Република българия министерство на здравеопазването регионална здравна инспекция търговищестраница9/10
Дата19.07.2018
Размер1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ

По указание за дейността на РЗИ са планувани 5 тематични проверки. Поради липса на допълнителни указания от МЗ, 1 от тематичните проверки не е извършена – „Етикетиране на прекурсори на взривни вещества под ограничение“, а 2 са извършени допълнително по получени указателни писма от МЗ - „Проверка по спазване изискванията на чл.1,ал.3 и чл.5,ал.1 от Наредба №27 за здравните изисквания към дрехите втора употреба(обн.ДВ бр.70 от 2005г.) “ и „Проверка за организиране управлението на битовите и строителните отпадъци от страна на съответните общини“.

В МЗ са изпратени подробни доклади за резултатите и от следните планувани и извършени тематични проверки:


 1. Eтикетиране на бутилираните натуралните минерални изворни и трапезни води

 2. Проверка на пуснатите на пазара козметични продукти за гримиране

 3. Проверка на пуснатите на пазара биоциди

 4. Дейността на службите по трудова медицина


СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ

През 2016г. с цел повишаване ефективността от контрола продължи създадената практика на добра координация и съвместна дейност с други отдели на РЗИ, други контролни органи, общински и местни структури.1. С дирекции и отдели на РЗИ:

С отдел „ЛИ”:

 • За установяване на оптимален микроклимат в класните стаи и създаване на условия за провеждане на нормален учебен процес поради ниските температури.

2. С други контролни органи:

С ОДБХ и РИОСВ:

 • Разглеждане на сигнал относно замърсяване на околната среда от свинекомплекс в с.Алваново;

 • Жалба от живущи в гр.Омуртаг против изграждане на птицеферма;

С ОДБХ:

 • По повод жалба за отглеждане на животни в с.Добротица, изхвърляне на торов отпад и замърсяване на местна чешма;

 • По повод отглеждане на животни в с.Трескавец в близост до кладенец и предполагаемото му замърсяване;

 • Относно спазване на изискванията за селскостопанските аптеки;

С Общински структури:

 • Редовно сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, поддържане чистотата на улиците и зелените площи;

 • Разглеждане на сигнал от граждани от гр.Търговище по повод постоянен шум излъчван от климатичните външни тела на магазин и склад;

 • Разглеждане на сигнал от група родители на ученици от II ОУ „Н.Й.Вапцаров“- гр.Търговище за нередности в състоянието и управлението на училището

С ОУ и РУ на МВР:

 • Спазване изискванията на чл.56 от ЗЗ;

 • По писмо на прокурор от гр.Омуртаг относно нередности в заведение;

 • По писмо на Окръжна прокуратура гр.Търговище за извършване на съвместна проверка по спазване изискванията на чл.54 и чл.56а от Закона за здравето и чл.11, ал.2 от Наредба№24/20.10.2003г. на МЗ;

 • По писмо на Окръжна прокуратура гр.Търговище за извършване на съвместна проверка по спазване на разпоредбите на чл.54, т.1 и чл.56, ал.4.


ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

През 2016г. дейността на отдел “Лабораторни изследвания” бе организирана и осъществена в съответствие със следните основни задачи: • Участие в провеждането на ефективен здравен контрол по прилагане на законодателството на ЕС и на националното законодателство за обекти с обществено предназначение, за продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и за фактори на жизнената среда чрез лабораторни изпитвания.

 • Осъществяване на системен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда, както и извършване на насочен химичен, микробиологичен и физичен лабораторен контрол по повод постъпили жалби и сигнали и по искане на физически и юридически лица.

 • Подобряване качеството и осъвременяване на лабораторната дейност чрез внедряване на нови методи за анализ, безопасни за здравето на служителите. Провеждане на системни дейности по подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите.

 • Провеждане на лабораторни изследвания при спазване на процедурите съгласно стандарт БДС EN ISO/ IEC 17020:2012 и препоръките на ИА БСА. Подготовка и подаване на документи за преакредитация с разширяване на обхвата

Съгласно утвърдения щат отделът се състои от 9 служители, от които 5 по служебно правоотношение и 4 по трудово правоотношение.

Дейността на отдела през 2016 г. бе организирана по годишен план, който е част от плана на дирекция „ОЗ” и РЗИ и е изготвен съгласно указанията на МЗ, като е съобразен и с изискванията на БДС EN ISO 17020:2012г.. Планът е разработен съвместно с отдел “ДЗК” и дирекция „Надзор на заразните болести”. Задачите от плана са разпределени по тримесечия със съответните отговорници, като са изготвени персонални работни планове с конкретни цели. Вземането на проби по държавен здравен контрол и по договори се осъществява по предварително изготвени седмични графици след координиране с другите дирекции.

Извън плана отделът изпълнява заявки по искане на физически и юридически лица.

Дейността на отдела се отчита ежеседмично като всеки служител изготвя персонален отчет по изпълнение на поставените задачи. Изпълнението на задачите от плана се отчитат всяко тримесечие и годишно. Специфичната проблематика на анализите се разпределя между специалистите от отдела, като се прилагат принципите на екипността и взаимната заменяемост.

Действащата система за управление на качество се поддържа и усъвършенства чрез мониторинг на всички нива на персонала съгласно предварително утвърдена програма, планов одит съгласно БДС EN ISO/IEC17020:2012, провеждане на вътрешен качествен контрол, повишаване компетентността на персонала чрез обучения и въвеждане на нови методи за контрол.

Квалификацията на персонала се осъществяваше по разработена План - програма, включваща вътрешно и външно обучение. Същата е съобразена с потребностите на отделните специалисти, поставените цели от плана на отдела, политиката по качество на ОКА и с необходимостта в определени моменти от взаимозаменяемост.

През изминалата година Ръководството на РЗИ закупи нови помощни технически средства за извършване на микробиологичния контрол - сух стерилизатор и водна баня. Съгласно предварително изготвена програма на част от апаратурата на отдела бе извършено калибриране. Във връзка с осъществяването на качествен аналитичен контрол и поддържането на акредитацията бяха закупени сравнителни материали, щамове, тестове, реактиви и хранителни среди, както и новоизлезли аналитични стандарти във връзка с микробиологичния контрол на на козметични продукти.

През 2016 година в практиката на отдела бяха въведени два нови метода: определяне на химични агенти в работна среда съгласно БДС EN ISO 17621:2016 и определяне на фосфати с тест на Мерк в питейни води. Във връзка с контрола на козметичните продукти бе извършено верифициране на всички микробиологични методи за тяхното изпитване. Извършено бе и валидиране на методите за определяне на фосфати и сулфати във води чрез тестове на Мерк с цел включване в обхват на акредитация.Участието на отдел ”ЛИ”-ОКА в междулабораторните сравнения организирани от акредитиран провайдър „СИ ПИ ЕЙ КЕМ” ООД по определени химични показатели за контрол на води приключи успешно.

Беше спазен срокът посочен в процедура BAS QR 2 на ИА БСА, като през месец ноември 2016 г. бяха подадени документи до ИА БСА за преакредитация с разширяване на обхвата. Документите приложими към системата за управление на качеството бяха изготвени след извършен обстоен анализ на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и новите решения на ТКА към ИА БСА.

Съществен фактор за ефективността в работата на отдела е добрата комуникация и координация с отдел „ДЗК“ от дирекция „ОЗ”, дирекции “НЗБ” при подадени сигнали, разработване на планове, изготвяне на отчети, тематични проверки, жалби, справки и информации поискани от МЗ.

Отдел “ЛИ” работи съвместно през годината и с други ведомства и организации извън системата на РЗИ. Във връзка с потърсено съдействие от община Търговище и община Омуртаг, специалисти на отдела участваха в съвместни проверки с експерти от двете общини като извършиха измерване и оценка на шум в околната среда, както и в жилищни помещения. Във връзка с ограничаване на нощния шум от заведенията в гр.Търговище бяха проведени работни срещи със специалисти от община Търговище, както и с ръководството на общината за промени на критериите, по които се определя работното им време съгласно Наредбата за търговската дейност.Анализ и оценка на извършената лабораторна дейност

През 2016 г. в отдел “Лабораторни изследвания” са постъпили по здравен контрол и заявки

26 проби козметични продукти,

24 химични вещества и смеси, като от тях 22 проби са биоциди,

134 дезинфекционни разтвори,

43 проби бутилирани води,

67 проби храни,

1021 проби води,

168 проби утривки и смивове,

4 проби химични агенти и прах,

577 шума, 859 микроклимата и 939 осветления,

Проведени 2375 физични измервания, 11235 химични изследвания, 3180 санитарномикробиологични изследвания и 203 токсикологични изследвания.


I. Мониторинг и контрол на факторите на жизнената среда

1. Води

Контролът върху водите включва мониторинг на питейно-битови води от водопроводната мрежа на населени места и ведомствено водоснабдяване, местни водоизточници, минерални водоизточници, повърхностни водоизточници и плувни басейни. В отдела са постъпили 700 проби по държавен здравен контрол и заявки от физически и юридически лица. Проведени са общо 11103 изследвания по органолептични, химични, радиологични и микробиологични показатели.

По държавен здравен контрол с лабораторен анализ бяха обхванати 362 пункта от водопроводната мрежа на населеното място, 14 пункта от водопроводната мрежа на ведомствено водоснабдяване, 37 пункта от местни водоизточника, 2 минерални водоизточника, 5 пункта на повърхностен водоизточник и 5 плувни басейна.

Контролът върху качествата на питейно-битовите води се осъществяваше по показателите на постоянния и периодичен мониторинг съгласно разработени мониторингови програми между РЗИ и водоснабдителните дружества доставящи вода в област Търговище в съответствие с Наредба №9/2001г. Проведени са 10846 изследвания по органолептични, химични, радиологични и микробиологични показатели. Качеството на питейно-битовите води при консуматора е наблюдавана в 376 пункта.

От водопроводната мрежа на населено място по държавен здравен контрол са взети 437 проби, изследвани по постоянен мониторинг. Данните от направените анализи по показателите на постоянния мониторинг показват, че от тях 338 проби съответстват на Наредба №9/2001 г. Постоянният мониторинг включваше следните показатели: цвят, мирис, вкус, мътност, електропроводимост, активна реакция, нитрити, нитрати, амоняк, хлориди, манган, остатъчен хлор, колиформи и ешерихия коли. Показателят клостридиум перфрингенс е включен в постоянния мониторинг на пробите води взети от пунктове на гр.Търговище и гр.Антоново. По периодичен мониторинг са изследвани 74 проби води, като на Наредба №9/2001г. съответстват 50 проби. Периодичният мониторинг се проведе по следните показатели: цвят, мирис, вкус, мътност, електропроводимост, активна реакция, нитрити, нитрати,сулфати, арсен, хром, мед, цинк, амоняк, окисляемост, хлориди, манган, остатъчен хлор, флуор, обща твърдост, калций, магнезий, желязо, фосфати, бор, алуминий, цианиди, олово, кадмий, никел, натрий, селен, пестициди, трихалометани, бензен, полиароматни въглеводороди, бенз/а/пирен, 1,2 дихлоретан, тетрахлоретан и трихлоретан, колиформи, ешерихия коли, ентерококи, клостридиум перфрингенс и микробно число при 22ºС.

За водите на населените места от общини Попово и Опака периодичният мониторинг бе сведен до следните показатели: цвят, мирис, вкус, мътност, електропроводимост, активна реакция, нитрити, нитрати, амоняк, окисляемост, манган, остатъчен хлор, обща твърдост, желязо, колиформи, ешерихия коли, ентерококи , микробно число при 22ºС и клостридиум перфрингенс, поради предложение направено от „Водоснабдяване-Дунав“ гр.Разград съгласно чл.9 ал.3 на Наредба №9/2001 г. на МЗ и програмата за мониторинг за 2016 година.

Извършени са общо 9238 изследвания на води от водопроводната мрежа на населено място, от които:

- 7913 изследвания по химични и органолептични показатели.От тях 145 изследвания не отговарят на изискванията на Наредба №9/2001г. т.е. 1,83% нестандартност при 2,03% нестандартност за 2015г. и 1,99% за 2014г. Несъответствията от Наредба №9/2001 г. по химичните показатели през тази година основно са по мътност, нитрати, мирис и вкус при прехлорирани води и остатъчен хлор над максималната стойност. Единични са пробите, при които са установени стойности над допустимите по показател – цвят. Нестандартността по химични показатели спрямо предходните години се е понижила минимално.

Част от показателите от периодичния мониторинг са изследвани в РЗИ-В.Търново, съгласно указанието на МЗ, а именно:

- 54 проби са изследвани за показателите кадмий, никел, олово и натрий и са проведени 50 изпитвания за селен.

- 30 проби са изследвани за трихалометани; пестициди и органохлорни.

От проведените изследвания в РЗИ-В.Търново няма неотговарящи на Наредба №9/2001 г.

Радиологични показатели са изследвани в РЗИ-Русе, като са изпратени 12 проби за анализ. Извършени са 24 изследвания по два радиологични показатели /естествен уран и обща бета активност/. Няма несъответстващи на Наредба №9/2001 г. проби.

От 1301 изследвания по микробиологични показатели 5,23% са нестандартни или 68 изследвания не отговарят на изискванията на Наредба №9/2001г. на МЗ. Показателите, по които се установяват отклонения най-често са колиформи и ешерихия коли. Единични са пробите с отклонение по показател ентерококи и микробно число. Нестандартността по микробиологични показатели е спаднала значително спрямо 2015г., когато е била 10,12%.

През 2016 г. по държавен здравен контрол са наблюдавани и водите на 7 ведомствени водоизточника използвани за питейно битови цели. Изследвани са проби от 14 пункта, като са обработени 14 проби по постоянен мониторинг и 4 проби по периодичен мониторинг. Не отговарят четри проби от постоянния мониторинг и една проба от периодичния мониторинг. Показателят, по който се установяват отклонения е най- вече колиформи, в единични проби е констатирано несъответствие по показатели: обща твърдост, калций, остатъчен хлор, мирис и вкус над нормата. Проведени са 263 изследвания по химични показатели с 1,52 % нестандартност при 4,41% нестандартност за 2015 г.. По микробиологични показатели са проведени 47 изследвания, като от тях 4 не отговарят т.е. 8,51% нестандартност при 4,65% нестандартност за 2015 година.

През 2016 г. контролът над местните водоизточници обхвана 37 чешми и кладенци, от които бяха изследвани 98 проби. Извършени са 940 изследвания по химични показатели с 0,21 % нестандартност при 0,26 % нестандартност за 2015 г. и 196 изследвания по микробиологични показатели с 36,22% нестандартност при 31,14% за 2015 г. Нестандартността при химичните изследвания е по показател нитрати, а при микробиологичните изследвания основно по показател колититър и в някои случаи по микробно число.

Контролът върху минералния водоизточник от регион Търговище в пункт за пиене и водоналиване се проведе чрез анализ на 13 проби, като са извършени 85 микробиологични изследвания. Отклонения от изискванията на Наредба №14 са констатирани при една проба по показател-псевдомонас аеругиноза. От водоизточник за бутилиране на минерална вода са взети четри проби, като са проведени 28 изследвания по микробиологични показатели и 9 изследвания по химични показатели. Отклонения от изискванията на ПМС №178/2004г. не са констатирани.

Извършван бе мониторинг по микробиологични показатели на повърхностен водоизточник язовир “Ястребино”, намиращ се на територията на област Търговище. Пробите са взети от 5 пункта по график изготвен от „Басейнова дирекция”. Анализирани са 10 проби, като са извършени 40 изследвания по показатели: колиформи, фекални колиформи, фекални стрептококи и салмонела. Не са констатирани несъответствия съгласно Наредба №12/2012 г. на МЗ.

Обхванати с лабораторен контрол са 5 открити плувни басейна като са взети и изследвани 17 проби с общо 272 изследвания. От тях:


 • по химични показатели са проведени 187 изследвания, от които 7 не отговарят с 3,74 % нестандартност при 7,27 % за 2015г. Показателите, по които са изследвани пробите са: цвят, мирис, прозрачност по Снелен, активна реакция, окисляемост преманганатна, амоняк, нитирити, манган, желязо, неразтворени вещества, остатъчен активен хлор. Отклоненията са предимно по показателите мирис и остатъчен активен хлор над норма.

 • по микробиологични показатели са извършени 85 изследвания, от които няма неотговарящи проби. Показателите, по които са изследвани пробите са: общ колититър и ешерихия коли,ентерококов титър, стафилококов титър и микробно число. Нестандартността е 0%, каквато е била и през 2015 г.

По сигнал за висока стойност на показател мътност, в отдела е постъпила за изследване 1 проба. Проведени са 15 изследвания по микробиологични и химични показатели. Сигналът е неоснователен. Няма несъответствия съгласно Наредба №9/2001 г. на МЗ.

Във връзка с подновяване на сертификат за минерална вода на бутилираща компания бе извършено пробонабиране и проведени анализи на място за определяне на температура, активна реакция, сероводород и въглероден диоксид. Протоколите с резултатите от проведените химични и микробиологични изследвания бяха изпратени в срок до НСБФТР гр.София.

По заявки през изминалата година са извършени 1948 химични и микробиологични изследвания на 320 проби води, при 196 проби за 2015година.

2. Шум, микроклимат, осветление, оценка на вентилационни инсталации, химични агенти и прах

Идентифициране на физичните и химични фактори на жизнената среда през отчетния период се извършваше съобразно съвместния план с дирекция “ОЗ” по мониторинг, по сигнали, при издаване на становища и по искане на клиенти.

По “Програма за мониторинг на шума в урбанизираните територии на област Търговище” през 2016г. са измерени шумовите нива в 51 пункта, разположени в градовете Търговище, Попово и Омуртаг, като броят на определянията е 306. От извършените 42 определения в 7 пункта в жилищни територии и зони в 6 пункта е установена стойност над пределно допустимото ниво от 55dB. Пунктовете в централните градски части са 5. От извършените 30 определения над 60dB са 26 определения т.е. 86,67%. От извършените 96 измервания в 16 пункта на територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик са констатирани 83 превишения на пределно допустимите 60dB или 86,46%. В производствено-складови територии и зони са направени 84 измервания в 14 пункта, като 6 от определенията превишават пределно допустимата граница от 70dB. В зони за обществен и индивидуален отдих мониторинга предвижда 3 пункта, в които са извършени 18 измервания и са констатирани 16 превишения на граничната стойност от 45 dB. Броят на пунктовете в зони за лечебни заведения и санаториуми са 3. Проведени са 18 измервания, от които 17 или 94,44% са над нормата от 45dB. В зони за научноизследователска и учебна дейност измерванията са 18 в 3 пункта. От тях 17 измервания или 94,44% са над пределно допустимите стойности.

През отчетния период са постъпили 2 сигнала във връзка с влошени параметри на жизнената среда в обекти с обществено предназначение. Съвместно с отдел ”ДЗК” бе извършен контрол на температурата в 4 училища на територията на град Търговище, като бяха проведени 25 измервания. Установени са отклонения при пет от измерванията. По сигнал за влошен микроклимат по параметри: температура и скорост на движение на въздуха в детска ясла са извършени 6 измервания, като всичките не отговарят на нормативните изисквания.

Във връзка с потърсено съдействие от Община гр.Омуртаг и Община гр.Търговище е извършено измерване на еквивалентните нива на шума предизвикани от четири обекта. В тази връзка съвместно с отдел ”ДЗК по държавен здравен контрол бе извършен контрол на шум в околна среда предизвикан от два обекта в град Омуртаг. Проведени бяха 5 контролни определения, като при всичките са установени отклонения от нормативните изисквания. Другите определения бяха проведени във връзка с проникващ шум в жилищни помещения от два обекта с обществено предназначение в град Търговище. Контролът на шума се осъществи съвместно с община Търговище и отдел ”ДЗК”, като бяха извършени 16 измервания. От тях 12 са над граничните стойности.

По заявки на физически и юридически лица са извършени 2375 физични измервания. В 87 обекта са извършени 828 контролни определения на микроклимат като от тях 24 са нестандартни и в 96 обекта са измерени общо 939 осветености, от тях 21 са несъответстващи на нормите. Измерванията на шум по заявки обхванаха 23 обекта с 250 измервания, от които 45 нестандартни. Проведен е контрол на вентилационна инсталация в 1 обект, като са извършени 8 измервания. Извършени са 4 контролни определяния на концентрации на химични агенти и прах.


II. Мониторинг и контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека

1. Козметични продукти

Във връзка с контрола на козметични продукти бяха изследвани 26 проби с проведени 131 изследвания. Съгласно указанието на МЗ контролът по химични съставки извършен от РЗИ-Търговище се проведе на 25 бр. от всички постъпили проби по следните показатели: водороден пероксид, борна киселина, формалдехид, амоняк, UV-филтри, тиогликолова киселина и оксалова киселина. Контролът по микробиологични показатели се осъществи на 20 проби от постъпилите проби козметични продукти, предназначени за деца и други козметични продукти, като бяха проведени 100 изследвания. Не бяха констатирани отклонения от Регламент 1223/2009(ЕО) относно козметичните продукти и БДС EN17516:2015г.«Козметични продукти. Микробиология. Микробиологични гранични стойности». Специалисти на отдела извършиха предварителна подготовка на 6 проби козметични продукти, след което същите са изпратени за отчитане съдържанието на тежки метали в РЗИ гр.Велико Търново.2. Химични вещества и смеси

Извършен бе мониторинг на 24 химични вещества, смеси и изделия за спазване на ограниченията и забраните за употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия, съгласно Приложение №17 на Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския парламент и Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. От тях на две проби обици и дамска огърлица бе извършено изследване за съдържание на никел. Пробите са взети от РЗИ-Търговище, като изслездванията са проведени в РЗИ-Варна. Няма констатирани несъответствия от нормативните актове. Контролът върху биоцидите се проведе чрез анализ на 22 броя биоциди с 22 изследвания взети от детски градини, училища и здравни заведения. Няма установени отклонения от процентното съдържание в състава на разрешенията издадени от МЗ.3.Бутилирани води

Съгласно указание на МЗ бе проведен химичен и микробиологичен контрол на 37 проби бутилирани минерални, изворни и трапезни води. Взети от специалисти на РЗИ-Търговище са 16 проби бутилирани минерални води за изследване по химични показатели и 21 проби бутилирани минерални води за изследване по микробиологични показатели съгласно Приложения №3 и №5 на ПМС №178/2004г.- Наредба за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води предназначени за питейни цели. По предварително съгласуван график 32 проби са предоставени за изследване по химични и микробиологични показатели в РЗИ-В.Търново и 4 проби са изпратени за изследване на показател бромати в РЗИ-Варна. Една проба бутилирана вода е изследвана в РЗИ-Търговище по микробиологични показатели. Няма установени отклонения от ПМС №178/2004 г.

По заявки са изследвани 6 броя бутилирани натурални минерални води, като са проведени 71 изследвания. Няма неотговарящи проби.

4. Дезинфектантни

През отчетния период осъществяването на химическия контрол върху миенето и дезинфекцията се извърши чрез анализ на 132 броя разтвори за дезинфекция с 132 изследвания взети от детски градини, училища, възпитателно-образователни институции и здравни заведения. От тях 69 проби дезинфекционни разтвори са от лечебни заведения с проведени 69 изследвания, като 4 от тях не отговарят на начина на употреба. От обекти с обществено предназначение са постъпили 63 проби с проведени 63 изследвания, от които 12 не отговарят. Отклоненията са най-вече при дезинфекционните разтвори от детски градини и фризьорски салони.

По заявки на клиенти в отдела са постъпили общо 2 дезинфекционни разтвори, като няма неотговарящи.

5. Храни, утривки и смивове

През 2016 г. по заявка са постъпили 67 проби храни, като са извършени 35 химични и 135 микробиологични изследвания. При една от пробите е установено отклонение по химичен показател.

По заявка на клиенти са постъпили 168 проби утривки и смивове, като са извършени 225 микробиологични изследвания.

Постъпилите заявки за храни и смивове са се увеличили значително спрямо 2015г.6. Токсикологични изследвания

За отчетния период в отдела са извършени 203 профилактични токсико-химични изследвания на 203 работници от селското стопанство, работещи с пестициди. Не са установени отклонения от проведените изследвания. Броят на токсикологичните изследвания също е увеличен спрямо 2015 г.

През 2016 година планираният обем дейност в отдел «ЛИ» е преизпълнен. Същевременно се разшири и обхватът на анализите в резултат на въвеждането в лабораторната практика на нови актуално действащи методики. Паралелно с текущата дейност по обективизиране на здравния контрол се работеше и по подготовка на документите за преакредитация с разширяване на обхват по БДС EN ISO /IEC 17020:2012г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница