Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция търговищестраница8/10
Дата19.07.2018
Размер1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ И СТОКИ, СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

Систематичен здравен контрол на козметичните продукти

През изтеклия отчетен период беше отделено приоритетно внимание на контрола на козметични продукти. Осъществени са 111 проверки на складове, магазини, павилиони, щандове и други обекти, в които се предлага козметика. Направени са 4 предписания за спиране реализацията на стоки без етикет на български език и 1 за спиране реализацията на артикули с изтекъл срок на годност. Издадени са 4 заповеди за спиране реализацията на козметични продукти без етикет на български език. С цел обективизиране на контрола, в изпълнение указанията на МЗ, са взети 26 проби от козметични продукти, от които 25 са изследвани по химични показатели и 20 по микробиологични. Отклонения от нормите за съответните показатели не са установени.

Контролът акцентира преди всичко върху козметични продукти, внос от трети страни и повишаване на ефективността при работа по Европейската система за бърз обмен на информация. През отчетния период във връзка с постъпило от МЗ 1 писмо по RAPEX, са извършени 34 проверки за наличието на нотифицирани стоки в търговската мрежа на 1 продукт.

Систематичен здравен контрол на дрехи втора употреба

През 2016 година са извършени 49 проверки на магазини за търговия с дрехи втора употреба. Най-често констатираните нарушения са във връзка с продажбата на обувки и продажба на дрехи втора употреба без документ за дезинфекция, за което са издадени 4 предписания, от които 3 са за спиране реализацията на дрехи втора употреба и 1 за спиране реализацията на обувки втора употреба с последващи ги 3 заповеди. Връчени са 4 акта, от които 3 за търговия на дрехи втора употреба без сертификат и 1 за търговия с обувки втора употреба.Систематичен здравен контрол върху химични вещества и препарати

Приоритет при контрола на химичните вещества и препарати беше спазването на Регламент ЕО 1272/2008г. относно класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси и Регламент ЕО 1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали /REACH/. Извършени са общо 78 текущи проверки в търговската мрежа (бензиностанции, магазини и складове за авточасти, бои и химикали и щандове за нехранителни стоки в търговски обекти).

През отчетния период са извършени 69 проверки за наличие на 3 нотифицирани продукта по система RAPEX, във връзка с постъпили от МЗ 3 писма.

Направени са проверки на биоцидни препарати в 47 обекта, от които 46 са дистрибутори или потребители надолу по веригата и 1 производител. В хода на проверките са направени 2 предписания на производител на биоцидни препарати, от които 1 е за представяне на документи доказващи връзката между дистрибутор и доставчик и 1 предписание е за доказване, че доставчикът на биоцида е включен в списъка на Европейската агенция по химикали по чл. 95 (1) на Регламент (ЕС) № 528/2012 за продуктовите типове, към които спада биоцидът.

С цел обективизиране на контрола на използваните биоцидни препарати предназначени за професионална употреба са взети 22 проби. Не са установени отклонения от изискванията.

Проверени са и 35 обекта за детергенти, като не са установени несъответствия.

Извършени са 17 проверки на селскостопански аптеки. В две от тях е установено несъответствие по спазване изискванията на Наредба № 11 на МЗ и МЗХП от 1995г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки. Издадени са 2 предписания за привеждане в изправност на изкуствената вентилация и е съставен 1 акт за предлагане на продукти за растителна защита в опаковки за продажба на едро.

Систематичен държавен здравен контрол на обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води и на пуснатите на пазара бутилирани води.

И през 2016 година здравният контрол в обектите за производство и търговия с бутилирани води се извършва по реда на Регламент (ЕО) № 882/2004, Закона за храните, Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води предназначени за питейни цели и Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.

На територията на област Търговище функционира един цех за бутилиране на натурална минерална вода „Водица”, стопанисван от „Водица Ботълинг” ООД с. Водица, община Попово, който е регистриран по изискванията на чл.12 от Закона за храните и притежава сертификат № 36/04.08.2011г на МЗ. Производството е с малък обем и не работи целогодишно. Извършени са 5 текущи инспекции.

През отчетния период са извършени и 702 проверки в обекти за търговия с храни (търговски обекти и заведения за обществено хранене). С цел обективизиране на контрола са взети и изпратени в РЗИ-В.Търново и РЗИ-Варна проби бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, като 22 са изследвани по микробиологични показатели, 11 по физико-химични показатели и 4 по показател „бромати“. Не са констатирани нарушения.

По писмо № 16-00-55 на МЗ /14.10.2016година, са проверени 19 обекта на територията на област Търговище в градовете Търговище, Попово и Омуртаг за наличие на минерална вода в разфасовки 0.5 литра с марката „Pirin spring“ и с партиден № L/20/09/07. Не са констатирани налични количества от цитираните в писмото партиди.

ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

Систематичен здравен контрол върху дейността на службите по трудова медицина

На територията на област Търговище е регистрирана 1 служба по трудова медицина, на която са извършени 2 проверки. През изтеклата година са получени обобщени анализи на здравното състояние на работници и служители, изготвени от 24 СТМ, които обслужват 323 фирми от региона с обхванати общо 13 469 работници. На база предоставената информация бе изготвен обобщен анализ на здравословното състояние на работещите в региона, който е представен на заседание на Областния съвет по условия на труд и тристранно сътрудничество.Систематичен здравен контрол на дейностите по поддържане чистотата на населените места

По указания на МЗ се провежда и системен здравен контрол относно поддържане на чистотата на населените места от област Търговище. Проверени са общо 90 населени места от общините Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново и Опака. В инспектираните населени места е извършено хигиенизиране. Общините са изградили ефективна система за организирано сметосъбиране във всичките си населени места, чрез разполагане на контейнери. Съдовете се подменят и допълват ежегодно. Специализирана техника за обслужването им е осигурена от фирмата, извършваща услугата, въз основа на сключен договор. Има изготвен график за сметосъбиране и сметоизвозване за всички населени места със специализиран транспорт. Броят на поставените съдове за отпадъци е изчислен съгласно Ръководството за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци, разработено от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ФАКТОРИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Контрол и мониторинг на води

Питейни води

През 2016г. на контрол подлежаха 205 централни водоизточници, 7 ведомствени, 287 водоснабдителни съоръжения, 37 местни обществени водоизточници и 2 минерални водоизточника. Извършени са 1343 проверки.

Контролът по качеството на питейната вода се осъществяваше по утвърдени за календарната година мониторингови програми в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на МЗ. Пробонабирането се извърши от 362 пункта в областта. Провежданият постоянен и периодичен мониторинг ни предоставяше необходимата информация за качеството на водата и възможност за предприемане на незабавни действия при влошаване на показателите. В срок определен от МЗ, инспектори от отдела отчетоха и попълниха в електронната система „МАТРА” данните от предходната година от извършвания контрол за качеството на питейните води.

През 2016 година в изпълнение на съвместна мониторингова програма с Басейнова дирекция гр.Плевен, са взети 10 проби за микробиологични анализи на сурова вода от 5 пункта на язовир „Ястребино“.

През 2016 г. са изследвани 451 водни проби по показателите на постоянния мониторинг и 78 по показателите на периодичния мониторинг. Стандартността по химични и органолептични показатели за водите от централното водоснабдяване е 98.17%. Най-често отклоненията от нормалните стойности са по показателите „Нитрати”, „Мирис”, „Вкус”, „Мътност”, „Цвят” и „Остатъчен свободен хлор”. Все още съществуват населени места с ръчно обеззаразяване на водата, което е причина за неправилна преценка в дозирането. Намаляването на населението в селските райони и обезлюдяването на малките населени места, които водят до минимална консумация на питейна вода също допринасят за влошаване на качеството на подаваната вода до консуматора. В отчетния период особено през втората половина на годината, поради възникналото засушаване по драстичен режим на водоподаване се оказа в 4 села, които получаваха вода през десет дни, 7 села през 5 дни и едно остана без водоподаване. И тази година гр.Омуртаг остана целогодишно на режимно водоподаване – в нощните часове населението беше без питейна вода. Най-голям е процентът на неотговарящи води по показател “Колиформи” и „Ешерихия коли“. Стандартността на питейните води по микробиологични показатели е 94.77% при 89.88% за 2015г.

С високи стойности на нитрати остават 21 населени места, като в 7 от тях се запазват стойностите над нормата, а в останалите се установяват единични отклонения малко над нормата. Единствено в едно от тях с.Миладиновци се запазва тенденцията за подаване на води с нитрати над 100мг/л.

За извършване на радиационни изследвания са изпратени 12 проби вода в РЗИ гр.Русе. Анализите не показват отклонения от нормативните изисквания.

В лабораторията на РЗИ-В.Търново са доставени и са изследавни 30 проби вода за пестициди, пестициди(общо), трихалометани и полициклични ароматни въглеводороди. Не са установени отклонения.

За констатирани нарушения, свързани с качеството на питейната вода, на виновните лица са наложени санкции – 13 акта. При констатиране на отклонения, криещи здравен риск своевременно бяха уведомени водоснабдителните дружества и населението. Издадени бяха общо 41 предписания за предприемане на необходимите мерки за качествено и ефективно обеззаразяване на водата с цел постигане на показателите, съобразно изискванията на Наредба№9, както и провеждане на проучване на причините довели до отклонения в качеството на питейната вода.

Контрола върху регистрираните местни водоизточници е обективизиран със 98 водни проби. Поради констатирани несъответствия на водата по микробиологични и/или химични показатели са издадени 28 предписания. Те касаят извършване на хигиенни мероприятия и информиране на населението за качеството на водата.

През изтеклата година на контрол подлежаха 7 ведомствени водоизточника, обхванати с 14 проби по постоянен мониторинг и 4 проби по периодичен. За всички бяха разработени съвместни мониторингови програми. За констатирани несъответствия по микробиологични показатели е съставен 1 акт.

Води от плувни басейни

През 2016 година на контрол подлежаха 5 открити плувни басейна, на които са извършени 14 проверки. Те бяха обхванати с 17 проби води, на които са извършени общо 272 изследвания. За констатирани несъответствия е издадено 1 предписание.ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

АНАЛИЗИ, ОЦЕНКИ, ПРОУЧВАНИЯ

Състояние на околната среда по компоненти:

Атмосферен въздух

На територията на Област Търговище няма постоянно действащи пунктове за контрол на атмосферния въздух. През 2015г. в изпълнение на утвърден график от МОСВ са извършени измервания от Мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория (РЛ) гр.Варна към ИАОС гр.София. Контролът е осъществен в рамките на 52 денонощия и обхваща основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух, а именно: озон (О3), въглероден оксид(CO), SO2, NO, NO2, фини прахови частици - ФПЧ10. Пунктът е разположен в гр. Търговище на ул.”Трапезица” №18, ЦДГ№1. Измерването е извършено през четири периода, както следва: 15.04.2015г. -28.04.2015г.; 23.06.2015г. – 06.07.2015г.; 04.11.2015г. - 17.11.2015г. и 01.12.2015г. – 14.12.2015г.

От измерените показатели за качеството на въздуха, единствено показател ФПЧ10 има повишени нива през посочените периоди, като са отчетени сравнително голям брой превишения на СДК. През 2015 година в гр. Търговище максимална средноденонощна концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух е регистрирана през месец декември – 174,3±6,0 мкг/куб.м. Регистрирани са общо 22 превишения на 24-часовата концентрация за ФПЧ10 за периода 15.04 - 13.12.2015г., което е под допустимия брой от 35 превишения на СДН в рамките на една календарна година. Категоричен извод, че е постигнато задоволително качество на атмосферния въздух по отношение на СДК, не може да бъде направен, поради факта че има 22 броя превишения на СДК от общо 46 измерени денонощия, а също така липсват измервания през останалите месеци от отоплителния сезон. В същото време за сравнение през 2013г. превишенията са едва два броя, което от своя страна говори за значително влошаване на качеството на въздуха по този показател през 2015г..

От анализа на данните за атмосферния въздух и нивото на заболеваемост сред населението, може да се направи извода, че няма категорични данни за непосредствено влияние на качеството на атмосферния въздух върху здравното състояние на населението в гр. Търговище. През 2015 година от страна на община Търговище, като мерки за намаляване на праховите частици е извършвано по предварително изготвен график оросяване на улиците.

Към общинските власти са направени следните препоръки за намаляване емисионните нива на замърсителите, с цел ограничаване на тяхното вредно въздействие върху здравето на населението:


 • Подобряване системата за паркиране на градската зона;

 • Подобряване и реконструкция на уличната дървесно – храстова растителност.

Докладът за качеството на атмосферния въздух в гр.Търговище и здравния статус на населението за 2015 година е изпратен в МЗ и община Търговище за сведение и предприемане на необходимите мерки.

Шум

Във връзка с указание за планиране, организиране и отчитане на дейността от МЗ, както и наличие на промени в някои от източниците на шумово замърсяване през 2016 година се наложи промяна на част от пунктовете в програмата за мониторинг на шум в област Търговище. В съответствие с утвърдената нова Програма за мониторинг през м. септември-октомври бяха извършени измервания на шума в определените 51 пункта на територията на област Търговище. Направени са общо 306 измервания в градовете Търговище, Попово и Омуртаг. Резултатите от мониторинга на шума в област Търговище показват, че създадената акустична обстановка не се различава от установената такава в последните 10 години. Извършените измервания показват, че шумовите нива са превишени в 32 бр. от контролните пунктове в областта, което представлява 62.74% от общия брой. Основните източници на шум са свързани с лошо организирания на места автомобилен поток, транзитното преминаване на тежкотоварни автомобили през някои централни улици, влошеното пътно покритие, минималното разстояние между сградите и пътните платна, липсата на достатъчно места за паркиране, което затруднява трафика на МПС. Завишението на шумовите нива е свързано с провежданите ремонтни дейности на някой от централните улици, в резултат на което има постоянно пренасочване на транспортния поток и шумово натоварване в райони, които в предходни години са били с по-ниско измерено шумово ниво. Наблюдава се и натовареност на пътния трафик в кварталните и локални улици, както и недостатъчната пропусквателна способност на пътната мрежа и липсата на градски транспорт. Запазва се утежнения акустичен климат в зони с приоритетна шумова защита като лечебни, детски и учебни заведения, жилища и места за отдих. Допълнителен принос към общия шумов фон и акустичен дискомфорт на населението особено през летния период придават дейностите на търговски обекти и увеселителните заведения.

Предприетите благоустройствени мероприятия в наблюдаваните общини са както следва:

- За гр. Търговище - частичен ремонт на някои централни улици, на които има пунктове за измерване на шумовото натоварване, цялостно асфалтиране на 13 по-малки улици и единично озеленяване или подмяна в такова.

- За гр. Попово - основен ремонт на 5 улици / с общо 5 820 м² площ/, в т.ч. бул. „България“ и озеленяване в някой райони с нарушена акустична обстановка. Санирани са учебни и детски заведения, както и някой блокове.

- За гр. Омуртаг - частични ремонти и озеленяване на някой улици.

Докладът за шумовото натоварване на област Търговище е изпратен в МЗ и НЦЗОА, а Анализите на акустичната обстановка в гр. Търговище, Попово и Омуртаг са изпратени на кметовете на трите общини за сведение и предприемане на необходимите мерки.

Електромагнитни полета

В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Търговище са регистрирани 105 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е: гр. Търговище – 46, гр. Попово – 29, гр. Омуртаг – 11, гр. Антоново -10 и гр. Опака – 9, от които 35 на „Мобилтел” ЕАД, 30 на „БТК” ЕАД, 29 на „Теленор” ЕАД, 8 на „Нуртс Диджитълс” ЕАД, 1 на „Кабелнет” ООД и 2 на „Булсатком” ЕАД.

Според указание на МЗ през 2016 г. обект на мониторинг и оценка са всички обекти, които са разположени в близост до детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона, и 10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради в големите градове на територията на областта.

В област Търговище антените на мобилните оператори са разположени: 5 – в близост до детски заведения; 19 – в райони с голяма концентрация на население; 25 – в райони с малка концентрация на население и 56 – извън населени места.

През 2016 г. бе планиран контрол на 10 базови станции на мобилни оператори и осъществен контрол на 8, от които една – разположена в близост до детски заведения и 7 в райони с голяма концентрация на население.

През месец юни 2016 г. екип от РЗИ – Русе извърши измерване на стойностите на плътност на мощност S (μW/cm²) съгласно „Методика за измерване и оценка на ЕМП в населени околности на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, „Сборник методи за хигиенни изследвания”, НЦХМЕХ (понастоящем НЦОЗА), том ІV, и за спазване изискванията на Наредба №9/1991 г. на МЗ и МОС, за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, ДВ бр. 35/1991 г., изм.ДВ бр.8/2002 г. Пределно допустимото ниво (ПДН) за параметъра S, съгласно Наредба №9/1991 г. е Sпдн = 10μW/сm². Преди извършване на измерване на плътността на мощност, чрез изчисление се определя максималната големина (Rmax) на хигиенно защитната зона (ХЗЗ) в околността на изследваната антена. Използван е преносим уред за измерване на ЕМП – WAVECONTROL, тип SMP, идент. № 13SM0255 и сонда WPT GSM-DCS-UMTS, идент.№13WP010304. Резултатите от измерванията са представени в Протоколи в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.

Анализът на получените резултати от измерванията в сградите и прилежащите терени на две детски заведения показва, че стойностите на плътността на мощност S [µW/cm2] в пунктовете на измерване съответстват на изискванията на Наредба №9 , ДВ бр.35/1991 г.

Измерения интензитет на електрическото поле E [V/m] отговаря на изчисленото, при максимална стойност на плътност на мощност [10 µW/сm²], допустимо ниво.

При измерванията в околната среда в райони с голяма концентрация на население няма установено превишение при нито едно от извършените измервания на пределно допустимото ниво от 10 µW/cm2. Измерените стойности са в хигиенно допустимите норми съгласно Наредба №9/1991г. и не представляват риск за здравето на обитателите в близките сгради.

Изводи:


 • От представените резултати от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на област Търговище се вижда, че измерените стойности отговарят на приетите в България хигиенни норми.

 • Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.

Докладът е публикуван на страницата на РЗИ и предоставен за сведение на кметовете на общините Търговище, Попово, Омуртаг и Антоново.
Анализ и оценка на здравословното състояние на децата и учениците в област Търговище

Комплексната оценка на здравословното състояние на децата и учениците от организираните колективи в област Търговище е изготвена съгласно изискванията на Наредба №39/2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, Наредба №3 от 2000 г. за здравните кабинети в училища и детски заведения и на база постъпилите унифицирани таблици, предоставени от медицинските специалисти към здравните кабинети. На територията на областта има 83 детски заведения и 55 училища. • През 2015 година обхванатите с профилактичен преглед деца до 18-годишна възраст са с 0.84% повече от предходната година. В предучилищна възраст обхващаемостта се е увеличила с 1.39% от 2014 г., а в училищна се е увеличила с 0.69%.

 • По-голяма част от детското население в Търговищка област е с добро физическо развитие.

 • Физическата дееспособност на деца и ученици е добра.

 • Медицински проблем за детската възраст в региона продължава да бъде затлъстяването. Социалното му значение се определя от развитието в по-късна възраст на редица заболявания – хипертония, диабет, метаболитен синдром и др. Относителният дял на децата с наднормено тегло през 2015 г. се е увеличил със 7.5%, относителния дял на затлъстелите ученици се е увеличил с 2.43% (1.02% през 2014 г.). Освен генетичните фактори, които го детерминират, то е свързано до голяма степен с небалансираното хранене и хиподинамията.

 • Водещи при деца до 7- годишна възраст през 2015 г. са заболяванията на дихателната система. За това допринасят както анатомо-физиологичните особености на детския организъм в тази възрастова група, така и широко разпространеното тютюнопушене сред родителите.

 • Очните заболявания продължават да имат висок относителен дял в структурата на нозологиите, регистрирани при профилактичен преглед. И през 2015 г. по честота те са на второ място при учащи.

 • В структурата на моментната болестност и диспансеризацията на учениците не се наблюдават съществени промени през последните години. Отново най-често срещани са болестите на нервната система и сетивните органи, затлъстяване, астма, гръбначни изкривявания, диабет и други, свързани с начина на живот.

 • Данните от профилактичните прегледи и диспансерното наблюдение на деца и ученици за 2015 г. потвърждават необходимостта от системното им провеждане като възможност за ранно откриване и отстраняване на здравни проблеми у подрастващите. От значение е още в детска възраст да се акцентира върху дейности за профилактика на хроничните незаразни заболявания, които съставляват значителен дял от патологията на възрастното население.

 • Нужно е по-добро взаимодействие между медицински специалисти и семейни лекари. Медицинският специалист би могъл да работи по-активно с диспансеризираните деца, прилагайки индивидуален подход към всяко от тях.

 • За подобряване на здравословното състояние на детското население от областта е необходимо да продължи реализирането на регионални профилактични програми за преодоляването на конкретните здравни проблеми в областта с ангажирането на медицински специалисти, педагози, родители и обществеността като цяло.

Анализът на резултатите от профилактичните прегледи и диспансерното наблюдение на детското население от област Търговище е предоставен на Областна администрация – Търговище, петте общини в региона и на РИО – Търговище за информация и предприемане на съответни мерки.

По Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести се осъществяват редица обучителни мероприятия, свързани със здравословното хранене, небалансираното хранене и болести, свързани с него, значението на храненето и двигателната активност за изграждане на здрави кости, оралната хигиена и др.СЪСТОЯНИЕ НА ХРАНЕНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
Оценка на храненето

През 2016г. са изготвени общо 23 оценки на организираното хранене на различни групи от населението. Оценките за хранене са направени съгласно изискванията на Наредба№2/2013г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години Наредба №6 за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години, Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците и Наредба № 23 за физиологичните норми за хранене на населението и въз основа на данни от калкулационните ведомости и представените седмични менюта, които се анализират относно ежедневния прием на енергия и баланса между белтъчини, мазнини и въглехидрати съобразно общия енергиен прием за деня.Здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години:

По спазване изискванията на Наредба №2/2013г. на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години са изготвени 4 оценки на храненето, извършени са 41 проверки. Не са констатирани несъответствия от нормативната уредба.Оценка на храненето в детските заведения:

Във връзка със спазване изискванията на Наредба №6/2011г. на МЗ за здравословното хранене на децата от 3 до 7 години са извършени 85 проверки и са изготвени 10 оценки на храненето. При осъществяване на контрола са установени несъответствия в приемът на мляко и млечни продукти и достатъчно количество пресни плодове и зеленчуци. По този повод е направено 1 предписание на Директор на детско заведение. С уведомително писмо е сигнализиран кмета на населеното за пропуските в храненето на децата в градината. В резултат от предприетите мерки, при последващ контрол и изготвена оценка на седмично меню не се констатираха нарушения. Констатирано е, че в детските заведения се приемат бутилирани, ниско минерализирани натурални минерални, изворни и трапезни води със съдържание на флуор до 1,5 мг/л.Здравословно хранене на учениците в ученически столове и бюфети:

По спазване изискванията на Наредба №37/2009 г. за здравословното хранене на учениците са извършени 66 проверки и изготвени 9 оценки. По повод, че не е спазен баланса между белтъчини, мазнини и въглехидрати, и не е посочено процентното съдържание на мазнини в млякото по изискванията на Наредбата е издадено 1 предписание на управител на фирма, приготвяща храната за две учебни заведения.

Проведени са 43 срещи, методични указания и консултации на ръководствата и персонала на детските и учебни заведения и на управителите на фирмите приготвящи храната във връзка със здравословното хранене, изготвянето на седмичните менюта по сборниците с рецепти, одобрени от МЗ, както и осигуряване на диетично хранене на нуждаещите се деца.
Оценка на седмичните учебни разписания на учениците

През отчетния период за учебната 2015/2016г. всичките 55 училища от областта са обхванати със здравна оценка на седмичните разписания. Общия брой направени здравни оценки са 158. За установени несъответствия с изискванията на Наредба №10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания са върнати общо 28 разписания - 1 на НУ, 21 на основни училища, 4 на СУ и 2 на Професионални гимназии. Същите са приведени към изискванията в указания срок. Поради промени във вече одобрена седмичната програма е направена повторна оценка на 20 учебни разписания. Осъществени са 50 проверки по училища за спазване на седмичните разписания.


ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020г.

Проучвания:

 • През месец март 2016 г. се проведе трето национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас. От област Търговище се включиха 3 учебни заведения от градовете Търговище, Попово и Омуртаг. Извършени бяха антропометрични замервания, включващи телесно тегло, височина, обиколка на талия и ханш на 61 деца на 7-годишна възраст. Анкетирани бяха и родителите им за начина на живот на децата.

 • През месец октомври се проведе проучване с цел оценка приема на натрий сред населението в България на възраст 15 – 75 години чрез определяне екскрецията на натрий в урината. От град Търговище в проучването се включиха определените 8 лица.

 • В изпълнение на Заповед № РД – 01 – 260/02.09.2016 г. през четвъртото тримесечие на 2016 г. бе проведен организиран популационен скрининг на три вида онкологични заболявания. Сключен бе договор с 1 ЛЗ – ДКЦ „Св.Иван Рилски” ООД за извършване на скринингови прегледи по локализации РМШ и КРР. Изпратени бяха покани на 97 лица, от които са се прегледали 22 лица.


Тютюнопушене:

През 2016 г. са проведени 74 обучения на 1633 лица и 63 видеопоказа на 1380 деца, ученици, родители и медицински специалисти по темите: „Защо животните не пушат?”, „ Тютюнопушене – рискове за здравето”, „Влиянието на тютюневия дим върху здравето и развитието на децата”, „Тютюнопушене и бременност”.

Разпространени са 2120 бр. здравно – образователни материала.

В кабинета за отказване от тютюнопушене са консултирани индивидуално 15 граждани.

По повод 31 май – Световен ден без тютюнев дим РЗИ проведе редица инициативи:


 • Замервания на въглероден оксид в издишан въздух и количество на карбоксихемоглобин в кръвта на ученици от местни училища и желаещи граждани.

 • Провеждане на анкета сред гражданите на тема „Какво е отношението Ви към тютюнопушенето”;

 • През целия месец май експерти от отдела проведоха интерактивни обучения сред деца, ученици, родители и медицински специалисти от област Търговище;

 • С доброволци от Клуб „Заедно можем” към Инспекцията се проведе информационна кампания по време на традиционния пролетен Панаир в града;

 • Във всички училища и детски градини в гр.Търговище бяха направени информационни табла;

По време на Световната седмица на кърменето с бъдещите майки се дискутира вредата от тютюнопушенето по време на бременност и при кърмене.

Отбелязан бе 17 ноември - Международният ден без тютюнопушене: • Проведени са обучения и дискусии за вредата от тютюнопушенето сред деца и ученици от област Търговище;

 • Безплатно измерване на въглероден монооксид в издишан въздух на учениците от училища от Област Търговище;

 • Ден на отворените врати за граждани, желаещи да измерят своето ниво на издишан въглероден монооксид и карбоксихемоглобин.

През отчетната година 337 души са се възползвали от възможността да измерят своя въглероден монооксид в издишан въздух при гостуване на мобилната форма на ККОТ.

Събитията са отразени с 1 радиопредаване, 1 статия в местния печат и 2 в Интернет.
Злоупотреба с алкохол:

През 2016 г. са проведени 92 обучения сред 2077 и 89 видеопокази сред 2039 деца, ученици, бременни жени, медицински специалисти и директори на училища от област Търговище. Обсъдени са темите: ”Алкохол и алкохолизъм”, ”Какво е алкохол? Какво причинява алкохола?”, ” Последици от употребата на алкохол”, ” Алкохолът и младите хора” и др.

През месец април се проведе Училище за бременни по проект ”Подкрепа за по-добро здраве и образование” към НСО – гр. Търговище. С бъдещите майки се дискутира употребата на алкохол по време на бременност и при кърмене. По темата бе проведена дискусия и по време на Световната седмица на кърменето в АГ отделението на МБАЛ – Търговище.

На проведената кампания във връзка с 26 юни – Световния ден за борба с наркоманиите на гражданите бе предоставена възможност да проверят реакциите си след употребата на алкохол и колко е рисково поведението им чрез използването на алкоочила.

Разпространени са 1400 бр. здравно-образователни материала ˝Алкохолът и младите хора˝.

Събитията са отразени в местните печатни меди с 2 статии.


Хранене:

През 2016 година са осъществени 176 обучения сред 4030 деца, ученици, родители, бременни и кърмещи жени и медицински специалисти от област Търговище и 173 видеопоказа на 3990 участника по темите „Здравословен начин на живот”, „Принципи на здравословното хранене”, ”Хранителни разстройства”, ”Вредата от диетите”, ”Нездравословно хранене и връзката му с хроничните незаразни болести”, „Хигиена и здраве”, „Аз знам какво да ям!”, „Хранителни вещества”, „Препоръки за здравословно хранене преди и по време на бременност и при кърмене”, „Препоръки за здравословно хранене на кърмачето” и др.

С родители на деца от детските градини се дискутира храненето на децата в дома им. Проведено бе анкетно проучване за начина на живот на децата им.

През месец април се проведе Училище за бременни по проект ”Подкрепа за по-добро здраве и образование” към НСО – гр. Търговище. Бъдещите майки се запознаха със здравословния начин на живот – с храните, които трябва да консумират и тези, които трябва да избягват по време на бременността и кърменето, с основните моменти при отглеждане на детето след неговото раждане и др. Предоставени им бяха брошурите: „Препоръки за здравословно хранене преди и по време на бременност и при кърмене”, „Препоръки за здравословно хранене на кърмачета”, „Здравословно хранене”.

Отбелязан бе Европейският ден за борба със затлъстяването – 19 май:


 • Проведени са обучения за здравословно хранене на ученици от вторите класове от местно училище. Направено е практическо занятие за приготвяне на здравословен сандвич. Проведена бе информационна кампания в училищата и по време на традиционния Панаир в град Търговище.

По време на Световната седмица на кърменето в рамките, на която РЗИ предостави информационни материали на АГО към МБАЛ – гр. Търговище. Бъдещите майки се запознаха със здравословния начин на живот, с основните моменти при отглеждане на детето и др. Проведена бе беседа за ползите от кърменето с жени от ”Училище за бременни” към Клуба на НСО.

Месец ноември бе обявен за месец на здравословния начин на живот, като се акцентира на седмицата 21.11 – 25.11, която бе обявена за Седмица за борба със затлъстяването: • На територията на област Търговище експерти от отдела проведоха 48 интерактивни обучения на 1104 деца, ученици, медицински специалисти и граждани от област Търговище. Децата получиха знания за продуктите и правилния начин на хранене, както и да подбират храната си според предпочитания, вкус и качество. При по-големите се акцентира върху нездравословното хранене и болестите, свързани с него, наблегна се върху хранителните разстройства в юношеския период. Проведоха се срещи с родители на деца от детските градини, на които се обърна внимание на храненето на децата в дома им. Желаещите си направиха антропометрични изследвания - замервания на телесен състав с анализатор "Танита" и ръст.

 • С помощта на указаната методична помощ от специалисти на РЗИ, медицински специалисти и педагози проведоха редица мероприятия в т.ч. конкурси за рисунки и апликации „Аз знам какво да ям!” и конкурс за презентация. Организирани бяха „Празници на здравето”, „Парад на плодовете и зеленчуците” където децата играха тематични игри, пяха песни, рецитираха стихчета за плодовете и зеленчуците, подреждаха пирамидата на здравословното хранене на магнитна дъска и с натурални продукти. Деца и ученици приготвяха и презентираха здравословни сандвичи и салати, плодови шишчета, а възпитаниците от паралелка с професионална насоченост „Готварство” демонстрираха приготвяне на салати и предястия по здравословни технологии – варене, печене, задушаване. Учителския колектив от детска градина в гр.Търговище бе написал сценарий и децата от подготвителната група представиха театрална постановка „ТВ Здраве”.

-Във всички детски заведения и училища на територията на гр. Търговище се раздаваха здравно – информационни материали. Навсякъде бяха направени тематични витрини. Предоставен бе видеоклипът „Пет ключа към по-безопасни храни”.

-В цялата област медицинските специалисти, с предоставените от РЗИ презентации, осъществиха 48 обучения на 1245 деца, ученици, персонал в детските заведения и родители, свързани със здравословното хранене и ползата от двигателна активност.

-Събитията бяха отразени в местните електронни медии. Осъществиха се 4 радиопредавания по темата. Публикувана е 1 статия в пресата и 3 в Интернет.

През отчетната година са разпространени 6360 бр. здравно-информационни материала.


Физическа активност:

Проведени са 78 обучения сред 1795 деца, ученици, родители и медицински специалисти от областта за ползата от физическата активност и вредата от заседналия начин на живот.

На ОПЛ от областта бяха предоставени ”Ръководство за добра практика на медицински специалисти за повишаване физическата активност на населението” имащи за цел подпомагане на медицинските специалисти (лекари и медицински сестри) в процеса на консултиране и оказване на подкрепа на деца и възрастни, които желаят да се занимават с физически упражнения, спорт и туризъм.

Отбелязан бе 10 май Световния ден, посветен на инициативата на СЗО ”Движението – това е здраве”. По този повод РЗИ проведе обучения за ползата от двигателната активност с учениците от вторите класове на II СУ – гр. Търговище. Учениците си направиха спортен празник, на който играха различни състезателни игри. На всички участващи класове са предоставени спортни принадлежности, които да използват ежедневно в часовете за отдих.

По време на Европейската седмица на движението 23 – 29 май бяха предоставени информационни материали на доброволците от Клуба на НСО – гр.Търговище, които проведоха игри на открито в парк „Борово око”. С възпитаници на Частна занималня след проведените обучения по теми, свързани с двигателната активност се проведе спортно мероприятие, като РЗИ предостави на децата спортни принадлежности, които ще използват в бъдещите си занимания. В Професионална гимназия от гр. Попово бе проведено спортно – кулинарно мероприятие.

За популяризиране на двигателна активност бе проведено 1 радиоинтервю, 1 материал в пресата и 2 в Интернет.

Разпространени са 2155 бр. здравно - информационни материали за ползата от двигателната активност. Издадена е брошурата „Движението е здраве и сила” в тираж – 5000 бр. със средства по програмата.
Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0 – 18 г. в България 2009 – 2014г.

По темата „Здрави зъбки” се проведоха 13 обучения сред 309 деца от детски заведения от Област Търговище, направени са 7 видеопоказа сред 170 участници. По НП за профилактика на оралните заболявания се разпространиха 3590 здравно-информационни материала сред медицински специалисти от детски заведения и училища в община Попово. Дадени са насоки за популяризиране на силанизирането сред родители на деца от 5 до 9 год.възраст и са раздадени материали във връзка с предстоящата Национална кампания за безплатно поставяне на силанти, която се проведе в периода 15.09.2016 г.- 20.11.2016 г.


Национална стратегия за интеграция на ромите 2012 – 2020 г.

Дейностите на РЗИ – Търговище се осъществяват в партньорство с различни неправителствени организации, работещи с ромския етнос, ръководствата и педагогическите колективи на детските заведения и училищата с преобладаващи деца и ученици от ромски произход, и с ромски медиатори.

Проведени са 204 здравни обучения на 4428 участника и 152 видеопокази сред 3433 деца, ученици, бремени жени и родилки от област Търговище. На подрастващите на достъпен език с много игри, видеопокази и занимателни беседи бе насочено вниманието към чистотата в дома и личната хигиена като предпоставка за профилактиката на заразни и паразитни заболявания. Беседите „Туберкулоза”, „Вирусни хепатити”, „Тютюнопушене, злоупотреба с алкохол” и „Рисково поведение – последици от употребата на психоктивни вещества” обясниха връзката между вредните навици и повечето социалнозначими заболявания. Не бяха подминати и темите: „Здравословно хранене”, „Здравословен начин на живот”, „Нездравословно хранене и болести свързани с него”, „Движение и здраве”, „ХИВ/СПИН, какъв е риска?”, „Полово предавани инфекции”, „Пубертетът – какво знаем и какво не?”. По проект „Подкрепа за по-добро здраве и образование” към Клуб на НПО – гр. Търговище бе проведено „Училище за бременни”. Бъдещите майки се запознаха със здравословния начин на живот – преди и по време на бременност и при кърмене, с основните моменти при отглеждане на детето след неговото раждане, вредата от тютюнопушене за майката и бебето и др. На бременните РЗИ раздаде информационни брошури: „Препоръки за здравословно хранене преди и по време на бременност и при кърмене”, „Препоръки за здравословно хранене на кърмачета”, „Здравословно хранене”, „10 правила да бъдем здрави”. Материали са предоставени и на ромски медиатори от гр. Търговище и в села с компактно ромско население от община Търговище.
По време на Световната седмица на кърменето в АГО към МБАЛ – гр. Търговище. 15 бременни ромки и 17 родилки се запознаха с храните, които трябва да консумират и тези, които трябва да избягват по време на бременността и кърменето и за ползите от кърменето.

В рамките на „Седмица за борба със затлъстяването и здравословния начин на живот” с различни инициативи се включиха и деца от ромски произход, посещаващи детските заведения и училищата на територията на област Търговище.

В периода на Лятната АНТИСПИН кампания бе организиран мобилен екип за изследвания в училища с преобладаващо ромски деца, сред граждани от малцинствата и такива, които посещават Дневен център за възрастни към „Комплекс за психично – здравни услуги в общността” в кв. Бряг.

През отчетната година сред ромското население бяха разпространени 4390 бр. здравно-информационни материала.

Направена е 1 публикация в Интернет пространството.
Дейности по околна среда и здраве

Проведени са 4 обучения сред 96 деца по проблемите на опазване на околната среда и човешкото здраве. Разпространени са 2800бр. здравно-образователни материали по темата.


Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г.
През м.февруари 2016 година стартира втората фаза от Националното проучване на нивата на радон в сгради. Преминали обучение специалистите от РЗИ прибраха детекторите от първата фаза и поставиха в определените по програмата 99 населени места детектори, предназначени за втория етап на измерването на радон на територията на област Търговище. Данните са нанесени в електронната таблицата и изпратени в НЦРРЗ, заедно с първите детектори. Разпространени са 99 брошури и е информирано населението за втория етап от проучването. В периода м. април - м. май са събрани детекторите и от втора фаза и са изпратени за снимане на данните от тях в Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Изготвен е отчет за извършените дейности по програмата, който е изпратен в НКС.Изпълнение на специфични задачи, произтичащи от национални и регионални програми по профилактиката , контрола и надзора на СПИН, туберкулоза и СПИ
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции

В изпълнение на дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за 2016 година са проведени 70 обучения с видеопокази на 1375 ученика от Търговище, Попово и Омуртаг по темите „ХИВ/СПИН, какъв е риска?“, „Полово предавани инфекции “ и „Рисково поведение “ и „Пубертетът какво знаем и какво не? “. Активно съдействие в реализиране на превантивните дейности получихме от Община Търговище, ОбСНВ-Търговище, Клуб за работа с доброволци към НСО, БМЧК- Търговище, ръководствата и медицинските специалисти на училища в Областта и Читалища в Община Търговище.

Реализирани са АНТИСПИН кампании в унисон с указания на МЗ с цел насърчаване на безрисковото и отговорно сексуално поведение, акцентиране върху необходимостта от използване на презервативи и регулярно проверяване на ХИВ - статуса сред младежите и лицата в активна възраст.


 • Денят на влюбените - 14 февруари бе отбелязан с отделни кампании по училища с материали предоставени от РЗИ, разпространени са 1000 броя любовни късмети, презервативи и информационни материали сред жители на гр.Търговище и по време на „Празник на виното и любовта“ организиран от Народно Читалище “Развитие-1904”.

 • По повод 15 май – “Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ” , отново се разпространяваха листовки и презервативи в рамките на традиционния пролетен панаир и Изложение -Търговище 2016.

 • Проведе се и Лятна АНТИСПИН кампания, за Област Търговище кампанията стратира на 1 юли и продължи до 15 септември. Както обикновено се акцентира на изследването за ХИВ и СПИ, като своевременно се организираха мобилни екипи. Обхванати са лица от различни населени места и възрасти в Областта.

 • В периода 18-25 ноември се организираха мобилни екипи от РЗИ по училища в Областта по повод „Европейска седмица за изследване на ХИВ”.

 • В рамките на кампанията, по повод 1 - ви Декември “Световен ден за борба със СПИН“ са реализирани обучения от тренингов характер сред ученици от всички училища в гр.Търговище на принципа „Връстници обучават връстници“ по темите - „ХИВ/СПИН - Какъв е риска?“ и „Полово предавани инфекции“. Обученията се проведоха в успешно партньорство с БМЧК. Повечето училища в Областта получиха презервативи и информационни материали и отбелязаха деня с техни кампании. На организиран от Община Търговище и ОбСНВ Младежки Хепънинг – концерт са разпространени червени ленти, информационни материали и презервативи.

По време на кампаниите лабораторията към РЗИ обяви отворени врати за доброволно, анонимно и безплатно тестване за ХИВ. Организиран бе и мобилен екип за изследвания, като общо за периода от 01.01. – 30.12. 2016г. за ХИВ са изследвани 840 лица, като от тях 264 лица са се изследвали и за Хепатит С, 265 за Хепатит В, 582 за Сифилис и 138 за Хламидия.

През годината в различните мероприятия са раздадени 4376 презерватива, 1000 късметчета и 1000 листовки „ХИВ- какво знаем и какво не!“, 204бр.тетрадки за ХИВ, 500 червени лентички и 340 книжки за ХИВ. Дейностите по програмата са отразени с 10 публикации в електронните медии.


Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в РБългария (2012-2015 г.)
През 2016 г. са проведени 8 обучения на 159 ученика от област Търговище за заболяването, неговата профилактика и лечение

Във връзка с отбелязване на Световния ден за борба с туберкулозата се разпространиха 3236 здравно-информационни материала, които бяха предоставени на медицинските специалисти към здравните кабинети на детски заведения и училища от областта и на ОПЛ към практиките от гр. Търговище.

Изготвена бе статия за заболяването, неговата профилактика и лечение.

Други


 • На 20-ти октомври бе отбелязан Световния ден за борба с остеопорозата с информационна кампания под надслов „Обичай своите кости, погрижи се за своето бъдеще”. В залата на РЗИ специалист ревматолог изнесе презентация на тема „Остеопороза – същност, фактори, профилактика” за гражданите на Търговище. На присъстващите бе предоставена възможността с тест да оценят своя риск от развитие на остеопороза. Издадена бе 1 тематична статия. Събитията бяха отразени в местните медии.

 • През годината са проведени 35 обучения сред 840 ученика и медицински специалисти. Дискутирани са темите: „Видове зависимост, породена от употребата на ПАВ", „Зависимости – видове наркотици”, „Рисково поведение и злоупотреба с психоактивни вещества. Последици от наркотиците”, „Марихуана – опасности, свързани с употребата на психоактивни вещества„ и 49 обучения сред 946 ученика по тема: „Видове нелегални наркотици и зависимости”. Отбелязан бе 26 юни Световния ден за борба с наркоманиите съвместно с ОбСНВ към Община Търговище с информационна кампания сред граждани.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница