Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция търговищестраница2/10
Дата19.07.2018
Размер1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
генетични фактори /наследственост/;
 • фактори, свързани с начина и стила на живот /материално-битови условия, изповядвана религия, традиции, трудова и обществена дейност, социални контакти, поведенчески рискове, здравна култура и активно отношение към здравето/;
 • фактори от външната среда /социално-икономически условия - икономически статус, образование, заетост, фактори, свързани с политическата система, здравното законодателство, морално-етичните норми, наложени в обществото, както и развитието на здравеопазната система и свързаните с нея здравни услуги.

  През 2015 г. в лечебните заведения за извънболнична помощ в областта са регистрирани общо 385 890 заболявания при 320 942 за 2014 г. и 321 454 през 2013 г. Болестността за периода е 3331.92 на 1000 души население при 2741.38 за 2014 г. и 2718.36 за 2013 г. Новооткритите заболявания за 2015 г. са 156 402 на 1000 души население при 148 102 за 2014 г. и 153 264 за 2013 г. Заболеваемостта е 1347.33 на 1000 души при 1265.08 за 2014 г. и 1296.07за 2013 г.

  В сравнение с предходната година няма изменение на водещите причини за болестност. В структурата и водещи са болестите на органите на кръвообращението с относителен дял 25,22% ,следвани от болестите на дихателната система /18,81%/ и болестите на пикочо-половата система /7,72%/. В структурата на заболеваемостта водещи остават болестите на дихателната система /27,18%/, следвани от болестите на пикочо-половата система /относителен дял 9.26%/ и болестите на органите на кръвообращението /8.23%/.  Заболеваемост на детското население в региона

  При децата до 17 години за 2015 г. в лечебните заведения за извънболнична помощ са регистрирани общо 86 083 заболявания при 73 727 през 2014 г. и 76 861 през 2013 г. Показателят „Болестност” за 2015 г. е 4230.54 на 1000 деца при 3592,93 за 2014 г. и 3713,06за 2013 г. Новооткритите заболявания при децата за 2015 г. са 51 238 при 48 660 за 2014 г. и 51532 за 2013 г. Показателят „Заболеваемост” за годината е 2518.08 на 1000 деца при 2371.34 за 2014 г. и 2489,83 за 2013 г.

  В структурата на болестността при децата до 17 годишна възраст за 2015 г. водещи са болестите на дихателната система с относителен дял 56,67%, следвани от болестите на кожата и подкожната съединителна тъкан /7.30%/ и симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде – 7.83%.

  В сравнение с предходната година няма значителна промяна в относителния дял на отделните класове болести в структурата на заболеваемостта и болестността.  Хоспитализирана заболеваемост

  По данни на НЦОЗА през 2015 г. стационарно лечение в лечебни заведения на територията на областта е осъществено на 29851 пациента.

  Водещи причини за хоспитализация през и през 2015 г. са болести на дихателната система – 16,56%о, следвани от болестите на окото и придатъците му –11,02%о, болести на органите на кръвообращението –10,13%о и психични и поведенчески разстройства – 8,36%о. В сравнение с предходната година няма значителна промяна в относителния дял на отделните класове болести.

  Болестност и заболеваемост от туберкулоза

  През 2015 г. регистрираните заболявания от активна туберкулоза са 19 /20 за 2014 г., 27 за 2013 г. и 22 за 2012 г./. Регистрираната болестност е 16.40 на 100 000 души население, която е по-ниска спрямо 2014 г. /17.08 на 100 000/.

  Новооткритите заболявания през 2015г. са 13 /в т.ч. 1 рецидив/. Заболеваемостта на населението в областта за 2015 г. е 11.22 на 100 000 души население и е по-ниска спрямо предходните години – 12.81 на 100 000 за 2014 г., 21,14 на 100 000 за 2013 г. и 16,76 на 100 000 през 2012 г. Най-висока е болестността и заболеваемостта от туберкулоза на дихателните органи – 6.91 на 100 000 души.

  Болестност и заболеваемост от злокачествени новообразувания

  Според данни на „КОЦ-Шумен” ЕООД през 2015 г. леко се е повишил броят на пациентите с онкологични заболявания от област Търговище - 4 084 души при 4 009 за 2014 г. и 4 026 за 2013 г. Болестността през последните 5 години продължава да нараства, каквато е тенденцията и в страната като цяло. За 2015 г. тя е 3544.80 на 100 000 души население при 3443.56 за 204 г. 3420.01 за 2013 г. Новорегистрираните случаи са 503, а заболеваемостта е 436.59 на 100 000 души население при 488.75 през 2014 г., 479.95 за 2013 г.

  От регистрираните заболявания през годината най-голям е броят на злокачествените заболявания на кости, съединителна тъкан, кожа и млечни жлези /главно на рак на кожа и млечната жлеза/. На второ място по честота са злокачествените заболявания на пикочо-половите органи /главно рак на маточната шийка, тяло на матката и рак на простата/, а на трето - злокачествените новообразувания на храносмилателните органи и перитонеума / главно рак на дебелото черво/. В сравнение с предходния период по-значително се е увеличила заболеваемостта от злокачествени заболявания на млечна жлеза /с 11.04 %ооо/ и на яйчника и другите придатъци на матката /с 5.19 %ооо/. По-отчетливо намаление се отчита на заболеваемостта от злокачествени новообразувания на кости, съединителна тъкан, кожа и млечна жлеза /с 24.68%ооо/ и на храносмилателните органи и перитонеума /с 16.21 %ооо/.

  Данните са получени само от КОЦ гр. Шумен, който обслужва област Търговище, а е възможна регистрация в други онкологични центрове.  Заключение:

  Общата здравно-демографската картина в областта се влияе както от фактори, свързани със системата на здравеопазване, така и от социално-икономическата обстановка в региона и страната.

  Данните за възрастовата структура на населението на областта сочат, че то остарява бавно, но сигурно, като намалява относителния дял на младите генерации /деца и работоспособно население/ и се увеличава относителния дял на възрастното население. Това оказва влияние върху потребностите от медицинска помощ и води до нарастване на хроничните заболявания, характерни за възрастните хора. Планирането на здравната помощ трябва да бъде съобразено със сегашните и бъдещи тенденции в здравния и социалния статус на населението от региона.

  Важен проблем за демографското развитие на областта и страната е високото равнище на общата смъртност, вариращите стойности през годините на детската смъртност и отрицателния естествен прираст. Налице са различия между градовете и селата от областта по отношение на броя и структурата на населението, раждаемост, смъртност, естествен прираст, които имат значение както за организацията на здравеопазването, така и за оказването на медицинска помощ и очакваната заболеваемост.  Водещата роля в структурата на основните причини за умиранията, заболеваемостта и болестността имат хроничните неинфекциозни болести, като се увеличават потребностите на населението от медицинско обслужване и лекарства, свързани с лечението им. Наред с това се повишават и потребностите от лечебни заведения за рехабилитация, продължително лечение и палиативни грижи. Здравно-профилактичната дейност сред населението следва да е насочена към водещите причини за заболеваемост и смъртност с цел повишаване на здравната култура на населението, промяна в нагласите на хората и изграждане на среда, подкрепяща здравето.

  Стратегически цели:

  • Организиране и ефективно осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Търговище

  • Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива

  • Засилване и повишаване ефективността на държавния здравен контрол

  • Повишаване качеството на медицинското обслужване на населението

  Стратегическите цели са насочени към подобряване здравното състояние на населението чрез осигуряване на необходимата структура и организация в здравната система за задоволяване на здравните потребности на гражданите при спазване основните принципи на достъпност, своевременност и качество на медицинската помощ, гарантираща отстраняване на констатираните неблагополучия и осигуряване на:

  • Достатъчни по обем и качество промотивни, профилактични и лечебни дейности в болнична, доболнична, рехабилитационна, медико-социална, лекарствена, профилактична и укрепваща здравето помощ;

  • Защита правата на гражданите и тяхната равнопоставеност в достъпа до здравни ресурси;

  • Партньорство и гражданско участие в управлението на здравеопазната система.

  В рамките на провежданата държавна здравна политика, формулираните цели кореспондират с основните дейности по Устройствения правилник на РЗИ и тези, визирани в текстовете на Закона за здравето.

  Оперативни цели :

  • Осигуряване на информация за управление на здравеопазването, с цел ефективно използване на ресурсите /кадрови, финансови, материални, информационни и др./ и организиране внедряването на информационни технологии;

  • Ограничаване негативните тенденции в здравното състояние на населението в област Търговище и създаване на условия за подобряване на здравния му статус през следващи периоди;

  • Преодоляване на дисбалансите в регионалната система за здравни грижи и осигуряване на равен достъп на населението да качествена медицинска помощ;

  • Подобряване на качеството на медицинските услуги в съответствие със законните права и очаквания на гражданите и в съответствие с европейските стандарти и изисквания;

  • Интегриране на медицинските дейности, осъществяване от структурите в системата на здравеопазването в област Търговище;

  • Провеждане на ефективен здравен контрол, с цел защита здравето на населението и интересите на потребителите, при спазване на разпоредбите и изискванията на европейското и национално законодателства, както и на утвърдените стандартни оперативни процедури, ръководства или указания

  • Осигуряване на независима и прозрачна инспекционна дейност, подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за резултатите от провеждания здравен контрол.

  • Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните и здравни заведения.

  • Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.

  • Осъществяване на ефективна координация на РЗИ с местните и регионални здравни и други структури, националните центрове и МЗ

  • За да изпълни мисията и целите си, основните приоритети на РЗИ- Търговище са насочени към:

  • РЗИ, в качеството си на администрация, провеждаща националната здравна политика на регионално ниво да осъществява дейност по методично ръководство, изпълнение и контрол на националните и регионални програми с отношение към здравето на населението;

  • Методично ръководство на договорните отношения между здравните и лечебни заведения и общините, трудово-лекарската експертиза и информационните звена към лечебните заведения;

  • Организиране и поддържане на информационни масиви за здравно демографското състояние на населението, ресурсите и дейностите в системата на здравеопазването;

  • Осигуряване на оперативна и годишна медико-статистическа информация, създаване и внедряване на информационни технологии и сътрудничество между структурните единици в системата на здравеопазването;

  • Организиране на дейностите по медицинско осигуряване на населението при кризи;

  • Текущ и превантивен контрол, насочен към подобряване на качеството на оказваната медицинска помощ в лечебните заведения от област Търговище;

  • Провеждане на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда.

  • Извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност.

  • Провеждане на системен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда, с оглед предотвратяване на възможните рискове за здравето на населението.

  • Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите, съгласно получената акредитация по БДС ISO 17020.

  • Предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността за резултатите от провеждания държавен здравен контрол.

  • Продължаване на дейностите по приети национални програми и политики за ограничаване на заболяемостта и смъртността от социално значими заболявания, свързани с поведенческите фактори на риска и факторите на риска в околната среда.

  • Анализиране на регионално ниво на демографските показатели и здравното състояние на населението и търсене на зависимост между тях и факторите на жизнената среда и начина на живот с оглед разработването на регионални профилактични програми.

  • Разширяване на инициативите за промоция на здраве, повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот.

  • Провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, ефективен контрол на противоепидемичния режим в лечебните заведения и контрол върху качеството и ефективността на дейностите по дезинфекция и стерилизация.

  • Постигане на висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на РБългария, засилване на взискателността по отношение на планирането и отчитането на извършените имунизации, реда и начините на тяхното провеждане. Осигуряване на надеждно функционираща “хладилна верига”.

  • Осъществяване на ефективна координация с другите регионални структури на държавната власт при изпълнение на дейностите по държавния здравен контрол, надзора на заразните болести и по профилактика на болестите и промоция на здраве.

  • Осъществяване на ефективни връзки с обществеността и целенасочена медийна политика за приобщаване на обществото към поставените здравно-политически цели;

  • Повишаване на административния капацитет на РЗИ чрез ефективно управление на човешките, материално-техническите и финансови ресурси в администрацията;
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
  отнасят до администрацията

      Начална страница