Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция търговищестраница4/10
Дата19.07.2018
Размер1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ІІІ. КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Осигуряването на добра организация на медицинските дейности в съответствие с нормативните изисквания и конкретните особености на региона, осъществяването на ефективни канали за комуникация с лечебните заведения, както и методично ръководство на същите, се налага като приоритетна задача в дейността на звеното. Медицинските специалисти от лечебните заведения получават методически указания и консултации по всички въпроси, свързани с организацията на медицинските дейности и промените в нормативните изисквания. Методична помощ се оказва и в хода на осъществявания контрол, едновременно с дадените предписания и препоръки при установени пропуски и нарушения, с цел оптимизиране на дейността и привеждането й в съответствие с нормативните изисквания.

За по-голяма ефективност при осъществяване на контрола са разработени и утвърдени вътрешни правила за извършването му, алгоритми и чек-листи по видове проверки. След проверките се изготвят констативни протоколи, съдържащи установените съответствия и несъответствия с нормативната база и предписани мероприятия.

1. Контрол върху дейността на първичната и специализирана извънболнична помощ

Проведеният контрол през 2016 г. включва общо 4 проверки по Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и по реда на други нормативни актове в лечебните заведения за извънболнична помощ. Няма констатирани несъответствия.2. Координация и контрол на системата за спешна медицинска помощ

От особено значение е оказването на методична помощ и контрол на структурите за спешна медицинска помощ, поради медицинската и социална значимост на осъществяваната от тях дейност. За отчетния период са осъществени общо 17 проверки във филиалите на ЦСМП. От тях 8 са планови –1 - във връзка с готовността за работа при усложнена обстановка, 12 - за сравняване на отразени в амбулаторните журнали данни за осъществени консултации от специалисти от ЛЗБП с данни от детайлизирани отчети на ЛЗБП по Методиката за субсидиране и 1 – по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането. Останалите 3 са извънпланови, по повод жалби на граждани.3. Контрол върху продажбата на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина съгласно Наредба № 5 от 06.07.2011г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти

За периода няма издадени или заличени разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари по Наредба № 5 от 06.07.2011г.4. Оказване на ефективна методична помощ и контрол върху дейността на лечебните заведения за болнична помощ от регионалната здравна мрежа

Контролната дейност на звеното в сферата на болничната помощ през 2016 г. е изпълнявана планово и тематично по следните основни направления:  • спазване на общите изисквания за устройството и дейността на лечебните заведения за болнична помощ;

  • изпълнение на медицинските стандарти по структурни звена;

  • контрол на дейностите, финансирани по Методиката за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ;

  • инцидентни проверки по повод постъпили жалби от граждани или във връзка с писма на МЗ.

Към 31.12.2016 г. на територията на региона функционират общо 4 лечебни заведения за болнична помощ – 3 многопрофилни болници за активно лечение с държавно и/или общинско участие по отношение на собствеността /”МБАЛ – Търговище” АД, „МБАЛ – Омуртаг” ЕАД и „МБАЛ – Попово” ЕООД/ и 1 частна/„СОБАЛ – Д-р Тасков” ООД/.

По повод публикувани изменения в Закона за лечебните заведения две ЛЗБП бяха уведомени с писма за необходимостта да изпратят в МЗ документи във връзка с необходима промяна в разрешението за лечебна дейност. Преписките бяха комплектовани и изпратени в МЗ в законоустановения срок.

Във връзка с осъществяването на контрол по спазването на Методиката за субсидиране на лечебни заведения за 2016 г. определените със Заповед на Директора на РЗИ служители са приели в регламентирания срок и обработили визуално и логически общо 190 отчета от 3 лечебни заведения за болнична помощ. Върнати за преработка по повод технически грешки и несъответствия са 28 отчета. Извършени са 66 проверки на място, включващи всяка от трите структури към „МБАЛ – Търговище” АД и двете структури към „МБАЛ – Омуртаг” ЕАД, осъществяващи дейност извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и двата филиала на ЦСМП – Търговище – в Попово и Омуртаг. Инспекциите протичаха при стриктно спазване на процедурата, разписана в утвърдените от Министъра на здравеопазването указанията за контрол. Целта на проверките на място беше фактическото изпълнение на субсидираните дейности и съпоставяне на отчетените данни с наличната медицинска документация, като обхвата включваше 5% от отчетените за съответния период дейности. За отстраняване на констатирани пропуски са изготвени 2 предписания. Проведени са 8 работни срещи за оказване на методична помощ във връзка с отчетите по Методиката. Резултатите от извършените проверки, както и мерките за отстраняване на допуснатите пропуски са обсъдени с началниците на отделения и с ръководствата на лечебните заведения.

При инспекциите не са констатирани груби нарушения и злоупотреби. Констатациите своевременно са сведени до знанието на началниците на отделения и ръководствата на ЛЗБП. Анализът на резултатите показва необходимост от регулярен и стриктен контрол на субсидираната дейност, който коригира своевременно редица пропуски и неточности, води до заостряне вниманието на лицата, отговорни за изготвянето на отчетите, и до намаляване на техническите грешки. Предписаните мероприятия по повод предишни проверки, оказаната методична помощ и постоянния диалог с медицинските работници допринесе за значително подобряване на отчетността, както и по-подробно и коректно попълване на първичната медицинска документация.

Обобщени доклади с анализ на констатациите при извършените проверки всяко тримесечие са съставени и при поискване от страна на МЗ ще бъдат изпратени.

5. Дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му

Основните дейности на РЗИ – Търговище през 2016 г. бяха концентрирани върху подобряване на методичната помощ и контрола на аптечната мрежа и медицинските специалисти, предписващи и отпускащи лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества. Чрез строга отчетност и прецизност при документиране движението на наркотичните вещества и продукти, използвани за медицински цели, се цели ограничаване на възможностите за свободен достъп до тях и намаляване на употребата им. Дейностите се осъществяваха чрез непрекъсната комуникация и търсене на методична помощ от Дирекция „Лекарствена политика” на МЗ.

Информационното осигуряване на контролната дейност в Инспекцията се осъществява чрез поддържане и актуализиране на следните база данни - Регистър на лекарите, имащи право да предписват медикаменти, съдържащи наркотични вещества, Регистър за предоставени и отчетени специални рецептурни бланки от лекарите, имащи право да предписват медикаменти, съдържащи наркотични вещества, Дневник за регистрация на закупените от аптеки специални формуляри.

Полагат се усилия за подобряване на системата за отчетност на документите, удостоверяващи дейности с лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества – специални формуляри, специални рецептурни бланки, периодични отчети. През 2016 г. са предоставени 954 кочана специални рецептурни бланкии 22 кочана специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. За годината са приети и проконтролирани общо 839 протокола за предадени специални рецептурни бланки от лекари и аптеки и 322 протокола за предадени специални формуляри от аптеки, аптеки на ЛЗБП и ЦСМП. Приети и обработени са 47 отчета от аптеки за осъществените дейности с медикаменти, съдържащи наркотични вещества и са изготвени 4 обобщени тримесечни отчета.

Инспекторът по наркотични вещества към РЗИ е извършил проверка на 1 аптека, кандидатстваща за издаване на лиценз за работа с наркотични вещества. Осъществени са общо 37 проверки на аптеки в областта, притежаващи лиценз за работа с наркотични вещества и 2 проверки на лечебни заведения, отчитащи специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Няма констатирани нарушения.

В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между МЗ и МВР, РЗИ и Областна дирекция на МВР - Търговище поддържат непрекъснат и активен обмен на информация. В изпълнение изискванията на чл. 55 от Наредба № 4 от 4 март 2009 г. на МЗ за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти и във връзка с осъществявания контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите по получени сигнали от МЗ бяха изпратени 7 уведомителни писма до ОД на МВР – Търговище относно обявени за невалидни специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.6. Контрол на аптеки по ЗЛПХМ и дрогерии

На територията на региона функционират 35 аптеки, в които са извършени общо 72 проверки във връзка с контрол по спазването на законовите и подзаконови нормативни актове /съответствие на фактическите условия с изискванията относно разрешително за откриване на аптека, сграда и помещения, санитарно-хигиенно състояние и противоепидемични мерки, начин на приготвяне, съхранение и отпускане на лекарствени продукти, срок на годност, наличие на информационен лист на български език,документация и отчетност/.

Издадено е 1 заключение за хигиенна оценка на аптека.

Осъществени са 16 проверки на дрогерии във връзка с контрол по спазването на законовите и подзаконови нормативни актове /обхванати са 10 обекта/, без констатирани нарушения. Издадено е 1 удостоверение за регистрация на дрогерии.

На основание писмо на Главния държавен здравен инспектор е изпратено уведомително писмо до аптеките и дрогериите за спиране продажбата и разпространението на билков чай "Залист, миши трън и див чемшир", поради наличие на токсични вещества в продукта.

Изпратено е 1 уведомително писмо до ОДБХ-Търговище за издадени от РЗИ-Търговище удостоверения за регистрация на дрогерии.

Ежемесечно се изпраща писмо до ОДБХ-Търговище за открити аптеки на територията на област Търговище, които извършват търговия на дребно с хранителни добавки, диетични храни за специални медицински цели, храни за кърмачета и преходни храни.

Изпратено е писмо до изпълнителните директори и управители на лечебните заведения за болнична помощ в област Търговище за изготвяне и изпращане на предложения до Министъра на здравеопазването относно включване на лекарствени продукти в списъка по чл.266а, ал.2 от ЗЛПХМ във връзка с чл.16 от Наредба №10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както условията за реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти.

На основание чл. 9 от Наредба № 9 от 23.04.2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефективност е изпратено 1 писмо до аптеките в област Търговище за блокиране и изтегляне на лекарствен продукт.

7. Осъществяване на ефективен контрол на постъпили сигнали от граждани, държавни и общински органи и неправителствени организации относно медицинското обслужване на пациентите и защита на техните права

През отчетния период са постъпили 18 жалби, касаещи медицинското обслужване на пациенти.

Анализът на постъпилите жалби показва висок процент неудовлетвореност във връзка с процеса на осъществяване експертиза на работоспособността от ТЕЛК /общо 7 жалби/ поради често забавяне във времето на освидетелстването и преосвидетелстването и недоволство от определения процент трайно намалена работоспособност.

Недостатъчна е информираността на хората за обема и качеството на предлаганите от системата здравни услуги, както и за правата и задълженията им,което води до разминаване на очакванията на пациентите с реалните възможности на системата. Понякога се стига до конфликтни ситуации и проблеми при медицинското обслужване. В тази връзка Инспекцията полага усилия за разширяване на информационните канали и предоставяне на информация на гражданите за техните права, задължения и възможностите на лечебната мрежа в областта чрез интернет страницата на РЗИ, съобщения в медиите, срещи с медицинските специалисти, консултации.8. Организация и контрол на медицинската експертиза

Проведени са 10 работни срещи с лечебни заведения по въпроси, касаещи медицинската експертиза, на които са дискутирани най-често допусканите несъответствия с нормативната уредба. Методична помощ е оказана на 25 лица.8.1. Организация и контрол на експертизата на временната неработоспособност

В съответствие с Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза през месец януари са определени съставите на ЛКК в региона. Издадени са 11 заповеди на Директора на РЗИ за сформиране на Общи и Специализирани ЛКК в лечебните заведения за болнична помощ и за специализирана извънболнична помощ на територията на областта и 15 заповеди за промени в състава на ЛКК.8.2. Организация и контрол на експертизата на трайната неработоспособност

В Търговищка област е структурирана и функционира 1 ТЕЛК за общи заболявания към областната „МБАЛ – Търговище” АД. Комисията е окомплектована със следните специалисти - председател - интернист и членове - хирург, невролог и педиатър на 0,25 длъжност. Вакантна е една длъжност за член на комисията – интернист. Осигурени са консултанти по договор - пневмо-фтизиатър, офталмолог, психиатър и специалист по професионални болести, които разглеждат преписки по график. Участието на консултантите в заседанията на ТЕЛК съвпада с дните, определени за домашни посещения, поради което често се случва освидетелстването на тежко болни в дома да се осъществява със закъснение.

През 2016 г. са редовно призовани за явяване пред комисията 3821 лица, от които са освидетелствани 2417 пациенти. Останалите нямат окончателно издадено ЕР поради необходимост от произнасяне на ангажираните лекари – консултанти в определените от тях дни в месеца. От издадените ЕР 155 са по повод временна неработоспособност, а 2262 са с определена трайна неработоспособност. Извършени са 4 проверки на дейността на ТЕЛК във връзка с Методиката за субсидиране и 6 по повод жалби на граждани,като най – честото оплакване е неспазване на законоустановения тримесечен срок за разглеждане документи на лица за освидетелстване и преосвидетелстване и/или недоволство от определения процент трайна неработоспособност. Причината за забавяне разглеждането на преписки е, че комисията работи от години без втори интернист. Същевременно най-честата патология в региона са заболявания, обект на лечение от специалисти по вътрешни болести. В тази връзка се провеждат разговори между ръководството на лечебното заведение, председателя на ТЕЛК и профилирани специалисти за временно включване на интернист в състава на комисията на функционален принцип. Създадена е организация за насрочване на дати по забавени преписки и уведомяване на заинтересованите лица.

8.3. Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите на медицинската експертиза

За осъществяване на действен контрол върху издадените болнични листове за временна неработоспособност от лекуващи лекари и ЛКК със Заповед на Директора на РЗИ е определен съставът на Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите на медицинската експертиза с участие на представители на РЗИ, ТП на НОИ и РЗОК. В рамките на отчетния период той е провел 29 заседания и е разгледал преписки във връзка с обжалвани 78 еднолично издадени болнични листове, 51 болнични листове, издадени от ЛКК и 33 протокола за помощни средства, издадени от ЛКК. Анализирани са установените проблеми и нарушения и са предприети мерки за отстраняването им.8.4. Регионална картотека на медицинските експертизи

В РКМЕ има обособен фронт-офис, осъществяващ дейността си на принципа на „едно гише”. Изградена е и се поддържа електронна информационна система за регистриране, обработка и съхранение на данни за лицата, освидетелствани и преосвидетелствани от ТЕЛК.

През 2016 г. са приети и обработени 2044 документа на граждани за явяване на ТЕЛК, както и 1777 медицински експертни досиета /МЕД/ на лица за служебно преосвидетелстване. Общият брой на съхраняваните в РКМЕ МЕД е 24426. Проверени и заверени са 2417експертни решения на ТЕЛК. До заинтересованите страни са изпратени общо 933 ЕР. Образувани са 11374 преписки по медицинската експертиза до различни институции /ТЕЛК, НЕЛК, РУ ”СО”, РДСП и др./. Извършени са справки и са предоставени 67 заверени копия на документи след поискване от страна на граждани.

В рамките на отчетния период пред НЕЛК са обжалвани 133експертни решения.

С цел подобряване на съвместната дейност и облекчаване на административните процедури РЗИ -Търговище осъществява непрекъсната комуникация и координация с останалите институции, имащи отношение към грижите и услугите за хора с увреждания - РУСО, дирекциите „Социално подпомагане”, ТЕЛК, НЕЛК и др.

ІV. МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


  1. Събиране и обобщение на здравно-демографска информация

Целогодишно се събират, обработват и систематизират данни за демографските процеси в региона, като след обобщение всяко тримесечие същите се изпращат до кметовете на петте общини. Изготвен е анализ на здравното състояние на населението и изведените като резултат от него здравни потребности в Търговищка област.

До НЦЗОА се изпращат в срок обобщени тримесечни справки за живородени и мъртвородени деца, за починалите деца от 0 до 1 г. и от 1 до 17 г., сведения за настъпила перинатална смърт в региона, за инфаркти, инсулти, болести предавани по полов път, остри интоксикации и извършени аборти. През 2016 г. са събрани и обработени общо 112 оперативни статистически отчета, 1556 съобщения за смърт,70 съобщения за суицидни действия.

Ежемесечно служителите от дирекцията изготвят и изпращат в МЗ информационна карта за починалите в област Търговище деца от 0 до 18 г. /общо 12 за отчетния период/. Всеки месец до „КОЦ-Шумен” се изпраща справка за починалите от онкологични заболявания на територията на област Търговище.

Периодично се обработват постъпилите от лечебни заведения данни за извършилите суицидни опити лица и се въвеждат в информационната система. Изготвен е анализ на опитите за самоубийства в областта.  1. Организация и контрол на медико-статистическата дейност на лечебните заведения

Въз основа на създадените и поддържани регистри за работещите в системата на здравеопазването медицински кадри е изготвен и изпратен в МЗ анализ за състоянието на специалистите в системата на здравеопазването в региона, съдържащ прогноза за следващите 5 години и проучване на потребностите от различни специалисти в ЛЗ от областта. Комисия от служители на Инспекцията извърши проверка на капацитетните възможности на 2 ЛЗБП, провеждащи практическо обучение на специализанти. В областната многопрофилна болница са осъществени 2 проверки относно изпълнение на нормативното изискване лекари, специализирали на места, финансирани от държавата, след приключване на обучението си да работят в ЛЗ, определено от Министъра на здравеопазването за срок равен на срока, за който е придобита специалността. Не бяха констатирани нарушения.

2.1. Организация и контрол на медико-статистическата дейност на лечебните заведения за извънболнична помощ

През 2016 г. са събрани общо 647 годишни статистически отчети на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ /от общо 190 ЛЗ/. Обработената информация е предоставена в срок на НЦОЗА и на Националния статистически институт. На база обобщените данни са изготвени годишни статистически таблици за общата и детската заболеваемост и болестност в областта. По искане на Министерство на здравеопазването и други органи и институции се събира и оперативна информация по определени показатели.

Поради липсата на достатъчно лекари-специалисти, работещи само в извънболничната помощ, и с цел предоставяне на пациентите възможност за избор, през отчетния период са изготвени становища за недостатъчност по определени специалности на 76 лекари от болничните заведения в областта, които да сключат договор с НЗОК за пакет дейности в специализираната извънболнична помощ.

2.2. Организация и контрол на медико-статистическата дейност на лечебните заведения за болнична помощ

Приети, обработени и изпратени до МЗ са годишните статистически отчети от 4 ЛЗБП в региона. На база обобщената информация са изготвени годишни статистически таблици за хоспитализираната заболеваемост в областта. Нашето становище е, че достоверността на събираната медико-статистическа информация за дейността на лечебните заведения за болнична помощ е коректна предвид финансирането на болниците по определени клинични пътеки.

Събрани, обработени и проверени са 4 отчета по разделно отчитане на разходите и 36 финансови отчета. Изготвена е оценка за дейността, финансовите и икономическите показатели на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие, необходими за формиране на териториалната здравна политика.

Всяко тримесечие в НЦОЗА се изпраща отчет за легловия фонд на МБАЛ от областта с общинско и държавно участие.

В годишния анализ за здравната мрежа в региона е включена оценка за кадровия ресурс на лечебните заведения за болнична помощ и тяхната дейност, както и състоянието на потреблението на болнична медицинска помощ в областта.

Анализ на състоянието на системата за здравеопазване в област Търговище

От регистрираните към 31.12.2016 г. в РЗИ – Търговище 203 лечебни заведения за извънболнична помощ 96 са индивидуални и групови практики за първична и 66 - за специализирана извънболнична медицинска помощ /в т.ч. на лекари и на лекари по дентална медицина/. Вписвания на нови лечебни заведения се осъществява рядко – за 2016 г. има общо 11 регистрирани лечебни заведения, а броят на заличените от регистъра лечебни заведения е 7. На територията на областта функционират 11 медицински центрове, 1 ДКЦ, 11 медико – технически лаборатории и 12 медико-диагностични лаборатории и 2 хосписа. Издадени са 10 удостоверения за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗИБП. Няма новорегистрирани или заличени офиси на лица, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху човешкото здраве.1. Извънболнична медицинска помощ

Осигуряването на достъп на населението до базисни здравни грижи, осъществявани в първичната помощ, е първостепенна задача на всяка здравeoпазна система.1.1. Първична извънболнична медицинска помощ

Броят на регистрираните към 31.12.2016 г. лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ през последните 5 години се задържа относително постоянен със слаба тенденция за намаление. В Област Търговище са регистрирани 24 индивидуални практики за първична медицинска помощ и 8 групови практики с включени в тях 26 лекари. От 52 общопрактикуващи лекари, осъществяващи дейност в Област Търговище, 22 са със специалност „Обща медицина”, в т. ч. 3-ма с втора специалност „Вътрешни болести”, 3-ма с втора специалност „Педиатрия” и 1 с две други специалности - „Педиатрия” и „Хранене и диететика”. Само с друга специалност са 22 ОПЛ, като от тях 10 са със специалност „Вътрешни болести”, а 12 - със специалност „Педиатрия”. Общо 8 ОПЛ са без специалност, като всички са зачислени за специализация по „Обща медицина”.

Един общопрактикуващ лекар обслужва средно 2227 пациента. Осигуреността с ОПЛ на 10 000 души население за региона през 2016 г. е 4.49. В сравнение с предходни периоди показателят се изменя незначително като тенденцията е да намалява /4.53 за 2014 г. и 4.63 за 2013 г./. Най-висока осигуреност с ОПЛ се наблюдава в общини Попово и Антоново /5.10 на 10 000 души население/, следвани от Търговище /5.01/, и Омуртаг /3.25/, а най – ниска - в община Опака /3.14/.

С основен адрес в градовете са 84.91% от ОПЛ. В селата липсват трайно пребиваващи изпълнители на първична медицинска помощ. Пациентите от тези селища имат избран личен лекар в друго населено място, но независимо от това достъпът им до първична медицинска помощ е затруднен поради липса на транспорт, по финансови и др. причини /възрастни, самотни, трудноподвижни хора/. В селските райони обикновено един ОПЛ обслужва по график пациенти от няколко села. Извън графика много често реалното обслужване се осъществява от фелдшери, акушерки или медицински сестри, което пряко се отразява на качеството на диагностично-лечебния процес. Така на практика жителите на селата са затруднени в своевремененния достъп до медицинска помощ и евентуално насочване за болнично лечение.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница