Република българия проектстраница1/24
Дата04.01.2018
Размер3.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ

на

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

версия 2.0

28 май 2013 г.

.

СЪДЪРЖАНИЕ1.1. Анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж и приоритетите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове 7

1.1.1. Въведение 7

1.1.2. Обща макроикономическа картина 7

1.1.3. Фактори, обуславящи растеж 11

По данни на Евростат, Total length of railway lines (km) 30

1.1.4. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите по основни фактори за развитие на Република България (SWOT анализ) 46

1.1.5. Стратегически приоритети за финансиране по ЕСИФ 48

1.2. Резюме на предварителната оценка 68

1.3. Избор и обосновка на тематични цели, основни резултати по тематични цели и по фондове 70

1.4. Индикативно разпределение на помощта от ЕС по тематични цели за всеки от ЕСИФ 72

1.5. Хоризонтални принципи и цели на политиката за изпълнение на ЕСИФ 73

1.5.1. Принцип на партньорство 73

1.5.2. Насърчаване на равенството между мъжете и жените, недопускане на дискриминация и достъпност 73

1.5.3. Устойчиво развитие 74

1.5.4. Хоризонтални цели на политиките 75

1.6. Списък на Програмите 76

2.1. Координация между ЕСИФ и други национални и европейски инструменти за финансиране и Европейска инвестиционна банка 78

2.2. Допълняемост 82

2.3. Резюме на предварителните условности 82

2.4. Обща рамка за изпълнението 83

2.5. Административен капацитет 84

2.6. Намаляване на административната тежест 88

3.1. Интегриран подход за териториално развитие 93

3.1.1 Водено от общността местно развитие 93

3.1.2 Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) 94

3.1.3 Устойчиво градско развитие 94

3.1.4 Основни приоритетни области за сътрудничество 96

3.1.5 Интегриран подход за адресиране на специфичните нужди на географски области, които са най-засегнати от бедността или на целевите групи с най-висок риск от дискриминация или социалното изключване 97

3.1.6 Интегриран подход за справяне с демографските предизвикателства на регионите или специфични нужди на географските области 104Списък на съкращенията

АДФИ

Агенция за държавна финансова инспекция

АОП

Агенция за обществени поръчки

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“

БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

БНБ

Българска народна банка

БОК

Болести на органите на кръвообращението

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ВУЗ

Висше/и учебно/и заведение/я

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДДПМРСР

Дирекция „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони”

ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол

ДОППМРСР

Дирекция „Оторизация“ на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони”

ДППИ

ЕОТС


Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Европейско обединение за териториално сътрудничествоЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕК

Европейската комисия

ЕО

Европейска общност

ЕСИФ

Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕСТЕ

Европейска схема за търговия с емисии

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕС 27

Европейски съюз на 27-те държави членки

ЕТС

Европейско териториално сътрудничество

ЕФГЗ

Европейски фонд за гарантиране на земеделието

ЕФМДР

Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗНЗ

Закон за насърчаване на заетостта

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗПУКИ

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ЗСПД

Закон за семейни помощи за деца

ЗУСЕС

Закон за управление на средствата от ЕС

ИАНМСП

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ИАППД

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

ИАРА

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

ИЗП

Използвана земеделска площ

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИМТ

Интермодален терминал

ИРР

Институт по рибни ресурси

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

ИТИ

Интегрирани териториални интервенции

ИТС

Информационни технологии и съобщения

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КН

Комитет за наблюдение

КООНПХУ

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания

КФ

Кохезионен фонд

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МК

Министерство на културата

МОН

Министерство на образованието и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

МФИ

Международни финансови институции

НАП

Национална агенция за приходите

НЕК

Национална електрическа компания

НЗОК

Национална здравно-осигурителна каса

НИП

Национален институт по правосъдие

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НИРД

Научноизследователска и развойна дейност

НПО

Неправителствена организация

НПР

Национална програма за реформи

НПР: Б2020

Национална програма за развитие: България 2020

НПРф

Национална програма за реформи 2012-2020 г.

НСИ

Национален статистически институт

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

НСУЦЖ

Национална стратегия за учене през целия живот

НТОД

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата

НЦЗИ

Национален център по здравна информация

НЦОЗА

Националният център по обществено здраве и анализи

ОО

Одитиращ орган

ОП

Оперативна програма

ОПАК

Оперативна програма Административен капацитет

ОПДУ

Оперативна програма Добро управление

ОПЛ

Общопрактикуващ лекар

ОП НОИР

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж

ОПОС

Оперативна програма Околна среда

ОПРР

Оперативна програма Регионално развитие

ОПРР 2014-2020

Оперативна програма Региони в растеж

ОП РЧР

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

ОПРСР

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“

ОПТ

Оперативна програма Транспорт

ОПТП

Оперативна програма Техническа помощ

ОСП

Обща селскостопанска политика

ОСР

Обща стратегическа рамка

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПИК

Политика по околна среда

ПОС

Политика по изменение на климата

ППС

Паритет на покупателната способност

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПССП

Площта със селскостопанско предназначение

ПТП

Пътно-транспортно произшествие

ПУРН

План за управление на риска от наводнения

ПУЗТ

План за управление на защитени територии

ПЧИ

Публично-частни инвестиции

ПСЕС

Дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“

РБ

Република България

РГ

Работна група

РГСП

Работна група за разработване на Споразумението за партньорство

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПМ

Републиканска пътна мрежа

СЕПП

Схема за единно плащане на площ

СГО

Структури на гражданското общество

СЗО

Световната здравна организация

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СКУСЕС

Съвет за координация при управлението на средствата от ЕС

СКФ

Структурните и Кохезионния фонд

СО

Сертифициращ орган

СОП

Специални образователни потребности

СП

Споразумение за партньорство

СЦР

Северен централен район

ТРГ

Тематична работна група

ТС

Техническа спецификация и пълно описание на обекта на поръчката

УО

Управляващ орган на Оперативна програма

УЦЖ

Учене през целия живот

ФПЧ

Фини прахови частици

ХВП

Хранително-вкусова промишленост

ХИПЦ

Хармонизиран индекс на потребителските цени

ЦКЗ

Централно координационно звено

ЦИО

Централен информационен офис

ЦИКО

Централен информационен и координационен офис

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район

DSL

Digital Subscriber Line (Цифрова абонатна линия)

GHG

Green-house gas emissions (парникови газове)

LAN

Local area network (локална интернет мрежа)

NEET

Not in employment, education or training (необхванати от трудова дейност, образование или професионално обучение)

RLAN

Radio Local Area Network (локална радио мрежа)

TEN-T

Транс-европейска транспортна мрежа  1. РАЗДЕЛ 1

Каталог: upload -> docs -> 2013-05
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2013-05 -> Техническо задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) за учебна година 2012/2013 година
2013-05 -> Иновации и социално предприемачество Проф дсн Начко Радев вту св св. Кирил и Методий
2013-05 -> Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница