Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция търговищестраница6/10
Дата19.07.2018
Размер1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ

През изтеклата 2016г. в Дирекция „НЗБ” бе заложен контрол по всички теми, съгласно Указанията на МЗ, като са направени 304 проверки. Извършеният контрол се изразява в осъществените констатации в подконтролните обекти, както следва:


ПЛАНОВИ ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ:

1. ПО ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ:

Съобразено указанията на МЗ и регионалните проблеми, са планувани и извършени тематични проверки по 4 теми. 1. Имунопрофилактика

  1. Изпълнение на дейностите по провеждане на БЦЖ имунизацията, правилата за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия контингент в родилните отделения:

Извършиха се 12 проверки в родилните отделения към „МБАЛ- Търговище“АД, гр. Търговище и „МБАЛ- Омуртаг“ ЕАД, гр. Омуртаг и се констатира:

- правилно съхранение на биопродуктите в хладилните съоражения - при температурен режим от 2- 8 градуса, съгласно изискванията на Наредба №15/ 2005г. Води се журнал в РО в който се отразява от дежурната акушерка температурата;

- наличните ваксини в родилните отделения са в срок на годност и се получават от склада на РЗИ на три месечен период;

- имунизациите се извършват в указаните периоди - в първите 24 и 48ч. след раждането са обхванати всичките новородени, които не са имали медицински противопоказания. Новородените с констатирани временни медицински противопоказания се имунизират от избраните ОПЛ на по- късен етап и се отчитат в Приложение 7, чл.13, ал.2 от Наредба №15/ МЗ като допълнително обхванати.1.2. Изпълнение на дейности за издирване и обхващане на изоставащи деца за пентаксим и тетраксим – извършени 113 проверки:

- на 16 м. подлежащи на пентаксим – от подлежащите 835 деца, са обхванати 730 деца или 87.4%, като 105 деца не са обхванати.- на 6 г подлежащи на тетраксим през 2014/2015/2016г. – от подлежащите 1 215 деца, са обхванати 1 017 или 83.7%, като необхаванати са общо 198, от които 13 по ВМП и 185 отложени по други причини;

1.3. Неимунизирани по немедицински причини- извършени 136 проверки и следните констатации за причините:

-миграция на голяма част от населението в и извън област Търговище;

-неоткрити на посочения адрес от ОПЛ;
2.ТБК – извършени са 13 проверки.Констатации:

Поддържа се ежедневен епидемиологичен надзор на заболелите от ТБК лица, чрез своевременно регистриране, проучване, съобщаване и отчет, съгласно Наредба № 21 от 18 юли 2005г. с изм. от ДВ. Бр. 52 от 08 юли 2011г. на МЗ.

Ежемесечно и в срок се изпраща и обобщената информация до МЗ, НЦОЗА и НЦЗПБ.
3. ВБИ – 22 проверки.

Контролът на инспекторите от дирекция „НЗБ“ бяха насочени към стриктното спазване на противоепидемичния режим, използването на лични предпазни средства по време на лечебния процес, регистрирането на ВБИ и изискванията на Наредба№3 / 08.05. 2013г.за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

В трите МБАЛ на област Търговище- „МБАЛ-Търговище“ АД, гр. Търговище, „МБАЛ- Омуртаг“ ЕАД гр. Омуртаг и „МБАЛ- Попово“ ЕООД гр. Попово са разработени дезинфекционни програми само с разрешени от МЗ препарати и/или техни заместители, които дават и добрите резултати, отчетени по време на инспекциите. Регистрират се ВБИ в Журнали и на всяко тримесечие се отчитат в РЗИ. Снабдени са и с Журнали за регистрация на други заразни заболявания по Приложение 1 от Наредба № 21.

При констатиране на нарушения своевременно са издадени Предписания до съответните ЛЗБП, за отстраняване на пропуските - основно за занижена концентрация на наличните дезразтвори.


4. По Зоонози – 8 проверки

Със Заповед № РД–01–17/ 21.01.2016 г. на Д-р Петър Москов, Министър на здравеопазването, на основание чл. 21, ал. 2 от наредба № 15 от 2005 г. на МЗ за имунизациите в Р. България, са определени три ЛЗБП в област Търговище, които да извършват целеви имунизации срещу бяс : 1. “МБАЛ - ТЪРГОВИЩЕ” АД, ГР. ТЪРГОВИЩЕ

 • Инфекциозно отделение - Д-р Стела Георгиева, началник отделение и специалист по инфекциозни болести;

 1. “МБАЛ - ПОПОВО” ЕООД, ГР. ПОПОВО

 1. “МБАЛ – ОМУРТАГ” ЕАД, ГР. ОМУРТАГ

 • Вътрешно отделение - Д-р Десислава Димитрова, специалист по вътрешни болести и ендокринология;

През 2016г. са извършени 8 проверки в антирабичните кабинети, при които се установи, че спазват изискванията за назначаване, поставяне и проследяване на антирабичната ваксинация.

Взе се участие в 2 заседания на Областната епизоотична комисия и в 4 заседания на общинските комисии.

През периода имунизирани лицата ухапани от животни/ домашни, бездомни и безстопанствени- кучета, котки и др./са общо 105, като през 2015г. са били 125 лица.

Според населеното място, където живеят засегнатите лица: 79- градски жители и 26- селски, при 80 градски жители и 45 селски за 2015г.

Според пола: 68- мъже и 37- жени, при 72 от засегнатите лица мъже и 53 жени за 2015г.

Професиолно засегнатите групи са: 8 деца, 22 учащи, 2 селскостопански работници,48 други и 25 пенсионери. Отново най-засегната възраст е от 20-59 години.

Одраскани или олигавени са:

- от диви животни: 1 чакал, 2 диви котки, 1 гризач и 74 скитащи кучета;

- от домашно отглеждани животни: 24 кучета и 3 котки;

При 19 лица ухапванията са били множествени, а при 86 единични, като при 52 от случаите са били леки ухапванията, при 50 средно тежки и 3 тежки поражения.Имунизирани: с 1 доза Верораб са обхванати 27 лица, с 2 дози- 11, с три дози- 58, с четири дози- 5 и с пет дози- 4 лица.

Общото количество изразходена противобясна ваксина е 263 дози при 444 дози за 2015г..Не се установиха нежелани реакции след имунизация.


Неимунизираните лица са общо 101,от които 87 от домашни животни и 14 от скитащи кучета на които е направена обработка на раната от ОПЛ или ЦСМП, поставен е Тетатокс и срещу подпис са освободени.

Всеки понеделник продължава изпращането на справки по ел-поща за разходваните количества Верораб до МЗ.5.По паразитологичен контрол в детски заведения с опаразитяване от Ентеробиус вермикуларис с екстензинвазия от 5- 10% след проведено изследване, съобразно средната екстензинвазия за областта:

По паразитологичен контрол в детски заведения с опаразитяване от Ентеробиус вермикуларис с екстензинвазия от 5- 10% след проведено изследване, съобразно средната екстензинвазия за областта:
От инспектори на дирекция “НЗБ”е проведен паразитологичен контрол в 85 детски заведения и МСД за възрастни, с реализирани 112 проверки, обхванати с лабораторен контрол -85.

Издадени са 6 предписания до ОПЛ във връзка с лечение и контролни изследвания на опаразитени деца от детски заведения с ентеробиоза над 5%, след профилактични изследвания за хелминти и протозои. Извършени са епидемиологични проучвания на 6 случая на ехинококоза.

Обхванати са 2 геохелминтни селища- с. Стеврек и с. Камбурово с висока опаразитеност, чрез фекални проби на деца, ученици, родители. През тази година няма с положителни проби за геохелминтози.
2.2 При регистриране на опаразитеност от 5 до 10% в МСД за възрастни:

За годината са извършени 2 проверки в домовете: ДСУ в с. Гърчиново и ДВУИ и ЗЖ в с. Медовина, като няма с положителни проби .


2.3.Вземане на смивове от битова и околна среда от ЦДГ, ДЯ, ОДЗ и МСД за деца и възрастни – описани са в лабораторния паразитологичен контрол.
ОКАЗВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧНА ПОМОЩ:

При извършването на текущия паразитологичен контрол във всичките обекти се оказва и ОМП - дадени са необходимите указания, относно стриктно провежданото лечение на опаразитените и техните контактни.

В предепидемичния период се изпратиха циркулярни писма до всички лечебни заведения от доболничната и болнична помощ на територията на област Търговище. Проведени са срещи с ОПЛ и групови практики за първична помощ от петте общини, на които бяха разяснени клинико- диагностичните особености на заболяването малария, новите тенденции при лечение на резистентна и усложнена малария; препоръките на СЗО за необходимата химиопрофилактика, както и профилактичните и противоепидемични мерки, за недопускане на местно ниво разпространението на различни тропически паразитози.

Текущо през годината се упражняваше епидемиологичен контрол на ОПЛ, ГППМП и МДЛ в област Търговище, съгласно дадените указания на МЗ:

- Наредба №17/ 30.07.2008г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните и местни паразитни болести;

- Наредба №21 от 2005г. с изм. и доп. ДВ. бр. 56 от 08 юли 2014г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

От нашата област много лица пътуват до съседна Турция при свои роднини, което задължава медицинските специалисти да се ангажират отговорно с този факт при снемане на анамнезата и назначаване на последващите изследвания и адекватно лечение.

По профилактиката и контрола на ВБИ- тази дейност е разгледана подробно в годишния отчет на дирекцията относно ВБИ.

По прилагането на действащата нормативна уредба в областта на профилактиката и контрола на заразните болести:

През отчетния период не са констатирани нарушения на Наредба №21 от 18.07.2005г. на МЗ, за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, които да са налагали съставяне на актове или предписания. Извършваният текущия контрол през годината показва адекватно извършване на вписването на заразените лица и техните контактни в посочените по образец книги; правилното квалифициране на случаите според изискванията на Наредбата; извършване на необходимият брой изследвания, след проведеното лечение/ ако това е необходимо/; ежедневното съобщаване на заболелите от ОРЗ и нанасянето им в изградената информационна система.


ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СПИ:
Изпълнение на дейностите на ЛЗ за диагностика и лечение на туберкулозата и обхващане на контактните с химиопрофилактика:
За 2016г. в дирекция „НЗБ“ при РЗИ- Търговище са регистрирани 22 новозаболели лица с диагноза ТБК, основно белодробна форма/ което е 14.17%000 от населението на областта/. Заболелите са на възраст от 19 г. до 81 години. По пол се разпределят - 7 жени и 15 мъже.

От заболелите 20 са с ТБК на дихателните органи и 2 с извънбелодробна – 1 случай на периферна лимфоаденопатия и 1 с дисеминирано разпространение . От тях 5 лица са работещи, 7 са безработни и 10 пенсионери. Епидемиологично са проучени всички новозаболели. Общо контактните лица на заболелите са 58 и са насочени към ОПЛ за изследване, преглед и преценка на по- нататъшното медицинско поведение. С химиопрофилактика са обхаванати 27 от контактните, от които 20 за първото полугодие и 7 за второто.

За някои от лицата получаваме информация от ЛЗ извън област Търговище, където диагнозата е поставена случайно, по време на престоят им по повод на друго заболяване. Регистриран е и един случай на заболял контактен. През 2016г. са регистрирани и 4 починали от заболяването, за което сме Ви уведомили своевременно и са съобщени в НЦОЗА.

За сравнение:

- през 2012г. заболелите са 21 лица или 17.67%000: от тях 5 са жени и 16 мъже, възрастовата граница е от 3г. до 82г.;

- през 2013г. заболелите са 27 лица или 22.93%000: от тях 6 са жени и 21 мъже, възрастовата граница е от 4г. до 82г.;

- през 2014г. заболелите са 17 лица или 14.37%000: от тях 10 са жени и 7 мъже, възрастовата граница е от 17г. до 79години;

- през 2015г. заболелите са 13 лица или 11.17%000: от тях 6 жени и 7 мъже, на възраст от 11 месеца до 82 години;

т.е. за последните 5 години заболяемостта е в рамките от 11.17%000 до 22.93 %000, при средна за страната 62.8%000 по данни на НЦОЗА за 2015г.

От проведените епидемиологични проучвания в огнищата се установи, че заболяването обхваща по- слабо материално осигурените слоеве от обществото/ главно неработещи и то от по- дълъг период от време, малцинствени етноси/, както и пътуващите в чужбина. Това създава много големи затруднения на заболелите, които не разполагат с необходимите финансови средства за да предприемат пътуване за необходимите изследвания и консултации и за получаване на необходимите им медикаменти.

Проучването на заболелите лица и техните контактни се извършва от инспектор от дирекция “НЗБ“, а обхващането с проба Манту и последващо рентгенологично изследване и наблюдение се осъществява от ОПЛ. От всичките открити при епидемиологичните проучвания 58 лица, на 27 е проведена и химиопрофилактика.

Период

Контактни

Суспектни

От тях обхванати с Ро-графия, ПКК и др.

Лица с ЛТИ

Обхванати с

химиопро-

филактика


I,II,III.2016

26

10

35

16

16

IV,V,VI.2016

8

20

25

4

4

VII,VIII,IX.2016

17

3

12

3

3

X,XI,XII.2016

7

3

10

4

4

Цялата 2016

58

36

82

27

27

Независимо от приключването на Програмата през 2015г. и очакваното й актуализиране с нова до 2020, която не стана факт през 2016г.,всички дейности ще продължават да се извършват с необходимия обем и качество, както и продължаване на ползотворните контакти с ДОТС- мениджера за областта и звеното, което ръководи.

Пациентите с туберкулоза от региона се диагностицират в доболничната или болничната помощ, след което се насочват за начална фаза на лечение /стационарно/ в някои от специализираните лечебни заведения в страната - най-често СБАЛББ-Габрово, „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД гр. Омуртаг, I-во ВО-фтизиатричен сектор към „МБАЛ-Шумен“ АД, “МБАЛ-Търговище“ АД – II-ро ВО, в което се осъществява и дейност по пневмология и фтизиатрия.

След изписването им от стационарите, пациентите получават лекарствата си за продължителна фаза на лечение от вътрешното отделение в „МБАЛ Омуртаг”ЕАД, където не може да се изпълняват функции по диспансерното наблюдение на тези болни и техните контактни. Тази ситуация създава затруднение при медицинското обслужване на пациентите от региона, воденето на медицинската им документация, наблюдението върху хода и продължителността на лечението и върху ефекта и изхода от него, което затруднява изпълнението на дейностите по ефективен епидемиологичен контрол, профилактика и контрол на туберкулозата в България.

Усилията на всички служители от РЗИ са насочени за качествено изпълнение на целите заложени от МЗ по превенция и контрол на ХИВ/ СПИН, туберкулоза и СПИ. Активно работи в тази посока чрез: • подобряване качеството на епидемиологичното наблюдение;

 • подобряване качеството на епидемиологичния контрол;

 • непрекъснато повишаване квалификацията на медицинските специалисти;

 • обхващане на нови организирани колективи за обучение от рискови групи съвместно с Д „ОЗ“.


ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ ОСТРИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ:

По данни на НСИ към 31.12.2015 г. населението за област Търговище е 115 211 при 116 420 за 2014г. жители. През 2016г. са регистрирани общо 535 заразни заболявания/ без Грип и ОРЗ/ и 464.4%000 заболяемост, за сравнение с 2015 г. когато са регистрирани общо 843 случаи на заразни болести и заболяемост от 712.8 %ооо. Разпределението им по групи е следното:ДИХАТЕЛНИ ИНФЕКЦИИ

През 2016г. са регистрирани общо 367 дихателни инфекции- заболяемостта е 318.5%000, като за 2015г. са регистрирани общо 498 дихателни заболявания или заболяемост 427.8%ооо.Варицела: Отново е водеща с 281 случаи и 243.9%000 заболяемост, при 406 заболели и 348.7%ооо заболяемост през 2015г.и основно през есенно- зимния сезон на годината. Главно боледуващи са децата в ранна детска възраст и единични случаи на по- зряла възраст.

Скарлатина: Заболели през годината са 64 и 55.6 %000 заболяемост, при 78 или 67%ооо заболяемост за 2015 г. И тук заболелите са предимно деца от организирани детски колективи. На контактните на заболелите лица общо 231, е извършено изследване на назо-фарингеални секрети в лабораторията на РЗИ и са установени 3 положителни проби за α-хемолитичен стрептокок. Насочени са към ОПЛ за наблюдение и/или лечение.

ТБК: Заболели през годината са 22 лица и 19.1%000 заболяемост, при 13 лица или 11.2%ооо заболяемост за 2015г. Активното лечение се провежда в „МБАЛ- Омуртаг“ ЕАД, гр. Омуртаг, а последващото продължително лечение се осъществява с безплатни препарати и под контрола на областния координатор. Инспектори от Д. „НЗБ“ своевременно извършват Епидемиологичните проучвания на всички заболели лица и съпоставят информацията с тази при областния координатор.

За изминалата 2016г. няма регистрирани дихателни заболявания на лица в имунизационна възраст.ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ

И през 2016 г. чревните инфекции заемат второ място в структурата на заразната заболяемост в област Търговище. Регистрираните случаи през годината са 124 и 107.6%000 заболяемост, при 182 заболели и 156.3%ооо заболяемост през 2015г.Ентероколити: заемат най- висок дял от групата на чревните инфекции със 120 случаи и 104.2%000 заболяемост, като за 2015г. са били 172 заболели и 147.7%ооо заболяемост.Тук засегнатата група е в различни възрастови граници- от ранна детска до напреднала възраст, като най- много са регистрирани през летните месеци.

Салмонелози: Заболелите от салмонелози са 3 случая и 2.6%000 заболяемост, за сравнение с 2015г. когато са регистрирани 6 заболели или 5.2%0000 заболяемост.

Колиентерит: Регистрирани за годината е 1 заболяло дете на 1г и 4м. и 0.9%000 заболяемост.

ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ

През 2016г. са регистрирани 8 лица и 6.9%000 заболяемост, при 5 лица или 4.3%ооо заболяемост през 2015г.:вирусен хепатит тип „А“- 4 случаи или 3.5%000 заболяемост, при 2 лица и 1.7%ооо заболяемост за 2015г. Контактните лица са 9, като всичките са лабораторно изследвани и наблюдавани от ОПЛ.

вирусен хепатит тип „В“- 4 заболели и 3.5%000 заболяемост, при 3 заболели и 2.6%ооо заболяемост през 2014г. Открити са при кръводаряване.

от вирусните хепатити тип“С“ и други неопределени видове през годината не са регистрирани заболели лица.

ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ

От кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции през 2016г. са регистрирани с Лаймска борелиоза 12 лица и 10.4%000 заболяемост, при 23 заболели или 19.8 %ооо заболяемост през 2015г.

Заболяемостта се демонстрира предимно през пролетно-летния сезон и е в пряка връзка с отглеждането на животни в личните стопанства, със свободно движещите се безстопанствени кучета, с необходимостта от използване на подходящо облекло при разходки на открито.

През година няма регистрирани случаи на покривни инфекции/ Тетанус, Марсилска треска и пр. /.НЕВРОИНФЕКЦИИ

През 2016г.са регистрирани 1 вирусен и 2 бактериални менингита или 2.6%000 заболяемост, при 3 и за 2015г., от които 1 вирусен менингоенцефалит и 2 бактериални менингита или 2.6%ооо заболяемост. 1. Мъж на 34 г. с диагноза вирусен менингит. Хоспитализиран на 29.07.16г. в Клиника по инфекциозни болести към МБАЛ“Св.Марина“-Варна с диагноза Мозъчен оток и остър тонзилит. На 02.08.16г. е поставена диагноза Непиогенен менингит.

 2. Мъж на 58 г. бактериален менингит, с доказан Е.коли от ликвор. Заболял на 01.02.16г., потърсил медицинска помощ на 14.02.16, хоспитализиран на 14.02.16г. в ИО на „МБАЛ-Търговище“ АД. Лекуван и в ОАРИЛ и изписан на 24.03.16г. в добро общо състояние;

 3. Жена на 48 г.с бактериален менингит,с доказан Стаф.хемолитикус от ликвор. Заболяла на 01.04.16г., потърсила медицинска помощ в СПО на „МБАЛ-Търговище“ АД на 07.04.16 , хоспитализирана в НО веднага и починала на 11.04.16г;

И двете огнища са обследвани своевременно, като са установени общо 16 контактни лица. Всичките са изследвани за патологично бактериологично носителство и са проведени необходимите противоепидемични мерки. Наблюдавани са от ОПЛ и няма заболели от контактните.

Няма регистрирани случаи с ОВП.HIV ИНФЕКЦИЯ И СПИ

За 2016г. са регистрирани:

- 2 лица с ХИВ/ СПИН при също 2 случая за 2015г.

- 2 лица със Сифилис, при 1 лице със Сифилис и за 2015г.

- 2 случая на Хламидия;

ИНФЕКЦИИ С МНОЖЕСТВЕН МЕХАНИЗЪМ НА ПРЕДАВАНЕ

През 2016 год, както и през 2015г. не са регистрирани заболявания с множествен механизъм на предаване на инфекцията /антракс и лептоспироза/.ПАРАЗИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

За 2016г. са регистрирани 13 паразитни заболявания, от които: • Ехинококоза с 6 заболели лица и 5 контактни в огнищата – всичките изследвани. Случаите са проучени на 100% и не са регистрирани заболели контактни;

 • Ламблиоза с 5 случая;

 • Аскаридоза с 2 случая;


ПОЧИНАЛИ от ОЗБ през 2016г.

През 2016г. от ОЗБ са починали общо 6 лица , от които:I. От ТБК – 4 лица, както следва:

1. Жена на 59г., с. Горица, общ. Попово с диагноза Инфилтративно- пневмонична туберкулоза на белите дробове, починала във ВО на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД.

От проведеното епидемиологично проучване се установи:

На 31.03.16г., по повод кашлица, температура / 38 градуса/, отпадналост и безапетитие е потърсила медицинска помощ – прегледана е от специалист по пневмология и фтизиатрия, насочена за хоспитализация във ВО на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД. Хоспитализирана на 01.04.16г. Въпреки проведеното лечение в стационара на 12.04.16 г. прави екзитус леталис.

Контактните са издирени и насочени за изследвания, наблюдение и / или профилактика.

Случаят е регистриран и съобщен в НЦОЗА.
2. Жена на 81 г. от с. Буйново, общ. Търговище с диагноза Инфилтративно-пневмонична ТБК на белите дробове, починала на 26.05.16г. във ВО на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД

От проведеното епидемиологично проучване се установи:

По повод оплаквания от отпадналост, мъчителна кашлица, втрисане, фебрилна – 37,6 гр. и трудно обслужване в къщи е потърсила медицинска помощ от личния си лекар. Насочена е за консулт с пневмофтизиатър. След направената рьография на белите дробове е хоспитализирана във ВО на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД на 04.04.2016 год.

Придружаващи заболявания: ХБ ІІІ ст, УС, СФ, ХС, ХСН ІІ ф. кл.

Въпреки проведеното комплексно лечение в стационар на 26.05.16 г. прави екзитус леталис.

Пациентката е била контактна на ТБК на сина си, който е на лечение в същото отделение от 18.03.2016 год. На всички контактни е проведено изследване и назначена химиопрофилактика с Izonid.

Случаят е регистриран и съобщен в НЦОЗА.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница