Република българия министерство на здравеопазванетоДата03.04.2017
Размер54.28 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

З А П О В Е Д


№ РД ..............................

София, ..................2009 г.

На основание § 65, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Изменям и допълвам Методиката за реда за субсидиране на преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или с общинско участие през 2009 г. (Приложение към Заповед № РД 15-1522/04.06.2009), както следва:


  1. В чл. 2, т.11 се изменя:

“11. високотехнологични дейности с национално значение по:

11.1. реконструктивни хирургически операции за реплантация на тъкани – за лечебните заведения, определени в Приложение № 11;

11.2 диагностични изследвания с РЕТ/СТ апаратура – за лечебните заведения, определени в Приложение № 11а.”


  1. В чл. 3(1), т. 11 се изменя:

„11. за високотехнологични дейности с национално значение по:

11.1. реконструктивни хирургически операции за реплантация на тъкани;

11.2. диагностични изследвания с РЕТ/СТ – апаратура; ”


  1. Създава се Приложение № 11а:

„Приложение № 11а

към чл. 2, т.11


Уникален код на ЛЗ
Наименование

1.

1101

"Многопрофилна болница за активно лечение – Александровска" ЕАД

2.

1108

"Многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" ЕАД, Варна


4. Приложение № 13 към чл.3, ал.3 се изменя както следва:
„Приложение № 13

към чл. 3, ал. 3
1.

Средна стойност на преминал болен /изписан и починал/ в психиатрично отделение

(код по МКБ-10 F00- F99)
- за първа група лечебни заведения, съгласно Приложение № 1

650 лв.
- за втора група лечебни заведения, съгласно Приложение № 1

400 лв.

2.

Средна стойност за издадено експертно решение от ТЕЛК (код по МКБ – 10 Z02.7)

20 лв.

3.

Средна стойност на преминал болен с активна туберкулоза /изписан и починал/ (код по МКБ – 10 А15-А19)


- за първа група лечебни заведения, съгласно Приложение № 3

700 лв.
- за втора група лечебни заведения, съгласно Приложение № 3

600 лв.

4.

Средна стойност на преминал болен /изписан и починал/ за продължаващо лечение и рехабилитация на туберкулоза и на неспецифични белодробни заболявания


370 лв.

5.

Средна стойност за извършена диализа

(код по МКБ – 10 Z49)60 лв.

6.

7.


8.

9.

10.


11.

12.
13.


14.

15.


16.

Средна стойност за отдих и лечение на ветеран от войните един път годишно
Средна стойност за пациент, на който е извършена оценка на здравословното състояние и е поставена индикация за спешно състояние, и който не е хоспитализиран в същата болница
Средна стойност за амбулаторно проследяване на шест месеца на пациент с ХИВ
Средна стойност за ежемесечно амбулаторно лечение на пациент с ХИВ
Средна стойност на леглоден на лежащо болен със СПИН
Средна стойност на преминал болен /изписан и починал/, на който са проведени физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести с хронично протичане
Средна стойност на регистриран новозаболял онкологично болен
Средна стойност на извършена реплантация
Средна стойност на леглоден на пациенти, на които е извършено интензивно лечение, включващо корекция и поддържане на водно-електролитно равновесие, парентерално хранене, преливане на биологични продукти, кислородолечение, осигуряване на съдов достъп, симптоматична и етиологична лекарствена терапия, анестезия и апаратна вентилация
-за първа група лечебни заведения, съгласно Приложение №12
-за втора група лечебни заведения, съгласно Приложение №12
Средна стойност за отдих, профилактика и рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали един път годишно
Средна стойност на диагностично изследване с РЕТ/СТ – апаратура

570 лв.

20 лв.


36 лв.

36 лв.


60 лв.
250 лв.

5 лв.
7 000 лв.

500 лв.

300 лв.
570 лв.

3 000 лв.


5. В Приложение № 15 „Отчет за извършената медицинска дейност по договор с МЗ в лечебното заведение” след ред


Брой извършени реплантации в ЛЗ по пр. 11

……
х

х

х

се добавя нов ред:
Брой диагностични изследвания с РЕТ/СТ – апаратура по пр. 11а

……
х

х

х
  1. В Приложение № 16 „Отчет за извършената медицинска дейност и фактическите разходи по договор с МЗ в лечебното заведение” след ред
Брой извършени реплантации в ЛЗ по пр. 11

……
х
се добавя нов ред:
Брой диагностични изследвания с РЕТ/СТ – апаратура по пр.11а

……
х


II. Настоящата заповед влиза в сила от 01 юли 2009 г.
III. Заповедта да се публикува в 14-дневен срок от издаването й в Служебния бюлетин на Министерството на здравеопазването.
IV. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на доц. д-р Красимир Гигов – главен секретар.

МИНИСТЪР:

Д-Р ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница