Република българия министър на образованието и наукатаДата30.07.2018
Размер213.1 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката
З А П О В Е Д

РД 09 – ……………….. г.

На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 13, ал. 1 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с осъществяване на професионално образование по професията

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М
Типов учебен план по специалност код 2140101 „Театрален, кино и телевизионен декор” от професия код 214010 „Дизайнер” от професионално направление код 214 „Дизайн” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование съгласно приложението.

Типовият учебен план влиза в сила от учебната 2017/2018 година.


КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката

Приложение

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ - завършено основно образование

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ – завършен ХІІ клас

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА

РАМКА (НКР) – 4

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТВ7”

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Утвърден със Заповед № РД 09 – ………………. г.
СПЕЦИАЛНОСТ :

код 2140101 „Театрален, кино и телевизионен декор”


ПРОФЕСИЯ:

код 214010 „Дизайнер”ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Код 214. „Дизайн”

София, 2017 г. 1. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС


VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици
VIІІ и ІХ клас ІІ срок - 18 учебни седмици
Х клас ІІ срок - 20 учебни седмици,

от които 2 седмици

за производствена практика
ХІ клас ІІ срок - 20 учебни седмици,

от които 2 седмици

за производствена практика
ХІІ клас ІІ срок 13 учебни седмици,

от които 2 седмициза производствена практика
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график.ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА СРЕДНАТА СТЕПЕНВидове подготовка, учебни предмети/модули

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

 

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел А – задължителни учебни часове

I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

144

108

108

 

360

108

 

87

 

195

555

2.

Чужд език – …

144

72

72

 

288

 

 

 

 

0

288

3.

Чужд език – …

 

72

72

 

144

72

 

58

 

130

274

4.

Математика

108

108

72

 

288

72

 

58

 

130

418

5.

Информационни технологии

36

36

18

 

90

 

 

 

 

 

90

6.

История и цивилизации

72

72

126

 

270

 

 

 

 

 

270

7.

География и икономика

36

36

90

 

162

 

 

 

 

 

162

8.

Философия

36

36

72

 

144

 

 

 

 

 

144

9.

Гражданско образование

 

 

 

 

 

36

 

29

 

65

65

10.

Биология и здравно образование

54

36

72

 

162

 

 

 

 

 

162

11.

Физика и астрономия

54

36

72

 

162

 

 

 

 

 

162

12.

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

 

162

 

 

 

 

 

162

13.

Музика*

18

18

18

 

54

 

 

 

 
54

14.

Изобразително изкуство*

18

 18

18 

 

54

 

 

 

 

 

54

15.

Физическо възпитание и спорт*

72

72

72

 

216

72

 

58

 

130

346

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – …

 

 

 

 

 

72

 

58

 

130

130

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

18

 

 

 

18

 

 

 

 

 

18

3.

Предприемачество

36

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

4.

Икономика

 

36

 

 

36

 

 

 

 

 

36

 

Общо за раздел А

882

810

954

0

2646

432

0

348

0

780

3426

Раздел Б - избираеми учебни часове

ІІІ.

Отраслова професионална подготовка

1.

Рисуване

90

90

90

 

270

216

 

174

 

390

660

2.

Перспектива

36

 

 

 

36

 

 

 

 

0

36

3.

Пластична анатомия

 

72

 

 

72

 

 

 

 

0

72

4.

Компютърна графика

 

 

 

 

0

72

 

58

 

130

130

5.

История на изкуството

 

 

 

 

0

108

 

87

 

195

195

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Театрален, кино и телевизионен декор

36

36

36

 

108

36

 

58

 

94

202

2.

Бутафория

36

36

 

 

72

36

 

58

 

94

166

3.

Живопис

36

36

 

 

72

 

 

 

 

0

72

4.

Скулптура

 

 

 

 

0

36

 

29

 

65

65

 

Учебна практика:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Театрален, кино и телевизионен декор

36

36

72

 

144

108

 

58

 

166

310

2.

Бутафория

 

36

 

 

36

108

 

58

 

166

202

 

Производствена практика

 

 

 

64

64

 

64

 

64

128

192

 

Общо за раздел Б

270

342

198

64

874

720

64

580

64

1428

2302

 

Общо за раздел А+раздел Б:

1152

1152

1152

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

Раздел В - факултативни учебни часове

VIІ.

Допълнителна подготовка

144

144

144

 

432

144

 

124

 

268

700

 

Общо за раздел А + Б + В:

1296

1296

1296

64

3952

1296

64

1052

64

2476

6428


ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след: • успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;

 • успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията “Дизайнер”.

3.2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

3.3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по т. 3.1. по свое желание, получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

3.4. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на културата. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.

3.5. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ


  1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В7 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Дизайнер“.

  2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

  3. Задължителните учебни часове по общообразователните учебни предмети Изобразително изкуство от 8 до 10 клас, по Музика в 9 и 10 клас и до 18 учебни часа по учебен предмет Физическо възпитание и спорт в 10 клас се използват за специализирана професионална подготовка, съгласно Приложение № 9 към чл.12, ал.2, т.9 н а Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебни план. Разпределението на тези часове се определя в училищния учебен план.

  4. Една седмица преди оформянето на годишните оценки се провежда задължително текущо изпитване за установяване на изходното ниво на учениците по учебния предмет Театрален, кино и телевизионен декор от 8 до 11 клас и по учебния предмет Рисуване от 8 до 11 клас включително. Въз основа на резултатите, определени от комисията, се оформя годишната оценка, която остава окончателна.

  5. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й.

  6. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница