Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция търговищестраница5/10
Дата19.07.2018
Размер1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.2. Специализирана извънболнична медицинска помощ

Специализираната извънболнична помощ е основен интегриращ елемент в системата на здравеопазване, който осигурява на населението достъпна и качествена медицинска помощ и позволява да се намалят потребностите от значително по-скъпата болнична помощ чрез активна профилактика, ранна диагностика и адекватно и ефективно лечение в амбулаторни условия.

Към 31.12.2016 г. има разкрити 66 индивидуални и 4 групови практики за специализирана медицинска помощ. В сравнение с предходния период броят на индивидуалните практики се е увеличил с 5, а броят на груповите е същият. На територията на областта функционират 11 медицински центрове, 1 ДКЦ и 12 медико-диагностични лаборатории. Осигуреността със специализирани извънболнични лечебни заведения е 7.60 на 10 000 души население спрямо предходната година /7.52/. Голяма част от лекарите-специалисти работят на основен трудов договор в болничните заведения. Въпреки наличието на значителен брой лекари, работещи в системата на специализираната извънболнична медицинска помощ, съществуват редица проблеми, свързани с достъпа и качеството на оказваните здравни услуги. Нараства броят на хоспитализациите, на случаите с късна диагностика и настъпващи усложнения и в крайна сметка влошаване на здравния статус на населението. Съществен проблем е концентрацията на специализираната медицинска помощ в гр. Търговище и липсата на достатъчно специалисти в останалите общински центрове. Осигуреността на община Търговище с ЛЗ за СИМП на 10000 души население е 8.95 /50 ЛЗ/ при 7.90 /17 ЛЗ/ за община Омуртаг и 7.28 /20 ЛЗ/ за община Попово. Регистрираният в община Антоново медицински център на практика не функционира, а в община Опака изобщо няма регистрирани лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ. В сравнение с предходния период се наблюдава намаление на осигуреността във всички общини.

2. Първична и специализирана извънболнична дентална помощ

Индивидуалните практики за първична дентална помощ са 59, а груповите практики - 5 с работещи в тях общо 11 дентални лекари.От 66 лекари, работещи в лечебни заведения за дентална помощ, 24 са придобили специалност „Обща дентална медицина”, 3 - „Орална хирургия”, 1 - „Ортодонтия”, 8 – „Детска дентална медицина”, 1 – „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица”, 3 – „Протетична дентална медицина”, като двама от лекарите имат по 2 специалности. Без специалност са 26. Осигуреността с лекари по дентална медицина в първичната извънболнична дентална помощ в региона се е понижила незначително – 6.73 при 6.10 на 10000 души население за предходния период. Разпределението на амбулаториите е изключително неравномерно. От общо 64 амбулатории 43 /67.19 %/ се намират в областния град. В селски региони има разкрити само 7 амбулатории и 13 допълнителни адреси към амбулатории, базирани в градовете.

В област Търговище има регистрирана само 1 амбулатория за специализирана извънболнична дентална помощ и тя се намира в гр. Търговище.

На територията на областта са разкрити 11 медико-технически лаборатории, като 10 от тях са в гр. Търговище.

Осигуреността с лечебни заведения за дентална помощ по общини е както следва: за Търговище – 7.42, за Попово – 4.46, за Омуртаг – 3.26, за Антоново – 3.42 и за Опака – 1.58 на 10000 души население. В три от петте общини стойността на показателя се понижава в сравнение с предходния период във връзка със закриване на индивидуални практики, а в останалите две се запазва същото равнище.

.

3. Болнична медицинска помощ

Към 31.12.2016 г. в област Търговище функционират общо 4 лечебни заведения за болнична медицинска помощ - три многопрофилни болници за активно лечение в градовете Търговище, Попово и Омуртаг и 1 частна /специализирана очна болници за активно лечение в гр. Търговище/.

Изградената система от болнични заведения задоволява масовите потребности на населението от болнична помощ. Средногодишният брой легла към в настоящия момент е 608, при 648 за 2014г. и 636 за 2013г. От тях 578 са в публичните лечебни заведения и 30 в частния сектор. Общата осигуреност на населението с болнични легла е 52.77 на 10000 души, при 55.22 на 10 000 за 2014 г. и 53.54 за 2013г.

В областта липсват специализирани лечебни заведения за лечение на психични и онкологични заболявания. Дейността се осигурява съответно от психиатричните отделения при „МБАЛ-Търговище” АД и „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД и „КОЦ – Шумен” ЕООД.

Изключително тревожен факт е, че числеността на лекарите в болничната помощ през годините намалява. За периода 2007 – 2013 г. броят им спада от 319 на 197. През 2014 г. общият брой на лекарите се запазва почти непроменен - 200, като 168 от тях работят на основен трудов договор, 21 – на втори и 11 – на граждански. Към 31.12.2016 г. общият им брой е 240, като 177 от тях са на основен трудов договор и 63 на граждански. Поради трайният им недостиг се привличат и лекари от съседни области.

През 2016 г. се забелязва тенденция за понижение на общия брой преминали през стационарно лечение болни спрямо предходния период - 29851 срещу 34 500 за 2015г., 35 276 за 2014 г. При всички ЛЗБП показателят е с тенденция на понижение.

Броят на проведените леглодни общо за областта е намалял - 158 136 при 172 798 за 2015г..

Запазва се тенденцията за намаляване, макар и несъществено, на оборота на леглата -51,61 болни на 1 легло за 1 година при 53,23 за 2015г. и 55.47за 2014г. Най - висок е оборотът на леглата в специализираната очна болница – 92,77, което е свързано със спецификата на извършваната дейност и високотехнологичното медицинско обслужване.

Използваемостта на леглата в дни се запазва на същото ниво както предходната година - 272 дни. Показателят е с най –добри стойности при „МБАЛ -Търговище” АД /291 дни – 80%/ и „МБАЛ- Омуртаг” ЕАД /290 дни – 79%/.

Средният болничен престой за областта е 5,28 и е незначително увеличен спрямо 2015 г. /5.10 дни/, като се доближава до този за 2013 г./5.22 дни/. Показателят е по-висок за многопрофилните болници, предвид тежестта на хоспитализираните случаи.

4. Система за спешна медицинска помощ

Системата за спешна медицинска помощ на територията на област Търговище включва Център за спешна медицинска помощ - Търговище с разкрити 4 филиала в градовете Търговище, Попово, Омуртаг и Антоново и Спешно отделение към „МБАЛ-Търговище” АД. Филиалът в гр. Попово обслужва и община Опака. Според Наредба №25 от 4.11.1999г. за оказване на спешна медицинска помощ такава се оказва и от всички лечебни заведения, регистрирани по реда и условията, посочени в Закона за лечебните заведения.4.1. ЦСМП - Търговище

Дейността на центъра се извършва от общо 7 екипа, на 12 часови дежурства, разпределени по общини както следва:  • ФСМП – Търговище - 3, от които единият е транспортен за целия регион, но при необходимост се трансформира в екипен;

  • ФСМП – Попово – 2;

  • ФСМП Омуртаг – 1;

  • ФСМП Антоново – 1.

От общо 10 бр. специализирани транспортни средства 5 са високопроходими. Линейките се изпращат по преценка на адреси, където теренът предполага затруднения в придвижването. В ЦСМП – Търговище са разкрити 14 щатни бройки за лекари. На 9.5 заети длъжности работят 10 лекари – 8 специалисти и 2- без призната специалност. В структурата работят 38 фелдшери и 23 медицински сестри.

4.2. Спешно отделение при „МБАЛ – Търговище” АД

Единствено към областната болница има разкрито спешно отделение, с разкрити 6 щатни лекарски бройки, от които са заети 4. Двама лекари са на основен трудов договор - 1 с придобита специалност „Педиатрия” и „Инфекциозни болести” и 1 - с „Вътрешни болести”. От останалите двама лекари единият е със специалност по „Спешна медицина”, а другият – без специалност.

Съществуващите проблеми в системата за спешната медицинска помощ са свързани с:


 • закриване на ХО и АГО в „МБАЛ - Попово” ЕООД, респективно невъзможност за хоспитализация на пациенти от общини Попово и Опака с такъв профил на заболяването;

 • ограничен брой клинични пътеки по НРД 2014 г. за медицински дейности, за които„МБАЛ - Попово” ЕООД и „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД са сключили договор с РЗОК;

 • не добра организация и контрол по отношение на неотложната медицинска помощ в системата на извънболничната помощ.

Все още голям брой пациенти, в това число значителен брой здравнонеосигурени лица с неспешни състояния се обръщат към филиалите за спешна медицинска помощ в градовете Попово, Омуртаг и Антоново и към спешно отделение на „МБАЛ-Търговище” АД за разрешаване на здравни проблеми, което е изключително ресурсоемко за посочените структури.
Лечебни заведения на територията на областта

Лечебните заведения регистрирани на територията на областта по общини са както следва:
Община Антоново:

 • филиал на спешна медицинска помощ (ФСМП)

 • амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – 2

 • амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ – 2

 • медицински център – 1

Община Омуртаг:

 • филиал на спешна медицинска помощ (ФСМП)

 • амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – 5

 • амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ – 1

 • амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ – 7

 • медицински център – 1

 • амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 14

 • амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ – 1

 • медико-диагностична лаборатория – 1

 • медико-техническа лаборатория – 1

 • многопрофилна болници за активно лечение - 1

Община Опака:

 • амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ – 2

Община Попово:

 • филиал на спешна медицинска помощ (ФСМП) – обслужва и Община Опака

 • амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – 10

 • амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ – 1

 • амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ – 10

 • амбулатория за групова практика за първична дентална помощ – 2

 • медицински център – 1

 • амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 17

 • амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ – 1

 • хоспис – 1

 • медико-диагностична лаборатория – 1

 • медико-техническа лаборатория – 1

 • многопрофилна болници за активно лечение – 1
Община Търговище:

 • филиал на спешна медицинска помощ (ФСМП)

 • амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – 9

 • амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ – 4

 • амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ – 38

 • амбулатория за групова практика за първична дентална помощ – 3

 • медицински център – 8

 • диагностично-консултативен център - 1

 • амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 34

 • амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ – 2

 • амбулатория за индивидуална практика за специализирана дентална помощ – 1

 • медико-диагностична лаборатория – 10

 • медико-техническа лаборатория – 9

 • многопрофилна болница за активно лечение - 1

 • специализирана очна болница за активно лечение – 1

 • хоспис – 1

Достъпът до здравеопазване се ограничава от няколко фактора: бедност, неплащане на здравни осигуровки, отдалеченост на лекарските практики, особено когато се налага преглед при специалист. Бедността, заедно с по-ниската здравна култура, най-често е пречка за поемане на разходите по здравното осигуряване, закупуване на лекарства, заплащане на потребителска такса при посещение при лекар или при нужда от изследвания. Допълнително, към разходите за посещение при лекар и последващото лечение, трябва да се прибавят и транспортните разходи до лекарския кабинет или съответното болнично заведение, което на практика означава разходи за междуселищен транспорт. Тъй като в селските райони лекарите обслужват обикновено повече от едно населени места, те по-рядко имат възможност да се отзовават на повикванията на своите пациенти в дните, когато не са в съответното селище. Възможността за избор или замяна на общопрактикуващия лекар в селата е силно ограничена. Най-често за лица в неравностойно социално положение спешната медицинска помощ в единствената достъпна здравна помощ.


Основни недостатъци и проблеми на регионалната система за здравеопазване

- Осигуреността с медицински специалисти на 10 000 от населението в област Търговище е с по-ниски стойности от средните за страната, което рефлектира върху качеството на медицинските услуги;

- Ограничени са възможностите за оказване на качествена първична медицинска, дентална помощ и лекарствоснабдяване в малките и отдалечени населени места. Поради липса на достатъчен брой ОПЛ в общините с голям брой разпръснати населени места физическото обслужване от лекари е затруднено, обявеният график е с недостатъчно часове и се разчита на наличните медицински специалисти. Налице са затруднения по отношение на оказване на неотложна помощ в преобладаваща част от амбулаториите за първична медицинска помощ в селата;

- Лечебните заведения за специалзирана доболнична медицинска помощ са съсредоточени в областния и общинските центрове, което затруднява достъпа на пациентите до съответните специалисти;

- Ниската здравна култура, респективно ниският социално-икономически статус на голяма част от населението и големият процент здравнонеосигурени лица в областта оказват негативно въздействие върху здравния статус. Често те стават причина за отказ или късно потърсена специализирана доболнична и болнична медицинска помощ, затруднения в лечебно-диагностичния процес и висока смъртност сред някои групи от населението;

- Здравната статистика не дава реални данни по отношение на хоспитализираната заболеваемост, резултатите са силно повлияни от сключените договори с РЗОК за определени клинични пътеки и тяхната цена;

- Липсата на диспансерни структури затруднява обслужването на болни с психиатрични, кожно-венерически заболявания и туберкулоза;

- Липса на достатъчно работещи структури за долекуване и хосписи. Разкритите формално към някои ЛЗБП легла / отделения за долекуване не осъществяват дейност. Необходимо е разкриване на такива лечебни заведения предвид възрастовата структура на населението, големия процент хронично болни пациенти и необходимостта от долекуване в редица специалности след острия стадий на заболяванията.

- В Област Търговище няма лечебни заведения, в които се извършват високо-технологични дейности (кардиохирургия, лъчелечение, трансплантация, ендоваскуларни интервенции в т.ч. инвазивна кардиология, роботизирана хирургия, асистирана репродукция и др.).

V. МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ КРИЗИ

През отчетния период регулярно се изпълняваха задълженията по отбранително – мобилизационна подготовка /ОМП/. Актуализирани са телефоните на ръководителите и отговорниците по ОМП на лечебните заведения на територията на област Търговище.Изготвени са сведения относно: • окомплектоваността на структурите от здравната мрежа с личен състав, леглови фонд и автотранспорт;

 • щетите в лечебни заведения от областта вследствие на обилните валежи;

 • информация за установяване състоянието на имуществото на отрядите за медицинско осигуряване.

Съгласувани и утвърдени са планове на 4 лечебни заведения при кризи от военен и невоенен характер. В тази връзка на двама от специалистите по отбранително – мобилизационна подготовка е оказана методична помощ.

Продължи регулярната работа по отсрочване на личен състав и техника от мобилизация.

Представител на Инспекцията редовно участва в заседанията на Областната постоянна комисия за защита от бедствия. През 2016 г. е изготвен и представен доклад за готовността на ЛЗБП за работа в усложнена зимна обстановка.Аналогичен доклад е предоставен и на Министъра на здравеопазването във връзка с негово разпореждане.

Изготвeн e план за дейността на РЗИ по организация на медицинското осигуряване по време на кризи и е актуализиран военновременният план на РЗИ.

С оглед подобряване на защитата срещу тероризъм и в изпълнение на указанията на Гл.секретар на Министерството на здравеопазването в спешен порядък бяха уведомени ръководителите на лечебни заведения за трите вида профили на лица, носещи потенциална заплаха за националната сигурност. Със Заповед на Зам.директора на РЗИ са определени лицата, извършващи оглед на помещенията с неограничен достъп преди издаване на охранителната система на сградата.

VІ. УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЗИ В МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИ СЪВЕТИ, КОМИСИИ И ЕКИПИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

През отчетния период представители на Инспекцията взеха участие в 46 заседания на Съвета по осиновяване, в 12 заседания на Комисията към ДСП по чл.13 ал. 2 от ЗИХУ, в 8 заседания на Екипа за комплексно педагогическо оценяване, в 4 заседания на общински съвети за закрила на детето и в10 други заседания на междуведомствени комисии.

Макар че е безспорно необходимо и полезно, включването на служители на РЗИ в голям брой комисии при ограничения кадрови ресурс /особено на специалисти с висше медицинско образование/ води до допълнително натоварване и често затруднява изпълнението на непосредствените задачи и функции.

VІІ. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

През 2016г.представител на РЗИ-Търговище взе участие в организираната в София среща на Националния координационен съвет по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка.Проведена е среща с кметовете и кметските наместници от областта. Изпратени са уведомителни писма до родителите на всички момичета, подлежащи на ваксинация.

През м. декември се проведе информационна кампания чрез форум театър „Специално за момичета”, организиран от Регионален координационен съвет по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка /РКСНПППРМШ/ в Търговище, съвместно с РЗИ. Целта на тематичния спектакъл е популяризиране на Националната програма. На представлението присъстваха момичета на възраст 12-13 г., както и техните родители.

През 2016 г. броят на получилите прием на ваксината срещу рак на маточната шийка в региона са 162 момичета от целевата група.
 • Служител на Дирекцията подпомаган от свои колеги от Дирекция „Обществено здраве” в реализирането на административните дейности по програмата Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести – съдейства за сключването на договор с ДКЦ „Св. Иван Рилски” ООД за извършване на скринингови прегледи по локализации на рак на маточната щийка и колоректален карцином. Активиран бе профилът на ЛЗ в Националния скринингов регистър, изпратени бяха покани за профилактичен преглед до 97 граждани. Оказана е методична помощ на ЛЗ във връзка с отчитането на реализираната дейност.

 • Здравна стратегия на лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства


VІІ. ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ

През отчетния период в звеното са проведени 4 вътрешни колегиуми по следните теми: • „Основни заключения, залегнали в здравно – демографския анализ за 2015 г. и в анализа на осигуреността с медицински специалисти за региона”;

 • „Подобряване на контрола по Методиката за субсидиране на лечебни заведения”;

 • „Проблеми при попълването на годишните статистически отчети от ЛЗ за болнична и извънболнична помощ”;

 • „Организация на медицинската помощ на населението в Търговищка област при бедствия, аварии и катастрофи”. Общо 2служители на Дирекцията взеха участие обучителен курс за работа с регистрация на данни за суицидни опити.ДИРЕКЦИЯ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

Организация на работа

През 2016 год. дейността на Дирекция „Надзор на заразните болести” бе организирана в съответствие с стратегическата цел на РЗИ: Опазване здравето на населението в региона, чрез промоция на здравето, профилактика и ефективен здравен и противоепидемичен контрол.

Дейности бяха развивани в няколко основни направления:


 1. Поддържане и ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести чрез:

1.1. Своевременно проучване, регистриране, съобщаване и отчет на заразните болести;

1.2. Контрол и оказване на методична помощ при възникване на епидемични взривове;

1.3. Контрол по спазване на действащата нормативна уредба, на санитарно-хигиенния и противоепидемичен режим в лечебните заведения за болнична и доболнична помощ, както и на останалите контролирани от дирекцията обекти;

1.4. Изготвяне на цифрови и текстуални анализи за заразната заболяемост (тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни);

1.5. Провеждане под различни форми на здравно-промотивна дейност по проблемите на заразните болести;

1.6. Активно участие в регионални, общински и междуведомствени комисии, на които се разглеждат проблеми свързани със заразната заболяемост. 1. Осигуряване на висок имунизационен обхват на населението при изпълнение на плановите имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар на Р.България чрез:

2.1. Проследяване избора на ОПЛ за новородените и организиране имунизирането на деца без ОПЛ;

2.2. Съвместно с РЗОК разработване, предписване и контролиране на мерки за подобряване работата по имунопрофилактиката;

2.3. Контрол на медицинските специалисти по обхвата на подлежащите контингенти, планирането, отчитането на извършените имунизации и на биопродуктите, отлагането от имунизации, спазване на хладилната верига, на схемите, дозите и техниката на приложение на биопродуктите;

2.4. Надзор на нежеланите реакции след ваксинация. 1. Ерадикация на полиомиелит чрез:

3.1. Активен ежеседмичен епидемиологичен надзор над острите вяли парализи в заведенията за болнична помощ, обслужващи деца до 15 годишна възраст и при констатиране на случаи - съобщаване в МЗ и НЦЗПБ.

3.2. Регистрация, епидемиологично проучване на случаите и последващо проследяване след 60-тия ден за остатъчни парези/парализи.

3.3. Контрол върху правилното и своевременно пробонабиране на фекални проби от лечебните заведения и изпращането им за изследване в Националната референтна лаборатория по ентеровируси към НЦЗПБ.


 1. Елиминация на морбили и вродена рубеола и ограничаване заболяемостта от паротит и рубеола чрез:

4.1. Уеб-базиран надзор на морбили, паротит и рубеола;

4.2. Епидемиологично проучване на всеки съобщен съмнителен случай на морбили и вродена рубеола;

4.3. Контрол върху правилното и своевременно пробонабиране;

4.4. Своевременно предприемане на всички противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване разпространението на морбили на територията на областта.

5. Изпълнение на задачите, произтичащи от национални програми по надзора на заразните болести

5.1. Дейности, свързани с изпълнение на задачите по Националния план на Р. България за готовност за грипна пандемия

5.1.1. Проследяване динамиката на заболяемостта от грип и ОРЗ и регистрираните след преболедуване усложнения.

5.1.2. Своевременно ежеседмично (през сезонния подем ежедневно) изпращане на съответната информация в МЗ и НЦЗПБ.

5.1.3. Усъвършенстване на системата за надзор и контрол на грип и ОРЗ на национално и регионално ниво.

5.1.4. Своевременно предприемане на всички противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване разпространението на грип на територията на областта.

Цялостната дейност бе планирана, организирана и осъществявана по изготвените годишни планове при спазване на дадените указания от МЗ.

Структура на Дирекция ”НЗБ”

Дирекция “НЗБ” е структурирана като самостоятелна дирекция в специализираната администрация на РЗИ – Търговище без обособени отдели. По длъжностно разписание в дирекцията има 12 длъжности, от които 2 са вакантни.Дейност по държавния здравен противоепидемичен контрол

В съответствие с дадените от МЗ Указания, кратността на текущия здравен противоепидемичен и паразитологичен контрол е един път годишно, във всички обекти на ЛЗ, с изключение на рисковите отделения/ хирургични, ортопедо-травматологични, урологични, АГО и очни/, при които кратността е двукратно през годината.

През 2016г. на здравен противоепидемичен и паразитологичен контрол подлежаха 352 ЛЗ с разкрити в тях 561 подконтролни обекта и с извършени 2 618 проверки в тях, при 351 ЛЗ, с разкрити 565 подконтролни обекти и реализирани 2 776 проверки през 2015г.

В това число са: • 849 проверки по спазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места;

 • 364 проверки, относно дейностите по Програмата на СЗО за ерадикация на полиомиелит, в област Търговище.;

 • 309 проверки по контрол на дейности с опасни отпадъци;

 • 304 тематични в 4 области;

Според видовете обекти подлежащи на здравен контрол, разпределението им е както следва:

ЛЗ за болнична помощ, с 49 подконтролни обекти и реализирани 643 проверки:

На територията на област Търговище са разкрити и функционират 4 ЛЗ за болнична помощ: 1 областна болница „МБАЛ- Търговище“ АД, гр. Търговище; 2 общински болници-„МБАЛ- Попово“ ЕООД, гр. Попово и „МБАЛ- Омуртаг“ ЕАД, гр. Омуртаг и 1 частна болница „СОБАЛ- Д-р Тасков“ ООД гр. Търговище.

Разкритите отделения, според своето предназначение са:


 • 17 рискови отделения, с извършени 138 проверки;

 • 30 нерискови отделения, с извършени 510 проверки;

 • 3 перални, разкрити на територията на МБАЛ в градовете Търговище, Попово и Омуртаг, в които са реализирани 6 проверки.

Лечебни заведения за извънболнична помощ - 196 ЛЗ, с 363 подконтролни обекти и реализирани 1 247 проверки:

АИППМП- 24, с разкрити 46 подконтролни обекти и извършени 449 проверки;

АГППМП – 8, с разкрити 42 подконтролни обекти и извършени 298 проверки;

АИПСМП- 64, с разкрити 71 подконтролни обекти и извършени 190 проверки;

АГПСМП- 4, с разкрити 5 подконтролни обекти и извършени 6 проверки;

АИППДМ – 58, с разкрити 86 подконтролни обекти и извършени 227 проверки;

АГППМПДМ- 5 с разкрити 12 подконтролни обекти и извършени 37 проверки;

АИПСМПДМ- 1, с разкрити 2 обекти и извършени 3 проверки;

ДКЦ- 1, с разкрити 16 специализирани кабинети и 3 лаборатории и извършени в тях 46 проверки;

МЦ- 12, с разкрити 40 специализирани кабинети и 4 лаборатории, в които са извършени 124 проверки;

МДЛ- 12, с разкрити 22 подконтролни обекти и реализирани 75 проверки;

МТЛ - 11, с разкрити 11 обекти и извършени 30 проверки..Други лечебни заведения - 6, с разкрити 9 подконтролни обекти и реализирани 34 проверки:

1 ЦСМП с 4 филиали и извършени 19 проверки;

1 Хоспис „Св.Н.Мерликийски“ в гр. Попово и извършени 4 проверки;

3 Домове за медико- социални грижи за възрастни и реализирани 16 проверки.Здравни кабинети- 58, от които: 2 в ОДЗ, 25 в ДГ и 31 училища и реализирани общо 210 проверки.

Други обекти- 82: в 74 ЦДГ, 6 ДЯ и 2 ОДЗ с реализирани 225 проверки.

Фирми за ДДД дейности- 3 разкрити на територията на областта, с извършени 5 проверки.

Извършеният противоепидемичен контрол по видове обекти и по тримесечия, е както следва:Обекти

Брой обекти

Кратност

План проверкиИзпълнение

І-во тримесечие

Изпълнение

ІІ-ро тримесечие

Изпълнение

ІІІ- тримесечие

Изпълнение

ІV-тримесечие

Изпълнение

ИППМП

50

1

50

79

12

32

20

19

10

16

8

12

ГППМП

42

1

42

64

12

16

10

29

10

8

10

11

ИПСМП

67

1

67

71

15

17

20

25

19

15

13

14

ИПДМ

90

1

90

90

22

29

28

29

23

14

17

18

ГПДМ

12

1

12

14

3

4

4

5

4

2

1

3

ИПСДМ

2

1

2

2
1

1

1

1


ГПСМП

4

1

4

32

2

1
1

1

ДКЦ

1

1

19

20

8
1115
5

МЦ

12

1

45

47

11

4

14

16

12

18

8

9

МДЛ

11

1

17

26

7

7

5

17

5
-

2

МТЛ

12

1

12

12

1

6

4

2

3

1

4

3

Рискови отд.

17

2

34

37

7
10

20

6

-

11

17

Нерискови отд.

30

1

30

42

8

1

8

28

7

6

7

7

Други-Перални

3

1

3

6

-
1

2

1

4

1
ЦСМП+филиал

4

1

4

8

-

3

3

1

-
1

4

ДЦВХУ

1

1

1

21

1
1Хосписи

1

1

1

2

1

1

-
-
-

1

Здр.каб-ти Д Я

6

1

6

13

1

3

4

5

-

2

1

3

Здр.каб-ти ОДЗ

2

1

2

4

1

2

-

1

-
1

1

Здр.ка-ти ЦДГ

25

1

25

44

9

21

8

10

3

3

5

10

Здр.каб-тиУща

31

1

31

44

11

13

8

4

3

3

9

24

ДДД фирми

3

1

3

3

-
1

1

22

ДМСГза възр.

2

1

2

3
21
1

1

ВСИЧКО


428
502636

129162

163218

111108

99148Дейности, относно недопускане на тютюнопушене по чл.56 от Закона за здравето

През 2016г. всичките подконтролни 561 обекти, са обхванати с контрол за недопускане на тютюнопушенето. Реализирани са общо 849 проверки, от които: 653 са в ЛЗ за болнична и доболнична медицинска помощ и 196 в детски и учебни заведения.

Не са констатирани нарушения.

Контролна дейност с опасни отпадъци:

През годината са извършени 309 проверки в ЛЗ за болнична и доболнична медицинска помощ. Констатирани са 2 нарушения- за изтекъл срок на действащия договор с лицензираната фирма и издадени 2 Предписания, които са изпълнени в указаните срокове.Контрол на дезинфекционния и стерилизационен режим в лечебните заведения:

През отчетния период са взети общо 872 проби от стерилности, работна среда и дезинфекционни разтвори, при 987 за 2015г.

От тях за стерилност и работна среда – 803, разпределени както следва:

стерилности- 391 проби, като 10 от тях несъответстват на изискванията, което наложи повторно вземане на смивове.

работна среда- 412 проби, с 12 несъответстващи проби;

От дезинфекционни разтвори- 69, от които 4 не отговарят на изискванията, което наложи издаване на Предписания, които бяха изпълнени в указаните срокове.
При проверките се констатира използването само на препарати разрешени от МЗ и съгласно изготвените дезинфекционни програми в ЛЗ за болнична и доболнична медицинска помощ.
Контрол на стерилизационната и дезинфекционна техника:

На контрол през годината подлежаха:

- 4 автоматични стерилизационни уредби и реализирани 4 контроли;

- 48 автоклави с извършени 23 контроли;

- 1 газов стерилизатор в „МБАЛ- Търговище“ АД, гр. Търговище, с 1 контрол.

Не са констатирани нарушения.


За констатирани нарушения по време на проведения здравен контрол през годината са издадени:

 • 8 акта, с влезли в сила 8 НП на обща стойност 1 450 лв. и ср. стойност 181.25лв./ при 6 акта и ср.стойност 283.33 за 2015г./

 • 65 Предписания / при 55 за 2015г./ във връзка с констатирани нарушения в противоепидемичния режим, ремонтни дейности, с Писма на МЗ, във връзка със заболяването; във връзка с ДДД дейности в област Търговище; връзка с ВПТИ; по ЗУО- са актуализирани договорите за календарната година и по спазване на противоепидемичния режим в някои ЛЗ.

През 2016 г. в дирекцията не са постъпвали жалби.
Епидемиологичен надзор и контрол на паразитозите:

През цялата година, дейността по медицинска паразитология бе насочена към ограничаване разпространението на местните ендопаразитози сред населението в региона и недопускане внос и разпространение на малария и други тропически паразитози.

На територията на област Търговище са разкрити и функционират 3 паразитологични лаборатории: една в РЗИ, СМДЛ „Микробиостил”ЕООД и СМДЛ „Бета”ООД гр.Търгвище.

През 2016г. на паразитологичен контрол подлежаха 210 обекта, като в тях са извършени 232 проверки / при 292 проверки през 2015г./, от които:

-с единична кратност 208 обекта, като всичките са проверени;

- 2-те хирургични отделения са проверявани всеки месец с ощо в тях 24 проверки;

ЕХИНОКОКОЗА- В РЗИ са регистрирани 6 лица с диагноза първична ехинококоза. Всички оперирани са епидемиологично проучени и диспансеризирани за 5 годишен период. Контактните лица са изследвани серологично. В частните лаборатории за ехинококоза са изследвани 117 лица с 37 положителни резултата.

ТОКСОПЛАЗМОЗА- В СМДЛ са изследвани 68 лица, с два положителни резултата.

ТРИХИНЕЛОЗА- През изминалата 2016г. няма регистрирана заболеваемост от трихинелоза в региона. Изпратено е циркулярно писмо до лечебните заведения в област Търговище, за заостряне вниманието им относно своевременното диагностициране, съобщаване и отчет на откритите случаи. В частните лаборатории са изследвани 23 лица, без положителен резултат.

ТОКСОКАРОЗА – изследвани са 34 лица, без положителен резултат.

ТЕНИИДОЗИ- През годината в РЗИ са изследвани с клинична насоченост 56 лица с фекална проба, без положителен резултат. В СМДЛ имаме 2 положителни резултата, след лечение.

КОНТАКТНИ ПАРАЗИТОЗИ:

Ентеробиоза- в РЗИ и двете частни лаборатории с перианален отпечатък са изследвани общо 3 482 лица с 119 положителни резултата, или среден екстензитет 3,4% спрямо 2,9% за 2015г.

В СМДЛ са изследвани 750 лица, с 41 положителни резултата и среден екстензитет 5,4% спрямо 2,9% за 2015г.

В РЗИ с перианален отпечатък за ентеробиоза са изследвани 2 732 лица с 78 положителни, или среден екстензитет 2,9% спрямо 2,8% за 2015г.

От епидемиологична гледна точка най- важно е разпространението на ентеробиозата в детските заведения и социалните домове за деца и юноши. С изследвания са обхванати всички ясли, градини и ОДЗ при спазване на Наредба №5/ 06.04.06г. за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози - 83 на брой с 3 612 деца, от които с перианален отпечатък са обхванати 2 679 деца, а с фекални проби 788 деца. Общо от детските заведения са регистрирани 78 деца с ентеробиоза или среден екстензитет 2,9% спрямо 3,3% за 2015г.

Ламблиоза- с фекални проби са изследвани 1218 лица, без положителен резултат. Санитарно-паразитологичния контрол в детските заведения е обективизиран с лабораторни изследвания на битова среда 780 и пясък 46 общо 826 проби с 1240 анализа, без положителни резултати.

ГЕОХЕЛМИНТОЗИ: През 2016 година за аскаридоза и трихоцефалоза са обхванати 2 ендемични селища- с.Камбурово и с.Стеврек с население 1 726, от които са изследвани 288 лица: ученици, децата от детските градини и техните родители. Не са открити опаразитени с аскаридоза. От ендемичните селища са изследвани 6 проби почва с 60 анализа и 50 проби зеленчуци с 500 анализа от личните стопанства, без положителен резултат.

През 2016г. в РЗИ са изследвани за хелминти и протозои 5 168 проби с 78 положителни резултата при среден екстензитет 1,5% спрямо 1,4% за 2015г. Двете частни лаборатории работят с НЗОК и за отчетния период имат 10 785 изследвани проби за хелминти и протозои с 44 положителни резултати, среден екстензитет 0,4 % спрямо 0,3 % за 2015г. . Общо трите лаборатории са изследвали 15 953 проби от които по клинични показатели 3 306, по епидемиологични 1 861 и профилактични 10 786.

Извършени са епидемиологични проучвания на 6 случая на ехинококоза.
Текущи проверки

Брой обекти

Кратност

План проверки

Изпълнение

проверки


І

трим


изпълнение

ІІ

трим


изпълнение

ІІІ

трим


изпълнение

ІV

трим


изпълнение

ИП заПМП

50

1

50

50

12

16

14

24

9

7

15

7

ГП за ПМП

42

1

42

42

8

9

15

30

9

6

10

З

СМДЛ

4

1

4

4

1

2

1

-

-

3

2
Хир.отделения

2

12

24

24

6

6

6

6

6

6

6

6

Здр.кабинети в ОДЗ

2

1

2

2

-
1

1

-
1

2

Здр.кабинети в ЦДГ

25

1

25

25

5

8

8

7

4

5

8

8

МСД- за възрастни

2

1

2

2

-

1

1

-

1

-

-

1

ЦДГ

75

1

75

75

16

26

24

28

20

6

15

14

ОДЗ

2

1

2

2

-

-

1

-

-

-

1

2

ДЯ

6

1

6

6

1

3

2

1

-

-

3

1

ВСИЧКО

210
232

232

49

71

73

97

49

33

61

44

Осъществи се надзор и контрол на внасяните паразитози, съгласно изискванията на Наредба № 17/ДВ бр. 71/2008 г., попр. ДВ бр. 72/ 2008 г., ДВ бр. 88/2013 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести.

Здравно-промотивната дейност през годината бе насочена към запознаване на населението с паразитологичната обстановка в региона и към рисковите групи по отношение на хелминтозоонозите /ехинококоза,тиниаринхоза, трихинелоза/, геохелминтозите и контактните паразитози в детските заведения. През годината няма внос и разпространение на малария и други тропически паразитози.

В заключение трябва да отбележим, че медицинска паразитология е извършила значителна дейност по надзора и контрола на паразитозите в региона, чрез обхващане с профилактични, епидемиологични и клинични изследвания на определени контингенти от населението.


Микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания:

Микробиологични изследвания- общо 1 025 при 1 252 за 2015г.:
Извършени са 222 назофарингеални изследвания; 70 от фецес; 10 носни с един растеж на Стаф.ауреус;129 гърлени от които 4 с растеж на Саф.ауреус и 3 Стрептококи група А;13 урини с 6 проби с растеж на микробиологичен патогенен агент; 412 проби от работна среда;391 проби от стерилности.
Серологични изследвания- общо 184:
Обхващат 138 за Хламидална инфекция без положителни проби; 46 за Лаймска борелиоза, с 12 положителни проби.
Вирусологични изследванияобщо 1 410:
Осъществени са 881 изследвания за СПИН / при 651 за 2015г./: 237 по метода Елайза и 644 с бърз тест без положителни резултати, в това число и изследванията по Националната Програма „ Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН;

264 изследвания за Хепатит тип „С“, с 1 положителен резултат;

265 изследвания за хепатит тип „А“, от които 3 са с положителни резултати;
Паразитологични изследвания за хелминти, протозои, перианални отпечатъци и санитарно- паразитологични общо проби 4 787 с 6 966 анализа при 5135 проби с 7 524 анализи за 2015г..
1 218 изследвания с фекални проби за чревни хелминти и протозои и 2 434 анализи;

2 732 са изследваните деца с перианални отпечатъци с 2 732 анализа, като 78 са положителни проби за Е. Вермикуларис.

826 изследвания от битова среда с 1 240 анализи без положителни резултати;

5 изследвания от хранителни продукти с 500 анализи;

6 почви с 60 анализи

6 Епидемиологични проучвания на заболели от Тениаринхоза - всичките оперирани за Ехинококоза;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница