Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция търговищестраница10/10
Дата19.07.2018
Размер1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ
През 2016 година експерти от отдела ДЗК взеха участие в 2 курса по програма на НЦОЗА – „Актуални аспекти на храненето“ и „Рискови фактори, водещи до възникване на хронични незаразни болести и тяхната превенция”, двама служители участваха в две практически обучения за работа с RASFF, RAPEX и ICSMS, един експерт взе участие в Национална среща за обсъждане на методологията и рамката за оценка на изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на ХНБ и двама специалисти участваха в семинар по Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г.

Съгласно план-програмата за 2016 г. външното обучение на служителите от отдел ЛИ се проведе чрез обучение на персонала в НЦОЗА гр.София. Старши-експерт/микробиологичен/ контрол участва в курсове, предвидени в план-програмата на теми: „Плувни басейни-методи за изпитване. Нормативни документи”; „Методи за взимане на проби от хранителни продукти за микробиологичен анализ (ISO/TS 17728:2015). Осигуряване на качеството при приготвяне на хранителни среди за микробиологично изпитване(ISO 11133:2014). ” и „Микробиологични изпитвания при контрол на производствена среда в хранителни обекти.”. Специалист от отдела участва в семинар организиран от Мерк България ЕАД на тема: „Регулаторни изисквания и решения на Merck.”В РЗИ-Търговище се проведоха общо 17 колегиума във връзка с нови или променени нормативни актове и по теми от курсове и семинари, организирани от МЗ и др. институции. В колегиумите взеха участие служители от различни звена, в зависимост от тематиката. Разгледани бяха следните теми:

 1. Проверка на пуснатите на пазара биоциди;

 2. Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при деца, в рамките на проучване по Споразумение за сътрудничество между МЗ и Регионалния офис на СЗО за Европа;

 3. Информационна и комуникационна система за надзора на пазара „ ICSMS“;

 4. Запознаване с резултатите от анализите на здравословното състояние на децата и учениците от област Търговище за 2015 година;

 5. Дейността на службите по трудова медицина;

 6. Актуални аспекти на храненето;

 7. Рискови фактори, водещи до възникване на хронични незаразни болести и тяхната превенция;

 8. Провеждане на практическо обучение за работа с RASF F, RAPEX и ICSMS на всички инспектори от отдел „ДЗК“;

 9. Здравословен начин на живот.

 10. Основни заключения, залегнали в здравно – демографския анализ за 2015 г. и в анализа на осигуреността с медицински специалисти за региона;

 11. Подобряване на контрола по Методиката за субсидиране на лечебни заведения;

 12. Проблеми при попълването на годишните статистически отчети от ЛЗ за болнична и извънболнична помощ;

 13. Организация на медицинската помощ на населението в Търговищка област при бедствия, аварии и катастрофи. Общо 2служители на Дирекцията взеха участие обучителен курс за работа с регистрация на данни за суицидни опити.

 14. Въздух на работната среда-системи за измерване с краткосрочни индикаторни тръбички;

 15. Експозиция на работното място. Общи изисквания при измерване на химични агенти.

И други.

След анализ на извършената дейност в РЗИ - Търговище през 2016 година могат да се направят следните изводи:

 1. Оптимизира се организацията и провеждането на държавния здравен и противоепидемичен контрол, както и процесите на планиране и отчитане на извършената дейност. Планът на Инспекцията е изпълнен.

 2. Осъществи се качествен текущ и превантивен контрол, насочен към подобряване на качеството на оказваната медицинска помощ в лечебните заведения от област Търговище;

 3. Постигана се висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на РБългария, като се засили взискателността по отношение на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното провеждане;

 4. Осъществи се методично ръководство на договорните отношения между здравните и лечебни заведения и общините, трудово-лекарската експертиза и информационните звена към лечебните заведения;

 5. Поддържат се информационни масиви за здравно демографското състояние на населението, ресурсите и дейностите в системата на здравеопазването. Осигури се оперативна и годишна медико-статистическа информация, с внедряване на информационни технологии и сътрудничество между структурните единици;

 6. Усъвършенства се вътрешната координация между дирекциите, отделите и структурните звена в Инспекцията;

 7. Осъществи се добра координация с местните и областни структури на изпълнителната власт, други регионални контролни органи, при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол и по промоцията на здраве и интегрираната профилактика на болестите;

 8. Извърши се значителна по обем и качество дейност по опазване на общественото здраве, като се ангажираха голям брой медицински и немедицински специалисти, с цел ограничаване въздействието на рисковите фактори и подпомагане информирания избор за здравословен начин на живот чрез повишаване на здравната култура на населението;

 9. Утвърди се обществения имидж на Инспекцията чрез медийни изяви, участие в Национални и Регионални програми и проекти, активно сътрудничество с НПО, участие в работата на експертни комисии на областно и общински нива.

Водещи приоритети и насоки за подобряване организацията и качеството на работата през 2017 г.

 1. Подобряване на качеството на медицинските услуги в съответствие със законните права и очаквания на гражданите и в съответствие с европейските стандарти и изисквания;

 2. Интегриране на медицинските дейности, осъществявани от структурите в системата на здравеопазването в област Търговище;

 3. Прилагане на подхода за оценка на риска при провеждане на здравния контрол в обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на населението

 4. Подобряване координацията с Общините и НПО във връзка с реализиране на проекти финансирани от ЕС.

 5. Повишаване качеството и ефективността на здравния контрол над обектите с обществено предназначение чрез:

 • непрекъснато повишаване професионалната квалификация на служителите;

 • усъвършенстване на уменията за адекватно прилагане на непрекъснато обновяващаща се нормативна уредба;

 • предоставяне на актуална и достъпна за потребителите информация по проблеми, свързани със стоките, имащи значение за здравето на хората.

 1. Увеличаване обема и обхвата на лабораторния контрол на стоките, имащи значение за здравето на хората, с цел оценка на тяхната безопасност за потребителите;

 2. Поддържане високо ниво на системата по качество чрез вътрешен контрол и чрез участие в междулабораторни сравнителни изпитвания

 3. Провеждане на системен контрол по спазване разпоредбите на Закона за здравето относно забраната на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол - увеличаване обема на проверките съвместно с ОД на МВР и други структури и организации, имащи отношение към проблема;

 4. Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения, контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация;

 5. Периодичен анализ на резултатите от извършения контрол, идентифициране и своевременно решаване на зараждащи се проблеми.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница