Република българия споразумение за партньорство на република българия, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 Гстраница12/32
Дата20.07.2018
Размер5.07 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите по основни фактори за развитие на Република България (SWOT анализ)


Силни страни

Слаби страни

 • Относително стабилна макроикономическа среда

 • Сравнително ниски преки данъци

 • Биоразнообразие, съхранена природа, в т.ч. висок процент на земеделски земи с висока природна стойност, и богато културно наследство

 • Природата и културно-историческото наследство като едни от най-силно изразените сравнителни предимства на българските региони

 • Развит морски и зимен туризъм и традиции в туризма

 • Благоприятни условия за селско стопанство и туризъм

 • Сравнително добро ниво на гъстотата на техническата и социална инфраструктура

 • Благоприятни условия за развитие на ВЕИ за собствени нужди (битови и промишлени)

 • Развита икономика в столицата на страната

 • Равномерно разпределение на средно големите градове в страната

 • Частично изградена база за електронно управление

 • Сравнителни предимства в производството на зеленчуци, някои плодове, етерично-маслени култури, в лозарството и овцевъдството; запазени традиционни сортове и местни породи животни

 • Население и общности в селските райони с опит и традиции в селскостопанското производство

 • Наличие на научно-изследователски и образователен потенциал в областта на селското и горското стопанство

 • Поддържане и съхраняване на културни традиции и институции (читалища), които запазват активността и идентичността на местните общности

 • Традиции в създаването и отглеждането на гори, дърводобива и горската промишленост

 • Благоприятни условия за отглеждане на аквакултури, включително биологични, и традиции в производство и преработка на риба и рибни продукти

 • Директен достъп до Черно море и река Дунав, което благоприятства развитието на морския и вътрешно-водния транспорт на дълги разстояния.

 • Неблагоприятни демографски тенденции

 • Периферност на страната от гледна точка на свързаност с пазара на ЕС

 • Сравнително неатрактивна административна среда и съдебна система, вкл. дял на сива икономика и корупция

 • Незавършени реформи в секторите води, здравеопазване, образование, съдебна система, публична администрация

 • Неквалифицирана или неподходящо квалифицирана работна сила за нуждите на бизнеса

 • Високо ниво на безработица и ниска икономическа активност

 • Ниска ресурсна ефективност на МСП, публичния сектор и домакинствата

 • Затруднен достъп до финансиране на МСП

 • Задълбочаващо се различие между София-град и регионите

 • Забавяне на реалното въвеждане на електронното управление и предоставяне на достатъчно електронни административни услуги

 • Неизградена облачна инфраструктура на централната и местната администрация

 • Липса на единен системен интегратор за управление ресурсите на електронното управление и осигуряване на устойчивост на разработените приложения

 • Влошен здравен статус и висока степен на риск от бедност и социално изключване, включително маргинализирани общности под прага на бедност

 • Ниска ефективност на публичните разходи в секторите здравеопазване, образование и НИРД

 • Иновационен дефицит

 • Слабо разпространение на информационните технологии, особено в селските райони

 • Недостатъчен вътрешен финансов ресурс за инвестиции за опазването на околната среда, за адаптация към изменението на климата и за ефективно използване на ресурсите

 • Незадоволително състояние и ниво на поддържане на съществуващата инфраструктура (транспорт, води, ИКТ, здравеопазване, образование и др.)

 • Небалансирано развитие на подсекторите в селското стопанство

 • Слаба приспособеност на съществуващите напоителни системи към новите условия за земеползване

 • Икономика в селските райони, силно зависеща от селското стопанство (недиверсифицирана)

 • Отсъствие на реално функционираща мрежа за сътрудничество между общностите в селските райони

 • Неподходящо използване на почвите и водите: замърсявания, нарушен воден баланс и т.н.

 • Недостатъчно интегриране в общински и областни стратегии на насочени политики по отношение на защитените зони и осигуряването на тяхната свързаност в мрежата Натура 2000

 • Стар, икономически неефективен и непригоден за опазване на рибните ресурси и морските екосистеми флот и амортизирана риболовна инфраструктура

 • Ниска степен на механизация, автоматизация и условия на труд в аквакултурите

 • Засилени миграционни процеси, вследствие на моноцентричното развитие на градовете през последните години.

Възможности

Заплахи

 • Увеличаване на инвестициите в производства с висока добавена стойност

 • Развитие на съвременна НИРД инфраструктура и изграждане на центрове за високи научни постижения в ключови области на икономиката

 • Бързо проникване на ИКТ във всички сектори на икономиката

 • Нарастващ пазар за ИКТ услуги

 • Подобряване на мрежата за широколентов интернет, подобряване на достъпа до интернет базирани услуги и електронно управление на публични услуги, включително свързани със социални, здравни и икономически услуги

 • Обща енергийна политика на ЕС

 • Интерес към страната като туристическа дестинация за алтернативни форми на туризъм

 • Възможност за въвеждане на нови култури в земеделието и видове с висока добавена стойност в аквакултурата

 • Използване потенциала на градовете и полицентричния пространствен модел за развитие на регионите

 • Диверсификация на икономиката в селските райони, чрез насърчаване на предприемачество и външни инвестиции; възможности за развитие на туризъм в селските райони и горите

 • Нарастване на потребителско търсене на хранителни продукти с гарантирано качество и произход както и биологични продукти

 • Развитие на екосистемните услуги

 • Преструктуриране и балансиране на риболовния капацитет към възможностите за риболов и модернизиране на флота;

 • Разнообразяване на отглежданите видове; въвеждане на видове аквакултура с висока стойност на чужди пазари; отглеждане на нови организми за целите на други индустрии освен за целите на ХВП

 • Продължаващ ефект на глобалната финансова и икономическа криза, особено нарастване на цените на храните (поради климатичните промени и цените на горива) и ефект върху бедността

 • Засилена конкуренция от други държави и региони в областта на ИКТ услуги

 • Задълбочаване на негативните демографски процеси и емиграцията като предизвикателство пред устойчивостта на публичните финанси

 • Обезлюдяване на големи части от територията на страната

 • Рискове, причинени от промените в климата, вкл. от високи щети при природни бедствия и аварии поради неподдържана инфраструктура; наличие на голям брой неадресирани природни рискове, като например свлачища

 • Загуба на многофункционалността на почвите вследствие водна и ветрова ерозия; намаляване на хумусния слой на почвата; монокултурни производствени модели, липса на сеитбообръщение, засоляване, вкиселяване и механично унищожение на почвите

 • Увеличаване на вноса на риба и рибни продукти от трети страни


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница