изграждане на структурата и щата на основните структури в МВР.

Отсъства актуална нормативна уредба в областта на единното изграждане и управление на комуникационните и информационните системи на министерството.


2.2.3. Организационно взаимодействие и работни процеси

Основни проблеми:

Отсъствие на изградени системни връзки между структурите в сектора за обществен ред и сигурност както на централно, така и на териториално ниво.

Дезинтегрирана е системата на МВР като взаимодействието между различните структури в министерството се усложнява от широката палитра от дейности, извършвана от големия брой – над 70 самостоятелни структури с ранг на дирекции в министерството. Многото самостоятелни структури с уникални функции и роля в борбата с престъпността и опазването на обществения ред, поставят предизвикателства както към взаимодействието по хоризонтала, така и по вертикала.

Няма ефективна контролна среда, видно от системно констатираните пропуски в контролната дейност, което е обусловени именно от нормативни и организационни несъвършенства в министерството, натрупани през годините, преди всичко заради отлаганите реформи във ведомството.

Заключението за отсъствие на ефективна контролна среда се допълва от следните комуникационни трудности:

- Системен проблем представлява комуникацията по йерархичната вертикала от ръководството на министерството до изпълнителските нива, преди всичко заради многото самостоятелни структури и немалкият брой йерархични нива.

- Йерархичният характер на МВР предполага относително дълъг период от време за преминаването на документите по йерархичните нива в министерствата от възложител до краен изпълнител.

Сред организационните несъвършенства следва да се посочи и обстоятелството, че дейността на структурите е базирана на реактивния подход при решаване на задачите и проблемите, т.е. с възникването на проблема започва и неговото решаване. Вероятна причина за това е подценяването на аналитичната дейност по отношение на средата за сигурност и респективно формален подход към прогнозиране на рисковете и планиране на действията за тяхното овладяване.

Липсата на цялостна програма за превенция води до неефективно наблюдение над лица, които биха извършили престъпления и над вече регистрирани извършители на престъпления.

Действащият сега модел в кадровото развитие на служителите от МВР не дава възможност за провеждане на ефективна кадрова политика и развитие. Налице са много и различни, утежнени процедури, което не дава възможност на ръководителите да стимулират успешни служители или да правят избор.

Работи се по интегритета на служителите – за преодоляване на дефицитите в лоялността и съпричастност към целите и резултатите на министерството.
Предприети мерки:

Подготвен е нов рамков закон за управление на системата за национална сигурност, внесен в МС през декември 2013 г., в който се изграждат основните системни връзки между структурите в системата за национална сигурност.

С проекта на нов Закон за МВР е създадена нова организация на дейността на главните дирекции и областните дирекции, които са подчинени единствено на висшата професионална фигура в министерството – главния секретар на МВР. Целта е оптимална координация на дейността и солиден синергичен ефект при управлението на силите и средствата на терен.

Утвърдени са указания до областните дирекции да подобрят работата си по хоризонтала (със съседни областни дирекции), както и по вертикала (с главните дирекции и с подчинените им районни управления „Полиция”). Ефектите са активизиране на методическото ръководство, контрол на резултатите в дейността и системно наблюдение за срочността и качеството на изпълнение на задачите. Особено внимание се обръща на динамичното разпределение на човешките и техническите ресурси в съответствие с изменящата се среда за сигурност като условие за висока резултатност на министерството.Подобряването на управленския контрол се реализира посредством стриктно запознаване на всички изпълнителски нива с ръководните управленски документи, както и чрез планирането и осъществяването на системни национални съвещания на политическото и професионалното ръководството на министерството на вътрешните работи с ниските управленски нива на структурите, а не само с директорите. ДКИАД беше натоварена с ежемесечен мониторинг за срочността на изпълнението на задачите от структурите на МВР. ДКИС въведе контрол на патрулно-постовата дейност посредством GPS-система на патрулните автомобили. Осъществява се функционален и организационен контрол от ръководителите на териториалните структури и от Дирекция „Инспекторат” на МВР.

Нова функция и структура на дирекция „Инспекторат“, която ще работи не само по сигнали, а и по линии на дейност с тематични проверки.

Подобрен е контролът върху прилагането на СРС, с което се гарантира законността в дейността на МВР. В резултат на това, към края на 2013 г. подслушванията са намалели с повече от два пъти (към края на 2012 г. исканията за СРС са били 5300, а към 31.12.2013 г. – 2247).

През втората половина на 2013 г. беше адресиран и изведеният проблем с подценяването на аналитичната дейност по отношение на средата за сигурност. Предприеха се конкретни стъпки, насочени към управление на дейността на основата на анализа и планирането. Въведе се използването на интерактивна карта за състоянието на престъпността на базата на Географската информационна система, с цел подпомагане на управленската дейност за рационално използване ресурсите на МВР при противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. Работните процеси се унифицираха чрез разработена от ДКИАД методика за изготвянето и използването на интерактивна карта. Като следствие от системния анализ на средата за сигурност и приоритизиране на целите, се повиши ефективността на планирането на дейността по противодействие на престъпността чрез гъвкаво управление на ресурсите в местата с концентрация на престъпност. Въведени са критерии и измерими показатели за ефективността от извършената дейност по разследването, оперативно-издирвателната, превантивната и охранителна дейности, въз основа на което се оценява резултатността от работата на териториалните структури на МВР.

За изграждането на цялостна система от мерки за превенция на престъпността е отчетена необходимостта от по-добро сътрудничество с общините и гражданското общество, елемент от което са въвеждането на института на „извънщатния сътрудник“ на МВР и изграждането на модели на взаимодействие на МВР с охранителни фирми и застрахователни компании.

Чрез разработена програма за интегритет и въвеждането на комплекс от измерими показатели, се насърчава лоялността на служителите, формира се тяхната съпричастност към определени ценности, принципи, към МВР и резултатите от дейността.


2.2.4. Положителни и отрицателни страни

ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ

ОТРИЦАТЕЛНИ СТРАНИ

Организация и управление

Част от структурните промени са осъществени и реформата е преминала през критичния си начален период.

Структурата на МВР е строго йерархична и са налице много управленски нива, по същество затрудняващи управлението.

Наличие на експертен потенциал за формиране на политики за оптимизиране на структурата и организацията на работа в структурите на МВР.


Контролната дейност е основана на остарели методи, за прилагането на които се изразходват и ненужно много ресурси.

Внесен е проект на нов закон за МВР, гарантиращ нов подход при управление на ресурсите.

Разпределението на длъжностите и заплащането на труда на служителите не съответства в достатъчна степен на нуждата от ефективно управление.

Предприети са мерки за решително повишаване качеството на аналитичната и планова дейност на централно и териториално ниво.

Все още основният метод за действия е реактивен, а не превантивен, което прави използването на ресурсите неефективно.
Недостатъчно са ангажирани гражданите и органите на местната власт за противодействие на престъпността.

Структура и щат

В резултат на проведени реформи съотношението на служители, изпълняващи основни дейности към тези със спомагателни функции е 80 към 20.

Полицейските служители от ППД и териториална полиция са функционално разделени, което затруднява гъвкавото им използване.

Изготвят се нови щатове в СДВР, ОДМВР

Няма достатъчно ясни критерии и изисквания за структура и щат на териториалните структури.

Съществуват структури като Полицейски участъци, които не са адекватни на средата за сигурност.

Съотношението на броя на служителите, работещи по линия на опазване на обществения ред и тези, работещи по линия на ОИД е 70 към 13, като не е изследвана ефективността на това съотношение и по какъв начин организационно да се осъществява взаимодействието между служителите от двете линии на дейност.

Коефициентът на управляемост в голяма част от структурите е 1:3-4, което е с близо 30% по ниска стойност от оптималната.

Коефициентът на управляемост при директорите на ОДМВР е 1:10-12, което е с над 40% по-висока стойност от оптималната.

Информационни

Има изградени АИС, покриващи основните изисквания за осигуряване на основните дейности в МВР.

Липса на средства за поддръжка на съществуващите и изграждане на нови АИС.

Липса на адекватна нормативна база за експлоатация на АИС.

Добра практика с обединяването на аналитичните отдели и полицейската статистика в ДКИАД

Липса на централизирани структури, отговорни за мониторинга, обучението на потребителите и развитието на АИС.


Липса на системно обучение на потребителите на АИС.

Изготвена е оценка на състоянието на полицейската статистика, набелязани конкретни мерки за подобряване качеството на въвежданата в Интегрираната регионална полицейска статистика (ИРПС) данни и разработване и въвеждане в експлоатация на нова АИС на стойност около 8 млн. лв.

Лошо състояние на данните в полицейската статистика, което намалява качеството на изготвяната интерактивна карта на престъпността.

Подготвен обучителен екип и организирано обучение по места за служителите въвеждащи данни в ИРПС.


Финансови и материално-технически ресурси

Предприети са организационни мерки за рационално разходване на финансовите средства.

Липса на механизми за гъвкаво и устойчиво осигуряване на материално-технически средства за структурите на МВР.

Недостатъчна е подготовката на ръководителите и финансистите по места на ефективно управление на финансовите средства.


2.2.5. Предизвикателства и възможности

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ВЪЗМОЖНОСТИ

Продължителен миграционен натиск по външните граници на страната.

Продължаване изпълнението на мерките, по националния план за овладяване на кризисната ситуация, възникнала следствие на засиления миграционен натиск към територията на Р. България.

Създадена организация и придобит опит за противодействие на нелегалната миграция.

Привлечени като партньори външни организации – ЕС, ООН, чужди страни.

Подобрена комуникация с посолства и консулства на страни по произход на незаконно пребиваващи на територията на страната чужди граждани.

Запазени параметри на криминогенните фактори по отношение на битовата престъпност.

Прилагани мерки по противодействие на престъпленията в малки населени места.

Изграждане на преградно съоръжение на границата с Р Турция и освобождаване на значим ресурс от полицейски служители.

Изготвяне на концепция за нова организация и структура на охранителна полиция, включително и повишаване на разследващите способности на полицаите.

Изградени добри информационни и аналитични способности в МВР на централно и териториално ниво за

Повишаване на криминогенните фактори по отношение на криминалната и трансграничната престъпност особено по линията на престъпления против данъчната и кредитната система.

Създаден единен център за анализ и обмен на информация между МВР, НАП и АМ-МФ.

Прилагани системни мерки за системни съвместни проверки в акцизни складове и производствени мощности на акцизни стоки.

Активизирана дейност на координационните центрове със съседни държави за обмен на информация за дейността на съмнителни фирми и лица.

Изградени специализиран капацитет в ГДНП.

Повишени обществени очаквания към МВР за свеждане на престъпността към нормални нива.

Прилагане на мерки за оценка на ефективността от работата на структурите на МВР, които устойчиво дават резултат.

Интензивно използване на анализа за подпомагане на управленската дейност за ефективно използване на ресурсите на МВР в местата с концентрация на престъпност.

Продължаваща обществено-политическата нестабилност, която ще се задълбочи във връзка с изборите за Европарламент.

Натрупан опит и установени механизми за опазване на обществения ред при провежданите протести.

Прилагана стратегия за сдържаност и намеса в рамките на закона.

Значителен положителен опит при обезпечаване на сигурността, обществения ред, пожарната и аварийна безопасност при провеждане на избори.

Слаба ангажираност на обществото по отношение на опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.

Дефиниране на проблема и липсваща ефективна комуникация с обществото.

Опит на ГДПБЗН за организиране на доброволни формирования за подпомагане на населението при бедствия.

Наличието на активност в кметовете на общини за създаване на общинска полиция и на кметове на малки общини за организиране на доброволци за опазване на обществения ред.

Създадени във всички общини местни комисии за обществен ред и сигурност.

Проведено обучение съвместно обучение по Холандска програма с общинските администрации по въпросите на проблемите на местната сигурност в партньорство с МВР.

Нерационални и неефективни условия за гъвкаво управление на човешките ресурси.

Разработен и внесен в Народното събрание нов закон за МВР.

Изготвен проект на наредба за условията и реда за оценка на служебната дейност и формиране на допълнително възнаграждение в служебната дейност.

Разработени нови щатове на ОДМВР.

Недостатъчна интегрираност на служителите на МВР към политиките, целите и приоритетите на министерството.

Създадена организация за разработване на програма за интегритет на служителите на МВР
Запазени социални придобивки и възможности за здравеопазване и отдих на служителите на МВР.Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
rdonlyres -> Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница